Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Nisan 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25084

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4847 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-18 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-22 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-23 Sayılı Kararı

Tebliğler

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu

Kanun No. 4847                                                                                                                       Kabul Tarihi : 15.4.2003

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Komisyonun kuruluşu

MADDE 2. — Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayılarının- boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler. Siyasi parti grupları, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyelikleri için adaylarını Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri arasından bildirir.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri belirlenirken İngilizce veya Fransızcayı anlama, konuşma ve yazma düzeylerinde iyi bilen, Avrupa Birliği hukuku alanında uzman milletvekillerine öncelik tanınır.

Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır.

Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.

Komisyonun görevleri

MADDE 3. — Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak,

b) Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek,

c) Her yasama yılının sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin bilgisine sunmak,

d) Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek,

e) Avrupa Birliği kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Avrupa Birliği komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek,

f) Avrupa Birliğine katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek,

g) Avrupa Birliğine katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak.

Komisyonun yetkileri

MADDE 4. — Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkilerine sahiptir.

Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir. Ankara dışında ve yurt dışında da çalışabilir.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 5. — Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

Komisyon, Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluk yönünde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden görüş isteyebilir.

Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu rapor, Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.

Komisyon raporu, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara Başkanlıkça gönderilir.

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyonun kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.

Uygulanacak İçtüzük

MADDE 6. — Avrupa Birliği Uyum Komisyonu çalışmalarında, bu Kanunda açıklık olmayan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Siyasi parti grupları; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliklerine yapılacak ilk seçimler için adaylarını, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyeleri de dahil olacak şekilde bildirirler.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 22 nci dönemde ikinci devre için yapılacak üye seçimleri diğer komisyonlarla birlikte yapılır.

Yürürlük

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

18/4/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2003/4108

1 — Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gürhan YÜCEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

               Başbakan

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4153

1 — Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ömer CEYLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Z. ERGEZEN

               Başbakan                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4155

1 — Karayolları Genel Müdürlüğü GenelMüdür Yardımcısı Suat ATAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Z. ERGEZEN

               Başbakan                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4156

1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdal ÖNCܒnün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Z. ERGEZEN

               Başbakan                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4158

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uz. Dr. Mehmet UĞURLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN             Prof. Dr. R. AKDAĞ

             Başbakan                                 Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4159

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Uzm. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN               Prof. Dr. R. AKDAĞ

              Başbakan                                  Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4160

1 — Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet CÜNEDİOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                      B. YILDIRIM

              Başbakan                                Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4161

1 — Denizcilik Müsteşarlığında münhal bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmek üzere, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Bekir Sıtkı USTAOĞLU’nun görevlendirilmesi,

2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                  B. YILDIRIM

          Başbakan                                 Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4162

1 — Giresun İl Müdürü Nurettin (ZORBA) ÇEBİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

            Başbakan                                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4164

1 — Van İl Müdürü Mehmet KISKAǒın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

             Başbakan                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4166

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine I. Hukuk Müşaviri Mehmet Yusuf ARKCI’nın atanması; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                     A. ÇOŞKUN

              Başbakan                         Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4168

1 — Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan KÖKTÜRK’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4169

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Şükrü KAPTAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Dr. M. H. GÜLER

           Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4171

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Sistem İşletme Dairesi Başkanı İbrahim YILDIRIM’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Dr. M. H. GÜLER

           Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4173

1 — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SUVAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

18 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Dr. M. H. GÜLER

           Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı