Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Nisan 2003

SALI

Sayı : 25093

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4848     Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

4853     Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5473     Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Nihal SAKLAYICI'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/59)
— Hükümlü Bülent ÖNER'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/60)

 

Atama Kararları

2003/5488     İstifa Nedeniyle Boşalan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Ahmet Ertürk (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)'ün Atanmasına Dair Karar

— Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-39 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME (İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB) Yönetmeliği ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

28/4/2003

—— • ——

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

Kanun No. 4853

Kabul Tarihi : 24.4.2003

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken paraların tasfiyesi ve bu hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun, 3417 sayılı Kanun hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankasında adlarına Tasarrufu Teşvik Hesabı açılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendilerine 3417 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları gereği ödeme yapılmamış hak sahiplerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda yer alan;

a) Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı : 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesabı,

b) Tasarrufu Teşvik Hesabı : Kurumlar veya işverenler tarafından, 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca çalışanları adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesabı,

c) Hak sahibi : 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışanların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda tasarruf kesintisi yapılan ve bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenin katkısı sağlanarak 4 üncü maddesi uyarınca adlarına Tasarrufu Teşvik Hesabı açılanlardan 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları uyarınca kendilerine ödeme yapılmayanları,

d) Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı : 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışanların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda yapılan tasarruf kesintileri ve bu tasarruflara sağlanan Devlet veya ilgili işverenin katkıları,

e) Anapara : Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı toplamını,

f) Nema : Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan nema toplamını,

İfade eder.

Tasarrufu Teşvik Hesabı kayıtları

MADDE 4. - Bu Kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelerde, 3417 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin tebliğlerin hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde hak sahipleri adına açılan Tasarrufu Teşvik Hesabı kayıtları esas alınır.

Değerleme

MADDE 5. - Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan nema, aylık olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları Genel İndeksi değişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında değerlendirilir.

Ödeme

MADDE 6. - Hak sahiplerine, anapara tutarları 2003 yılı Nisan ayında defaten ödenir.

5 inci madde uyarınca değerlendirilen tutar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 2004 yılında dört taksit, 2005 yılında dört taksit ve Mart ve Haziran aylarında olmak üzere 2006 yılında iki taksit olarak toplam on taksitte ödenir.

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, ödeme tarihlerini bir ay önce veya bir ay sonra olarak belirlemeye yetkilidir.

Emeklilik veya ölüm halinde taksitlendirme devam etmez ve ilgililere veya kanunî mirasçılarına kalan tutar defaten ödenir.

Bu Kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemeler ve bu ödemeler nedeniyle düzenlenecek belgeler hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulamaz.

Davalar

MADDE 7. - 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi kapsamındaki hak sahipleri tarafından bu Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı payları

MADDE 8. - 3417 sayılı Kanun hükümlerine göre, ücretlerden yapmaları gereken tasarruf kesintileri ile katkı paylarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırmayan işverenlerden; yatırılması gereken miktarlar ile gecikme zammı, resen veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılır.

3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki personelin aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkılarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırmayan kurumlar, yatırılması gereken miktarların resen veya ilgililerin başvurusu halinde yasal faiziyle birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılmasından sorumludurlar.

Düzenleme

MADDE 9. - Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10. - 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/4/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Nisan 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-6664

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

 —————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Nisan 2003

B.01.0.KKB.01-06-70-2003-519

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Nisan 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6664 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5473

Ekli “DevletSu İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2003 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri”nin onaylanması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 31/3/2003 tarihli ve 5012 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/59

Silâhlı terör örgütlerinin sair efradı olmak suçlarından; Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 07.04.1994 günlü, Esas No: 1992/126, Karar No: 1994/35 sayılı ve Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 19.12.1995 günlü, Esas No: 1995/3, Karar No: 1995/126 sayılı ilâmlarıyla Türk Ceza Yasası'nın 168/2., 31., 33., 36. ve 40. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 5. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilen ve cezaları kesinleşen, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 27.08.1996 günlü, 1996/102.D.İş. sayılı ilâmı ile de bu cezalarının, içtima ettirilerek 30 yıl ağır hapis cezası olarak uygulanmasına karar verilen Karaman İl'i, Merkez İlçesi, Pınarbaşı Köyü, Cilt No: 70, Hane No: 24, Birey Sıra No: 31'de nüfusa kayıtlı Mustafa TARAS ve Hatice'den olma 13.05.1968 doğumlu, 13830022302 T.C. Kimlik Numaralı Nihal SAKLAYICI'nın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu'nun 29.01.2003 günlü, A.T.No: 130/15012003/3748/493-546 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/60

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 06.11.1997 günlü, Esas No: 1997/195, Karar No: 1997/178 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası'nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası'nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası'nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa'nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Malatya İl'i, Doğanşehir İlçesi, Savaklı Köyü, Cilt No: 33, Hane No: l, Birey Sıra No: 30'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Halise'den olma 26.07.1976 doğumlu, 17843524846 T.C. Kimlik Numaralı Bülent ÖNER'in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu'nun 09.12.2002 günlü, A.T.No: 130/29112002/60306/7545-7123 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2003/5488

İstifa nedeniyle boşalan Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere,Ahmet Ertürk (Maliye Bakanlığı temsilcisi)’ün atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4197

1 — Özelleştirme İdaresi Başkanı Turgut BOZKURT’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 4046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4198

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İzmir Defterdarlığına Baş Hesap Uzmanı Mehmet Akif ULUSOY’un,

2 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Defterdarlığına Baş Hesap Uzmanı İhsan AKYOL’un,

atanmaları;

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4199

1 — Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa DAĞÜSTܒnün atanması, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4207

1 — 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

— Rize Defterdarlığına Karaman Defterdarı Şefik TONGAL’ın,

— Bitlis Defterdarlığına Rize Defterdarı Avni ATAMAN’ın,

—Kırıkkale Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Yılmaz ÇELİK’in,

— Karabük Defterdarlığına Çankırı Defterdarı Sacide ŞAKAR’ın,

—Çankırı Defterdarlığına Karabük Defterdarı Mehmet Koray ALPER’in,

— Ağrı Defterdarlığına Aydın Defterdar Yardımcısı Mustafa ŞAHİN’in,

—Bingöl Defterdarlığına Konya Defterdar Yardımcısı Duran SALİHOĞLU’nun,

—Mardin Defterdarlığına Kayseri Defterdar Yardımcısı Mustafa CEYLAN’ın,

— Şırnak Defterdarlığına Kırklareli Defterdar Yardımcısı Arif KAVALCI’nın,

—Tunceli Defterdarlığına Kırıkkale Defterdar Yardımcısı Sadık ŞAHİN’in,

atanmaları;

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.U NAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4200

1 — Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Behçet YAVUZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4201

1 — Antalya Milli Eğitim Müdürü M. Süleyman AKYÜZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H.ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4211

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tahsin Nevzat ECER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R. AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4203

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet SOYLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4204

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya İl Müdürlüğüne,Bedrullah ERÇİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4205

1 — Kayseri İl Müdürü Murat GÜNEY’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4206

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine, Fuat ÖZGÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4208

1 — Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Takiyyüddin BİLGİǒin atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4216

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına,Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanı Recep DEMİREZEN’in atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4217

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayıştay Başdenetçisi Cemil KILIǒın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4218

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Hidrolik Etütler Dairesi Başkanı Atilla GÜRBÜZ’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4219

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Abdullah TOMBUL’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4209

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne,Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Musa DEMİRBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

28 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.  TÜZMEN

Başbakan

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


DÜZELTME

18/4/2003 tarihli ve 25083 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB) Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının son satırında “.... yenileri atanır.” olarak yer alan ibare (Resmî Gazete Sayfa: 148, Satır: 8), adı geçen Üniversitenin 18/4/2003 tarihli ve ÖĞR./484-385 sayılı yazısı üzerine, “.... yenileri görevlendirilir.” şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı