Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Mart 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25063

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Olan Bazı Kuruluşların, Başbakanlığa Bağlanmasına Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5381 Çorum Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkındaki 28/8/2002 Tarihli ve 2002/4722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

 

Tebliğler

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 248)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 266)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 314)

— Kars Valiliği Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/152 (746 Sayılı TBMM Kararı ile İlgili), K: 2002/94 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/35 (4320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/104 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Mart 2003

B.02.0.PPG.0.12.301/5120

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bulunan;

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

– Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

– Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,

– Aile Araştırma Kurumu’nun

Başbakanlığa bağlanmasını 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-08/D-3-2003-380

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Mart 2003 günlü, B.02.0.PPG.0.12.301/5120 sayılı yazınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bulunan;

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

– Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

– Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,

– Aile Araştırma Kurumu’nun

Başbakanlığa bağlanmaları,

3046 sayılı Yasa’nın 3313 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5381

Çorum Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi hakkındaki 28/8/2002 tarihli ve 2002/4722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 21/3/2003 tarihli ve 56625 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

M. H.GÜLER

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 16.03.2003

Karar No : 105

1 —Adalet Başmüfettişi Hakkı MANAV,

2 —Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Orhan KOÇAK,

3 — Yargıtay Tetkik Hâkimi Ekrem ERTUĞRUL,

4 —Yargıtay Tetkik Hâkimi Ali GÖCEN,

5 —Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kemal KARACAN,

6 —Ankara DGM Başkanı Hüseyin EKEN,

7 —Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Recep KÖMÜRCÜ,

8 —Eyüp Hâkimi Salih Sırrı UZ,

9 —Ankara Hâkimi Mehmet Ali ESMER,

10 —Ankara Hâkimi Burhan ÜSTÜN,

11 —Karşıyaka Hâkimi Erol UZUNER.

Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 248)

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmekte, artan kısmı mükellefe iade edilmektedir. Bu vergilerin iadesine ilişkin işlemler 1691, 1942 ve 2413 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

169 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünün (2) ve (3) numaralı alt bölümlerinde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergiler ile tevkif yoluyla ödenen diğer gelir ve kurumlar vergilerinin nakden veya mahsuben iadesi konusunda açıklamalar yer almaktadır. Sözü edilen bölümlerde yer alan ve 2334 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde tespit edilen 2.000.000.000.- liralık tutar 15.000.000.000.- liraya yükseltilmiştir.

Buna göre;

- Mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 15.000.000.000.- lira ve daha az olan vergilerin tamamı teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edilecektir.

- 15.000.000.000.- lirayı aşan vergilerin ise 15.000.000.000.- lirası (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 15.000.000.000.- liranın tamamı ile fazlasının % 30'u) teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin red ve iade edilecektir. Bu miktarları aşan vergilerin iadesi veya bu vergiler için verilen teminatın çözülmesi daha önce olduğu gibi yine inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır.

Öte yandan, söz konusu mahsup ve iadelerde 169, 194 ve 241 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

------------------------------

1 22 Temmuz 1992 tarihli ve 21292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 7 Mart 1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1 Mart 2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 15 Haziran 2000 tarihli ve 24080 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

—— • ——

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 314)

Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, gerçek usule tabi mükelleflerden kalkış veya varış noktası büyükşehir belediye sınırları içinde (mücavir alanlar dahil) dolmuş işleten mükelleflerin taşıma ücretlerini dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile taksi işleten mükelleflerin ise taşıma ücretlerini fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirebilecekleri hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni" Başlıklı 3 üncü Bölümünün 1 inci bendinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri, düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine "...tarihli toplam hasılat" ibaresinin yazılması, satılan emtia veya yapılan hizmet, farklı Katma Değer Vergisi oranlarına tabi ise hasılatın Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere faturada ayrı ayrı toplamlar halinde gösterilmesi ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin, müşterilerin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorunda oldukları açıklanmıştır.

Bu açıklamalar uyarınca, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan;

- dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,

- taksi işletmecilerinin de günlük hasılatlarının fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma biletiyle belgelenmeyen kısmı için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,

uygun görülmüştür.

Ancak, taksi işletmecilerinin müşterinin istemesi halinde perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma bileti yerine tutara bakılmaksızın fatura düzenleyecekleri tabiidir.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecileri ise 171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca belge düzenlemeye devam edeceklerdir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kars Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 1

Karar Tarihi : 25/2/2003

Mahalli Çevre Kurulu 25/2/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Faruk BEKARLAR Başkanlığında toplanarak Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyon Ölçüm ve Denetlenmesi konusunda aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1 — İlimiz sınırları içerisinde, motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümlerinin Çevre Bakanlığının 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliği” ve 11/1/2002 tarih ve 2002/2 sayılı Genelgeleri doğrultusunda İl Çevre Müdürlüğü ile protokol imzalayarak “Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi” alan Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılmasına,

2 — 2003 yılı için motorlu taşıt araçlarından 10.000.000-TL Egzoz Emisyon Ölçüm bedeli alınmasına,

3 — Egzoz emisyonu, “Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğde” belirlenmiş sınır değerlere uygun olduğu belirlenen araçlara Çevre Bakanlığınca bastırılan “Egzoz Emisyon Ölçüm Pulu” ve Motorlu Taşıt Emisyon Ruhsatı verilmesine,

4 — Trafiğe yeni çıkan taşıtların, trafiğe çıkış tarihlerini izleyen bir yıl süresince egzoz emisyon ölçümü yaptırmaktan muaf tutulmasına, muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırılmasının zorunlu tutularak takip eden emisyon ölçümlerinin taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak belirlenmesine,

5 — Önceki yıl egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmış araçların da ölçüm süresini müteakip bir ay içerisinde egzoz emisyon ölçümlerini yenilemesine,

6 — Kamu tüzel kişileri ile belediyelere ait taşıtların bakım ve onarımlarının titizlikle yapılması gerekmekte olup, egzoz emisyon ölçümlerine özen gösterilmesine, bu taşıtlardan egzoz emisyon ölçüm ücreti alınmamasına,

7 — İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde) taşıtların egzoz emisyon ölçüm işleminin yenilenmesinin istenilmesine, ölçüm işleminin yenilenmesi istenilen taşıtların ruhsat bilgilerinin aylık olarak İl Çevre Müdürlüğüne bildirilmesine,

8 — Gerek periyodik emisyon ölçümleri esnasında, gerekse İl Çevre Müdürlüğünün katılım sağladığı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde egzoz emisyonu belirlenen standartlara uygun çıkmayan taşıt sahiplerinin gerekli bakımı yaptırarak emisyon ölçümlerini yeniden yaptırmaları için İl Çevre Müdürlüğünce tutanakla (EK I) 1 ay süre tanınmasına,

9 – Tutanakla verilen bir aylık süre içerisinde bakım ve ölçüm yaptırmayan taşıt sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenmiş idari para cezasının uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK-1

 

T.C.

KARS VALİLİĞİ

İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

 

TESPİT VE TEBLİĞ TUTANAĞI

 

Mahalli Çevre Kurulu’nun 25/2/2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararı gereğince .................

tarihinde ................ Plaka nolu aracınızda yapmış olduğumuz egzoz emisyonu ölçümünde ölçüm değerlerinin Çevre Bakanlığı’nın 27 Kasım 2001 tarih ve 24596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçümü ve Denetlenmesine İlişkin Tebliği” gereğince egzoz emisyon pulunuzun olmadığı ve ölçüm yaptırmadığınız tespit edilmiştir.

Aracınıza gerekli teknik bakım ve onarımından sonra egzoz emisyon ölçüm işlemini yaptırarak egzoz emisyon pulu almanız için tarafınıza 1 (bir) ay süre verilmiştir.

Verilen süre içerisinde egzoz emisyon pulunun alınmadığının tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ihlali nedeniyle aynı kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde belirlenen idari para cezası uygulanacaktır.

İş bu tutanak tespit ve tebliğ tutanağı olarak 3 (üç) suret düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

 

Denetim elemanı                         Denetim elemanı ...................... plakalı araç sürücüsü

Adı-Soyadı : ........................... .    ..........................     .......................................................

İmza : ...........................                 ........................... .    ......................................................

Aracın Trafik Tescil No:.................................................

 

Sürücünün Kimlik Bilgileri

 

 

Adı-Soyadı

:

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

 

Baba adı

:

 

İl

:

Anne adı

:

 

İlçe

:

Doğum yeri

:

 

Mahalle-Köy

:

Doğum tarihi

:

 

Cilt No

:

 

 

 

Sayfa No

:

 

 

 

Kütük Sıra No

:

Sürücünün İkamet Adresi:.........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı