Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Nisan 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25077

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

766 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5426 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararları Doğrultusunda Bazı Terör Örgütleri, Kişi ve Kuruluşların Türkiye’de Bulunan Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdindeki Kiralık Kasa Mevcutları da Dahil Olmak Üzere, Tüm Hak ve Alacakları ile Mal Varlıklarının Dondurulması ve Bu Mal Varlıkları ile İlgili Her Türlü İşlemin Maliye Bakanlığının İznine Bağlanmasına Dair 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Listeye Bazı Kişi ve Kuruluşların İlave Edilmesi Hakkında Karar

Atama Kararı

— Adalet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

Yönetmelikler

2003/5423 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/15)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/16)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E:2001/79 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K:2002/194 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5426

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararları doğrultusunda bazı terör örgütleri, kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıkları ile ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığının iznine bağlanmasına dair 22/12/2001 tarihli ve 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki listeye, ilişik listede adları belirtilen kişi ve kuruluşların ilave edilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

C. ÇİÇEK

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

A. AKSU

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4135

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, aynı yer Üçüncü İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyesi Uz. Dr. Mustafa OKUDAN’ın atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

11 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                    C. ÇİÇEK

          Başbakan                                  Adalet Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/5423

Ekli “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 7/2/2003 tarihli ve 51 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun değişik ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

A. AKSU

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü SPK’ya gönderilir. Yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararlar SPK’nın onayı ile, bu onayın gecikmesi halinde ise kararların SPK’ya sunulmasını izleyen 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girer. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, genel kurulun yeniden kararını gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, SPK tarafından 15 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı mektuplarıyla birlikte SPK'nın onaylamama gerekçeleri de pay sahiplerine bildirilir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan

Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/15)

MADDE 1 — 27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2003/3) sayılı Tebliğin birinci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Madde 1 — 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 2 nci maddesinin (e) ve (g) bentlerine istinaden,Ek I ve Ek II sayılı listelerde yer alan yakıt ve atıkların ithalatında, bu yakıt ve atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu,Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge,Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.”

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş yakıt ve atıkların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

Sayfa Başı