Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Mart 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25065

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurulması İçin Gereğine Uygun Olarak Yapılan Lisans Başvuruları ve Söz Konusu Başvurular Kapsamında Yapılabilecek İlave Başvurulara İlişkin Süre


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Galatasaray Üniversitesinden:

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulunun görev, genel işleyişi ve eğitim-öğretimiyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulunun ana ilkeleri ve genel işleyişi ile yönetim ve personel işleri, kontenjanlar, ilköğretim okuluna ve liseye yeni öğrenci alımı ve usulleri, yatılılık, ücretlilik, bursluluk, eğitim ve öğretim çalışmaları, alanlar, ders programları, sınavlar, sınıf geçme usulleri, devam, disiplin ve benzeri konulara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa, 14/4/1992 tarihli İkili Anlaşmaya ve 1/6/1994 tarihli ve 3993 sayılı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Türk ve Fransız Hükümetleri arasındaki İkili Anlaşma ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna Ek Madde 34’te Galatasaray Üniversitesinin Rektörlüğe bağlı olarak fakülteler ve enstitüler ile Galatasaray Lisesi ve İlköğretim Okulundan oluştuğu hükmüne yer veren 1/6/1994 tarihli ve 3993 sayılı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Kanununa göre, bireyin, eğitim ve öğretimin bütünlüğü içinde yetiştirilmesi amaçlandığından, ilköğretimden lisansüstü uzmanlaşma düzeyine kadar uzanan bir “eğitim ve öğretim birimleri zinciri” kurulması esas kabul edilmiştir. Bu bütünlük ilkesinin doğal bir sonucu olarak ilköğretim okulu ve lise ile ilgili çalışmalar, “Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu” adı altında birleştirilerek düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Kurum: Galatasaray Üniversitesini,

d) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

e) İkili Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan 14/4/1992 tarihli anlaşmayı,

f) Eşit Temsilli Komite: İkili Anlaşmaya göre istişare birimi olarak kurulmuş Türk-Fransız Komitesini,

g) Lise: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray Lisesini,

h) İlköğretim Okulu: Galatasaray Lisesi’ne bağlı ilköğretim okulunu,

ı) Genel Sınav: Bakanlık tarafından yurt düzeyinde düzenlenen Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,

i) Öğretim Yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren bir sonraki öğretim yılının başlamasına kadar geçen süreyi,

j) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

k) Sınıf Öğretmenler Kurulu: Aynı sınıfta dersi olan öğretmenlerden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Çağdaş insan yetiştirme ilkesi

Madde 5 — Kurumun temel amacı, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ile niteliklerine ve özellikle millî, lâik, demokratik, çağdaş devlet esaslarına bağlı, çağın gereklerine cevap verebilecek düzeyde akılcı, eleştirici, hoşgörücü değerlere, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna, dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne, yaşadığı toplumun değerlerine sahip özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine ve insan haklarına saygılı, yapıcı ve yaratıcı, gerekli bilgi, beceri ve geliştirilen yetenekle donanmış gençler yetiştirmektir.

Çağın gerektirdiği insan tipi; modern, teknik ve teknolojik bilgiyle olduğu kadar, verimli yöneticilik ve özellikle çağdaş devlet yönetiminin gereği olan bilgilerle de donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş olmak, bilgi çağının toplumuna yön verecek, sorunlarını göğüsleyip çözebilecek bir düzeye ulaşmış bulunmak zorundadır. Bu, kurumun her biriminde üzerinde önemle durulması hedeflenen temel ilkedir.

Bütünlük ilkesi

Madde 6 — Kurumu oluşturan İkili Anlaşmaya ve 3993 sayılı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Kanununa göre Üniversite; ilköğretim okulu, hazırlık sınıfları, lise ve yüksek öğrenim birimleri ile bir bütün teşkil eder. Bu birimlerin öğrencileri, bir üst düzeydeki eğitim ve öğretimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve geçiş şartlarını yerine getirmek kaydıyla öğrenimlerini söz konusu öğretimin bütünlüğü içinde sürdürebilirler.

İlköğretim Okulunda ve Lisede karma eğitim yapılır.

Dışa açıklık ilkesi

Madde 7 — Kurumun bir eğitim ve öğretim zinciri oluşturması ve bütünlüğü, Liseye girişin, başka ilköğretim okullarından gelen öğrencilere kapalı tutulması anlamına gelmez. Nesnellik ve eşitlik esasına göre giriş şartlarını yerine getiren öğrenciler, Lisenin Fransızca Hazırlık Sınıfına sınavla alınırlar.

Başarıya öncelik verme ilkesi

Madde 8 — Bir kamu kurumu olan ve öğrencilerine üst düzeyde eğitim ve öğretim vermeyi amaçlayan Lise ve İlköğretim Okulunda geçişler ve öğrenimin sürdürülmesi başarıya öncelik verme ilkesine göre kurum tarafından düzenlenir. Başarı ölçütleri nesnel ve çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil ve Öğretim, Yatılılık, Ücretlilik ile Bursluluk

Yabancı dil ve öğretim

Madde 9 — İkili Anlaşmada Fransızca yapılması öngörülen derslerle diğer zorunlu ve seçmeli yabancı diller dışındaki dersler Türkçe yapılır. Yabancı dil ile öğretimin bazı öğrenciler bakımından yaratabileceği zorluklar nedeniyle başarısız duruma düşen öğrencilerin başka okullara nakilleri imkânı açık tutulur.

Yatılılık, ücretlilik ve bursluluk

Madde 10 — Bu okullarda yatılılık, ücretlilik ve bursluluk:

a) Kurumun eğitim ve öğretim amaçlarına uygun olarak verimli, disiplinli ve uyum içinde çalışabilmesi, bilginin yanında uygar, manevî ve estetik değerler ile dayanışma, karşılıklı saygı, görgü ve nezaket kurallarının öğrencilerin kişilik yapılarına ortak özellikler olarak yerleşmesi ve ayrıca ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yeterince zaman ayırabilmesi için yatılılık temel kuraldır. Ancak velinin isteği ve Lise Müdürünün kararıyla sağlık veya başka nedenlerden dolayı öğrenci yatılılık kuralı dışında tutulabilir. İlköğretim okulunun ilk beş sınıfında okuyan öğrencilerin yatılı olması velilerin isteğine bağlıdır.

b) Yatılılık ile ilgili ilke, kural ve uygulama kararları, kuruluş ve görevleri bir yönergeyle belirlenen Yatılılık Komisyonunca alınır.

c) Lisede öğretim ücretlidir.

d) Kurumun bütün yatılı öğrencileri, öğretim ve eğitimin kalitesi ve yararlanılan tesislerin özelliği dikkate alınarak, her yıl bütçe kanunu temel alınarak belirlenen yatılılık ücretlerini en çok dört taksitte ödemek zorundadır. Parasız yatılı öğrencilerin hakları saklıdır.

e) Kurumun ilköğretim dışında kalan birimlerinde gündüzlü okuyan öğrencilerin de, yıllık yatılı ücretinin üçte biri oranında bir öğretim ücretini, yatılı ücretinin yatırılma zamanlarında ödemeleri gerekir.

f) Maddî durumlarının yeterli olmadığı belgelerle tespit edilen öğrencilere gereken düzeyde burs sağlanır. Bursların miktarı yukarıdaki hükümlere göre hesaplanır ve kuruma ait karma bütçede gösterilir. Galatasaray Eğitim Vakfı ile diğer kuruluş ve kişilerce sağlanan burslar ve eğitim yardımları bunların dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Yeni Öğrenci Alımı ve Usulleri

Kontenjanlar

Madde 11 — İkili Anlaşma uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince benimsenen kontenjanlara göre:

a) İlköğretim Okulu birinci sınıfına her yıl kur’a ile elli (50) öğrenci alınır.

b) Lise Hazırlık sınıfına her yıl genel sınavla yüz (100) öğrenci alınır.

c) İlköğretim Okulunda sınıf mevcutlarının yirmibeş (25), Lise’de otuziki (32) öğrenciyi geçmemesi esastır. Hazırlık sınıfında da, öğrencilerin dersliklere dağılımı yirmibeşi (25) geçmeyecek şekilde plânlanır.

İlköğretim okuluna öğrenci alımı usulleri

Madde 12 —İlköğretim Okulunun yalnızca birinci sınıfına kurayla en çok elli (50) yeni öğrenci alınır.

a) Öğrenci alımıyla ilgili olarak başvuru süresi ile kur’a çekimi kesin kayıt tarihleri, her yıl Lise Müdürünün önerisiyle Kurumun Yönetim Kurulunca belirlenir ve duyurulur.

b) Veli, bir dilekçe ile Lise Kayıt Bürosuna süresi içinde başvurur, çocuğunun nüfus cüzdanı ve onaylı örneğini verir. Aday kaydı yapıldıktan sonra nüfus cüzdanının aslı veliye geri verilir.

c) İlköğretim okulu birinci sınıfına 1Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında altı yaşını dolduran öğrenciler alınır.

d) Kur’a işlemleri, Lise Müdürünün gözetimi altında ve noter huzurunda, Bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla bir komisyon tarafından yürütülür. Kur’a sonuçları derhal açıklanır ve en kısa zamanda ilân edilir.

e) Kur’a çekiminde yedek liste düzenlenmez. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjan açığı kalması hâlinde, yeniden aynı şartlar altında noter huzurunda kur’aya başvurulur.

Liseye genel sınavla öğrenci kabulü

Madde 13 — Lise Hazırlık sınıfına ilköğretim okullarından Genel Sınavla öğrenci alınır.

Liseye yukarıdaki usul dışında öğrenci alınamaz, öğrenci nakline imkân tanımak amacıyla kontenjan arttırımına gidilemez ve aynı amaçla sınıf mevcutları artırılamaz.

İlköğretim okulundan Galatasaray Lisesine giriş sınavı ile öğrenci kabulü

Madde 14 — İlköğretim Okulundan mezun olan öğrenciler, Genel Sınavın yanı sıra Kurum tarafından Türkçe ve Fransızca olarak öğretim programının tamamını kapsayacak şekilde yapılacak olan Galatasaray Lisesine Giriş Sınavına girerler. Bu öğrencilerin Galatasaray Lisesine Giriş Sınavı kağıtları, Genel Sınavda 10.000 inci adayın puanına denk düşen puanın üzerinde puan almaları halinde değerlendirilmeye alınır. Değerlendirmeye alınan sınavda başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, 9 uncu sınıfa yerleştirilirler.

Bu sınavın düzenleniş şekli, bölümleri, koşulları, değerlendirme sistemi ve başarı koşulları Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Yönetim İlköğretim Okulu

İlköğretim

Madde 15 — İlköğretim Okulunu okul müdürü yönetir. İlköğretim okuluna, yatılı öğrenciler de alınabileceği gözönünde bulundurularak, yeter sayıda memur ve hizmetli istihdam edilir. Müdür, kanun, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Okulun amaçlarına ve ilkelerine uygun şekilde yönetilmesinde; görev, iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesinde; eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde; Müdür başyardımcısı ve yardımcıları Okul Müdürünün en yakın yönetim elemanıdırlar.

İlköğretim Okulu Müdürü; Lise Müdürünün önerisi, Rektörün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça atanır, birinci derecede Lise Müdürüne bağlıdır.

Lise

Madde 16 — Lise Müdürü, Rektör’ün önerisi üzerine Bakanlıkça atanır. Müdür, Lisenin tarihî ve kültürel mirasını ve köklü eğitim geleneğini çağın gereklerine uygun olarak geleceğe taşımakla görevlidir. Lisenin müdür başyardımcısı ve yardımcıları ile diğer personeli, nitelikleri ve sayıları bakımından okulun karma ve yatılı durumu, yabancı dil ile öğretim yaptığı, yabancı uyruklu öğretmenlerin bulunduğu dikkate alınarak görevlendirilir. Bu görevlendirmelerde, lisenin zengin kütüphaneleri, ileri düzeyde teknik laboratuvarları ve bilgi işlem merkezi, tarihi müzesi ile gelişmiş çeşitli spor alanları ve açık spor tesisleri bulunduğu da gözönünde tutulur.

Atamalar

Madde 17 — Lisenin öğretmen ve yöneticileri, Rektörün önerisi üzerine ilgili usul ve esaslara göre Bakanlıkça atanır. Bu okulda görev yapanlardan Bakanlık kadrolarına atanmak isteyenler için de aynı atama yöntemi uygulanır. Bakanlıkta kadro işgal etmekte olan personelin kurumdaki görevi sırasında kazandığı haklar, Bakanlığa naklen atanmalarında da saklıdır.

Kurumun Fransız uyruklu personeli, Türk-Fransız Kültür ve İşbirliği anlaşmaları ile 14/4/1992 tarihli İkili Anlaşmaya ve eki Protokole göre ve ayrıca Liseye ilişkin personel mevzuatı uyarınca görev yapar.

Kurullar

Madde 18 — Lise ve İlköğretim Okulunda aşağıdaki kurullar oluşturulur:

a) Eğitim Danışma Kurulu

İlköğretim Okulu ve Lisesinin eğitim konularını ve sorunlarını görüşmek ve gerekli önerilerde bulunmak üzere bir Eğitim Danışma Kurulu oluşturulur.

Eğitim Danışma Kurulunda aşağıdaki yönetici, öğretmen, uzman ve temsilciler bulunur:

Lise Müdürü,

Lise Müdür Başyardımcısı,

İlköğretim Okulu Müdürü ve Başyardımcısı,

Fransızca Bölüm Başkanı,

Lise son sınıf öğrencilerinden biri kız, diğeri erkek iki temsilci.

Kurul, gündemli olarak, Lise Müdürünün çağrısı ile toplanır. Gerektiğinde, Lise Müdürü, uzman kişileri kurula davet edebilir.

b) Öğretmenler Kurulu

Öğretmenler kurulu, Lise ve İlköğretim Okulunda ayrı olmak üzere Müdürün başkanlığında okulun bütün yönetici ve öğretmenlerinden oluşur; ders yılı başında, ortasında, sonunda ve gerektikçe Müdürün emriyle toplanır. Öğretmenler Kurulunda okulun yönetim, öğretim ve eğitimiyle ilgili, üzerinde durulması, tartışılması ve değerlendirilmesi gereken tüm konular ele alınır. Mümkün olduğu kadar öğretmenlerin konuşmalarına ve görüşlerini açıklamalarına imkân verilir.

Öğretim yılının ilk toplantısında, önceki yılın tutanakları gözden geçirilir. Uygulamaya konulmayan kararların nedenleri üzerinde durulur ve geçmiş yılın kurul çalışmaları genel olarak değerlendirilir. Öğretim durumu, okulun genel başarısı, eğitici ve sosyal etkinlikler, okulun düzen ve disiplin işleri gündem konuları olarak ele alınır; yönetmeliklere göre kurul ve komisyonlar kurulur, seçim ve görevlendirmeler yapılır.

Yıl ortasında yapılan toplantıda, dönemin bütün çalışmaları değerlendirilerek gerekli tedbirler alınır, gündemin esas konusunu öğrencilerin başarı durumu oluşturur. Yapılan değerlendirme sonunda başarısız öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin önlemler belirlenir.

Yıl sonu toplantısında ise, bir ders yılının yönetim, öğretim, eğitim çalışmalarına ait gündem konuları genel bir değerlendirmeye tâbi tutulur. Bölüm başkanlarının çalışma raporları ile Eğitici Kolların, Disiplin Kurulunun Rehberlik Servisinin yıl sonu raporları öğretmenlerin görüşlerine sunulur. Devam-devamsızlık, disiplin cezaları gibi konular karara bağlanır.

Toplantıların gündemi, öğretmenlere önceden yazılı olarak duyurulur ve imzaları alınır. Yapılan konuşmalar tutanaklara geçirilir, gerekenler karara bağlanır. Her öğretmen, kurul toplantısına katılmakla yükümlüdür.

c) Zümre Öğretmenler Kurulu

Bu kurul, ilköğretimin 1-5 inci sınıflarında aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden, 6-8 inci sınıflarında ve orta öğretimde ise aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinden oluşur.

Öğretmenler, aralarında sık sık toplanarak, eğitim programlarının okunup incelenmesi, yıllık ders plânlarının hazırlanması, kullanılacak yöntem ya da yöntemlerin tespit edilmesi, ölçme ve değerlendirme konularında birlik sağlanması; derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, günlük ders plânlarının ve ünite plânlarının durumu; ders araç-gereçlerinden, lâboratuvarlardan, kütüphaneden ve çevreden yararlanma işlerinin programlaştırılması; ödevler, başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi, öğretimin geliştirilmesi gibi konuları görüşürler ve alacakları kararları Müdürün onayından sonra uygularlar.

Bu toplantılar Müdürün başkanlığında yapılabileceği gibi İlköğretim okulunda en kıdemli şube öğretmeninin, ortaöğretimde ise yine en kıdemli ilgili branş öğretmeninin başkanlığında yapılabilir. Öğretmenler, bu kurullara katılmak zorundadır.

d) Sınıf Öğretmenler Kurulu

Sınıf Öğretmenler Kurulu, Aralık, Mart ve Mayıs aylarının birinci haftasında ve YılSonu Öğretmenler Kurulu Toplantısından sonra toplanır. Bu kurulda, sınıf öğretmenleri ve Rehberlik Servisince tutulan öğrenci dosyalarındaki bilgilere, ders ve sınıf geçme notlarına, eğitsel-kültürel etkinliklerdeki başarılarına; devam ve disiplin durumlarına göre: Öğrencinin dönem ve yıl sonu çalışmaları incelenir; başarıyı artırıcı önlemler alınır. Yıl Sonu Sınıf Öğretmenler Kurulu Toplantısında 9 uncu ve 10 uncu sınıfların, sınıf geçme veya sınıfta kalma durumlarıyla Lise son sınıf öğrencilerinin durumları incelenerek karara bağlanır.

Bölüm Başkanları

Madde 19 — Lise’de; biri İkili Anlaşmaya göre Fransızca yapılan derslerin, diğeri bunların dışında kalan derslerin öğretmenlerinin bağlı olduğu iki bölüm başkanlığı bulunur. Bütün zümre öğretmenleri ve başkanları, eğitim-öğretim çalışmalarını bu iki bölüm başkanlığına bağlı olarak yürütürler. Fransızca Bölüm Başkanı, ilköğretim okulunda görev yapan ve derslerini Fransızca okutan öğretmenlerin de bölüm başkanıdır.

Ödül ve Disiplin

Madde 20 — Ödül ve Disiplin İşleri:

a) İlköğretim okulunda ödül ve disiplin işleri Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülür.

b) Lisede öğrenci ödül ve disiplin işleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile uyumlu olacak şekilde Galatasaray Lisesi Ödül ve Disiplin Yönergesi esaslarına göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

İlk ve ortaöğretim birimlerine ait süreler

Madde 21 — Kurumun yüksek öğretim dışındaki kademelerine ait süreler;

İlköğretim okulu sekiz (8) yıl,

Lise öncesi Fransızca Hazırlık Sınıfı, 2003-2004 Ders Yılından başlayarak bir (1) yıl,

Lise, 2003-2004 ders yılından başlayarak dört (4) yıl,

olarak belirlenmiştir.

Eğitim ve öğretim takvimi

Madde 22 — Kuruma bağlı okulların eğitim-öğretim programlarının özelliği dikkate alınarak, resmî tatil dışındaki okul tatilleri ve öğretim yılı takvimi, ilk ve orta öğretim kurumları çalışma takvimi mevzuâtı çerçevesinde, kurumun Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu şekilde belirlenen öğretim yılı içindeki çalışma günlerinin sayısı, Bakanlığın öngördüğü yıllık çalışma günlerinin sayısından az olamaz.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 23 — Kurumun ilk ve ortaöğretim birimlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, Rektörlükle işbirliği halinde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Kurum, lisedeki eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemlerini, Bakanlığın Yükseköğretim Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yürütür.

Alanlar

Madde 24 — Lise’de 2003-2004 ders yılından başlayarak 10 uncu sınıftan sonra öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarına temel oluşturacak alanlara ayrılırlar.

Öğrencilerin onuncu sınıftan itibaren alan seçiminde önceki başarıları, istekleri ve eğilimleri ile girmek istedikleri alandaki sınıfların imkânları dikkate alınır. Alanlara ait şubelerin açılması ve bu sınıflara öğrenci alınmasında değerlendirme ve işlemleri okul yönetimi yapar. Alan değişikliği de aynı esaslara göre yapılır.

Başarı durumu

Madde 25 — İlköğretim, Hazırlık ve Lisede bir öğrencinin ancak bir defa sınıf tekrarı yapması mümkündür. Aynı öğrenim biriminde ikinci kez başarısız olan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

Başarıyı artıran etmenler

Madde 26 — İlköğretim okulunda öğrenciyi kendi yaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlköğretim okulu, öğrencinin herhangi bir dersten başarısızlığına bakılarak eleneceği bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici etkinliklerin ortak katkısıyla ilgi, eğilim ve yeteneği ölçüsünde yetiştirildiği bir dönemdir. Lise kademesinde öğretim, araştırma, ödev, tartışma, seminer ve uygulama yöntemlerinden yararlanılarak yürütülür. Okul yöneticileri, kütüphane, bilgi işlem merkezi, lâboratuvar ve benzeri yerleri amaca hizmet edecek şekilde her zaman hazır bulundurur. Bu birimler ders saatleri dışında da hizmet sunar.

Ölçme ve değerlendirme

Madde 27 — İlk ve Ortaöğretimde:

a) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde beşli not sistemi uygulanır.

Bu sisteme göre “5” Pekiyi; “4” İyi; “3” Orta; “2” Geçer; “1” Geçmez; “0” Etkisiz sayılır.

b) Öğrencinin herhangi bir dersten başarılı sayılması için;

1) O derse ait ikinci dönem notunun en az “2” ve iki dönem not ortalamasının en az “2”,

2) Birinci dönem notu “0” ise ikinci dönem notunun en az “3”,

3) Yalnız bir dönem not olması hâlinde aldığı derse ait bu notun en az “2” olması gerekir.

c) İlköğretim Okulunun 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, dört veya daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız derslerinden herhangi birinin yılsonu notu “1” den ve Türkçe ile Fransızca derslerinden birinin yıl sonu notu “2” den aşağı olan öğrencilerin durumları, sınıf öğretmenler kurulunda görüşülmez. Bu öğrenciler o yıl için başarısız sayılır.

d) Lisede:

1) Ders yılı sonunda, yıl sonu başarı ortalaması 3,00 ve daha yukarı olan öğrencilerden en fazla üç derse kadar (üç ders dahil) başarısız dersi olanlar, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılırlar. Ancak Türk Dili ve Edebiyat dersi ile Fransızca dersinden yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılabilmek için bu ortalamanın en az 3,50 olması gerekir. Ayrıca, başarısız dersler arasında alan derslerinin bulunması durumunda, ayrıca alan derslerine ait ağırlıklı ortalamanın da 3,00 ve daha yukarı olması gerekir.

2) Ders yılı sonunda yıl sonu başarı ortalaması 3,00 dan aşağı olan öğrencilerden bir dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

3) Öğrencinin sorumluluğu, o dersin üst programında başarılı olması veya ders kesimini izleyen iki hafta içinde yapılan sorumluluk sınavında başarılı olması hâlinde kalkar.

4) Son sınıfta, ders yılı bitiminde mezun olamayan öğrenciler için başarısız oldukları derslerden bitirme sınavları yapılır. Bu sınavlar sonunda mezun olamayan öğrenciler, takip eden ders yılının başlamasından önce aynı şartlarda ikinci bir bitirme sınavına alınırlar. Bitirme sınavları sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Önceki sınıflarda sınıf tekrarı yapmayan öğrencilerden son sınıfta sorumluluğu kalkmayanlar ile bitirme sınavları sonunda mezun olamayanlar, izleyen öğretim yılında da bu sınavlara girebilirler. Altıncı öğretim yılının sonunda mezun olamayanların okulla ilişkileri kesilir.

5) Ders kesimini izleyen iki hafta içinde, zayıf ders koşulu aranmaksızın en fazla 3 derse kadar ortalama yükseltme sınavı yapılır. Sınav notu yıl sonu notundan yüksek ise, ikisinin ortalaması yıl sonu notu olarak değerlendirilir.

e) Hazırlık sınıfında, öğrencilerin Fransızca dersinden başarılı sayılabilmesi için ikinci dönem notu ile yıl sonu notunun en az “2” olması gerekir. Fransızca dersinden başarılı olanlar seviye sınavına girerler, başarılı olamayanlar ise sınıf tekrar ederler. Seviye sınavından geçer not alan ve yıl sonu notu ile seviye sınavı notu ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler hazırlık sınıflarını başarıyla bitirmiş sayılır. Bu ortalamanın altında kalan öğrenciler için yeni ders yılının başlamasından önce aynı koşullarda bir sınav daha yapılır. Bu sınavda da ortalama yükseltilemezse sınıf tekrarlanır.

Hazırlık sınıfının başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Lise ile ilişkisi kesilir.

f) Ders yılı içinde, ilköğretimde toplam 20 (yirmi) gün ve orta öğretimde toplam 10 (on) gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

Yukarıda yer almayan hususlarda dengi resmî okul mevzuatı uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 28 — Kurumun akademik personeli dışında kalan personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu Kanun hükümlerini, kurum mevzuatının yetkili kıldığı makamlar uygular.

Madde 29 — İlköğretim Okulu ile Lisede Rehberlik Hizmetleri her birimin ihtiyacını karşılayabilecek bir düzenleme ile kurulacak Rehberlik Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülür. Bu büronun kuruluşu ve çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğindeki usul ve esaslar dikkate alınarak ve ayrıca kurumun öğretim ve eğitim birimleri ayrı ayrı değerlendirilerek Üniversite Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönerge ile düzenlenir.

Madde 30 — Kurumun yatılı ve pansiyonlu alt birimlerinde, pansiyon işleri, etüd, laboratuvar, kütüphane, araştırma ve benzeri çalışmalarda öğrencilere yardımcı olmak, düzen ve disiplinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, araştırma görevlileri ve kurumun fakültelerindeki öğrenciler ile, mezunlardan gerektiğinde “belletici” (muallim muavini) adı altında yararlanılabilir.

Öğrencilerin ders saatleri dışındaki özellikle etüdlerde eğitimleriyle ilgilenmek, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak; yemekhane ve yatakhanede öğrencinin başında bulunmak, vaktinde yatıp kalkmalarını sağlamak, etüd aralarında öğrencileri gözetmek ve zararlı davranışlarını engellemek, etüdlerde ve yatakhanelerde yoklama yapmak gibi görevleri olan belleticilerin, kurumun özelliğine göre öğrencilere yardımda bulunabilmeleri için Fransızca bilmeleri önemli görüldüğünden, Galatasaray mezunu olanların görevlendirilmesi tercih sebebidir.

Bu amaçla çalışacak personel, ilgili okul müdürünün isteği üzerine Üniversite Rektörünce görevlendirilir.

Okul Yönetimince düzenlenen bir iç yönerge esaslarına göre görevlerini yürütecek belleticiler, sırasıyla pansiyon işlerinden sorumlu müdür yardımcısına, nöbetçi müdür yardımcısına, müdür başyardımcısına ve müdüre karşı sorumludurlar.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 31 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 32 — 8/6/1998 tarihli ve 23366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Galatasaray Üniversitesi İlk ve Orta Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurulması için Gereğine Uygun Olarak Yapılan Lisans Başvuruları ve Söz Konusu Başvurular Kapsamında Yapılabilecek İlave Başvurulara İlişkin Süre

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere gereğine uygun olarak yapılan lisans başvuruları aşağıda yer almaktadır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası gereği, aynı bölgede rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak isteyen diğer tüzel kişilerin lisans almak üzere bu duyuru tarihinden itibaren on işgünü içerisinde Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra aynı bölge ve aynı kaynak için yapılan lisans başvuruları, mevcut başvuruların inceleme ve değerlendirme işlemi sonuçlanıncaya kadar kabul edilmeyecektir.

Sayfa Başı