Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Nisan 2003

CUMA

Sayı : 25083

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5457 Şırnak İli, Cizre İlçesi Belediye Başkanlığı’nın, Bu Yerde Seçim Yenileninceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Tarım veya Orman Traktörlerinde Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/537/AT)

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/27/AT)

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB) Yönetmeliği

Tebliğler

— Çanakkale İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

— Edirne İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

— İstanbul İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Güvenlik Kararı  (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Nisan 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-6183

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Nisan 2003 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Nisan 2003

B.01.0.KKB.01-06-61-2003-484

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Nisan 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6183 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Nisan 2003 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5457

Şırnak İli, Cizre İlçesi Belediye Başkanlığı’nın, bu yerde seçim yenileninceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 3/4/2003 tarihli ve 56712 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama

Merkezi (EKOAB) Yönetmeliği

 

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB)’ ne ilişkin esasları düzenler.

Amaç

Madde 2 — EKOAB’nin amacı, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ekonomik, siyasal, hukuksal ve diğer alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — EKOAB aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Avrupa bütünleşmesini ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tüm yönleriyle incelemek, bu konularda bülten, dergi ve benzeri periyodik yayınlar yapmak,

b) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları elemanlarının Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularında eğitilmeleri amacıyla sertifikalı kurslar (temel eğitim ve uzmanlık) düzenlemek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

c) Çeşitli kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği ile ilişkilerde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik önerileri içeren projeler ve raporlar hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Ulusal veya uluslar arası düzeyde kongreler, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

e) Yukarıda öngörülen faaliyetlerini daha etkin biçimde yerine getirmek için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki kurum ve kuruluşlarıyla ve aynı konularda araştırma yapan ve eğitim veren diğer merkezlerle işbirliğine girmek, ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak,

f) İzmir Ekonomi Üniversitesi yetkili kurullarınca istenen diğer çalışmaları yapmak.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — EKOAB aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Danışma Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Danışma Kurulu

Madde 5 — Danışma Kurulu, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından seçilecek üyelerle, görevleri gereği Kurula doğrudan üye olacak kişilerden oluşur:

a) Mütevelli Heyet tarafından Merkezin faaliyet alanları itibariyle temayüz etmiş kişiler arasından seçilen 7 üye,

b) İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörü, Üniversitenin İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü Başkanı,

c) Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüklerince belirlenecek 1’er üye.

Mütevelli Heyet Başkanı, EKOAB Danışma Kurulu’nun başkanlığını yürütür.

Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün başkanlığında üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri atanır.

Yönetim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

netim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülecek proje ve programların genel ilkelerini saptar, EKOAB faaliyetleriyle ilgili akademik ve diğer idarî konularda gerekli kararları alır.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosu’na önerir.

Merkez Müdürü

Madde 7 — EKOAB Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir.

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — EKOAB Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular, çalışmaları denetler.

Yönetimi altındaki birimleri EKOAB faaliyetleri doğrultusunda yönetir.

Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Rektör, EKOAB Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcılığına atar.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çanakkale Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 1

Karar Tarihi : 3/4/2003

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Çanakkale İli dahilinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2003-31/10/2003 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Çanakkale İli dahilindeki Güzelyalı kamp alanı, Turgut Reis Tabyası, İntepe orman içi dinlenme yeri ile Balaban, Hemdemtepe, Handeresi, Çan, Çamlık, Ayazma Pınarı, Kabatepe kamp alanı, Morto Koyu günü birlik alanı, Korudağ dinlenme yerleri haricinde yangına hassas ormanlarda ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında ne maksatla olursa olsun ormana giriş ve çıkışlar 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesine göre yasaklanmıştır.

Madde 2 — 6831 sayılı Orman Kanununun 4/7/1995 tarihli ve 4114 sayılı Kanunla değişik 76 ncı maddesi gereği Devlet ormanlarında belirlenen konak yerleri dışında gecelemek, ateş yakmak, ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklanmış olup bu Karara uymayan veya tatbik ve icrasına muhalefet eden ya da zorluk çıkaranları görüp de haber vermeyenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 3 — Her kurum 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği özellikle orman içi yerlerde çalıştırdıkları şahısların kimlik bildirimlerini ilgili jandarma ve emniyet müdürlüklerine yapacaktır.

Madde 4 — Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarında gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklardır.

Madde 5 — Orman içi ve kenarlarındaki tüm tesisler yangına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 6 — Tarım ürünlerinin biçilmesi sırasında sapların kısa biçilmesi, biçerdöverlerde iki adet, balya makinelerinin yanında bir adet altışar kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, ormana bitişik kısımların sürülmesi esnasında söndürme tüpü tarla sahibi ve kullanıcısı tarafından temin edilecektir.

Madde 7 — Araçlardan sigara, ateş ve benzerleri atılmayacaktır.

Madde 8 — Yangını gören ve haberi alan herkes resmi ve özel kuruluşlara, en yakın orman teşkilatına ve 177 numaralı telefona bildirecektir.

Madde 9 — Orman yangınlarının çıkmaması, çıktığında en kısa sürede söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı ve 383 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Kararı Çanakkale Valisi yürütür.

—— • ——

Edirne Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 1/4/2003

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2003 tarihinden 31/10/2003 tarihine kadar Edirne İli dahilinde;

1 —Anız ve sazlık yakılmamasına,

2 — Ormanlık alanlarda hayvan otlatılmamasına ve avlanma yapılmamasına,

3 — Orman yangını çıktığında, Edirne ve ilçeler ile belde belediye itfaiyelerinin tüm imkanları ile yangına müdahale etmelerine,

4 — Edirne İli dahilinde orman yangınları yönünden hassas bulunan;

— Edirne-Keşan İlçesi Kaletepe, Korudağ,Yerlisu Köyü, Sazlıdere, Gökçetepe,Çamlıca Köyleri çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Keşan İlçesi Gökçetepeden başlayarak, İbrice Limanından Mecidiyeye kadar sahil kesimi ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Keşan İlçesi Çınarlıdere serisi, Mercan,Çeltik,Yeşilköy çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Enez İlçesi Sultaniçe, Küçükevren, Gülçavuş, Yenice, Yazır,Çeribaşı, Hasköy,Şehitler çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Lalapaşa İlçesi Hüseyinpınar, Uzunbayır, Hamzabeyli,  Süleymandanişment, Demirköy, Doğanköy, Vaysal ve  Ömeroba Köyü çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Süloğlu İlçesi Tatarlar, Çeşmeköy,Keramettin çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Uzunköprü İlçesi Hasanpınar, Beykonak, Yağmurca,Süleymaniye, Harmanlı, Çavuşlu, Kırköy, Maksutlu,Alıç çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Meriç İlçesi Subaşı, Büyükaltıağaç, Yenicegörece civarındaki ağaçlandırma sahalarına,

—Edirne-Lalapaşa İlçesi Ömeroba muhafaza ormanı sahalarına,

1/6/2003 - 31/10/2003 tarihleri arasında görevliler dışında ormana giriş ve çıkışların 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereği yasaklanmasına,

5 —Edirne İli Söğütlük İzzet Arseven, Keşan İlçesi Danışment, Gökçetepe ve Korudağ orman içi dinlenme yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6 — 31/10/2003 tarihine kadar yangına hassas ormanlarda ve piknik yerlerinde orman muhafaza memurları ile jandarma birliklerinin işbirliğine giderek devriye görevi yapmalarına,

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

İstanbul Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla

Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili

Güvenlik Kararı

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 1/4/2003

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden orman yangınlarının en yoğun olduğu mevsimde 1/6/2003-31/10/2003 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 —Koruma altına alınan ve herkesin görebileceği şekilde tabela ve levhalarla işaretlenmiş, etrafı dikenli tel ile ihata edilmiş orman ve ağaçlandırma sahalarına ne maksatla olursa olsun hiçbir şekilde giriş-çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacak, ateşli maddeler ile dolaşılmayacaktır.

Madde 2 —Orman sınırları içinden geçen devlet karayolu, köy yolu ve orman yolları kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 3 —Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklar, bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve yaratılan çevre kirliliği ortadan kaldırılıp, kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir.

Madde 4 —Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamında kalan orman içi köyler ile orman bitişiği köyler ve orman ile ilişiği bulunmayan diğer köylerde anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5 —Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ve sanayi tesisleri, ormanı da etkileyebilecek yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alacak, kendi söndürme ve koruma ekiplerini kuracak, orman ile aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.

Madde 6 —Yüksek gerilim hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar (Tedaş, Bedaş) tarafından sürekli kontrol edilerek gerekli bakımları yapılacak ve nakil hattı altının ölü ve diri örtü (bitki) temizliği gerçekleştirilecektir.

Madde 7 — Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı iş makinesi (dozer, loder, lastik tekerlekli kepçe gibi) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 —Orman yangını tehlikesi ile karşı karşıya olan orman içi ve bitişiği orman köylerinde vatandaşlarımız, muhtarlıkça düzenlenecek nöbet çizelgesine göre en az 3 kişi  olarak gözetim ve devriye hizmeti yürüteceklerdir. Görevlendirilen kişilerce, orman sürekli kontrol altında tutulacak ve yabancı kişilerin kimlikleri tespit edilerek ormandan çıkarılacaktır.

Madde 9 —Orman işletme müdürlükleri, şeflikleri, polis ve jandarma işbirliğiyle yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetlerini aralıksız gerçekleştirilecektir. İhtiyaca göre İlçe Kaymakamlıklarının talimatı doğrultusunda tüm kamu personel ve imkanlarından önleyici hizmetlerde (devriye, kontrol, müdahale ve benzeri) orman yangınlarına karşı istifade edilebilecektir.

Madde 10 —Yangını gören ve haberi alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar, en yakın orman teşkilatına, güvenlik kuvvetlerine ve 177 nolu Alo Yangın ücretsiz telefona bildireceklerdir. 177 nolu telefona ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hızır Acil, 155 Polis, 156 Jandarma telefonları aranarak orman yangını bildirilecektir.

Madde 11 —Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları, özel sektör imkanları seferber edilecek, yangının büyüklüğüne göre askeri birliklerden yardım istenecektir.

Madde 12 —Yangın mıntıkalarında yer alan enerji nakil hatları orman, jandarma ve emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde Bedaş ve Tedaş yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 13 —Gönüllü kuruluşlarca orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliği en geniş ölçüde sağlanacaktır.

Madde 14 —Orman yangınlarının çıkmaması, çıktığında da en kısa zamanda söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 15 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Kararı İstanbul Valisi yürütür.

Sayfa Başı