Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Mart 2003

PAZAR

Sayı : 25064

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 14)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 17. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/2/1991 tarihli ve 20783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Sicil Amirleri Cetvelinin B- TAŞRATEŞKİLATI bölümünün 1 numaralı İLMÜFTÜLÜKLERİ bendinin (e) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kur’an Kursu müdürü bulunan yerlerde; Din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili şef, memur, Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kurslarında görevli Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer görevliler

Kur’an Kursu Müdürü

Müftü Yardımcısı

Müftü

Kur’an Kursu Müdürü bulunmayan yerlerde; Din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili şef, memur, Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kurslarında görevli Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer görevliler

Şube Müdürü

Müftü Yardımcısı

Müftü ”

MADDE 2 — Aynı Yönetmelik Eki Sicil Amirleri Cetvelinin A- MERKEZ TEŞKİLATI bölümünün 8 ve 9 uncu bentleri alt bentleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme Sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Kuruluşça yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

Giriş sınavına katılabilmek için, adayların 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puan almış olmaları zorunludur. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro veya pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kuruluş tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava davet edilir.

Kuruluşça yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' nda yeterli puan almış olmak, (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)"

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; elektrik piyasasında ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi alım ve satımında, ikili anlaşmalarda taahhüt edilen miktarlarla gerçekleşen değerler arasında oluşabilecek farklılıkların mali açıdan uzlaştırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, elektrik piyasasında ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi alım satımında, ikili anlaşmalarda taahhüt edilen miktarlarla gerçekleşen değerler arasında oluşabilecek farklılıkların, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından mali uzlaştırmaya taraf tüzel kişiler arasında uzlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu Tebliğin uygulanmasında;

 1. Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

 2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

 4. TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

 5. TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

 6. Bara: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkeni,

 7. Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

 8. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

 9. İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

 10. İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

 11. İlgili form: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve TEİAŞ’ın internet sayfasında yayınlanan formları,

 12. İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip oldukları lisans veya lisansları,

 13. Katılımcı: İkili anlaşmaların mali uzlaştırmaya tabi taraflarını,

 14. Katılımcı yetkilisi: Katılımcı tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,

 15. Mali uzlaştırma: Gerçekleşen alım satımlar ile sözleşmeye bağlanmış miktarlar arasındaki farkları esas alarak, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin borçlu ya da alacaklı oldukları tutarların hesaplanmasını,

 16. Müşteri: Toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketicileri,

 17. Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

 18. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: Elektrik piyasasında gerçekleşen alım satımlar ile ikili anlaşmalarda bağıtlanmış miktarlar arasındaki farkları esas alarak, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle, mali uzlaştırma sistemini çalıştıran TEİAŞ bünyesindeki merkezi,

 19. Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

 20. Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerini,

 21. Tüketici: Elektriği kendi ihtiyaçları için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

 22. Yedek tedarik anlaşması: Üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin ikili anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla diğer tedarikçilerle yaptıkları anlaşmayı,

 23. Yük alma: Bir ünitenin sisteme elektrik enerjisi vermeye başladığı veya bu enerjiyi artırdığı durumu,

 24. Yük alma fiyatı: Yük almak suretiyle üretilen ilave her bir kWh için belirlenen bedeli,

 25. Yük atma: Bir ünitenin sisteme verdiği elektrik enerjisini kestiği veya bu enerjiyi azalttığı durumu,

 26. Yük atma fiyatı: Yük atmak suretiyle üretilmeyen her bir kWh için belirlenen bedeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Uzlaştırmaya İlişkin Hükümler

Genel hükümler

Madde 5- Elektrik enerjisinin piyasada; ikili anlaşmalar kapsamındaki taahhütler çerçevesinde üretildiği zaman dilimi içerisinde tüketilmesi esastır. İkili anlaşmalar kapsamında üretilmesi ve tüketilmesi taahhüt edilen miktarlardan sapma olması durumunda;

a) Elektrik enerjisi açığı tespit edilen katılımcının, enerji açığının karşılanması sonucu ödemesi gereken tutar,

b) Elektrik enerjisi fazlası tespit edilen katılımcıya, sisteme aktardığı enerji karşılığı ödenecek tutar,

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından uzlaştırma dönemleri itibarıyla aylık bazda hesaplanarak TETAŞ ve ilgili katılımcılara yazılı olarak bildirilir.

Bir uzlaştırma dönemi için enerji açığı;

a) Üretim faaliyeti gösteren bir tüzel kişinin, ikili anlaşmalarda taahhüt ettiği miktardan daha az üretim yapmış olmasını,

b) Perakende satış lisansı sahibi bir tüzel kişinin, ikili anlaşmalar kapsamında satış yaptığı tüketicilerin tüketiminden daha az miktarda enerji alımı için anlaşma yapmış olmasını,

c) Bir özel sektör toptan satış şirketinin, ihracat faaliyetleri ve serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamındaki satış taahhütlerinden daha az miktarda enerji alımı için anlaşma yapmış olmasını,

ifade eder.

Bir uzlaştırma dönemi için enerji fazlası;

a) Üretim faaliyeti gösteren bir tüzel kişinin, ikili anlaşmalarda taahhüt ettiği miktardan daha fazla üretim yapmış olmasını,

b) Perakende satış lisansı sahibi bir tüzel kişinin, ikili anlaşmalar kapsamında satış yaptığı tüketicilerin tüketiminden daha fazla miktarda enerji alımı için anlaşma yapmış olmasını,

c) Bir özel sektör toptan satış şirketinin, ihracat faaliyetleri ve serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamındaki satış taahhütlerinden daha fazla miktarda enerji alımı için anlaşma yapmış olmasını,

ifade eder.

Katılımcılar

Madde 6- Katılımcılar aşağıdakilerden oluşur;

a) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler,

b) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler,

c) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler,

d) Serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar için perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler,

e) İthalat ve/veya ihracat faaliyetleri kapsamındaki anlaşmaları ile serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar için özel sektör toptan satış şirketleri.

Özel sektör toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin ikili anlaşmaları kapsamında taahhüt ettikleri elektrik enerjisi alış ve satış miktarları arasındaki farklar mali uzlaştırmaya tabidir. Bu tüzel kişiler, elektrik enerjisi alışı ve satışı yapacakları katılımcılar ile uzlaştırma dönemleri bazında alınması ve satılması taahhüt edilen elektrik enerjisi miktarlarını ve bu miktarlarda olan değişiklikleri, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine yazılı olarak bildirir.

Serbest tüketiciler, serbest tüketici limitini geçtikleri her bir ölçüm noktası için sadece bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapabilir. Serbest tüketici niteliğine sahip olmayan ancak mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren otoprodüktör grubu ortağı olan tüketiciler, serbest tüketici niteliği kazanmadıkları sürece başka bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapamaz.

Bir üretim tesisinin barasından doğrudan beslenen ve iletim veya dağıtım sistemi ile başka bağlantısı bulunmayan tüketiciler ile yapılan anlaşmalar bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamdaki üretim tesislerinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı başka müşterisi olmaması durumunda, bağlı oldukları iletim ve/veya dağıtım sisteminden aldıkları ve bu sisteme verdikleri elektrik enerjisi mali uzlaştırmaya tabidir.

Yedek tedarik anlaşması yapılma usulleri

Madde 7- Üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler;

a) Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri uyarınca TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere bildirdikleri planlı devre dışı olma programında belirlenen süreler çerçevesinde,

b) Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından kabul edilen ve süresi bir aydan uzun süren devre dışı olma durumlarında,

ikili anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla diğer tedarikçilerle yedek tedarik anlaşması yapabilir.

Yedek tedarik anlaşması yapılan tüzel kişinin üretim faaliyeti gösteren bir tüzel kişi olması halinde yedek tedarik anlaşması yapılan tüzel kişi, ikili anlaşma tarafı olan tüzel kişinin mali uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerini üstlenir. Diğer hallerde mali uzlaştırmaya ilişkin yükümlülükler, ikili anlaşma tarafı olan tüzel kişiye aittir. Yedek tedarik anlaşmasının söz konusu olduğu hallerde, ilgili formlar doldurularak Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir.

Bir aydan uzun devre dışı olma hallerinde yedek tedarik anlaşması, gerekli bilgi ve belgelerin ayın 25’ine kadar Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilmesi halinde takip eden ayda yürürlülüğe girer.

Katılımcıların kaydedilmesi

Madde 8- Katılımcıların, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine kaydedilmeleri zorunludur. Kayıt işlemi için, ilgili formlar, formlarda imzası bulunan tarafların noter onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri ile birlikte katılımcılar tarafından Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir. ilgili formlardaki kod numaraları Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından verilir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi; formların teslimini izleyen on iş günü içerisinde, katılımcının ve/veya serbest tüketicinin tesislerinde yer alan ölçüm sistemlerinin karşılıklı kayıt altına alınması için katılımcı ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunur. Ölçüm sistemleri, katılımcı yetkilisi ile TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından, yazılı bildirimde yer alan tarih ve saatte kayıt altına alınır. Bu işlemler sırasında ilgili formlarda belirtilen testler TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.

Ölçüm sistemlerinin karşılıklı kayıt altına alınması için;

a) Ölçüm sisteminin iletim sistemine bağlı olması halinde TEİAŞ yetkilileri, dağıtım sistemine bağlı olması halinde ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilileri tarafından test edilir,

b) Testler sırasında ölçüm sistemini oluşturan her bir teçhizatın gerekli fonksiyonlarının ilgili mevzuatta tanımlanan özellikleri ve hassasiyet sınıflarını haiz olup olmadığı kontrol edilerek ilgili formlarda yer alan test tutanağına işlenir, ölçüm devrelerinde gerekli yerlerin mühürleri kontrol edilir ve mühürlenmemiş yerler varsa yetkililer tarafından mühürlenir. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından verilen uzlaştırma sayaç kayıt numarası olan bir ölçüm noktasının daha önce yapılan testleri bir yıl için geçerli sayılır. Ölçüm sistemlerinin karşılıklı kayıt altına alınması sırasında, ilgili formlarda yer alan ilk endeks tespit protokolü ile test tutanağı düzenlenir. Düzenlenen formlar imza altına alınarak Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir. İkili anlaşmalar, ilk endeks tespit protokolünün düzenlendiği tarihten itibaren mali uzlaştırmaya tabi tutulur.

İlk endeks tespit protokolünün hazırlandığı ay için üretileceği ve tüketileceği ikili anlaşma taraflarınca taahhüt edilen miktarlar, ilk endeks tespit protokolü ile birlikte ilgili formlara işlenerek Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilen bilgilerin değiştirilmesi

Madde 9- Katılımcılar tarafından ikili anlaşmalar kapsamında, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilmiş olan enerji miktarlarında değişiklik ve/veya anlaşma sürelerinde uzatma talep edilmesi halinde, ilgili formlar doldurularak Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir.

Katılımcı, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilmiş olan enerji miktarıyla ilgili olarak, bir takvim yılı içerisinde en fazla dört defa değişiklik talebinde bulunabilir. Değişiklik talepleri; katılımcılar tarafından ilgili formlar doldurulmak suretiyle, bir sonraki aydan geçerli olmak üzere, içinde bulunulan ayın en geç 25 ine kadar Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine yazılı olarak bildirilir. Değişiklik talebinin; ayın 25 inden sonra yapılması halinde, uzlaştırma işlemleri değişiklik öncesi ikili anlaşma hükümleri esas alınarak yapılır.

İkili anlaşma kapsamında taahhüt edilen üretim ve tüketim miktarlarında olabilecek değişikliklerin iki aydan uzun bir süreyi etkilemesi halinde, ikili anlaşmada taahhüt edilen miktarların yenilenmesi gerekir.

Uzlaştırma dönemleri

Madde 10- İkili anlaşmalar kapsamında taahhüt edilmiş miktarlar ile gerçekleşen üretim ve tüketim miktarları arasındaki farkların mali uzlaştırmaya tabi tutulacağı uzlaştırma dönemleri;

a) 06.00 – 17.00,

b) 17.00 – 22.00,

c) 22.00 – 06.00,

saatleri arasına karşılık gelen, gündüz, puant ve gece zaman dilimleri olarak uygulanır. Bu dönemlerin sayısı, ölçme-iletişim-kontrol altyapısının gelişimine paralel olarak Kurul kararı ile artırılabilir.

 

İkili anlaşma başlangıç dönemi, ilk endeks protokolünün yapıldığı saatin içinde bulunduğu uzlaştırma dönemidir.

Dengeleme fiyatları

Madde 11- Bir uzlaştırma dönemi için ölçülen değerlerin, taahhüt edilen enerji miktarları ile karşılaştırılması sonucu;

a) Gerçekleşen üretim değerinin taahhüt edilen enerji miktarından fazla olması veya tüketim miktarının eksik olması,

b) Gerçekleşen tüketim değerinin taahhüt edilen enerji miktarından fazla olması veya üretim miktarının eksik olması,

hallerinde ortaya çıkan dengesizliklerin giderilmesi sonucu ödenmesi gereken tutarlar, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından ilgili taraflara bildirilir.

Ortaya çıkan dengesizlikler, TETAŞ'ın anlaşma ve/veya sözleşmeler çerçevesinde elektrik enerjisi alımı yaptığı üretim tesislerinden yük alma ve yük atma suretiyle giderilir. TETAŞ’ın, her bir uzlaştırma dönemi için dengelemeye ilişkin yük alma ve yük atma fiyatları; içinde bulunulan ayın son günü saat 10:00’dan takip eden ayın son günü saat 10:00’a kadar geçerli olmak üzere, her ayın 20’sine kadar TETAŞ tarafından Kuruma teklif edilir ve her ayın son gününe kadar Kurum tarafından onaylanır. Onaylanan fiyatlar, Kurum, TETAŞ ve TEİAŞ’ın internet sayfasında yayınlanır.

İkili anlaşmalar kapsamında taahhüt edilen değerler ile ölçüm değerleri karşılaştırılırken ikili anlaşma taraflarının bulundukları dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin lisanslarında yer alan kayıp ve kaçak oranları ve iletim kayıpları anlaşma değerlerine yansıtılır.

İletim sistemine ait aynı baraya bağlı olan, ikili anlaşma taraflarının yapmış oldukları anlaşmalarda anlaşma değerlerine herhangi bir kayıp kaçak oranı yansıtılmaz.

İletim sistemine bağlı olan tesislerle ilgili ikili anlaşmalarda o bölgeye ilişkin dağıtım kayıp ve kaçak oranları yansıtılmaz.

Mali uzlaştırmanın gerçekleştirilmesi

Madde 12- Uzlaştırma işlemi asgari olarak üç zamanlı okuma yapabilen elektronik sayaçlardan okunan değerler üzerinden aylık bazda gerçekleştirilir.

Üretim tesisi ve tüketicilerin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ tarafından uzlaştırma dönemleri itibarıyla her ayın son günü yapılan ölçümlerde tespit edilen değerler, ilgili formlarda yer alan sayaç okuma tutanağına kaydedilerek beş iş günü içerisinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilen sayaç okuma tutanakları esas alınarak aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde mali uzlaştırma gerçekleştirilir;

 1. Ölçülen değerler sonucu bir üretim tesisinin sisteme taahhüt edilen miktardan fazla elektrik enerjisi verdiğinin tespit edilmesi halinde ödenecek tutar, TETAŞ’ın yük atma fiyatı üzerinden Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından hesaplanır ve her ayın 20’sine kadar TETAŞ’a ve ilgili katılımcıya yazılı olarak bildirilir. Ödeme yapılacak katılımcı, bildirimin alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirimde yer alan tutarlara göre düzenlenen faturayı TETAŞ’a gönderir,

 2. Ölçülen değerler sonucu bir üretim tesisinin sisteme taahhüt edilen miktardan eksik elektrik enerjisi verdiğinin tespit edilmesi halinde ödenecek tutar, TETAŞ’ın yük alma fiyatı üzerinden Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından hesaplanır ve her ayın 20’sine kadar TETAŞ’a ve ilgili katılımcıya yazılı olarak bildirilir. TETAŞ, bildirimin alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirimde yer alan tutarlara göre düzenlenen faturayı ilgili katılımcıya gönderir,

 3. Ölçülen değerler sonucu bir tüketicinin taahhüt edilen miktardan eksik tükettiği tespit edilen elektrik enerjisi karşılığı tedarikçisine ödenecek tutar, TETAŞ’ın yük atma fiyatı üzerinden Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından hesaplanır ve her ayın 20’sine kadar TETAŞ’a ve ilgili katılımcıya yazılı olarak bildirilir. Ödeme yapılacak katılımcı, bildirimin alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirimde yer alan tutarlara göre düzenlenen faturayı TETAŞ’a gönderir,

 4. Ölçülen değerler sonucu bir tüketicinin taahhüt edilen miktardan fazla tükettiği tespit edilen elektrik enerjisi karşılığı tedarikçisi tarafından ödenecek tutar, TETAŞ’ın yük alma fiyatı üzerinden Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından hesaplanır ve her ayın 20’sine kadar TETAŞ’a ve ilgili katılımcıya yazılı olarak bildirilir. TETAŞ, bildirimin alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirimde yer alan tutarlara göre düzenlenen faturayı ilgili katılımcıya gönderir.

Mali uzlaştırma işlemleri sonucunda Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan bildirimlerde yer alan tutarlar içerisinde mevzuat gereği olan vergi ve harçlar yer almaz.

Ölçüm, ölçüm noktaları ve ölçüm noktalarında kullanılacak sayaçlar

Madde 13- Sayaç okumaları; her ayın son günü saat 10:00’da katılımcı yetkilisinin de iştirakiyle, üretim tesisi ve tüketicilerin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ yetkilisi tarafından yapılır.

Bir ay süresince, her bir uzlaştırma dönemine ait;

a) Sistemden çekilen kWh olarak enerji,

b) Sisteme verilen kWh olarak enerji,

değerleri sayaç üzerinden okunarak sayaç okuma tutanağına işlenir ve tutanak ilgili taraflarca imzalanır. Hazırlanan tutanak; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ tarafından yazılı ve elektronik ortamda Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine gönderilir.

Taraflardan birinin sayaç okuma işlemine zamanında katılmaması durumunda hazır bulunan taraf temsilcisi tarafından sayaç okunur ve okuma tutanağı hazırlanarak dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ yetkilisine imza karşılığı teslim edilir. Tutanakta yer alan değerleri okumaya katılmamış olan taraf temsilcisi 3 gün içerisinde yazılı olarak Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teyit eder. Bu süre içerisinde okumaya katılmamış olan tarafın temsilcisi değerlere yazılı olarak itiraz etmez ise tutanaktaki değerler aynen kabul edilir.

Ölçüm noktaları ve ölçüm noktalarında kullanılacak sayaçlar, elektrik piyasasında kullanılacak sayaçlara ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilir.

TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin yükümlülükleri

Madde 14- TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, bölgelerinde bulunan ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından ilk ve son endeks tespit protokolü hazırlanması talep edilen katılımcılara ve serbest tüketicilere ait ölçüm noktalarında, her ay sonunda gerçekleşen üretim ve tüketim değerlerinin, eşzamanlı olarak okunmasını sağlar.

TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler; bölgelerindeki katılımcılara ait aylık ölçüm değerlerini Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine gönderirken, serbest tüketiciler, otoprodüktörler ve otoprodüktör grubu ortağı tüketicilere ilişkin ölçüm değerlerini tedarikçilerine göre sınıflandırarak ilgili formlarda belirtilen formata uygun olarak hazırlar ve her ayın ilk beş iş günü içerisinde yazılı ve elektronik ortamda Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine gönderir.

Acil durumlar

Madde 15- Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapacağı acil durum bildirimlerinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen talimatlara uyulması veya iletim ve/veya dağıtım sistem kısıtları ve arızaları sonucu oluşan dengesizlikler mali uzlaştırmaya tabi tutulmaz. Bu durumda katılımcı tarafından Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine o tarihte geçerli olan yük alma ve yük atma fiyatları ile teklif verildiği kabul edilerek işlem yapılır.

Mücbir sebepler

Madde 16- Katılımcılar; bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler sonucunda yerine getiremediği takdirde, mücbir sebebin ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır. Katılımcılardan elektrik enerjisi alımı yapmayı taahhüt etmiş olan müşterilerin de mücbir sebeplerden etkilenmesi durumu bu kapsamda değerlendirilir.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen katılımcı; mücbir sebebe yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren düzenli raporları ilgili mevzuat uyarınca düzenlenerek Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine göndermek zorundadır.

Gizlilik

Madde 17- Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak, mali uzlaştırmaya tabi ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi alım ve satımı yapan tüzel kişiler ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi; piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi diğer tüzel kişiler, bunların müşterileri veya tedarikçileri hakkında, bu Tebliğin uygulanması sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil hiçbir üçüncü şahsa açıklamamakla yükümlüdür.

Raporlama

Madde 18- Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından mali uzlaştırma ile ilgili olarak bir önceki aya ait gerçekleşen işlemler ve mali uzlaştırmaya taraf tüzel kişilere ilişkin gerçekleşen ödemeler toplamı ve uzlaştırmaya konu toplam elektrik enerjisi miktarı, her ayın ilk haftası sonuna kadar Kuruma sunulur ve TEİAŞ’ın internet sayfasında yayınlanır.

Feshi ihbar yükümlülüğü

Madde 19- Katılımcıların ikili anlaşmalarını feshetmek veya sona erdirmek istemeleri halinde bu taleplerini feshin veya sona erdirmenin hüküm ifade edeceği tarihten bir ay önce Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine bildirilir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi; fesih veya sona erdirme talep tarihini izleyen beş iş günü içerisinde, katılımcının ve/veya serbest tüketicinin tesislerinde yer alan ölçüm sistemlerinin karşılıklı olarak son endeks tespit protokollerinin hazırlanması için, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunur. İlgili formlarda yer alan son endeks tespit protokolleri, katılımcı yetkilisi ile TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından, yazılı bildirimde yer alan tarih ve saatte kayıt altına alınır ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine teslim edilir. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan fesih veya sona erdirme işlemlerinde, son endeks tespit protokolünün hazırlandığı tarih dikkate alınır.

İkili anlaşmasını fesheden veya sona erdiren serbest tüketiciler, başka bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar bulundukları bölgede faaliyet göstermekte olan perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinden düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme ve Uyuşmazlıklara İlişkin Hükümler

Ödemelerin yapılması

Madde 20- Mali uzlaştırma işlemleri sonucu ödenmesi gereken tutarlar üzerinden düzenlenen faturaların tebligat tarihini izleyen onbeş gün içerisinde ödenmesi zorunludur. Faturaların; gereken süre içerisinde ödenmemesi durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

Uyuşmazlıklar

Madde 21- Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan bildirimlerde yer alan tutarlara yapılacak itirazlar, bildirim tarihini izleyen beş iş günü içerisinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine yapılır. Bildirimlerde yer alan tutarlara itiraz yapılmış olması ödemeyi durdurmaz.

Bildirimlerde yer alan tutarlara yapılan itirazlar Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından yirmi gün içerisinde sonuçlandırılır. Yapılan inceleme sonucunda itirazın haklı bulunması halinde, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi düzeltilmiş değerlere göre taraflara yeni bildirimde bulunur.

İtirazın haklı görülmediği haller ile bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların, bir tarafın diğer tarafa uyuşmazlığı yazılı olarak bildirmesinden itibaren 30 gün içerisinde kendi aralarında sulhen çözülemediği hallerde, itirazın veya uyuşmazlığın çözümü için Kurum tarafından bir uzlaştırma komisyonu oluşturulur. Uzlaştırma komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları Kurum tarafından uygulamaya konulan düzenleme çerçevesinde belirlenir. Uzlaştırma komisyonunca uyuşmazlıklar 30 gün içerisinde çözümlenir ve yapılan inceleme sonucunda alınan karar taraflar için bağlayıcıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Devir ve Temlik, Bildirimler

Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi

Madde 22- Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi, bu Tebliğ hükümlerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulamakla yükümlüdür.

Yükümlülüğün yerine getirilmemesi

Madde 23- Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında ayrımcılık yaptığının Kurumca tespiti halinde, TEİAŞ’a Kanunun 11 inci maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi, tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, ihlalin onbeş gün içerisinde ortadan kaldırılması için ilgili tüzel kişilere yazılı bildirimde bulunur. Bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.

Devir ve temlik

Madde 24- Bu Tebliğ kapsamındaki hak veya yükümlülükler, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin yazılı onayını almaksızın başkalarına devir veya temlik edilemez.

Bildirimler

Madde 25- Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, lisans sahibinin adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde yazılı olarak Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi teşkilat yapısı tamamlanıncaya kadar, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından bu Tebliğ hükümleri gereği yerine getirilmesi gerekli faaliyetler, TEİAŞ bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülür.

Geçici Madde 2- Piyasada faaliyet göstermekte olan katılımcılar en geç 31 Mayıs 2003 tarihine kadar Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine kayıt olurlar.

Geçici Madde 3- Yük alma ve yük atma fiyatları 2003 yılı Mayıs ayından başlayarak TETAŞ tarafından her ay hazırlanıp Kuruma sunulur ve Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

Geçici Madde 4- Bu Tebliğ kapsamındaki yük alma ve yük atma fiyatları üzerinden yapılacak uygulamaya 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren başlanır. Uygulamanın başlayacağı tarihe kadar, ödemelerle ilgili mevcut uygulamalar devam eder.

Geçici Madde 5- Bu Tebliğin yayımı tarihinde mevcut tesislerdeki ölçüm noktaları değiştirilmeden kullanılır.

Mevcut tesislerdeki ölçüm sistemlerinde yer alan sayaçların damga süreleri kontrol edilir ve damga yenileme süreleri dolmamış sayaçların testleri yapılmaz. Ancak, TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından gerek görülmesi halinde, ölçüm sistemi testleri yenilenir.

Geçici Madde 6- Bu Tebliğin 6 ncı maddesi EÜAŞ ve bağlı ortakları ile yap işlet, yap işlet devret ve işletme hakkı devri modeline göre üretim yapan tesislere uygulanmaz.

Geçici Madde 7- Kapasite alış ve satışları, bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmez.

Geçici Madde 8- Ürettikleri elektrik enerjisini toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere satan rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri ile kanal tipi hidroelektrik üretim tesislerine, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği yürürlülüğe girene kadar bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 26- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

İstanbul Valiliğinden:

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No: 14

Karar Tarihi: 27/1/2003

20 yataktan az ve yataksız sağlık ünitelerinden kaynaklanan tıbbi atıkların 2003 yılı bertarafı ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A) Tıp Doktorları ve Tıbbi Hizmet Veren Üniteler:

No

Ünitenin Cinsi

Onaylanan Ücret/yıl

1

Bireysel dahili branş muayenehaneleri1

50.000.000 TL

2

Bireysel cerrahi branş muayenehaneleri2

85.000.000 TL

3

Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam

240.000.000 TL

 

alanı 500 m2 den az üniteler (Poliklinikler, tıp merkezi3,

 

 

özel dal kliniği, vs.)

 

4

Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam

400.000.000 TL

 

alanı 500-1000 m2 arası üniteler (Poliklinikler, tıp merkezi3,

 

 

özel dal kliniği, vs.)

 

5

Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam

650.000.000 TL

 

alanı 1000-3000 m2 arası üniteler (Poliklinikler, tıp merkezi3,

 

 

özel dal kliniği, vs.)

 

6

Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam

1.700.000.000 TL

 

alanı 3000 m2 den fazla üniteler (Poliklinikler, tıp merkezi3,

 

 

özel dal kliniği, vs.)

 

7

Yataklı sağlık tesisleri (20 yataktan az)

800.000.000 TL

8

Radyoloji, Sintigrafi, Görüntüleme merkezleri

85.000.000 TL

9

Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ile tıbbi tahlil

170.000.000 TL

 

laboratuvarları (10 ve daha az personel çalıştıran)

 

10

Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ile tıbbi tahlil

500.000.000 TL

 

laboratuvarları (10 personelden fazla çalıştıran)

 

11

Diyaliz merkezleri

800.000.000 TL

12

Kamu sağlık ocakları ve dispanserleri

170.000.000 TL

13

İşyeri hekimliği yapılan üniteler (Hekim sayısı kadar)

85.000.000 TL

14

Bağımsız Ambulans ve gezici sağlık servisleri

30.000.000 TL

 

(Gezici sağlık aracı sayısı kadar)

 

15

Diğer (Sağlık kabinleri, Sünnetçi ve ebeler vb.)

30.000.000 TL

B) Dişhekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Üniteler:

No

Ünitenin Cinsi

Onaylanan Ücret/yıl

16

Dişhekimi Muayenehanesi (Hekim sayısı kadar x)

85.000.000 TL

17

Diş poliklinikleri

170.000.000 TL

18

Ağız ve diş sağlığı merkezleri

400.000.000 TL

x Müşterek muayenehanelerde; ünite sayısında fazla hekim var ise fazla hekim başına ücretin yarısı kadar ücret alınır.

C) Eczacılıkla İlgili Hizmet Veren Üniteler:

No

Ünitenin Cinsi

Onaylanan Ücret/yıl

19

Eczaneler

40.000.000 TL

20

İlaç depoları (500 m2 den küçük olanlar)

60.000.000 TL

21

İlaç depoları (500 m2 den büyük olanlar)

240.000.000 TL

 

 

 

D) Veterinerlik Hizmeti Veren Üniteler:

No

Ünitenin Cinsi

Onaylanan Ücret/yıl

22

Veteriner hekim muayenehanesi, dernek ve vakıflar

85.000.000 TL

23

Veteriner poliklinikleri hayvan barınma-eğitim yeri

240.000.000 TL

24

Hayvan hastaneleri

600.000.000 TL

 

 

 

E) Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları:

No

Ünitenin Cinsi

Onaylanan Ücret/yıl

25

14.11.2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de

85.000.000 TL.

 

Yayımlanan Yönetmelik Kapsamındaki merkezler.

 

1 - 2 nci maddede sayılan cerrahi branş muayenehaneleri sınıfında belirtilmeyen tüm tıp doktoru muayenehaneleri ve diğer tıp muayenehaneleri.

- Kemik yoğunluğu ölçen Muayenehaneler ile Psikiyatri branşları muayenehaneleri tıbbi atık üretmediklerinden ücretlendirilmeyecektir.

2 - Genel Cerrahi, ortopedi, KBB, Üroloji, Kadın Doğum, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Göz, Pataloji, aynı daire içinde faaliyet gösteren her türlü ortak dahili tıp doktoru muayenehaneleri.

3 - Tıp merkezlerinde % 25, genel anestezi ile ameliyat yapan cerrahi müdahale merkezlerinde % 50 oranında ücret arttırılır.

1) Anadolu yakası için belirlenen ücretin % 10 fazlasının talep edilmesine,

2) Tespit edilen rakamların üst limit olarak belirlenmesine,

3) Belirlenen ücretlerin, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Lisanslı aracı olan veya Lisanslı araçla sözleşme yapan Belediyelerce uygulanmasına,

4) Yukarıdaki tarifeye giren kuruluşların 2003 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ilgili belediyelerle sözleşme yapmalarının zorunlu tutulmasına, sözleşme yapmayan kurum/kuruluşların sözleşme yapmış kabul edilmesine ve yukarıdaki ücretlerin tahakkuk ettirilmesine,

5) Yukarıda tarifleri bildirilen tıbbi atık üretenleri ile bu atıkları bertaraf ile yükümlü olan belediyeler Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi gereği yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1651

Karar

: 2003/2947

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Ankara 21.A.H.

Tarihi

: 8.7.1997

Numarası

: 1993/903-1997/529

Davacı

: Mehmet Ali Erkoca

Davalı

: Nüfus Müdürlüğü, Elif Erkoca ve Ark.

Dava Türü

: Ana Adı Tashihi

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davalılardan Fırat Aşkın, Recep Aşkın, Ülkü Kaya, Fatma Aydın, Hatice Kaya, Nimet Aşkın vekilleri Avukat Bahri Sert’in 4.6.1998 tarihli dava dilekçesi ile Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1993/903 esas 1997/529 karar sayılı kararına karşı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445/7-8 ve 73. maddesi uyarınca başvurduğu iade-i muhakeme talebinin reddine ilişkin, sözü edilen mahkemenin 1998/348 esas, 2000/568 karar sayılı kararının Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 22.5.2001 gün 2001/6430-8005 sayılı kararı ile davanın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 447. maddesindeki süre içinde açılmamış bulunması nedeniyle sonucu itibarıyla doğru olduğundan onandığı görülmektedir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi hükmü uyarınca ancak, katiyen verilen veya katiyet iktisap etmiş olan kararlar hakkında tahdidi olarak sayılmış olan sebeplere göre iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir.

Dosya içeriğinden önceleri yargılamaya katılmış olan Cumhuriyet savcısı ve nüfus idaresi temsilcisinin daha sonraki aşamalarda bulunmadıkları ve hükmün yokluklarında verildiği anlaşılmaktadır.

Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davaların, Cumhuriyet savcısı ile nüfus başmemuru veya memurunun huzuruyla görülmesi ve karara bağlanması zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Cumhuriyet savcısı ile nüfus memurunun yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 5.3.2003

—— • ——

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2002/12624

Karar No : 2002/12474

Serik Kadastro Mahkemesinin 7.4.1994 gün E:1994/10 K:1994/27 sayılı hükmünün HMUK.nun 427/6 maddesi uyarınca kanun yararına bozulması Yargıtay C. Başsavcılığınca 9.9.2002 gün (Hukuk 113013) sayılı yazıları ile istenmekle gereği görüşüldü:

Durmuş Ali Sağır tarafından Yaşar Ali Sağır aleyhine Serik Sulh Hukuk Mahkemesinde 1993/200 Esas sayı ile açılan davanın yargılaması sonunda Serik Sulh Hukuk Mahkemesinin görevsizliğine hüküm kesinleştiğinde dosyanın Serik Kadastro Mahkemesinin 1990/735 Esas sayılı dosyası ile birlikte görülmek üzere Serik Kadastro Mahkemesine tevdiine karar verilmiştir.

Dava dosyası Serik Kadastro Mahkemesine intikal ettikten sonra görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile dosyanın gönderilmesi için başvurma günü arasında 10 günden fazla süre geçtiğinden bahisle HMUK.nun 193. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu karar davanın taraflarına tebliğ edilmiş, temyiz edilmeyerek 14.9.2001 tarihinde kesinleşmiştir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 10.7.2002 gün 15396 sayılı yazısı Yargıtay C. Başsavcılığının 9.9.2002 gün 113013 (Hukuk) sayılı tebliğnamesi ile anılan hükmün HMUK.nun 427/6 maddesi uyarınca KANUN YARARINA bozulması talep edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.5.2000 gün, 2000/8-842 Esas 2000/854 Karar sayılı kararında ifade edildiği gibi kadastro tesbitinden doğan uyuşmazlıkların yasada öngörülen sürede kadastro mahkemesi önüne getirilmesi halinde mülkiyet tesbiti kadastro tesbit tutanağına itiraz edenler veya etmeyenler ile davada taraf olanlar ya da olmayanlar yönünden askıda kalmış sayılır.

O halde davada taraf olmayan kişiler yönünden de hak düşürücü süre kadastro mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Dava ve hüküm tari-hinde yürürlükte bulunan 3402 sayılı Kadastro Yasasının 28. maddesinde kadastro hakiminin askı ilan süresi içinde açılacak davalar ile kadastro müdürü tarafından mahalli mahkemeye tevdi olunacak kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devir edilen işler hakkında dava dosyası açacağı ve ilgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığa etkili kayıt ve belgeleri ilgili yerden getirteceği 30/2 maddesinde de kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devir edilen dosyaların muhtevasından malik tesbiti yapılamadığı takdirde hakimin re’sen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın gerçek hak sahibi adına tesciline karar vereceği hükme bağlanmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse yukarıda yazılı hallerde kadastro hakimi re’sen sicil oluşturmak durumundadır.

Somut olayda dava konusu 175 ada 54 parsel sayılı taşınmaz Serik Kadastro Mahkemesinin 1990/735 Esas sayılı dosyasının konusu olduğuna göre kadastro tesbiti kesinleştiğinden söz edilemez. Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararı ile Serik Kadastro Mahkemesine gönderilen dava dosyasının kadastro mahkemesi dosyası ile birleştirilerek özel nitelikli kadastro kanununun hükümlerine göre görülmesi gerekirken HMUK.nun 193. maddesinde belirtilen sürede dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi edilmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetli değildir.

Yazılı emre dayalı kanun yararına bozma talebi yerinde görüldüğünden HMUK.nun 427. maddesi uyarınca taraflar yönünden hukuki sonuçları mahfuz kalmak kaydı ile Serik Kadastro Mahkemesinin 7.4.1994 gün 1994/10 Esas 1994/27 Karar sayılı hükmünün kanun yararına BOZULMASINA bozma kararının bir örneğinin Resmî Gazete’de yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine 20.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı