Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Nisan 2003

CUMA

Sayı : 25089

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Atama Kararları

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 132 sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

— Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/2)

— Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/5)

— Bolu İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

— Düzce İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 16)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/36 (3201 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/198 sayılı Kararı 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4100

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ilham KÜSMENOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

23 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4139

1 — Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan;

5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Şener GÖNÜLAÇAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

23 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Karar No : 132

Karar Tarihi : 18/4/2003

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18/4/2003 tarihli toplantısında, 5 Mart 2003 tarihli ve 25039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/2/2003 tarih ve 97 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi son fıkrasına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 — 28/02/2003 tarih ve 97 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "dahil" ibaresi "hariç" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/5)

MADDE 1 — 27/9/2002 tarihli ve 24889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “İthalatı bildirme yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesi ile eki EK-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Bolu Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2003/1

Karar Tarihi : 7/4/2003

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği olması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2003-31/10/2003 tarihleri arasında Bolu İli dahilinde;

1 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir vasıta ile giriş ve çıkış yapılmaması,

2 — Bolu İli dahilinde Yedigöller Milli Parkı (2015 ha.), Abant Tabiat Parkı (1150 ha.), Gölcük Orman İçi Dinlenme Yeri (24 ha.), Çakmaklar Çamlığı Orman İçi Dinlenme Yeri (15 ha.), Beşpınarlar Orman İçi Dinlenme Yeri (7 ha.), Aladağ Göksu Ormanİçi Dinlenme Yeri (10 ha.), Sünnetgölü Orman İçi Dinlenme Yeri (45 ha.), Esentepe Parkı (15 ha.), Gölköy Sulama Barajı, Mengen Şirinyazı Ormanİçi Dinlenme Yeri (50 ha.), Tokadi Hayrettin Türbesi Mesire Yeri (30 ha.), Atyaylası Mesire Kullanım Alanı, Avcıpınarı (160 ha.), Çubuk Gölü (10 ha.), Göynük Meyipler Çeşmesi (5 ha.), Kırklar Orman İçi Dinlenme Yeri (15 ha.) gibi piknik alanlarında mevcut olan anayollardan giriş çıkışlar ile bu alanlarda piknik yapmanın gün batımına kadar serbest bırakılması,

Tüm orman alanları ve özellikle Gürdek-Paşabükü, Doruk-Ayseki Köprüsüne kadar, Yeniçağa-Mengen, Gerede-Aktaş ve Mengen-Darukkan Tüneli arasındaki karayollarının sağ ve solunda yol kenarlarında, Sünnetgölü Tabiatı Koruma Alanında ve yukarıda belirtilen piknik alanlarına giden ana yolların kenarlarında piknik yapılmasının yasaklanması,

3 — Piknik yapılmasına izin verilen alanlarda piknik ocağı çevresinde tedbir alınmadan ateş yakılmaması, yanan ve yakılan ateş söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesi,

4 — Ormanlara 4 kilometre mesafedeki köyler ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamında kalan köylerin hudutları içerisinde anız ve her türlü enkazın yakılmasının yasaklanması, anız yakma yasağının ilgili muhtarlıklarca köy ve mahalle halkına duyurulması ve yasağa uyulmasının sağlanması,

5 —Belediyelerce çöplüklerin etrafında etkili yangın önlemlerinin alınması,

6 — Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan her türlü sanayi tesislerince, atıklarından doğabilecek yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması, yine bu gibi alanlarda seyreden araçlardan sigara ve ateşli maddelerin dökülmesi ve atılmasının yasaklanması,

7 —Orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler, konaklama yerleri ile izin irtifak hakkı sahibi ilgililerin sözleşme ve taahhütnamesindeki yangın tedbirlerini almaları, bu tedbirlerin Orman İdaresi görevlileri ile genel zabıta ekiplerince kontrol edilmesi,

8 — Bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılması,

Kararlaştırılmıştır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Düzce Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Bakanlar Kurulunun 10/9/1976 tarihli ve 7/12520 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik” gereğince;

1 — Düzce İli dahilinde bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı (10 Ha.), Kurugöl orman içi dinlenme yeri (20 Ha.), Güzeldere Şelalesi orman içi dinlenme yeri, Şifalısu (Akçakoca) piknik alanı, Yığılca-Harmantepe, Beşpınarlar ve Göknarlık orman içi dinlenme yerleri, Odayeri Yaylası, Topuk Yaylası gibi piknik alanlarında piknik yapmanın gün batımına kadar serbest bırakılmasına,

Piknik alanları dışında özellikle Kaynaşlı İlçesinin kuzeyindeki Darıyeri ve Düzce Şefliklerindeki ağaçlandırma sahaları, Gümüşova-Nüfren karayolunun sağı ve solundaki ormanlık kısımlar, Düzce-Akçakoca, Düzce-Yığılca karayolunun sağı ve solundaki ormanlarda, kalıcı konutların kuzey istikametindeki ağaçlandırma sahaları (331 Ha.), Yığılca-Alaplı yolunun Derebaşı mevkiindeki ormanlarda ve Gölyaka İlçesi Bakacak mevkiindeki ormanlarda, kalıcı konutların etrafındaki ağaçlandırma sahalarında piknik yapmanın Valilikçe yasaklanmasına,

2 — Ormanlara 4 Km mesafedeki köylerle 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamı içersinde kalan köylerin hudutlarında bağ-bahçe temizliği gibi benzeri bitki örtüsüyle, anız yakılmasının Valilikçe yasaklanmasına,

3 — Vatandaşların piknik ihtiyaçları karşılanırken açık alanlarda piknik ocağı çevresinde tedbir alınmadan ateş yakılmamasına, yanan ve yakılan ateş söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesine,

4 — Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan her türlü sanayi tesisi bacalarından ve bu yerlerde seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve ateşli maddeler dökülmesi ve atılmasının yasaklanmasına,

5 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesislerin, konaklama yerlerinin ve izin irtifak hakkı sahibi ilgililerin ormanla tesisleri arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli tedbirleri almalarına ve lüzumlu yerlerde yangın emniyet şeritleri ile kendi özel koruma ekiplerini oluşturmalarına,

6 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir vasıta ile giriş ve çıkış yapılmamasına,

7 — Belediyelerin çöplüklerin etrafında en etkin önlemlerini almalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

İstanbul Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 16

Karar Tarihi : 31/3/2003

İl Mahalli Çevre Kurulu 31/3/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet Ali ÇEVİKER başkanlığında toplanarak; 2002-2003 kış sezonuna ait kömür uygulama kararlarının 2003-2004 kış sezonunda da aynen uygulanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Sayfa Başı