Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Mart 2003

CUMA

Sayı : 25048

Mükerrer

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu’nun Atanmasına Dair İşlem

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

B.02.0.PPG.0.12-300-01/4384

14 Mart 2003

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : 11 Mart 2003 tarih ve B.01.0.KKB.01-08-2-2003-316 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla kurulması ile görevlendirildiğim Bakanlar Kurulu’nda;

1. Dışişleri Bakanına, Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesini,

2. 5 Devlet Bakanı’nın görevlendirilmesini ve bunlardan 2 Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesini,

3. Ekli listede adları yazılı zevatın hizalarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını ve Bakanlar Kurulu’nun bu suretle teşkilini,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize saygı ile arzederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Abdullah GÜL

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Abdüllatif Şener

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

M. Ali Şahin

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Beşir Atalay

Devlet Bakanı

 

Ali Babacan

Devlet Bakanı

 

Mehmet Aydın

Devlet Bakanı

 

Cemil Çiçek

Adalet Bakanı

 

Vecdi Gönül

Milli Savunma Bakanı

 

Abdülkadir Aksu

İçişleri Bakanı

 

Kemal Unakıtan

Maliye Bakanı

 

Hüseyin Çelik

Milli Eğitim Bakanı

 

Zeki Ergezen

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 

Recep Akdağ

Sağlık Bakanı

 

Binali Yıldırım

Ulaştırma Bakanı

 

Sami Güçlü

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Murat Başesgioğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Ali Coşkun

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. Hilmi Güler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Erkan Mumcu

Kültür Bakanı

 

Güldal Akşit

Turizm Bakanı

 

Osman Pepe

Orman Bakanı

 

Kürşad Tüzmen

Çevre Bakanı

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-08-3-2003-329

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 11 Mart 2003 günlü, B.01.0.KKB.01-08-2-2003-316 sayılı yazımız.

(b) 14 Mart 2003 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/4384 sayılı yazınız.

1 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun Siirt Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa’nın 4. maddesi uyarınca, beş Devlet Bakanının görevlendirilmesi ve bunlardan ikisi ile Dışişleri Bakanına Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır.

2 — Yeni Bakanlar Kurulu’nda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kurulu’na başarılar dilerim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

BAKANLAR KURULU

 

 

   

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞIN ADI

   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

1

Abdullah GÜL

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

2

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

3

Mehmet Ali ŞAHİN

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

4

Prof. Dr. Beşir ATALAY

Devlet Bakanı

 

5

Ali BABACAN

Devlet Bakanı

 

6

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Devlet Bakanı

 

7

Cemil ÇİÇEK

Adalet Bakanı

 

8

Vecdi GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

 

9

Abdülkadir AKSU

İçişleri Bakanı

 

10

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

 

11

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

 

12

Zeki ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 

13

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Sağlık Bakanı

 

14

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

 

15

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

16

Murat BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

17

Ali COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

18

Dr. M. Hilmi GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

19

Erkan MUMCU

Kültür Bakanı

 

20

Güldal AKŞİT

Turizm Bakanı

 

21

Osman PEPE

Orman Bakanı

 

22

Kürşad TÜZMEN

Çevre Bakanı

Sayfa Başı