Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Ocak 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25009

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5167 Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü”nün Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-8 Sayılı Kararı

Tebliğler

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 3)

— 3 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 79)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5167

Ekli “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü”nün onaylanması; Kültür Bakanlığı’nın 27/12/2002 tarihli ve 9520 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri

Meslek Birlikleri Tip Statüsü

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/1/1994 tarihli ve 21820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güreş Hakem Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının belirleyeceği 5 üyeden oluşur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Uluslararası faal güreş hakemi olmak."

"c) Faal güreşçi, antrenör veya kulüp idarecisi olmamak."

"Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Merkez Hakem Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde toplanır."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bir takvim yılı içinde üç defa özürsüz olarak hakemlik görevine gelmemek."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurul, beş üyeden oluşur. Bu üyelerin en az ikisi uluslararası hakem; il veya ilçede uluslararası hakem yoksa, milli hakem yoksa il hakeminden oluşur. En kıdemli üye kurul başkanı olur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir sekreter seçerler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine "27 nci maddesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "((c) bendi hariç)" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — İl ve İlçe Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. İl veya ilçe gençlik ve spor müdürlükleri, gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda il veya ilçenin teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır. Değişiklik uygun görülürse, yeni üyeler seçimle belirlenir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin (b), (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.)

c) 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak. (Ay – gün hesaplanmaz.)"

"h) Güreş yapmış olmak. (Bu durum; lisans, okul, kulüp veya müessesesinden getireceği resmi yazı veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarından güreş uzmanlık belgesi ile belgelenir.)"

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Güreş hakem kademeleri aşağıdaki şekildedir.

a) Aday hakem,

b) İl hakemi,

c) Milli hakem,

d) Uluslararası hakem,

1) Üçüncü kategori uluslararası hakem,

2) İkinci kategori uluslararası hakem,

3) Birinci kategori uluslararası hakem,

4) E Kategorisi (superior) uluslararası hakem.

a) Aday hakem;

1) Aday hakem kursuna katılmak; kursun en az 3/4’ünü takip etmek,

2) Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak,

3) Aday hakem oluş tarihinden en geç 4 yıl sonra (Ay – Gün hesaplanmaz) il hakemliğine terfi etmeyenlerin lisansları iptal edilir. (Örnek: 1989 yılı içinde kursa katılarak aday hakem lisansı alan bir hakem 1993 yılı sonuna kadar il hakemliğine terfi edemez ise 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren lisansı geçersizdir ve iptal edilir.)

b) İl hakemi;

1) En az iki yıl aday hakemlik yapmak,

2) İl ve ilçe hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek,

3) İlgili il ve ilçede tertiplenecek bir müsabakada Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği baş hakem tarafından uygulamalı sınava tabi tutularak bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 almak,

4) 40 yaşından büyük olmamak (40 yaşını geçip milli hakemliğe terfi edememiş il hakemlerinin hakemlikleri sona erer),

5) İl hakemliğine terfi için teklif edildiği tarihte 34 yaşından büyük olmamak.

c) Milli hakem;

1) En az iki yıl il hakemliği yapmak, (Bu kural, 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi üçer yıldır.)

2) İl ve İlçe Hakem Kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek,

3) Terfi için teklif edildiği tarihte 36 yaşından büyük olmamak, ( 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için 37 yaş geçerlidir.)

4) Yaş sınırını geçmemek, (Milli hakemler için yaş sınırı 50 dir. 50 yaşını geçip uluslararası hakemliğe terfi edememiş milli hakemlerin hakemlikleri sona erer. 50 yaşın hesaplanmasında ay-gün aranmaz. Hakemliğini en az sekiz yıl cetvel hakemi olarak sürdüren milli hakemlerin hakemlikleri 50 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu taktirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.)

5) Milli hakemler, her yılın sonunda Federasyonun belirleyeceği bir merkezde seminer ve sınava tabi tutulurlar. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 alanlar başarılı sayılırlar. Cetvel hakemliği yapacak olanlar cetvelden sınava tabi tutulurlar. Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyenlere Haziran ayında bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda başarılı olanlara diğer hakemlerle birlikte yılın kalan altı ayında görev verilir. (Sınava girmeyenler girip başarısız olmuş addedilir.) Sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenlere, müteakip yıl içinde Federasyonun tertip edeceği müsabakalarda görev verilmez, sadece kendi il ve ilçelerinde müsabaka yönetebilirler. Sınav soruları Merkez Hakem Kurulu tarafından tespit edilir. Üç yıl üst üste başarısız olanlar il hakemliğine düşürülürler. Yaşları müsait olduğu takdirde tekrar milli hakemliğe terfi hakları saklı tutulur.

d) Uluslararası hakem;

1) En az dört yıl milli hakemlik yapmak, (Bu kural, 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi üçer yıldır).

2) Yüksekokul mezunu olmak, (Olimpiyat, Akdeniz, Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşenler için yüksekokul mezunu olma şartı aranmaz. Lise mezunu olmak yeterlidir.)

3) FILA tarafında geçerli sayılan Fransızca ve İngilizce’den birini en az konuşabilir düzeyde bilmek, (Gerekli şartları haiz olan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bir önceki yıl içindeki performansına göre yazılı ve tatbiki uygulamada başarılı olduğu kabul edilen adayın uluslararası hakemliğe teklif edilebilmesi için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 30 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz etmesi zorunludur. Bu belgelerin resmi geçerlilik süreleri geçmemiş olmalıdır. Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem sınavına girmeye hak kazanan milli hakemlerden devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.)

4) Terfi teklif tarihinde FILA yaş standardı içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle Uluslararası Hakem olabilme yaş standardı maksimum 40’tır. 40 yaşından büyük olanlar Uluslararası Hakemlik için teklif edilemez. 40 yaşın hesaplanmasında ay – gün aranmaz, FILA yaş standardı değiştiği taktirde bu maddelerin yaş standardı da otomatik olarak değişir.)

5) Milli Hakemlikte başarılı olduğu, Merkez Hakem Kurulunca belirlenerek, yapılacak yazılı ön sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan almak,

6) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standartları içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle FILA yaş sınırı 60 dır. 60 yaşın üstünde olanların hakemlikleri sona erer. 60 yaşın hesaplanmasında ay-gün dikkate alınmaz. FILA yaş standardı değiştiği takdirde bu maddedeki yaş standardı da otomatik olarak değişir.) 52 yaşından sonra uluslararası cetvel hakemi olarak hakemliklerine devam edenlerin hakemlikleri 60 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.

7) Milli hakemler uluslararası hakemlik için en çok iki kez teklif edilirler.

Uluslararası E kategorisi ( superior ) hakem;

1) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standardı içinde bulunmak.

2) FILA tarafından hakem hocası (ınstructor) veya yardımcı hakem hocası (assisstant ınstructor) statüsüne atanan E ve H (hors class–üst kategori) kategorisi hakemler ülkesinde de faal olmaları kaydıyla yaş sınırlamasına tabi değildir.

Uluslararası hakemlerin terfi sınavları;

1) Uluslararası hakem 3 üncü kategoriden 2 nci kategoriye, 2 nci kategoriden 1 inci kategoriye terfi için en çok üç kez teklif edilirler. Bu süreler içinde başarılı olamayan bir daha teklif edilemez.

2) Uluslararası hakemlerden kategorisi FILA tarafından bir derece aşağı düşürülenler bulunduğu kategoride en çok iki kez terfi sınavına teklif edilirler. E kategorisi için terfi sınavına teklif edilen adaylar tekrar dil sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar.

3) Mevcut 1inci kategori uluslararası hakemlerden en az lise mezunu olanlar, Merkez Hakem Kurulu tarafından başarılı görülen adaylar, E kategorisine terfi sınavına teklif edilebilmeleri için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 35 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgelerin resmi geçerlilik süreleri geçmemiş olmalıdır. Bu kişiler terfi sınavına en çok üç kez teklif edilirler ve üç kez teklif edilip başarılı olamayanlar bir daha teklif edilemezler. Adaylar her teklif edildiklerinde dil sınavından 35 puan alma şartına tabidirler. (Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem olan ve E kategorisine terfi sınavına girmeye hak kazanan uluslararası hakemlerden devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.)

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakem Lisanslarının Verilmesi

Madde 31 — Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun kararı ile hakemlik lisansı verilir. Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından Ek-1 form doldurtularak Federasyona teslim edilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakem Lisanslarının İptali"

"Aşağıdaki hallerde hakem lisansları iptal edilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi

Madde 36 — Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla otuz gündür, sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir seneden fazla ara verenlerin lisanslarını iptal eder. Özürsüz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse şartları tuttuğu takdirde aday hakem kursuna katılmaları ve başarılı olmaları ile yaş standardı içinde olmaları şartı aranır. Hakemliğe ara verme kuralı aday hakemlerle uluslararası hakemler için geçerli değildir. Uluslararası hakemler için FILA kuralları uygulanır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Hakemlikten istifa edenler bir daha geri dönemez."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"g) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı kanaat bildirirler. Bu kanaatleri gizli olarak en geç beş gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırırlar. Raporunu zamanında ve objektif olarak vermeyen hakemlere bir daha Baş hakemlik görevi verilmez."

Yürürlük

MADDE 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından:

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 ¾ 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bakanlıkça, belirli bir denetim görevinin yapılması için birden fazla denetim görevlisi görevlendirilebilir. Denetim grubunda bir baş denetim görevlisinin bulunması zorunludur. Baş denetim görevlisi, denetim grubu tarafından yapılacak denetimlerde, grup içi koordinasyonu ve denetim raporunun hazırlanmasını sağlamakla görevlidir. Baş denetim görevlisi denetime tabi tesislerde tesis denetim görevlisi veya tesis denetim birimi ile de koordinasyonu sağlar. Gerekli durumlarda denetim grubuna denetim görevlisi adayları da dahil edilebilir. Denetim grubunda yer alan denetim görevlisi adayları gözlemci konumundadırlar ve denetime eğitim amaçlı katılırlar.”

MADDE 2 ¾ Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- Bakanlık ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışan personel ile bunların sayılarının yetersiz olması durumunda en az dört yıllık yüksekokul bitirmiş olan diğer personel denetim görevlisi olabilir.”

MADDE 3 ¾ Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22- 21 inci maddede tanımlanan personelden aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılarak sertifika almış olanlar, bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre denetim görevlisi olabilirler.

a) Bakanlıkça düzenlenen eğitim programları;

1) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve uygulamaları,

2) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları,

3) Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve uygulamaları,

4) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları,

5) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları,

6) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları,

7) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ve uygulamaları,

8) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve uygulamaları,

9) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları,

10) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve uygulamaları.

b) Resmi olarak yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen eğitim programları;

1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu,

2) ISO 14010 Çevre Yönetimi - Çevre Denetim Kılavuzu - Genel Prensipleri,

3) ISO 14011 Çevre Yönetimi - Çevre Denetim Kılavuzu - Denetim Usulü- Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi,

4) ISO 14012 Çevre Yönetimi - Çevre Denetimi için Kılavuz - Çevre Denetçilerinin Sahip Olması Gereken Özellikler,

5) Çevre Tetkik Görevlisi Eğitimi.

Denetim görevlisi ve baş denetim görevlisi olacak personel aşağıdaki kriterlere göre puanlamaya tabi tutulur. Denetim görevlilerinin en az 70 puan, baş denetim görevlilerinin en az 80 puan almaları zorunludur.

a) Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim programları (Maksimum 30 Puan)

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları,

3

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

3

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Uygulamaları

3

b) Resmi olarak yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programları (Maksimum 35 Puan)

ISO 14010 Çevre Yönetimi - Çevre Denetim Kılavuzu - Genel Prensipleri

ISO 14011 Çevre Yönetimi - Çevre Denetim Kılavuzu - Denetim Usulü- Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi,

ISO 14012 Çevre Yönetimi - Çevre Denetimi için Kılavuz - Çevre Denetçilerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

5

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu,

5

Çevre Tetkik Görevlisi Eğitimi

25

  c) Denetim Deneyimi (Maksimum 20 puan)

Çevre Denetimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Her Çevre Denetimi

1

  d) Unvan Kadroları (Maksimum 5 puan)

Daire Başkanı ve üzeri

5

Şube Müdürü

4

Çevre Uzmanları

3

Çevre Uzman Yardımcıları

2

Diğer Personel

1

e) İş Tecrübesi (Maksimum 10 puan)

Çevre bilim ve teknolojisi, çevre işlem ve etkileri, çevre mevzuatı, çevre yönetim sistem ve standartları, çevre denetim işlem usul ve teknikleri ile cihazların teknik yönleri konularını kapsayan iş tecrübesi, her yıl için 1 puan

 

1

                                                                                                                                                                                                                                                ”

MADDE 4 ¾ Aynı Yönetmeliğin 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik Geçici 2 nci maddesindeki “30/11/2002” ibaresi “30/6/2003” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 ¾ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 ¾ Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde

Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarı yıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Öğretim birimi yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu en az 35 öğretim gününden oluşur. Yaz okulunda açılan derslerin haftalık ders saatleri güz veya bahar dönemindeki ders saatlerinin iki katıdır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

İlgili öğretim birimi kurulunun aksine bir kararı olmadıkça yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler, akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile her yarı yıl, o yarı yılda izleyeceği derslere kayıt yaptırır. Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci toplam en az 15, en çok 30; yaz okulunda açılan derslerden ise toplam en çok 12 kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulu açılması halinde genel not ortalaması, yaz okulu sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır."

"Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye yazılı olarak "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, takip eden iki dönem (açılması halinde yaz okuluyla birlikte) içerisinde son iki dönemdeki CD ve daha düşük not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle genel not ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerden; ikincisinde kayıt dondurması halinde veya birincisinde üst üste iki defa kayıt dondurması halinde durumu, tekrarlayamadığı dönemin tekrarını yaptıktan sonra ve o güne kadar almış olduğu bütün dersleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu öğrenciler, ders yükleri uygun olduğu takdirde akademik danışmanların onayı ile ilgili öğretim biriminin programındaki diğer dersleri de alabilir. Ancak, tekrar dersleri olan öğrencilerde 10 uncu maddede yer alan en az 15 kredi değerlik derse kayıt yaptırma koşulu aranmaz ve istemeleri halinde bunların sadece tekrar derslerini almalarına izin verilir. Bu süreler sonunda da 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan azami öğrenim süresini doldurmamış öğrencilere, bir sonraki dönemin başında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu dilediği üç dersten bir sınav hakkı verilir. Verilen ek sınavlar sonucunda da 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Seçimlik dersler ile sonradan programdan çıkarılan derslerin tekrarında 23 üncü maddedeki esaslar uygulanır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydı silinmiş olmak koşuluyla önlisans diploması alabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin ek madde 5’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 5 — En az 15 kredi değerlik ders alıp dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" sayılır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile "Onur Öğrencisi" veya "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılmaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde 7 eklenmiştir.

"Ek Madde 7 — Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile "Yüksek Onur Öğrencisi" veya "Onur Öğrencisi" olarak mezun olamaz."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik 2002-2003 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim

Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — İlk kez eğitim gördüğü sınıfta bütün derslerini başaran ve o öğretim yılına ait not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile "Yüksek Onur Öğrencisi" veya "Onur Öğrencisi" sayılmaz."

"Ek Madde 2 — Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile "Yüksek Onur Öğrencisi" veya "Onur Öğrencisi" olarak mezun olamaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2002-2003 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı