Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Mart 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25061

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4829 Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin  Yönetmelik

— Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Rekabet Kurulunun 02-41/472-198 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-43/504-209 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-44/519-214 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-44/520-215 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-47/584-239 Sayılı Kararı

— Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/412 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/95 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/60 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/97 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 20.Hukuk Dairesine Ait Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 9 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4829

Kabul Tarihi : 19.3.2003

MADDE 1. — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2. — 7201 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:

Madde 16. — Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

MADDE 3. — 7201 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan "birlikte oturan ailesi efradından" ibaresi "aynı konutta oturan kişilere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4. — 7201 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "hüviyeti" kelimesi "adı ve soyadı" şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

MADDE 5. — 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "zabıta amir ve memuruna" ibaresi "zabıta amir veya memurlarına" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

MADDE 6. — 7201 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan "onbeş" kelimesi "onsekiz" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7. — 7201 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını,

MADDE 8. — 7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/a maddesi eklenmiştir.

Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat:

MADDE 25/a — Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir.

Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar.

Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.

Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.

MADDE 9. — 7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

MADDE 10. — 7201 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara ilişkin giderler 5 inci maddeye göre ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri dava dilekçesinin tebliğine ilişkin ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır.

MADDE 11. — 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

MADDE 12. — 7201 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya" ve ikinci fıkrada yer alan "onbeş günden altı aya" ibaresi "üç aydan bir yıla" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13. — 7201 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbeşbin liradan ellibin liraya" ibaresi "beşyüz milyon liradan iki milyar liraya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14. — 7201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya"; (b) bendinde yer alan "onbeşbin liradan ellibin liraya" ibaresi "beşyüz milyon liradan iki milyar liraya"; (c) bendinde yer alan "otuzbin liradan yüzbin liraya" ibaresi "bir milyar liradan üç milyar liraya"; ikinci fıkrasında yer alan "(15) günden altı aya" ibaresi "üç aydan bir yıla" ve "(3) aydan (5) seneye" ibaresi "bir yıldan beş yıla" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15. — 7201 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan "bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16. — 7201 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.

MADDE 17. — 7201 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

MADDE 18. — 7201 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19. — 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi", "Cumhuriyet Müddeiumumiliği", "Hariciye Vekâleti" ve "Jandarma Umum Kumandanlığı" ibareleri sırasıyla "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü", "Cumhuriyet Başsavcılığı", "Dışişleri Bakanlığı" ve "Jandarma Genel Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20. — 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 316 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsî davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.

Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/3/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Başbakanlıktan:

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

Madde l — 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik”e aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi Maliye Bakanlığı için 31/12/2003 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Daimi temsilciliklerde görevlendirilecek personel için “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan ve yapılacak sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

b) Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda görevlendirilecek personel için Maliye Bakanlığınca, yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile Maliye Bakanlığı mensubu bir kişiden oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında,

başarı gösterme şartı aranır.

Bu maddenin (b) bendine göre yapılacak sınavlara, Maliye Bakanlığı merkez ve/veya taşra teşkilatında en az 15 yıl kamu hizmeti bulunan ve Bakanlık merkez teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı veya daha üst yönetim kadrolarında asaleten en az iki yıldır çalışmakta olan personel katılabilir. Anılan personelden bu sınavlarda başarılı olanlar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi için geçerli olan süre içinde yurtdışı görevine atanabilirler.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden biri, her yıl olağan genel kurul toplantısında yenilenir. Aynı üyenin temsilcileri ile farklı kuruluşları temsil etseler bile, aynı kişiler en fazla iki dönem üst üste yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Borsa yönetim kurulu üyeliklerinin süre dolmadan boşalması halinde, yerine aynı grubun yedek üyesi geçer ve görevi sona eren üyenin süresini tamamlar. Süre dolmadan bu üyeliğin de boşalması halinde ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca üye seçimi yapılır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerini Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 19/7/1993 tarihli ve 21642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin adı “Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesine dayalı olarak Ankara Üniversitesine bağlı “İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” kurulmuş olup, kısaltılmış adı İLAUM’dur.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Kurul, Merkez Müdürünün başkanlığında yılda bir kez toplanır. Görüş ve öneriler, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

Merkez Müdürü gerek duyduğu hallerde Kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Koç Üniversitesinden :

Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/3/1995 tarihli ve 22244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Bir lisans eğitim programı, mezun olmak için öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur. Fakültelerin hazırladığı bu programlar Üniversite Akademik Kurulu’nca karara bağlanır. Bir lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir.

Sağlık Yüksek Okulu dışındaki lisans programlarında öğrencilerin herhangi bir yarıyılda taşıması gereken ders yükü 5 (beş) derse eşdeğerdir ve programların toplam ders yükü en az 122 krediden oluşur. Sağlık Yüksek Okulunda normal ders yükü beş dersten fazla olabilir ve ders sayısı Üniversite Akademik Kurulu tarafından belirlenir. Sağlık Yüksek Okulunda bazı İngilizce derslerinden sınavla muafiyet sağlanabilir, ancak genel yönetmelik uyarınca, muaf olunan İngilizce derslerinin kredisi sayılmaz. Sağlık Yüksek Okulundan mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli dersleri almak koşulu ile toplam ders yükü en az 141 krediden oluşur.

Bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda alacağı dersler danışmanınca belirlenir. Normalde ders yükü programda belirlenen ders adedi yükünden fazla olamaz. Ancak öğrencinin fazla ders talebi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile artırılabilir. Normal ders yükünden az ders alınabilmesi için de ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Akademik Kurulu’nun kararı gerekir.

Ders yükünün azalması durumunda, öğrenci bıraktığı dersi ilk verildiği yarıyılda almalıdır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı