Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Ocak 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25008

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5155 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Eki  “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B’nin Değiştirilmesine İlişkin 1/2002 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/5125 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair  2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yönetmelikler

— Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 9)

— Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 11


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Kültür Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri ile

Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/7/1981 tarihli ve 17409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin (B) bendine aşağıdaki (k) alt bendi ilave edilmiştir.

“k) Borç Ödemeleri Defteri”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe 49 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıda 49/A maddesi eklenmiştir.

“Borç Ödemeleri Defterinin Kayıt Esasları

Madde 49/A —Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenemeyen borçların bir sonraki yılın bütçe ödeneklerinden karşılanmak üzere Bütçe Gideri Defteri esaslarına göre kayıt yapılır.”

Yürürlük

MADDE 3 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı

Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin

Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen “KMS” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş sınavına katılabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Kurumca belirlenecek asgari puanı almış olmak şarttır. Sınava girmek için gerekli bulunan diğer şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınav duyurusunda belirtilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve Kurumca ilan edilecek asgari puanı almış olmak,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Başvuruda istenecek belgeler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPSS sonuçlarına göre Kurumca belirlenecek gruplar ve asgari puanlar, öğrenim dalları ve kontenjanları, giriş sınavı konuları ve ağırlıkları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete ve Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) KPSS sonuç belgesi,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı Aşamaları",

"Giriş sınavı yazılı aşamasına; Kurumca KPSS’de belirlenen asgari puanı alanlardan, ilan edilmiş boş kadro sayısı esas alınarak Kurum tarafından belirlenecek sayıda aday girebilir. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Haliç Üniversitesinden :

Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Haliç Üniversitesi yüksek lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Haliç Üniversitesi enstitülerinde yüksek lisans kayıt ve kabul esasları, sınavlar ve başarı değerlendirmeleri, diploma ve unvanların verilmesi, yüksek lisans eğitim-öğretimine ilişkin diğer işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-3 ve 50 nci maddeleri ile 65 inci maddesi gereğince Üniversiteler Arası Kurul tarafından hazırlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği", 4633 sayılı Kanun ile Vakıf Yükseköğrenim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Haliç Üniversitesini,

Mütevelli Heyet: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Enstitü: Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Enstitüsünü,

İlgili Kurul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurullarını,

İlgili Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurullarını,

İlgili Başkanlık: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesindeki, Anabilim Dalı Başkanlıklarını,

ifade eder.

Eğitim-Öğretim Ücreti

Madde 3 — Üniversitede yüksek lisans eğitim-öğretimi ücretlidir. Yüksek lisans derslerinin kredi saati başına, bilimsel hazırlık programı derslerinin ders saati başına ücretleri, dönem projesi, seminer dersi ve tez çalışması ücretleri, Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından her akademik yıl için yeniden belirlenir.

Her dönem veya yarıyılın kayıt ücreti, Akademik Takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli sayılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar

Madde 4 — Yüksek lisans programlarının kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe belirlenir.

Yüksek Lisans Öğretimine Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri

Madde 5 — Anabilim dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans programlarını, her programın gerektirdiği başvuru ve kabul koşullarını (yabancı dil dahil) bağlı bulundukları Enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve süresi içinde Rektörlüğe bildirilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörlük tarafından usulüne uygun olarak duyurulur.

Seviye tespit ve sıralamayı içeren giriş sınav ve/veya mülakatlarına ilişkin tüm işlemler ve sonuçlara göre yüksek lisans eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi, ilgili Enstitü tarafından yapılır.

Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, izinli sayılma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, ana bilim dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerde yetkili karar organı ilgili yönetim kuruludur.

Yüksek lisans eğitim-öğretime giriş, aday kayıt, kayıt yenileme, izinli sayılma, ilişik kesme, yatay geçiş başvuru işlemleri, öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Adayın kesin kaydı, ancak bütün belgelerin teslim edilmesinden sonra ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde yüksek lisans öğrencilik hakkını kazanamaz.

Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için öncelikle;

a) Lisans öğrenimini, Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yüksek-öğretim programında başarıyla tamamlamış olması,

b) Daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olması gerekir.

Değerlendirme, ilgili enstitünün koordinatörlüğü ile, anabilim dalı başkanlarının sorumluluğu altında, anabilim dalı veya program düzeyinde kurulacak değerlendirme komisyonları tarafından yapılır. Üçer öğretim üyesinden oluşacak değerlendirme komisyonları, ilgili başkanlıkların önerileri alınarak, programın ilgili olduğu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Adaylar; "(LES) standart puanları", "lisans başarı not ortalaması" ile "anabilim dallarınca yapılan mülakat ve değerlendirme sonuçları"na göre sıralamayla, ilgili programlara kabul edilirler ve süresi içinde Öğrenci Daire Başkanlığına bildirilir.

Enstitülerin kararları, üniversite tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Değerlendirmede, (LES) sonucu en az %50 ağırlıkla göz önüne alınır. Lisans başarı ortalaması ile değerlendirme komisyonlarınca yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirmeye ne ağırlıkta katılacağı Senatoca belirlenir.

Lisans öğrenimlerini Haliç Üniversitesine bağlı fakültelerin ilgili bölümlerini onur öğrencisi olarak bitiren öğrenciler, bu maddenin (b) ve (c) bentlerine uymak kaydıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Yüksek lisans programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanabilir.

a) Bilimsel Hazırlık Programı;

1- Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara,

2- Lisans derecesini Haliç Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,

uygulanabilir.

b) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bu programa alınacak öğrenciler ve alacakları dersler ilgili başkanlık tarafından adayların lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya başvurdukları yüksek lisans programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

e) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bu şekilde alınacak bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programı derslerinin sayısı her bir yarı yıl için dört dersi geçemez.

f) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarı yıldır. Hazırlık programındaki derslerini bu sürede başaramayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programları sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 8 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yüksek lisans derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylarda LES puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretine tabidirler.

Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler için bir başarı belgesi verilir.

Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, ilgili enstitünün yüksek lisans programına kayıt hakkını elde etme durumlarında, ilgili başkanlığın görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ancak özel öğrenciler bir yüksek lisans programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatinin %30’undan fazlasına kayıt yaptıramazlar.

Yatay Geçiş

Madde 9 — Haliç Üniversitesinde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda yüksek lisans eğitim-öğretimine başlayıp en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslar dahilinde ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Mühendislik programlarına, ancak diğer mühendislik programlarından geçiş yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlamış öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senatoca belirlenir.

Yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitülerin önerisi üzerine Senatoca saptanır. Rektörlükçe duyurulur.

Kayıt Yenileme

Madde 10 — Öğrenciler her dönem veya yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan üstüste iki dönem veya yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

Öğrenci Kimlik Belgesi

Madde 11 — Yüksek Lisans programlarına kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

Mezun olan ya da üniversiteyle ilişkisi kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder.

Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrenci, gazetede yayınlattığı kayıp ilanını bir dilekçe ekinde Rektörlüğe verir ve kendisine yeni kimlik kartı düzenlenir.

Danışman Tayini

Madde 12 — İlgili Yönetim Kurulu, her öğrenciye bir öğretim üyesini danışman olarak tayin eder. Danışman, öğrencinin alacağı derslerin seçilmesinde öğrenciye yardımcı olur ve her dönem veya yarıyıl başında öğrencinin alacağı dersleri enstitüye bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim

Yüksek Lisans Programı

Madde 13 — Üniversitede;

a) Yüksek Lisans programı, tezli ve/veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yarıyıl/dönem akademik takvimi ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en az bir yarıyıl veya dönemi başarı ile tamamlamış öğrencinin her yarıyıl /dönem başında başvurusu, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.

Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir kez geçiş başvurusu yapabilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Dersler

Madde 14 — Yüksek lisans programlarında okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi yarıyıl veya dönemde açılacağı, derslere ilişkin ön koşullar, ilgili başkanlıkların görüşleri alınarak ilgili kurulca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

Dersler bir yarıyıllık/dönemliktir.

Öğrenciler yarıyıl/dönem başlarında, belirlenen süre içinde danışmanlarınca onaylanan derse yazılma formu ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile Öğrenci İşleri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına başvurarak yazılmak zorundadırlar. Bir dönem veya yarıyılda en az iki derse yazılmak zorunludur. Üst üste iki yarıyıl veya dönem derslere yazılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Öğrenciler birinci eğitim-öğretim haftası içinde daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslere kaydolabilirler. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacak derslerin ücretine mahsup edilir. Eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır.

Öğrenciler, dersten çekilme formunu danışmanına onaylatıp, ilgili Enstitüye kaydettirmek suretiyle, dördüncü hafta başından yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bir dersten çekilebilir. Bu dersler için öğrenciye (W) notu verilir. Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Devam edecekleri yüksek lisans programından farklı bir daldan mezun olmuş öğrencilerin lisans düzeyinde almaları gereken dersler ve danışmanın uygun gördüğü ve öğrencinin lisans eğitimi sırasında almadığı dersler varsa, bu dersler ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci kredisiz alınacak bu dersleri başarmadıkça yüksek lisans tezi alamaz.

Öğrenciler kayıtlı bulundukları Enstitünün ya da diğer enstitülerin farklı programlarından, danışmanlarının önerdikleri ve ilgili başkanlığın uygun bulduğu dersleri alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarında ders alabilmeleri, danışmanlarının önerisi ile ilgili yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Devam Zorunluluğu

Madde 15 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara %70 oranında devam etmek ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğretim elemanları, bir öğrencinin yarıyıl/dönem içerisindeki devamsızlık oranı %30’a ulaştığında, durum ilgili Enstitü Müdürlüğünce Rektörlüğe iletilir.

Yüksek Lisans Derslerinin Kredi Değerleri

Madde 16 — Bir yüksek lisans dersinin yarıyıl/dönem kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Yüksek lisans eğitim-öğretim programları ilgili kurulun teklifi ve senato kararıyla belirlenir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 17 — Yarıyıl başarı notu; yarıyıl/dönem sonu sınavları, yarıyıl/dönem boyunca yaptırılan ödev, proje, kısa sınav, sözlü ya da yazılı ara sınavları ile uygulama çalışmalarının sonuçlarına göre hesaplanır.

Yarıyıl/dönem başarı notu belirlenirken, yarıyıl/dönem içi değerlendirilmelerine %50 oranında ağırlık verilir.

Başarı Durumlarının İlanı ve İtiraz Hakkı, Not Durumu Belgeleri

Madde 18 — Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl/dönem sonu sınavı izleyen 7 gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarı durumu listeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı 2 yıl süreyle İlgili Enstitü Müdürlüğünce saklanır.

Öğrencilerin güncelleştirilmiş Not Durumu Belgeleri, yarıyıl/dönem sonu sınavlarının bittiği günü izleyen en geç 15 gün içinde öğrencilere ve danışmanlarına iletilir.

Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Bu itirazlar başarı sonuçlarının ilanından itibaren, 7 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu yeniden değerlendirir ve kanaatini Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirmeye itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Karar öğrenciye duyurulur.

Yarıyıl/dönem sonu başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Ders Başarı Notları

Madde 19 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Başarı Notu         

Sayısal Eşdeğeri           

Puan    

 

AA

4.00

90 -100

 

BA

3.50

85 - 89

 

BB

3.00

80 - 84

 

CB

2.50

75 - 79

 

CC

2.00

70 - 74

 

CD

1.50

65 - 69

 

F

0

 0 - 64

 

IA

0

 0

Bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az (2.00) olması gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca, eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca, eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl/dönem başında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

Tekrarlanan dersler için, öğrenci kredi saati başına göre hesaplanan eğitim-öğretim ücreti öder.

Başarı Notları Harfleri Dışındaki Harflerin Anlamları

Madde 20 — Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şöyledir:

 

(T) Transfer (Transfer)

:

Başka bir enstitü ya da üniversiteden transfer olup, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir.

 

(P) Geçer (Pass)

:

Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

 

(NC) Kredisiz (Non-Credit)

:

Mezuniyet için gerekli olan kredisiz dersler için kullanılır. Ortalamaya dahil edilmez.

 

(ND) Diplomaya Yönelik

Olmayan (Nondegree)

:

Haliç Üniversitesi enstitülerinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

 

(NP)

:

Öğrencinin Yarıyıl/Dönem Sonu Sınavına girmediğini gösterir.

 

(I) Eksik (Incomplete)

:

Bir dersten başarılı olmak için öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem başında belirtilen koşulları (devam hariç) mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl/dönem sonuna kadar telafi edilemeyen notu F ye dönüşmüş olur.

 

(IA) Devamsız (In Attendance)

:

Devam şartını yerine getirmeyenleri gösterir.

 

(R) Tekrar (Repeat)

:

Tekrar edilen dersleri gösterir.

 

(X)

:

Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

 

(W) Dersten Çekilme (Withdrawal)

:

Öğrencinin süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

 

(L) İzinli (Leave)

:

Öğrencinin, kayıt dondurmuş ya da izinli olduğunu gösterir.

Ağırlıklı Not Ortalaması

Madde 21 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (GNO) her dersten elde edilen başarı notu katsayılarının derslerin kredi saati ile çarpılıp, toplanması ve toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır.

Kayıt Sildirme

Madde 22 — Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurusu üzerine ilgili Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Yaz Okulu Açılması

Madde 23 — Eğitim – Öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir. Yaz okulları koşulları ilgili Yönerge ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 24 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü

Madde 25 — a) Tezli Yüksek Lisans programı toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) ders bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, tez çalışması için her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, öğrencinin durumu dikkate alınarak, danışmanın önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

c) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya (GNO) 2.00’nin altında bulunan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

d) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Tez danışmanları doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

f) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en çok iki yarıyıl ek süre verilir. Verilen süre sonunda tezini tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

g) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

h) Tez çalışması ücretinin yarısı teze yazılma aşamasında diğer yarısı takip eden yarıyılın başında ödenir. Bu maddenin (f) bendinde belirtilen ek sürenin verilmesi halinde uzatılan her yarıyıl için ilave olarak tez çalışması ücretinin 1/4 (dörtte biri)’ü ilgili yarıyılın başında ödenir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 26 — a) Yüksek lisans tez çalışmasını belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından belirlenecek "Haliç Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu"na uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili başkanlığa başvurur. İlgili başkanlık, tez jürisi önerisiyle birlikte jüri üye sayısından bir fazla sayıda tezi ciltlenmemiş biçimde ilgili enstitüye iletir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya Üniversite dışından olmak üzere 3 ya da 5 kişiden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 45 en çok 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili başkanlık tarafından en geç ertesi gün ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadırlar. Tezini düzelterek yaptığı savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 27 — a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

b) Yüksek lisans diplomasında enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi yazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur.

c) Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile tez konusu belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 28 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü

Madde 29 — a) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz (30) krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi saati sayısının (2/3)’ü oranında derse yazılmaları ve devam koşullarını yerine getirmeleri durumunda, dönem projesi dersine yazılma hakkını elde ederler. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci projesini ilgili yönetim kurulunca, ilgili başkanlığın önerisine göre belirlenecek üç kişilik bir jüri önünde sözlü olarak sunar.

c) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili başkanlık her öğrenci için ders seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktoralı bir öğretim elemanını birinci dönemin sonuna kadar belirler. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanlığı, danışman atanıncaya kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

d) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıl veya dönemdir. Altı dönem sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan ve/veya (GNO) 2.00’nin altında bulunan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

e) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, bu derslerden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

f) Öğrenci, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Haliç Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans dersi alabilir.

g) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

h) Dönem projesi ücreti dönem projesine yazılma aşamasında ödenir. Başarısız bulunan dönem projelerinin tekrarı halinde ilave olarak her yarıyıl için dönem proje ücretinin yarısı ödenir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 30 — a) Kredili derslerin ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.

b) Yüksek lisans diplomasında enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi yazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur.

c) Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile proje konusu belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin İşleri

Madde 31 — Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

Madde 32 — İlgili Yönetim Kurulu Yüksek Lisans programında, hastalık (kendi ve birinci dereceden yakını) doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar izinli sayılabilir.

Madde 33 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik program düzenlenebilir.

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri lisans diploması almış oldukları programla ilgili öğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi konusunda Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara uyulur.

Madde 34 — Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Yönetmelikte Bulunmayan Hükümler

Madde 35 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversiteler Arası Kurul tarafından hazırlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve "Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Trabzon Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 9

Karar Tarihi : 26/9/2002

Mahalli Çevre Kurulu 26/9/2002 günü Vali Yardımcısı Vekili M.H.Nail ANLAR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2002-2003 yılı kış sezonunda ilimiz sınırları dahilinde uygulanacak temiz hava programı çerçevesinde;

A — SANAYİ AMAÇLI KULLANILACAK YAKITLARDA

1 — İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 — İthal kömürlerde ;

 

a) Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/Kg tolerans)

 

b)Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru Bazda) + (% 0,1 tolerans)

 

c) Uçucu Madde

: % 36 (Kuru Bazda) + (%1 tolerans)

 

d) Toplam Nem

: %10 (satışa sunulan)+ (%1 tolerans)

 

e) Boyut

: 0- 50 mm

3 — Yerli kömürlerde ;

 

a) Alt Isıl Değeri

: En az 3000 kcal/kg

 

b) Toplam Kükürt

: En çok %1,3 (+0.1)

4 — 6 nolu fuel-oilin 1996/19 sayılı genelge doğrultusunda çay fabrikalarında kullanılmasına, ilçe merkezlerinde kalan sanayi tesislerinde kış sezonunda kullanılmamasına,

B — ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK YAKITLARDA

1 — İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 — İthal kömürlerde ;

 

a) Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/Kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/Kg tolerans)

 

b) Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru Bazda) + (% 0,1 tolerans)

 

c) Uçucu Madde Miktarı

: % 12-22 (Kuru Bazda)+ (%1 tolerans)

 

d) Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) +( % 1 tolerans)

 

e) Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max %10 Tolerans

       200 mm üstü %10 Tolerans

3 — Sıkıştırılmış (pres) kömürlerde ;

 

a) Alt Isıl Değeri

: 5000 Kcal/Kg (satışa sunulan)

 

b) Toplam Kükürt

: % 1 +(%1tolerans)

 

c) Toplam Nem

: Ençok %15 (satışa sunulan)

4 — Yerli Kömürlerde;

 

a) Alt Isıl Değer

: 3500 (-200) Kcal/Kg en az (satışa sunulan)

 

b) Yanar Kükürt

: %1.3 max (satışa sunulan)

 

c) Boyut

: 18 –200 mm 18 mm altı max %10 Tolerans

   

         200 mm üstü %10 Tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranı daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına %0.37 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

6 — Sıvı Yakıtlarda ;

a) Sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1,5 kükürt içeren TUPRAŞ 615 kalorifer yakıtı kullanılmasına,

b) 6 nolu fuel-oilin ısınma amaçlı kullanımının önlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü, Trabzon Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından oluşturulacak komisyon tarafından gerekli denetimlerin yapılması, site sahiplerinin almış oldukları yakıtın kalorifer yakıtı olduğu ile kimden alındığına dair irsaliye ve faturanın denetim elemanlarına ibraz edilmesine,

c) Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdürlüğü 4 ve 6 nolu fuel-oili satmış oldukları şirket isimleri ile miktarının aylık olarak Trabzon İl Çevre Müdürlüğüne bir rapor halinde sunmasına,

7 — a) Yurt içinden Trabzon Limanına ve iskelelere getirilen ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin boşaltılmadan önce Liman İşletme Müdürlüğü ve Liman Başkanlığının İl Çevre Müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Belediyesi elemanlarından oluşan bir komisyonca numune alınarak Çevre Bakanlığı Referans Laboratuarında analiz ettirilip Çevre Bakanlığının ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğunun ibraz edilmesine,

İlimiz sınırları içindeki liman ve iskelelere gelen ve başka illerdeki İl Özel İdare Müdürlükleri, Çaykur Gen.Müd., Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarına tahsisli yerli kömürlere bu analizlerin yapılmamasına,

b) Ana bayiler getirdikleri her cins kömürü satışa sunmadan önce İl Çevre Müdürlüğüne müracaat ederek İl Çevre Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca oluşturulacak komisyon tarafından alınan numunelerin Çevre Bakanlığı Referans Laboratuarında analiz ettirilip Çevre Bakanlığının ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğu tespit edildikten sonra satışa sunulması ve iki ayda bir bu analizlerin tekrarlanmasına,

c) Kömür satıcılarının her cins kömürün Çevre Bakanlığı Referans Laboratuarında yapılmış olan analiz raporunu ve nereden temin edildiğine dair belgenin denetim elemanlarının ve vatandaşların görebileceği uygun bir yere asmasına,

d) Sitelerin il dışından getirip kullanacakları kömürleri kullanıma sokmadan önce İl Çevre Müdürlüğüne müracaatıyla numune aldırarak Çevre Bakanlığı Referans Laboratuarında analiz ettirilip Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğu tespit edildikten sonra kullanılmasına, il içindeki satıcılardan alınan kömürlerin nereden alındığına dair belge ve analiz raporunun ibraz edilmesine,

e) Isınmada kullanılan yakıtın "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine" uygun olarak yakılmasına, bu konuda görevli İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Belediyesi elemanlarınca ortaklaşa hava kirliliğine yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesinin temini ve denetlenmesine,

f) Konutlarda ve endüstride kullanılan yakma sistemleri işleten personelin gerekli eğitimlerinin Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği içerisinde sağlanması, kalorifer ve sanayi kazanlarını işleten ve ateşçi belgesi bulunmayan personelin çalıştırılmaması için sürekli ve etkin denetimler yapılmasına,

g) Tüm resmi kurum ve kuruluşların, ısınma amaçlı yakıt satın alma ihale şartnamelerinde 2002-2003 yılı kış dönemi için yakıtlarla ilgili en son Mahalli Çevre Kurulu Kararını göz önünde bulundurmasına,

h) Kaliteli kömür kullanımının teşvik edilmesine,

ı) Hava kirliliği ile ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulu Kararının kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulmasına,

8 — 30.12.1999 tarih ve 12 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği bacalara toz tutucu filtre takılmasının 2002-2003 yılı kış döneminde de uygulanmasına,

9 — Denetimler esnasında aksi durum tespit edildiğinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına,

C) UYARI KADEMELERİ VE KİRLİLİK DERECELERİ

   

SO2 (µgr/m3)

Duman (µgr/m3)

 

1. Kademe

700

400

 

2. Kademe

1000

600

 

3. Kademe

1500

800

 

4. Kademe

2000

1000

(Nispi nem miktarının % 90’ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiğiyle uygulanacaktır. )

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı kademeleri planının uygulanmasına,

D) 1.KADEME UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 700 ve duman 400 ise genel tedbirlere ek olarak;

a) Kalorifer ve sobaların yakma saatlerinin 09.00-10.00, öğle 14.00-15.00 arası olmasına,

b) Tatil günlerinde (Hastaneler, Yatılı Okullar, Öğrenci Yurtları, Huzur Evi, Terminal, Güvenlik Kuvvetleri v.b. hariç) tüm kamu bina ve tesisler ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

E) 2.KADEME UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1000 ve duman 700 ise genel tedbirler ve 1. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1.2.3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin yoğun duman emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlamalarına,

b) Kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3’er saat yakılmasına, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının yine en az düzeyde yakılmasına,

F) 3.KADEME UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1500 ve duman 800 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde plakasının son rakamı tek ile biten özel binek otolarının trafiğe çıkmalarına,

b) İlk ve orta dereceli okulların tatil edilmesine,

c) Kalorifer ve sobaların günde bir defa 3’er saat süre ile yakılmasına,

G) 4.KADEME UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 2000 ve duman 1000 ise genel tedbirler ile 1., 2., ve 3. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerlerinin tatil edilmesine,

b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığıyla direkt ilgisi bulunan işyeri dışındaki tüm 1., 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin tatil edilemesine,

d) Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine, Hastane ve benzeri halk sağlığıyla ilgili kurumların kendi bünyelerinde gerekli önlemleri almalarına, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanmalarına,

e) Tüm özel kamu hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında baştabiplerce ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeleri hazır bulundurmalarına,

f) Trabzon Belediyesi sınırları içinde özel ve resmi tüm ambulanslar derhal İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

g) Zorunlu olmadıkça bina pencerelerinin açılmamasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Trabzon Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 11

Karar Tarihi : 28/11/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı M. Nevzat YARDIMCI başkanlığında 28/11/2002 günü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İlimizde müzikli yayın yapmayı planlayan eğlence yerleriyle gürültü çıkaran makinalarla imalat yapacak (mobilya imalathanesi, pastane imalathanesi, atölye vb.) yerlerin ruhsatlandırma sürecinde İl Çevre Müdürlüğünden gürültü yönünden işyeri ile ilgili görüş alınmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı