Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Mart 2003

CUMA

Sayı : 25048

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4822 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5311 4795 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye’nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5310  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/5318  Merkezi Kastamonu’da Olmak Üzere “Orta Karadeniz Kalkınma Birliği” Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü HüseyinPOLAT’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/34)

Yönetmelikler

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/20)

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/21 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/22)

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/23 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/24 Sayılı Tebliğ

— Rekabet Kurulunun 02-13/124-51 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-15/165-69 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-39/437-187 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-45/531-220 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4822                                                                                                                    Kabul Tarihi : 6.3.2003

MADDE 1. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekonominin gereklerine ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2. - 4077 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "hukukî işlemi" ibaresi "tüketici işlemini" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3. - 4077 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. - Bu Kanunun uygulamasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,

ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

İfade eder.

MADDE 4. - 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ayıplı Mal

Madde 4. - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

MADDE 5. - 4077 sayılı Kanuna 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Ayıplı Hizmet

MADDE 4/A. - Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

MADDE 6. - 4077 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. - Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz.

Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.

Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır.

MADDE 7. - 4077 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sözleşmedeki Haksız Şartlar

Madde 6. - Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

MADDE 8. - 4077 sayılı Kanuna 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir.

Taksitle Satış

MADDE 6/A. - Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar aşağıda gösterilmiştir:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri,

b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,

c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

e) Peşinat tutarı,

f) Ödeme planı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.

MADDE 9. - 4077 sayılı Kanuna 6/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/B maddesi eklenmiştir.

Devre Tatil

MADDE 6/B. - Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

MADDE 10. - 4077 sayılı Kanuna 6/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/C maddesi eklenmiştir.

Paket Tur

MADDE 6/C. - Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

MADDE 11. - 4077 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. - Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder.

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.

Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitiş tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.

Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.

Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.

MADDE 12. - 4077 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

Bakanlık, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler.

Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır.

MADDE 13. - 4077 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

Madde 9. - Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare yer almak zorundadır:

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

MADDE 14. - 4077 sayılı Kanuna 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler

MADDE 9/A. - Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.

Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

MADDE 15. - 4077 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10. - Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Yer alır.

Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.

Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 16. - 4077 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Kredi Kartları

MADDE 10/A. - Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz.

Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.

MADDE 17. - 4077 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11. - Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi altmış günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

Süreli yayın kuruluşu, kampanyaya ait reklam ve ilânlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilân etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.

Kampanya süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir.

Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.

MADDE 18. - 4077 sayılı Kanuna 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Abonelik Sözleşmeleri

MADDE 11/A. - Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.

Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeş gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.

Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbeş gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 19. - 4077 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fiyat Etiketi

Madde 12. - Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.

Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.

Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır.

Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.

MADDE 20. - 4077 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13. - İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

MADDE 21. - 4077 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. - Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

MADDE 22. - 4077 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satış Sonrası Hizmetler

Madde 15. - İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.

MADDE 23. - 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16. -Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.

Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.

Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

MADDE 24. - 4077 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17. - Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.

Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,

b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,

e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,

f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,

h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye,

p) İşçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye,

r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye,

s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye,

v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye,

Olmak üzere yirmibeş üyeden oluşur.

Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kurul, Başkan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

Reklam Kurulu kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığınca açıklanır.

Reklam Kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 25. - 4077 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18. - Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi beden ve ruh sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini ilgili bakanlık ve diğer kuruluşlarla birlikte tespit ve ilânla görevlidir.

MADDE 26. - 4077 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mal ve Hizmet Denetimi

Madde 19. - Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlıklar tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

İlgili bakanlıklar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Mal ve hizmet denetimine ilişkin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlıkça ayrı ayrı tespit ve ilân edilir.

MADDE 27. - 4077 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20. - Tüketicinin eğitilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilân olunur.

MADDE 28. - 4077 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.

Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, işçi sendikaları konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları,Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

MADDE 29. - 4077 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22. - Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.

25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

MADDE 30 - 4077 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23. - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre kaydedilen özel ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilân edilir.

MADDE 31. - 4077 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24. - Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir.

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, malın satışı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbının ortadan kaldırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılır. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması halinde mal, üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.

Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan ayıp taşıması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

4 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümlerine tâbi bir seri ayıplı malın satışa arz edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

MADDE 32. - 4077 sayılı Kanuna 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Olduklarından Farklı Görünen Mallar

MADDE 24/A. - Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malların üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır.

Mal piyasaya sürülmüşse, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Olduğundan farklı görünen malı satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

MADDE 33. - 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25. - 6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 50.000.000 lira para cezası uygulanır.

4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 lira para cezası uygulanır.

7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 250.000.000 lira para cezası uygulanır.

20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırılığa 500.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve televizyonlarca gerçekleştirilmişse cezanın on katı uygulanır.

18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçı ve ithalatçı hakkında 1.000.000.000 lira para cezası, satıcı-sağlayıcı hakkında ise bu cezanın beşte biri uygulanır.

19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 2.000.000.000 lira para cezası uygulanır.

11 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkında 5.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezanın yirmi katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilânın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı- gün için 100.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Bakanlık, kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulması talebi ile Tüketici Mahkemesine başvurur.

16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 3.500.000.000 lira para cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, para cezası on katı olarak uygulanır.

7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal veya hizmetin fatura bedeli oranında para cezası uygulanır. Kampanyayı düzenleyen, tüketici kampanyadan ayrıldığında, para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz.

7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7 nci madde hükümlerine uygun kampanya düzenlemeleri için bir hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılığın devam ettiğinin tespiti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 50.000.000.000 lira para cezası uygulanır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır.

Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında diğer kanunlarda da para cezası öngörülmüşse ağır olan ceza uygulanır.

MADDE 34. - 4077 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

25 inci maddenin bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki cezalar Bakanlık tarafından, diğer fıkralarındaki cezalar o yerin mülki amiri tarafından uygulanır.

MADDE 35. - 4077 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 28. - Bakanlık ilaç, müstahzar, kozmetik ve gıda maddeleri analizleri hariç olmak üzere, bu Kanunun uygulanması için resmi ve özel kuruluşların kurulu bulunan laboratuvarlarından yararlanabilir.

Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin test ve muayeneleri resmi veya özel kuruluş laboratuvarlarında yaptırılabilir. Test ve muayene ücretleri 29 uncu maddedeki özel ödenekten karşılanır. Test ve muayene sonuçlarının ilgili standarda veya teknik düzenlemeye aykırı çıkması halinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçı tarafından ödenir. Bu giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir.

MADDE 36. - 4077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. - Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar, tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarına yapılacak maddi yardımlar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları, sair harcamalar ve usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek miktarlarda personele yapılacak ek ödemede;

a) Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten,

b) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde, artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemelerden karşılanır.

(b) bendinde belirtilen gelirler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılacak hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan tutarların yüzde altmışı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına, yüzde kırkı Rekabet Kurumu hesabına her ay sonunda aktarılır.

Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

Bakanlık bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen tutarlardan bir kısmı; en az beş yıldır faaliyette bulunan ticari, siyasi ve idari kuruluşlardan bağımsız tüketici dernekleri ile bunların üst kuruluşlarının yapacağı faaliyetleri içeren projelerin desteklenmesinde kullanılır. Bu hesaptan, tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara huzur hakkı ve maaş adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu hesaptan yararlanacak tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarının taşıyacağı diğer kriterler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 37. - 4077 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32. - 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun, 3003 sayılı Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir.

Kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip, yukarıda yer alan hükme göre ilk taksidin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Bu madde hükümleri, tüketicinin kredi verene, Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır.

MADDE 38. - Bu Kanunun; 36 ncı maddesi ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 39. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5311

30 Ekim 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 23/1/2003 tarihli ve 4795 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye’nin MATRA Programına katılımına ilişkin ekli Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/1/2003 tarihli ve ABEY/39228 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5310

12/9/1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyinin  2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin 1/2001 sayılı Kararını değiştiren 1/2003 sayılı Karar uyarınca ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan  Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 8/2/2003 tarihli ve 1114 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5318

Merkezi Kastamonu’da olmak üzere “Orta Karadeniz Kalkınma Birliği” adıyla bir mahalli idare birliğinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 19/2/2003 tarihli ve 61105 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından :

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/12/2001 tarihli ve 24624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Hakem veya hakem kurulunun ücreti, Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Özelleştirme Yüksek Kurulundan :

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/12/1997 tarihli ve 23198 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (İ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (I) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (İ) bendi eklenmiş ve mevcut (I) bendi (J) olarak değiştirilmiştir.

“İ) Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi gereğince idareye devredilen kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atama ve bu görevlerden alınmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek, izlemek ve arşivlemek,”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik, Kurulca onaylanmasının müteakip Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik, hükümlerini idare Başkanı yürütür.

—— • ——

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan :

Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans

Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile

Yayın ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair

Yönetmelik

MADDE 1 —10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara ilişkin İhale Usulleri ile Yayın ve İzni Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 —Lisans başvurusunda bulunan veya yayın tipini değiştirmek isteyen kuruluşlardan aşağıda belirtilen miktarlarda avans alınır. Bu avans, lisans almaya hak kazanamayan kuruluşlara geri verilir, lisans alan kuruluşların lisans ücretlerinden mahsup edilir.

a) Ulusal Radyo yayın lisans başvuruları için 24 Milyar TL,

b) Yerel Radyo yayın lisans başvuruları için 80 Milyon TL,

c) Ulusal Televizyon yayın lisans başvuruları için 400 Milyar TL,

d) Yerel Televizyon yayın lisans başvuruları için 800 Milyon TL,

e) Lisans tipini değiştirmek isteyen kuruluşlardan da bu maddede belirtilen lisans

avansı alınır.

f) Bölgesel lisans başvurusunda bulunan kuruluşlardan yayın yapacakları yerleşim yerlerine göre Üst Kurulca belirlenecek avans ücreti alınır."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası

Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları

Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümleri uyarınca, serbest çalışan ve Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesiyle, mesleki bilimsel teknik esaslara göre, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Meteoroloji Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu sağlamak, Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasıyla, meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve serbest Meteoroloji Mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmesine esas olan kayıtların tutularak, ülkemizin Meteoroloji Mühendisliği alanındaki bilimsel teknik gücünün envanterini oluşturmaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, serbest çalışarak Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri üreten Meteoroloji Mühendisleri ile başka üretim birimleri içinde de olsa; bu hizmetleri yapan gerçek-tüzel kişi, kuruluş ve iş yerleri ile bunların ürettikleri Meteoroloji Mühendisliği hizmetlerine ait esaslar ve madde 7’de belirtilen Meteoroloji Mühendisleri Odası mesleki denetimine ait esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte;

a) SMM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak madde 7’de belirtilen MMH’lerinden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak veya bunun gibi bir bağlantı içinde, bir yatırımın veya MMH’nin düşünce safhasından fiziki bünyeye dönük organizasyonunun gerçekleştirilmesi süreci boyunca yatırımcının işe girişip girişmemesi hakkında oluşturacağı kararlara esas olacak çalışmaların işin faaliyete geçmesine kadar yatırımcıya danışmanlık görevi yapan ve bu faaliyetlerin tümüne ilişkin organizasyonu kurabilecek nitelikteki işi yapan Meteoroloji Mühendisi ve Meteoroloji Yüksek Mühendisine Serbest Müşavir Mühendis,

b) SMMB: SMMH hizmetlerini yapmak üzere Meteoroloji Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam günlü en az bir Meteoroloji Mühendisini ücretli veya ortak bir bağlantı ile bulunduran gerçek tüzel kişi veya kuruluşlara Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu,

c) MMH: Madde 7’de belirtilen konular kapsamında yapılan çalışmalara Meteoroloji Mühendisliği hizmeti,

d) SMMH: Yalnız SMM’lerin yapmaya yetkili olduğu MMH’ne Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri,

olarak tanımlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 5 —Bu Yönetmelikte adı geçen kısaltmalar şu anlamlara gelmektedir.

a) "MMO" Meteoroloji Mühendisleri Odası,

b) "MM" Meteoroloji Mühendisi veya Meteoroloji Yüksek Mühendisi,

c) "SMM" Serbest Müşavir Mühendis,

d) "MMH" Meteoroloji Mühendisliği Hizmetleri,

e) "SMMH" Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri,

f) "SMMB" Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu,

g) "BTB" Büro Tescil Belgesi.

SMM Hizmetleri

Madde 6 —Meteoroloji Mühendisliği ile ilgili aşağıda belirtilen işler bu Yönetmelik kapsamına giren "SMM" hizmetleri sayılır.

a) Etüt, araştırma ve fizibilite hizmetleri,

b) Proje hizmetleri,

c) Araştırma ve geliştirme,

d) Danışmanlık hizmetleri,

e) Keşif- şartname- ihale dosyası hazırlama,

f) Kesin hesap hizmetleri,

g) Eğitim hizmetleri,

h) İşletme hizmetleri,

i) Bilirkişi ve ekspertiz hizmetleri.

Meteoroloji Mühendisliği İhtisas Konuları

Madde 7 —Meteoroloji Mühendisliği ihtisas konuları aşağıda sayılmıştır:

1- Hava Öngörüsü (Tahmini)

a) Amaca yönelik hava analizi ve öngörüsü yapmak,

b) Taşkın takibi, analizi ve tahmini yapmak,

c) Sel analizi ve tahminleri yapmak,

ç) Kar çığı risk analizi ve testleri yapmak, haritasını çıkartmak,

d) Don tahmini ve risk analizi çalışmaları yapmak,

e) Balıkçılık, deniz kirliliği, denizde ulaşım ve denizde petrol aramak için deniz tahmin raporları hazırlamak ve denizde fırtına ihbarları vermek,

f) Kuraklık indeksler hesabı yapmak ve haritalarını hazırlamak,

g) Orman yangınları indeksi hesapları, risk analizleri ve tahmini yapmak,

h) Fırtına verisi toplamak, analiz ve tahminleri yapmak,

ı) Sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve analizler yapmak,

i) Dolu riski hesaplamak, tahmin etmek ve haritalarını çıkartmak,

j) Yıldırım riskini belirlemek, yıldırım detektörleri ve parotöner kurmak,

k) Sis tahminleri yapmak,

l) Şehirlerde ve sanayi tesisleri civarındaki hava kirliliği ile mücadele için hava kirliliği indekslerini hazırlamak, hava kirliliği potansiyeli tahmini ve analizi yapmak,

m) Troposferik ve stratosferik ozon ölçümü analizi ve tahmini yapmak,

n) Deniz, göl ve nehir su seviye tahminleri yapmak,

o) Dalga yüksekliği tahminleri yapmak,

ö) Şehir ısı adası analizi ve tahminleri yapmak,

p) Mevsimlik sıcaklık ve yağış tahminleri yapmak,

r) Enerji taleplerini belirlemek için derece gün indeksleriyle tahmin yapmak,

s) Her türlü özel amaçlı meteorolojik/hidrolojik analiz ve çalışmalar yapmak,

ş) Havacılık, termaller ve açık hava türbülansının tahminine yönelik çalışmalar, bülten ve haritalar hazırlamak,

t) Mor-ötesi ışınların seviyesi (UV-B) ve diğer insan sağlığına yönelik tıbbi meteorolojik analiz ve tahminler yapmak,

u) Turizm, spor ve benzeri diğer açık hava etkinlikleri için özel tahmin, risk analizi ve brifingler hazırlayıp sunmak,

ü) TV, radyo, internet, cep telefonu ortamında ve yazılı basında hava durumu raporlarını hazırlamak ve yayınlamak.

2- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

a) Her türlü mühendislik yapıları için hazırlanan ÇED ve ÇED Ön raporlarında kullanılacak ilk girdileri oluşturan meteorolojik ve hidrolojik verilerin formatının belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

b) Planlanan yapının özelliğine göre yer seçiminde ya da seçilmiş belirli bölge/alan için;

(1) Bölgenin mikro klimatolojik özelliklerinin belirlenmesi,

(2) Hava kirleticilerin olası hareketi ve dağılımının belirlenmesi,

(3) Bölgesel/noktasal sel/taşkın alanı olup olmadığının belirlenmesi,

(4) Herhangi bir yerleşim alanının, meteorolojik olaylara bağlı olarak bu bölgedeki faaliyetlerden olumsuz olarak etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi,

(5) Bir başka yerleşim alanının, meteorolojik olaylara bağlı olarak bu noktaya/bölgeye olumsuz olası etkisinin olup olmayacağını belirlemesi,

(6) Belirlenen olumsuzlukların olası etkilerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi,

(7) Yapılaşmanın, havzanın mansap kısmında oluşturacağı olası etkilerin belirlenmesi,

(çalışmalarını yapmak.

3- Su Yapıları (Proje Hidrolojisi Raporu)

Akarsularda, göllerde her türlü su yapısı için olası risk değerlerinin (taşkın ve kuraklık) belirlenmesi çalışmalarında (baraj, hidroelektrik santral, gölet ve sulama yapıları);

a) Su potansiyeli hesapları,

b) Proje yeri tekerrürlü taşkın debileri hesapları,

c) Dolu savak proje debisinin hesabı,

ç) Nehir taşkın yatağının belirlenmesi,

d) Göl ve deniz kıyı şeritlerinin belirlenmesi,

e) İmar planlarında şehir şebekesi için taşkın debi hesapları,

f) Su değerlerine bağlı emniyet hesapları,

g) Sediment verimi hesapları,

h) Su kalitesi ölçümleri,

ı) Baraj rezervuar işletme hesapları,

i) Su seviye analizi ve tahminleri,

yapmak.

4- Özel ve Genel Amaçlı Yerleşim/Yapı Yerlerinin Planlaması

a) Yeni yerleşim, sanayi ya da kısmı yerleşim alanları ya da bu alanlarda yapılacak tesislerin meteorolojik ve hidrometeorolojik koşullara uygunluğunun belirlenmesi,

b) Kayak pisti, teleferik, teleski, telesyej yapıların güzergahlarının belirlenmesi çalışmalarında, meteorolojik faktörlerin analizlerinin yapılması,

c) Kar perdeleri yerlerinin ve boyutlarının belirlenmesi,

ç) Yapılarda rüzgar yükünün belirlenmesi,

d) Yapılarda kar yükünün belirlenmesi,

e) Bölgenin klimatolojik özelliklerinin belirlenmesi,

f) Kar çığı alanlarının belirlenmesi,

g) Yerleşim ve sanayi alanlarının taşkın ve taşkın risk değerlendirmesi,

h) Altyapı ve şehir imar planlarında hidrometeorolojik ve meteorolojik parametrelerin etkisinin belirlenmesi,

i) Dünya genelinde iklim değişikliğinin uygun mesafe taşınımı göz önünde tutularak yerel yapılaşmalarda olabilecek olumsuzlukların/etkileşimin belirlenmesi,

i) Yapılaşmaya bağlı atmosfere bırakılacak her türlü kirleticilerin dağılımının ve etki alanının belirlenmesi,

j) Yeni oluşturulacak yerleşim alanları üzerinde, meteorolojik ve hidrolojik koşullara bağlı başka yerleşimlerin etkisinin belirlenmesi.

5- Yüksek Yapılar

Büyük yapılar (enerji nakil hatları, asma köprüler) üzerinde meteorolojik parametrelerin ölçülerek etkilerinin belirlenmesi sonucu oluşabilecek olumsuzlukların tespiti amacıyla;

a) Asma köprüler, yüksek yapılar ve enerji nakil hatları için yapım öncesi/kullanım süresince rüzgar/kar yüklerinin etkisinin belirlenmesi,

b) İnşaat ve kullanım süresince yağış sis, sıcaklık, rüzgar gibi meteorolojik parametrelere bağlı oluşacak etkilerin belirlenmesi,

çalışmalarını yapmak.

6- Ulaştırma Yapıları (Hava Meydanları, Karayolları, Demiryolları, Limanlar)

a) Havalimanı, heliport ve benzeri yapıların yerlerinin ve pist yönlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik verilerin ölçülmesi ve analizlerinin yapılması,

b) Meteorolojik verilere göre her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için proje hidrolojisi raporlarının hazırlanması,

c) Köprü yeri tekerrürlü taşkın debileri hesabı,

ç) Liman yerlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik/oşinografik parametrelerin ölçülmesi/analizlerinin yapılması,

d) Her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için yapım öncesi kar çığı, sis, buzlanma alanlarının belirlenmesi,

e) Kıyı mühendisliği, açık deniz/ deniz araştırmaları ve her türlü oşinografik çalışmalarda meteorolojik ve hidrolojik çalışmaların yapılması.

7- Hava Kirliliği

a) Yerleşim birimlerinin hava kalitesi envanterinin çıkarılması ve bu amaçla kurulacak ölçüm yerlerinin belirlenmesi,

b) Hava kirliliğinin önlenmesi için meteorolojik koşullara bağlı yerel ve genel çözüm projelerin hazırlanması,

c) Enerji-sanayii tesislerinin ve benzeri yapıların kurulacağı alanlarda meteorolojik koşullara bağlı olarak atmosferik rejimlerinin ve efektif baca yüksekliklerinin belirlenmesi,

ç) Atmosfere kirletici veren her türlü yapının kirleticilerinin etki alanının ve yoğunluğunun (kirletici dağılımının) ölçülmesi ve belirlenmesi,

d) Atmosfer sınır tabaka çalışmaları ile hava kirliliğini belirlemek ve kirlilik öngörüsünün yapılması,

e) Hava kirliliğinin ve asit yağışlarının su kaynakları, tarihi eserler, kent dokusu, tarım ve orman alanlarında etkili olacağı bölgelerin belirlenmesi,

f) Her türlü atmosferik kirleticilerin ya da aerosollerin taşınımını modelleyerek dağılım hesaplarının yapılması,

g) Yapı alanlarında gerekli hallerde atmosferik stabilite sınıflandırması yapılarak meteorolojik parametreler yönünden dizayn kriterinin belirlenmesi,

çalışmalarını yapmak.

8- Enerji

Hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi, deniz termal enerjisi, deniz akıntı enerjisi üretimi amacıyla yapılacak santralların enerji potansiyellerinin meteorolojik parametrelere bağlı olarak belirlenmesi, uygulama raporlarının hazırlanması, işletilmesi ve bu amaca yönelik ölçüm sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla;

a) Genel enerji etüt çalışmaları,

b) Özel enerji etüt çalışmaları,

c) Harita, arazi, sisteme bağlantı, kısıtlar ve optimizasyon ön etüt çalışmaları içerisinde meteorolojik ve hidrolojik yönden destek çalışmaları,

ç) Karakteristiklerin, rejimin belirlenmesi ve analizi çalışmaları,

d) Ön fizibilite çalışmaları,

e) Brüt ve net enerji üretimi belirleme çalışmaları,

f) Tesislerin görsel ve diğer etkilerinin sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak meteorolojik verilerin üretilmesi ve analizlerinin yapılması,

g) Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları çerçevesinde meteorolojik raporların üretilmesi,

h) Fizibilite çalışmaları,

ı) Proje çalışmaları,

i) İklim şartlarına göre enerji taleplerinin ve üretimin öngörüsü çalışmaları,

j) Verimli santral işletimi çalışmaları için hidrolojik ve meteorolojik öngörü çalışmaları,

yapmak.

9- İklim Değişikliği

a) Yüzey ısı akısı hesaplarını yapmak ve mikrometeorolojik etütler yapmak,

b) Genel olarak iklim değişikliği hakkında çalışmalar yaparak lokal ve/veya bölgesel olarak değişiklikleri saptamak ve önerilerde bulunmak ve gerekli raporları hazırlamak,

c) Yer yüzeyinde ve yukarı atmosferde ozon konsantrasyonlarını ölçmek ve analiz etmek,

ç) İklim değişikliğinin değişik sektörlere etkisini belirlemek,

d) İklim değişikliği etkisine karşı, genel, bölgesel ve lokal bazda eylem planları hazırlamak,

e) İklim değişikliğini araştırmak amacıyla kurulacak meteorolojik ve hidrolojik ölçüm tesislerini kurmak ve işletmek.

10- Ulaştırma

a) Hava, kara, deniz ulaşımlarında kullanılacak meteorolojik analizleri yapmak ve destek bilgilerini sağlamak,

b) Atmosferik türbülans ve havacılık meteorolojisi konusunda araştırmalar yapmak, etüt ve özel tahminler yapmak helikopter ve uçaklar için meteorolojik bilgi desteği vermek,

c) Buzlanmaya yönelik öngörüler yapmak, yolların buzlanmaya meyilli yerlerini belirlemek ve buzlanmayla mücadele için tuz hesapları yapmak,

ç) Ulaşım yolları için sis potansiyellerini ve sis izlemek için sensör yerlerini belirlemek.

11- Tarım

a) Bitkilerin veriminde etkili olan meteorolojik parametrelerin değişimini belirlemek,

b) Bölgesel/lokal klimatolojik özellikleri belirlemek,

c) Mikrometeorolojik çalışmalar yapmak,

ç) Kuraklık, don ve dolu gibi meteorolojik olaylara bağlı öngörüde bulunmak ve uyarı yapmak,

d) Tarımsal alanlar ve tarımsal amaçlı faaliyetler için meteorolojik/hidrolojik risk analizi yapmak.

12- Havza Amenajmanı

Herhangi bir arazi üzerinde yapılması tasarlanan her türlü düzenleme öncesi bölgenin meteorolojik ve hidrometeorolojik parametrelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespiti için rapor hazırlamak, oluşabilecek olumsuzlukların Meteoroloji Mühendisliği açısından çözüm önerilerini belirlemek.

13- Tıbbi Meteoroloji

Meteorolojik parametreler canlı yaşamını doğrudan etkilediğinden, meteorolojik parametrelere bağlı olarak rapor hazırlamak ( nem-sıcaklık , rüzgar-sıcaklığın farklı değerlerde oluşturacağı etkiler gibi).

14- Adli Meteoroloji

Meteorolojik ve hidrometeorolojik parametrelerin adli olaylardaki etkilerinin belirlenmesine yardımcı olacak bilirkişi raporları hazırlamak.

15- Hidrometeorolojik Ölçümler

a) Meteoroloji Mühendisliği ihtisas konularına giren bütün alanlarda meteorolojik ve hidrolojik ölçüm ağı kurmak, işletmek ve bu konularda danışmanlık yapmak ve bilirkişi raporları hazırlamak,

a) Akarsu debi ölçümü yapmak,

b) Sediment ve su kalitesi ölçümü yapmak,

c) Su ölçüm tesisi kurmak (akım gözlem istasyonu, teleferik ) ve işletmek,

ç) Akım anahtarı (seviye-debi grafiği) çizilmesi,

d) Muline, limnigraf, mareoğraf ve diğer hidrometrik ve meteorolojik gözlem cihazlarını geliştirmek, işletmesini yapmak, testlerini ve gözlemlerini yapmak.

16- Diğer İhtisas Konuları

a) Yağış imkanı olan bulutlardaki yağışı artırmak (suni yağış), bulut dinamiği ve yağış fiziği konularında araştırmalar yapmak,

b) Orman yangınlarını tahmin etmek ve orman yangınlarıyla mücadelede meteorolojik parametreleri ölçmek ve analizlerini yapmak,

c) Meteoroloji karakterli doğal afetlerin öngörüsü için gözlemlerde bulunarak erken uyarı metodları geliştirmek.

Büro Tescil Belgesi Verilmesi ve Yenilenmesi

Madde 8 — Büro tescil belgesi verilmesi ve yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür.

a) İlk kez BTB almak isteyen kişi veya kuruluş, Meteoroloji Mühendisleri Odası Merkezi veya ilgili birimlerine yazılı olarak başvurur ve gerekli evrakları verir,

b) Meteoroloji Mühendisleri Odası veya yetkilendireceği birim, yapılan başvuruyu inceleyip sonuçlandırır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri Oda Merkezi tarafından verilir.

c) Verilen belgeler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Zamanında onayını yaptırmayan bürolardan %40 gecikme zammı alınır.

ç) Belgelerin verilmemesi, yenilenip yenilenmemesi konusunda son yetkili MMO Yönetim Kuruludur.

d) Tescile esas bilgi ve belgelerin MMO’na verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan, tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri bir ay içerisinde MMO’na bildirmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirlenen hükümler uygulanır.

e) SMM veya Büro Tescil Belgesi almak için MMO’na başvuran kişi ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin tümünü okumuş, kabul etmiş ve kurallara uyacağını taahhüt etmiş sayılırlar.

SMM Belgesi Verilmesi

Madde 9 — SMM hizmeti yapacak bir Meteoroloji Mühendisinin Meteoroloji Mühendisleri Odasına SMM belgesi almak üzere kayıt ve tescilinin yapılması için aşağıdaki koşullar aranır.

a) Büro adına çalışan en az bir Meteoroloji Mühendisi bulunması, büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, sözleşmeli, ücretli) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi (yaptığı işi, süresini ve ücretini belirten sözleşmesini veya taahhütname suretini), büronun kuruluş statüsü gereği vergilendirmeye tabi olduğunun, bağlı bulunduğu vergi dairesince verilen vergi levhasının fotokopisi ile belgelenmesi, tescilli büronun iş yerinin adresinin beyanı; iş yerinin mühendislik hizmeti vermeye uygun olması,

b) Kendi adına serbest çalışıyorsa, serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelendirmesi,

c) Büro adına çalışan Meteoroloji Mühendisinin, Odaya üye olması ve üyelik koşullarını yerine getirmiş olması,

ç) Ücretli SMM çalıştıran gerçek tüzel kişi ve kuruluşlar onaylanmış olan sigorta prim bordrolarının fotokopileri Odaya vereceklerdir.

d) Başvuru formu doğru ve eksiksiz doldurularak imza edilmelidir.

SMMH ve Büro Tescil Denetimi

Madde 10 — MMH’nin yürütülmesinde, SMM ve Tescilli Bürolar aşağıda belirtilen şartlara uyarlar;

a) Meteoroloji Mühendisleri Odası MMH’nin yürütülmesinde meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ve ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

b) Oda yetkilileri, araştırma ve uygulamada yapılan hizmetleri ve ürünleri incelemeye, vize etmeye veya yapılan işleri yerinde denetlemeye yetkilidir. Oda yetkilerini ve çalışma koşullarını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler.

c) SMM belgesi veya Büro Tescil Belgesi bulunmayan, belgesini yenilemeyen, belgesi Oda tarafından sureli veya suresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, bu belgelere dayanarak hizmet yapamazlar.

ç) SMM ve Tescilli Büro, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde; mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartnameler ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret tarifelerine uyulacaktır.

d) SMM ve Tescilli Bürolar bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini ilgili işveren idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir. Uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında Yönetmeliğin 11 inci madde hükümleri uygulanır.

e) SMM ve Tescilli Büroların ücretli veya sözleşmeli statüde çalıştırdıkları Meteoroloji Mühendislerine ödeyeceği brüt ücretin yıllık toplamı, Meteoroloji Mühendisinin o bir yıl içinde ürettiği hizmetlerin, Oda Asgari Ücretlerine göre toplamının %15’inden az olamaz.

f) SMM ve Tescilli Bürolarla işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda Oda durumu inceler ve tarafsız hakemlik görevini yerine getirir, kararını taraflara bildirir. SMM ve Tescilli Büro bu durumda Odanın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

g) SMM Tescilli Bürolar, Meteoroloji Mühendisleri Odası mesleki denetimine tabi hizmetlerini, vize ve denetim için belgeleri ve hizmetin türü göz önüne alınarak MMO Yönetim Kurulunca istenilmesi kararlaştırılan diğer belgeleri Odaya vermekle yükümlüdür. Odaya verilecek asıl belgeler;

(1) Hizmetini belirten veya hizmet ürünü dokümanlar,

(2) Hizmete ilişkin Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş ve varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğe uygun meslek makbuzu veya fatura,

(3) Meteoroloji Mühendisinin imzası, SMM veya Tescilli Büro numaraları, üye sicil numarası, bağlı olduğu vergi dairesi adı, vergi numarası, büro adresi, işverenin adı ve adresi,

dir.

Disiplin Cezaları

Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamında SMM ve Tescilli Bürolar için;

a) SMM lerin bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi halinde Oda Onur Kuruluna sevk edilirler,

b) Tescilli bürolar, mesleki denetim kapsamına giren hizmetleri yürütürken Yönetmelik şartlarına uymadıklarının belirlenmesi halinde MMO Yönetim Kurulu fiilin ağırlığına göre:

(1) Yazılı uyarıda bulunmasına,

(2) Yazılı ihtarda bulunmasına,

(3) Büro tescil belgesinin 15 günden 6 aya kadar geçersiz kılınmasına,

(4) Büro tescil belgesinin süresiz iptaline,

yetkilidir. Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelikle; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı Gazi Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — GÜSEM’in amacı, genellikle Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında bankacılık, sigortacılık, borsa, işletme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, uluslar arası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri tüm alanlarda sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — GÜSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, projeler hazırlar, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — GÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) GÜSEM Müdürü.

GÜSEM Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 5 — GÜSEM Genel Kurulu, Gazi Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve enstitü yönetim kurullarınca önerilen ve Rektörlükçe iki yıl süreyle görevlendirilen birer üyeden oluşur. Süresi dolan Genel Kurul Üyesinin yeniden belirlenmesi mümkündür. Genel Kurul her yılın Eylül ayında toplanır ve bir yıl mali ve bir yıl da seçimli kongre yapar. Genel Kurulun toplantı yeri, tarihi ve gündemi genel kurul üyelerine en az bir ay öncesinden gönderilir. GÜSEM Genel Kurulu Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirerek karara bağlar.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim kurulu,Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine her ay; işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve GÜSEM’in faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğu esasına göre karar alır. Kararlar, karar defterine yazılarak toplantıda mevcut yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği yönetim kurulu kararıyla sona erdirilebilir. Yönetim kurulu her yıl düzenleyeceği faaliyetlerini bir kitapçık şeklinde bastırarak kamu ve özel kuruluşlara ve diğer ilgili kuruluşlara duyurur.

Hangi alanlarda eğitim programları düzenleneceği bu programlarda kimlerin görevlendirileceği yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Müdür

Madde 8 — Müdür, Merkez Müdürü, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektörce iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine bir yardımcı seçebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 — GÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

Yönetimi altındaki birimleri GÜSEM amaçları doğrultusunda yönetir. Eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.

Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve GÜSEM’in faaliyet alanları ile ilgili olarak, GÜSEM adına; ulusal ve uluslar arası düzeyde görüşmeler yapar, projeler hazırlar veya hazırlatır, proje önerilerinde bulunur, ihalelere katılır veya katılmayı sağlar.

GÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye dayalı olarak sözleşme yapmaya ve yükümlülük altına girmeye yetkilidir.

Müdür Yardımcısı

Madde 10 — Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda ona vekalet eder; yetkilerini kullanır. Vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Mecburi Standard Tebliği

(Tebliğ No: ÖSG-2003/ 24)

Madde 1 — Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 22/2/2003 tarihli ve 25028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan" Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2003/19)" ile mecburi uygulamaya konulma süresi 15/9/2003 tarihine kadar uzatılan TS EN 200 "Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu l/2", Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basıncı 0,05 Mpa (0,5bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri", TS EN-817 "Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip (PN10) Bataryaların Genel Teknik Özellikleri" ve TS EN 816 "Sıhhi Tesisat Armatürleri-Musluk ve Bataryalar-Otomatik Kapanan, PN10" standardlarının yerine bu geçiş süresi içerisinde; 14/7/1985 tarihli ve 18811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS 6 "Musluklar-Su Tesisatı İçin" ve 24/10/1978 tarihli ve 16444 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS 325 "Bataryalar (Basınçlı Su Tesisatı İçin)" standardları üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı