Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Mart 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25054

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4825     İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4826     Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5313     “Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptı” ile “Ulusal Fon’un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5345     Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5321     2968 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi 20 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararı

2003/5339     Yeniden Yapılandırma Kurulu Üyeliğine, Ayhan ÖZER (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)’in Atanması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-6 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/1)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313)

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/14)

— Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 30)

— Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III,  No: 27)

— Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V,  No: 62)

— Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V,  No: 63)

— Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI,  No: 15)

— Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X,  No: 21)

— Rekabet Kurulunun 01-55/546-129 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-56/563-134 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-10/106-41 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-36/399-167 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-41/471-197 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4825

Kabul Tarihi : 15.3.2003

MADDE 1. — 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

e) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/3/2003

—— • ——

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

Kanun No. 4826

Kabul Tarihi : 15.3.2003

MADDE 1. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, hasta ve herhangi mecburi bir sebeple orada bulunamazsa ana, veli veya vasisi doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde nüfus memuruna, yurt dışında altmış gün içinde başkonsolosluklara sözlü bildiride bulunarak doğum tutanağına yazdırmakla yükümlüdür.

MADDE 2. — 1587 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Medenî Kanun hükümlerine göre evlenme akdini yapanlar akdin yapıldığı tarihten başlayarak on gün içinde örneğe uygun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne, onlar da erkek ve kadının kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

MADDE 3. — 1587 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 43. — Nüfus kütükleri; ilçe ve aile esasına göre tutulan, kişilerin hak ve yükümlülüklerinin, doğumuna esas olmak üzere kimliklerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsî hallerinin belirlenmesi amacıyla istatistik verilerinin işlendiği defter veya bilgisayar ortamında tutulan resmî belgelerdir. Nüfus kütükleri; defter veya bilgisayar ortamında tutulan nüfus aile kütükleri ile özel kütükler ve mikrofilmlerden oluşur. Nüfus kütükleri, daimi olarak saklanması gerekli resmî belgelerdir.

Nüfus aile kütükleri; ilçelerde şahsî hallere ilişkin işlemlerin yapılıp yürütülmesinde kullanılmak üzere ilçe, köy, mahalle ve aile esasına göre nüfus idarelerince tutulan resmî belgelerdir.

Özel kütükler; defter veya bilgisayar ortamında tutulan nüfus aile kütüklerine düşürülen kayıtların dayanağı olan tutanak ve resmî belgelerin her yıl kütüğe geçiriliş sırası ve olay türüne göre tasnif edilip, yıllık olarak ciltlenmesinden oluşan resmî belgelerdir.

Dayanak belgelerinden arşivlenmek üzere çıkarılan mikrofilmler ise, mikrofilmler özel kütüğünü teşkil eder. Tekniğine uygun hazırlanan ve saklanan mikrofilmler, özel kütüklerle aynı hukukî değere sahiptir.

Defter ve bilgisayar ortamında tutulan kütük kayıtları arasında farklılık olduğu takdirde hangi kaydın doğru kabul edilip esas alınacağı, tescile esas olan dayanak belgesine göre tespit edilir.

Merkezde, nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulur. Nüfus olayları da iletişim ağı kullanılarak nüfus idareleri ve merkezdeki veri tabanlarına işlenir.

İçişleri Bakanlığı, merkezde bilgisayar ortamında tutulan nüfus kütükleri ile özel kütüklere ait mikrofilmlerin yedeklerinin, tespit edeceği farklı bir yerde saklanmasını sağlar. İşlemden kaldırılmış nüfus kütüklerinden saklanmasına ihtiyaç duyulmayanlar, İçişleri Bakanlığınca imha edilebilir.

Nüfus aile kütüklerinde kişi ve aileler hakkında aşağıdaki bilgiler bulunur.

a) Şahsî hale ilişkin bilgiler:

1. Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba-ana ad ve soyadları, evli kadınların önceki soyadları,

2. Doğum yeri, doğum tarihi, kütüğe kayıt tarihi (yıl, ay, gün olarak),

3. Evlenme, boşanma, nesep düzeltmesi ve reddi, ölüm ve vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi şahsî halde meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler.

b) Diğer bilgiler:

1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

2. Dini,

3. Medeni hali.

c) İdari bilgiler: İl, ilçe, köy veya mahalle adı ile cilt, aile ve birey sıra numarası.

Merkez ve ilçelerde tutulan nüfus kütüklerinin yetkili makamlarca usulüne göre onaylanmış olması şarttır. Onaysız nüfus aile kütüğündeki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit edilmedikçe hukuken geçerli değildir. İlçe nüfus idarelerinde tutulan ve defter şeklinde olan nüfus kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra numaraları konur. Kütüğün sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk mahkemesince mühürlenerek sonu onaylanır.

Merkezden çıkarılıp gönderilecek defter ve belgeler Genel Müdürlükçe onaylanır.

MADDE 4. — 1587 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "onbin" ibaresi "yedimilyonbeşyüzbin" olarak, (b) bendinde yer alan "yirmibin" ibaresi "onbeşmilyon" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5. — 1587 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 53. — Her türlü tabiî afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle; nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi ve nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi halleri ile yetkili kurum ve kuruluşların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde, 52 nci maddede belirtilen para cezaları uygulanmaz.

MADDE 6. — 1587 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 57. — Nüfus cüzdanı, kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmî bir belgedir.

Nüfus cüzdanının kapsam, şekil, ebat, yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bakanlık taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak amacıyla nüfus cüzdanı üzerine konulacak güvenlik unsurlarını, basım ve vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknolojiyi, nüfus cüzdanının kaybı ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemleri tespit etmeye yetkilidir. Nüfus cüzdanları, Maliye Bakanlığının muvafakati üzerine Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde bastırılabilir. Düzenlenen nüfus cüzdanları Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde nüfus idareleri ve başkonsolosluklara dağıtılır. Nüfus cüzdanları satış bedeli, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa göre Maliye Bakanlığınca belirlenecek değerli kağıt bedelini de ihtiva edecek şekilde ve maliyetler göz önünde bulundurulmak suretiyle, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca tespit edilir. Yurt dışında dağıtımı yapılacak nüfus ve aile cüzdanlarının satış bedeli ise İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca tespit edilir ve cüzdanların satış bedeli, verildiği ülke parası üzerinden, başkonsolosluklarca tahsil edilir. Nüfus cüzdanlarının satış bedeli ile Maliye Bakanlığınca bu cüzdanlar için belirlenen değerli kağıt bedeli arasındaki tutar, nüfus cüzdan basımı, cüzdan üretimine yönelik makine-teçhizat alımı, dağıtımı ile nüfus idaresinin otomasyonu hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan İçişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel gelir ve özel ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içerisinde harcanmayan kısmı ertesi yıla devredilir. Aile cüzdanları Bakanlıkça tespit edilecek şekil ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılıp, maliye saymanlıklarınca dağıtılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile başkonsolosluklar, nüfus ve aile cüzdanları bedeli açısından 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine tabî değildir.

Nüfus cüzdanı, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince ve yurt dışında başkonsolosluklarca kişilerin kendilerine, ergin olmayanların veli, vasi veya resmî vekillerine parmak izi karşılığında verilir.

Nüfus cüzdanlarına, bu Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve işaret konulamaz, bu cüzdanlar hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından alıkonulamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde kurum veya kuruluşlar bir suretini saklayabilir.

MADDE 7. — 1587 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 58. — Nüfus ve aile cüzdanlarının verilebilmesi için; İçişleri Bakanlığınca bastırılan ve ilgililerin imzasını, parmak izini, fotoğrafını, adresini ihtiva eden ve oturulan yer mahalle veya köy muhtarlığına ya da görevli olunan kurum veya kuruluş amirine tasdik ettirilen standart bir belgeyi uygulamaya koymaya ve kaldırmaya, parmak izini kâğıt veya bilgisayar ortamında almaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu belgenin alınmasından sonra usulüne ve nüfus kayıtlarına uygun olarak düzenlenen nüfus cüzdanı, 57 nci maddede belirtilen usullere göre verilir.

Doğum tutanaklarına dayanılarak nüfus cüzdanı düzenlemesinde standart belge aranmaz.

MADDE 8. — 1587 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 6. — Nüfus aile kütüklerinin bilgisayar ortamında tutulan kütüklere intikalini sağlamaya ve nüfus işlemlerinin bu kütükler üzerinden yürütülmesine imkân hazırlamaya, bilgisayar ortamında tutulan kütüklerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayacak tedbirleri almaya, kâğıt ortamındaki nüfus aile kütüklerini uygulamadan kaldırmaya, dayanak belgelerinin düzenlenmesi, tescili ve muhafaza edileceği yetkili nüfus müdürlüğünü belirlemeye, elektronik ortamda yürütülen her türlü nüfus işlemlerinde elektronik imza kullanılmasına karar vermeye, kamu kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların merkezde bilgisayar ortamında tutulan kayıtlardan bilgi alışverişi taleplerini ve merkez ve taşrada iş akışını nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde belirlenecek esaslar ve usuller çerçevesinde karşılamaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 9. — 1587 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi kapsamında nüfus cüzdanları bastırılıncaya kadar, nüfus ve aile cüzdanları, İçişleri Bakanlığınca tespit edilen şekil, ebat ve örneğine uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır ve nüfus idarelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal müdürlüğü saymanlıklarına, başkonsoloslukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere de Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Mal Müdürlüğü saymanlıklarınca nüfus idarelerinin ihtiyacı göz önünde tutularak, nüfus ve aile cüzdanları kadın-erkek her biri için en fazla iki biner adetinin bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben iki biner adetlik partiler halinde peşin para karşılığında verilir.

Başkonsoloslukların ihtiyacı olan nüfus cüzdanları ise, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilip bildirilen sayıda verilir. Yurt dışındaki nüfus cüzdan satış bedelleri İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca döviz olarak tespit edilir ve verildiği ülke parası üzerinden başkonsolosluklarca tahsil edilir.

Yeni nüfus cüzdanı verilmesi uygulaması başlatılıncaya kadar; nüfus cüzdanları, ancak doğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun olarak doldurulup kendilerine, ergin olmayanların veli, vasi veya resmî vekillerine imza karşılığında, okuryazar olmayanların sağ elinin işaret parmağı standart belgeye bastırılmak suretiyle verilmesine ilişkin mevcut uygulama sürdürülür.

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

19/3/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Mart 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-4653

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Birliği Zirvesine katılmak üzere, 20 Mart 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-06-43-2003-355

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ: 19 Mart 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4653 sayılı yazınız.

Avrupa Birliği Zirvesine katılmak üzere, 20 Mart 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2003/5339

Yeniden Yapılandırma Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ayhan Özer (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)’in atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 3/3/2003 tarihli ve 002035 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M.AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

M. H.GÜLER

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE l — 3/5/1999 tarihli ve 23684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Arşiv Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Ancak Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Başkanlık elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek:l), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum Arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir - Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç l yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 24 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 25 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan "Birim Arşivinden" ibaresi "Taşra Arşivlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alındıktan sonra, Kurum Başkanı'nın onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra, merkez veya enstitü müdürlerinin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin Ek: l'inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 37 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

EK MADDE l — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır."

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

EK MADDE 2 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Faaliyet Raporu

EK MADDE 3 — Başkanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderir."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

Sayfa Başı


Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/20

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 11.03.2003

Karar No : 2003/UK.T-6

Toplantıya Katılan Üyeler: Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler: II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi: Orbi-Net Göz Grup Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi.

Mithatpaşa Caddesi No: 51/5 Kızılay ANKARA

İhaleyi yapan idare: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Başvuru tarih ve sayısı: 18.02.2003 tarih ve 1753

Başvuruya konu ihale: 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesinin 07.03.2003 tarih ve 0078/2003-1 sayılı Değerlendirme Raporunda özetle; Orbi-Net Göz Grup Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi içerisinde yer alan vitrektomi-fako cihazına ilişkin teknik şartname hükümlerinin belirli bir marka-modeli tanımladığı ve söz konusu cihazın maliyetinin emsali cihazlara oranla daha yüksek olacağı iddiaları ile Kurumumuza başvurduğu, başvuruda bulunan firma tarafından ihale dokümanı satın alınmadığı, ancak bu başvurunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi çerçevesinde iddiaların incelenmesi istemi niteliğinde değerlendirildiği, Kurum tarafından başvuru konusu ihale ile ilgili incelemelerin yürütülmesi aşamasında idarece, "tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve ihale dokümanında rekabeti engelleyici unsurlar bulunması" gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği ve ihalenin iptal edildiği belirtilerek, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca "iddiaların incelenmesi kararı verilmesine gerek bulunmadığı" hususlarına yer verilmiştir.

Karar: Değerlendirme Raporu ve başvuru dilekçesi ile eklerinin incelenmesi sonucunda; ihale ile ilgili başvurunun incelendiği bir aşamada ihalenin iptal edilmiş olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, "iddiaların incelenmesi kararı verilmesine gerek bulunmadığı ve kurul kararının başvuru sahibine bildirilmesi ile Resmî Gazete’de yayımlanmasına" oy birliği ile karar verildi.

Sayfa Başı


Tebliğler

İçişleri Bakanlığından :

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 2003/1)

Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçelerin sınıflarını düzenleyen (EK: II) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İli :

İlçesi :

Eski Sınıfı:

Yeni Sınıfı :

KONYA

Doğanhisar

3

4

RİZE

Güneysu

5

4

ZONGULDAK

Gökçebey

5

4

DÜZCE

Çilimli

5

4

MUŞ

Malazgirt

6

4

 

Bulanık

6

4

 

Varto

6

4

KONYA

Güneysınır

6

5

RİZE

Hemşin

5

6

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin sonuna 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmü eklenmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak Türkiye Jokey Kulübü’nce organize edilen at yarışlarında, yarışmalara katılan atlara binen jokeyler ile jokey yamakları, antrenör ve seyislere at sahipleri adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılacak ücret ve ikramiye ödemelerinden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatının Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılması uygun bulunmuştur.

Buna göre, söz konusu ücret ödemelerinden gerekli vergi tevkifatının, sorumlu sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılması ve ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313)

Bilindiği üzere, geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak 8/12/2000 gün ve 24254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25/10/2000 gün ve 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri üç ay, beyan ve ödeme süreleri ise üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak belirlenmiş ve daha önceki tebliğlerimizde açıklanmıştır.

Buna göre, 2003 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,6 (yüzde sekiz virgül altı) olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/14)

MADDE 1 — 18/6/2000 tarih ve 24083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin, 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 —Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılacak inceleme sonucunda, uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi uygun görülen şirket veya kuruluşlar, yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli Fasılları itibariyle Müsteşarlıkça kendilerine yazılı bildirim yapıldığı tarihten itibaren söz konusu statüyü almaya hak kazanırlar.”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:62)

MADDE 1 — 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 12 nci maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, ikinci fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur.

Aracı kurumların, yabancı banka ve aracı kurumların alım ve/veya satım emirlerini kabul etmeden önce, bu kurumlardan, hesabına işlem yapılan müşterinin kimlik bilgilerinin verileceğine ilişkin bir taahhütname almaları zorunludur."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"Sözleşmeye taraf olan müşterinin ya da müşterilerin, devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde sözleşmenin yenilenmesi zorunludur."

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 13’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

"Müşteri hesap numarası

Madde 13/A — Alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi yapılan her müşteriye ayrı bir hesap numarası verilir. Bir müşteriye verilmiş olan hesap numarası, alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihi üzerinden 10 (on) yıl geçmedikçe bir başka müşteriye verilemez.

Sözleşme yapılan her müşteri için, sözleşme tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde yetkili takas ve saklama kuruluşu nezdinde bir müşteri saklama alt hesabı açılır ya da açtırılması sağlanır. Müşteri hesap numaraları, yetkili takas ve saklama kuruluşu nezdindeki müşteri saklama alt hesabı için de aynen kullanılır.

Gerçek kişi müşterilerin isimlerinde, tüzel kişi müşterilerin unvanlarında meydana gelen değişiklikler, öğrenildiği tarihi izleyen 2 iş günü içerisinde yetkili takas ve saklama kuruluşuna bildirilir."

GEÇİCİ MADDE 1 — Aracı Kurumlar, bu Tebliğin yayımı tarihinde mevcut olan vekaletnamelerden noter marifetiyle düzenlenmemiş olanlarının, noter marifetiyle düzenlenmiş olanlarla değiştirilmesi için gereken işlemleri 30/6/2003 tarihine kadar tamamlar. Noter marifetiyle düzenlenmemiş mevcut vekaletnamelere dayanılarak 30/6/2003 tarihinden sonra işlem yapılamaz.

MADDE 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:63)

MADDE 1 — 31/1/1992 tarih ve 21128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aracı kuruluşların sermaye piyasası faaliyetleri dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, cetvel, senet gibi vesikalar ile yazdıkları mektup, yazı ve telgrafların kopyalarını ve sözleşmeleri, kimlik tespiti amacıyla alınan ya da düzenlenen belgeleri, vekaletnameleri, müşteri tanıma kuralı çerçevesinde düzenlenen belgeleri, taahhüt, kefalet ve diğer teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeleri düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde saklamaları zorunludur."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/929

Karar

: 2003/2493

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Kayseri 2.A.H.

Tarihi

: 24.1.2002

Numarası

: 2001/871-2002/15

Davacı

: Ramazan Efe (Tunç)

Davalı

: İsmail Tunç ve ark.-Nüfus Müdürlüğü

Dava Türü

: Babalığın Tesbiti

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 295 ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301. maddesi hükmüne göre, babalık davası, babaya, ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Nüfus kaydına göre 3.5.1954 doğumlu olan davacı davayı, 1.10.2001 tarihinde açmıştır.

İstek babalığın tesbitine ilişkindir.

Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa çocuk hakkındaki bir yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde, kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. (743 sayılı M.K.m.296, 4721 sayılı M.K.m.3003) Yasadaki öngörülen süre hak düşürücü niteliktedir. Mahkemece kendiliğinden dikkate alması zorunludur. Süre dikkate alınmadan babalığa karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.02.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1085

Karar

: 2003/2492

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Saruhanlı S.H.

Tarihi

: 28.8.2002

Numarası

: 2002/410-2002/387

Davacı

: Yusuf ve Zekiye Kurter

Davalı

: _

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne göre hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, evlenmesi için izin istenen Duygu Kurter'in 26.5.1987 doğumlu olup, dava ve hüküm tarihinde 16 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen Medeni Kanunun 124. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.02.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1086

Karar

: 2003/2357

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Erfelek S.H.

Tarihi

: 11.3.2002

Numarası

: 2002/30-2002/42

Davacı

: Durmuş ve Nurhayat Coşkun

Davalı

: Elif Gümbelek

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacıların 07.02.2002 tarihli dava dilekçesi ile Elif Gümbelek'i evlat edinmelerine izin verilmesini istedikleri, mahkemece davanın kabulü ile, adı geçen kişinin davacılar tarafından evlat edinilmesine izin verilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanunun 3. maddesinde "Asliye Ceza Mahkemeleri, sulh mahkemelerinin salahiyetleri haricinde kalan bilcümle hukuk, ceza, ticaret davalarını usul ve kanuna tevfikan kabili temyiz olmak üzere görür" hükmü mevcuttur.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinin 5. bendinde ise, evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi isteklerinin sulh hukuk mahkemesinde görüleceği açıklanmıştır.

l Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 315. maddesi ile "Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinmeden eşlerden birinin oturma yeri mahkemece verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur." Hükmü getirilerek, evlat edinmeye izin kararı verilmesi usulü kaldırıldığından, evlat edinme davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemesi değil anılan hükümler gereğince Asliye Hukuk mahkemesidir.

Mahkemece, Asliye Hukuk mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak, re'sen dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken esasa girilerek, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1087

Karar

: 2003/2563

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Orhangazi S.H.

Tarihi

: 24.6.2002

Numarası

: 2002/343-239

Davacı

: Gülseven Gümüş'e Velayeten Ahmet Gümüş

Davalı

: Hasımsız

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Ahmet Gümüş'ün kızı Gülseven Gümüş'e velayeten açtığı dava ile, kızının evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 124/2. maddesi hükmüne göre, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, evlenmesi için izin istenen Gülseven Gümüş'ün 5.10.1986 doğumlu olup, dava ve hüküm tarihinde 16 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen Medeni Kanunun 124. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1088

Karar

: 2003/2633

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Suruç A.H.

Tarihi

: 24.1.2001

Numarası

: 2001/14-2001/5

Davacı

: Ahmet Yavuz

Davalı

: Hasımsız

Dava Türü

: Tanıma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekilinin, 24.1.2001 tarihli dava dilekçesi ile davacı Ahmet Yavuz'un eşi Yeliz Yavuz'dan boşanmasına dair Frankfurt Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın tanınmasını istediği, mahkemece, davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Tenfiz ve tanıma davaları çekişmeli yargı işidir.

2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 34, 36, 38, 39. maddeleri uyarınca, diğer eşe husumet yönetilmesi, tanıma talebini içeren dilekçenin, usulen duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilmesi, duruşma gününde de basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanması gerekmektedir.

Dava dilekçesinde, karşı taraf olarak gösterilen Yeliz Yavuz'a duruşma günü tebliğ edilerek savunma imkanı sağlandıktan sonra yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması gerekirken, mahkemece taraf teşkili tamamlanmadan davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2003/1089

Karar

: 2003/2602

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Karadeniz-Ereğli 2.A.H.

Tarihi

: 2.7.2002

Numarası

: 2002/338-2002/288

Davacı

: Murat Yiğitoğlu

Davalı

: Yaşar Ok

Dava Türü

: Babalık

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni Kanunun 301. maddesi; babalık davasını ananın ve çocuğun isteyebileceğini, bu davanın Cumhuriyet Savcısı ile Hazineye ihbar edileceğini hükme bağlamıştır. Mahkemece davanın Cumhuriyet Savcısı ile Hazineye ihbar edilmesi, davaya katılıp delil gösterdikleri takdirde toplanması, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2003

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/9994

Karar

: 2003/446

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

Tarihi

: 23.09.1992

Numarası

: 1990/853-1992/204

Davacı

: Remzi Gebizli

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda davanın H.U.M.Y.'nın 409. maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/12/2002 tarih ve Hukuk 2002/85406 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de "kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz" hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.'nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.'nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 23/09/1992 tarih ve 1990/853-1992/204 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 18/02/2003 günü oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı