Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Ocak 2003

SALI

Sayı : 25007

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4794 Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4795 Türkiye’nin Matra Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4796 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4797 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4798 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4799 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Ali KONUK’un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2003/15)

— Hükümlü Ömer KOZ’un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2003/16)

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

— Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 11)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye

Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve

Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul

Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında

Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve

Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4794                                                                                                                    Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — "Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedi"nin ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

—— • ——

Türkiye’nin Matra Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

Kanun No. 4795                                                                                                                     Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — Türkiye’nin MATRA Programına katılımına ilişkin 30 Ekim 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan Mutabakat Zaptı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

—— • ——

Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

Kanun No. 4796                                                                                                                     Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — "Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararı"nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi

Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4797                                                                                                                    Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — 8 Şubat 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey KıbrısTürk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama

Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

Kanun No. 4798                                                                                                                   Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — 19Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik

Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair

Kanun

 

Kanun No. 4799                                                                                                                 Kabul Tarihi : 23.1.2003

MADDE 1. — 27Eylül 2002 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/1/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının

Teşkilatı Çalışma,Görev, Yetki ve Sorumluluk

Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir spor kulübünde başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve diğer kurul üyelikleri ile antrenör veya sporcu gibi görevlerde bulunmaları halinde, kulübü ve/veya sporcusu ile ilgili toplantılara iştirak edemez ve oy kullanamazlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları

Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE1 — 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her türlü itiraz Merkez Seçim Kurulu’na, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek itiraz ücreti yatırılarak yapılır. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para ilgiliye iade edilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/9/2002 tarihli ve 24863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"i) Risk kontrol: Borç yönetiminden sorumlu birimlerin faaliyetlerinin, borçlanma stratejileri, risk limitleri ve bu limitlerden sapma oranlarına uygunluğunun izlenmesi ve Komiteye raporlanmasını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" h) Yapılan borçlanmalar ve sağlanan garantiler kapsamında maruz kalınan risklerin (a) ve (f) bentlerinde yer alan hususlar çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle değerlendirmesini yapmak,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Borçlanma ve garanti vermek suretiyle ortaya çıkan doğrudan ve koşullu yükümlülükler ile Kanunun 10 uncu maddesinde tanımlanan uygulamalar neticesinde Hazine alacağı yaratan işlemlerde izlenecek strateji, politika ve ilkeleri ilgili Müsteşarlık birimleriyle koordinasyon içinde belirleyerek Komiteye önermek,"

"o) Borç yönetiminde izlenecek olan politikalara, yapılacak borçlanmanın döviz, faiz ve vade kompozisyonu ile borçlanmada kullanılacak enstrümanların genel özelliklerine ilişkin Komiteye önerilerde bulunmak,

p) Kamu borç portföyünün Komite tarafından belirlenen risk limitlerinden önemli ölçüde sapmaya yol açacak doğrudan veya koşullu yeni yükümlülük doğuran işlemlerin belirlenen risk ölçütlerine uygunluğu konusunda görüş vermek,

r) Borçlanmadan sorumlu birimler ile koordinasyon içinde yatırımcılarla iletişim, kamu menkul kıymetlerinin ihraç stratejileri ve borçlanma araçlarının geliştirilmesi konularında Komiteye önerilerde bulunmak,

s) Piyasa temsilcileri, yatırımcılar, kreditörler, kredi değerleme kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin risk kontrol stratejisi çerçevesinde yürütülmesini teminen Komiteye önerilerde bulunmak,

t) Borç yönetiminden sorumlu birimlerce geliştirilen yeni borçlanma enstrümanlarını risk yönetim stratejileri çerçevesinde değerlendirerek Komiteye önerilerde bulunmak."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine

Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE1 — 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerle ilgili yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerle ilgili yapılacak denetimler ile bu kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle yapılacak ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun

:

20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

 

Kurum

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 

Kurul

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

 

Başkan

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

 

Başkanlık

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,

 

Üye

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyelerini,

 

Daire Başkanı

:

Denetim Dairesi Başkanını,

 

Daire Başkanlığı

:

Denetim Dairesi Başkanlığını,

 

Uzman

:

Enerji Uzmanını,

 

Uzman Yardımcısı

:

Enerji Uzman Yardımcısını,

 

İlgili Mevzuat

:

Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları ile elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar

Denetim

Madde 5 —Denetim, elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin her türlü faaliyetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tablolarının ilgili mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurul ve/veya Kurul adına yetkilendirilen Kurum personeli tarafından incelenerek; muhtemel hata, noksanlık, usulsüzlük ve suistimallerin tespit edilmesi ve Kanunda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını sağlamak ve mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasası oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür.

Denetimlerin yürütülmesi

Madde 6 —Elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin denetimi, Kurul adına Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. Denetimlerde, ihtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir.

Kurulun, elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin faaliyet ve uygulamaları ile işlem ve hesaplarını bağımsız denetim kuruluşları ve/veya teknik denetim yapan kuruluşlar vasıtasıyla denetlemesine ilişkin yetkileri saklıdır.

Denetlenen tüzel kişilerin yükümlülükleri

Madde 7 —Denetlenen tüzel kişiler;

a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter, kayıt ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,

b) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslı ve/veya örneklerini zamanında vermekle,

c) İstenildiğinde yazılı ve sözlü bilgi vermek ve düzenlenen tutanakları imzalamakla,

d) Görevli Kurum personelinin gerekli gördüğü tüm bilgi, belge ve kayıtlara zamanında erişmelerini ve personelin çalışmasına elverişli bir mekanı sağlamakla,

e) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,

yükümlüdür.

Denetlenen tüzel kişiler, gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemez.

Denetim yapan kurum personelinin yetkileri

Madde 8 —Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ;

a) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter ve kayıtları inceleme, bunların aslı ve/veya örneklerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,

b) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,

c) Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istemeye,

d) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve emniyet güçleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,

yetkilidir.

Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri

Madde 9 —Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;

a) İlgili tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde olduğu gibi muhafaza ve işin bitiminde iade etmekle,

b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi yararına kullanmamakla,

c) Defter, kayıt ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme yapmamakla,

d) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve icraya müdahale etmemekle,

yükümlüdür.

Denetimde uyulacak ilkeler

Madde 10 —Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında aşağıdaki ilkelere uyar:

a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,

b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,

c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, mesleğin gerektirdiği özen ve titizliği göstermek,

d) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına uymak,

e) Denetim sırasında piyasa faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Daire Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığı derhal bilgilendirmek.

Denetim yapan kurum personelinin kendisini tanıtma zorunluluğu

Madde 11 —Denetim yapmakla görevlendirilen personel, göreve başlamadan önce Kurum personeli olduğuna dair kimlik belgesi ile kendisini denetlenen kişilere tanıtmak zorundadır.

Yazışma usulü

Madde 12 —Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları Daire Başkanlığı aracılığıyla veya yetkilendirilmesi durumunda doğrudan yapar.

Raporların sunulması

Madde 13 —Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen denetim raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar. Başkan, denetim raporunu Kurul gündemine öncelikle alır.

Yaptırımlar

Madde 14 —Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır ve gerektiğinde fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen yaptırım ve cezalar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Ön araştırma

Madde 15 —Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir.

Kurul, kendisine intikal eden ihbar veya şikayetlerden isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam olarak ön araştırma ve soruşturma yapılması için yeterli bulmadıklarını işleme koymayabilir.

Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar.

Ön araştırmanın sonuçlanması

Madde 16 —Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.

Başvuru sahiplerine bildirim

Madde 17 —Kurul, ihbar veya şikayet üzerine ön araştırma ve/veya soruşturma yapılmasına gerek gördüğü veya görmediği konularla ilgili olarak, lüzum görmesi halinde ihbar veya şikayet sahiplerine yazılı bilgi verilmesini kararlaştırabilir.

Soruşturmaya başlama

Madde 18 —Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.

Delillerin toplanması

Madde 19 —Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü bilgi ve belgenin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.

İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür. Gizlilik ve sır saklama hükümleri ileri sürülerek bilgi ve belge vermekten imtina edilemez.

Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen tüzel kişi, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.

Raporun tebliği ve savunma

Madde 20 —Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye tebliğ edilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ edilecek raporda, ihbar ve şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.

Hakkında soruşturma yapılan tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.

Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar.

Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.

Kurul kararı

Madde 21 —Kurul, soruşturma dosyası üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.

Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanması kararlaştırılır.

Kararların tebliği ve kamuya açıklanması

Madde 22 —Kararların yazıldığı tutanağın her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve Üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan Üyeler, karşı oy görüşünü gerekçesiyle birlikte karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde tutanağa yazdırır ve altını imzalar. Kararın karşı oy görüşü ve gerekçesini de içeren onaylı bir örneği hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye tebliğ edilir.

Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Resmi Gazetede yayımlanır ve/veya Kurumun internet sayfasında duyurulur.

Ön araştırma ve soruşturma yapılmasına gerek olmayan haller

Madde 23 —Elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma safhalarına gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanması kararlaştırılır.

Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller

Madde 24 —Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların, Kurul tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Kurul kararlarının kesinleşmesi ve kararlara karşı yargı yolu

Madde 25 —Kurul kararları, ilgili kişiye tebliğ edilmesiyle kesinleşir. Ancak para cezası kararı verilmesi halinde, ilgili kişi tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kurula müracaat ederek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir.

Kararın yeniden gözden geçirilmesi için yapılan talep, Kurul tarafından öncelikle görüşülerek sonuçlandırılır. Bu talebin yapılmaması veya talebin reddi hallerinde para cezası kararı kesinleşir.

Kurul kararlarına karşı, kararın ilgili tüzel kişiye tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.

Kurulun para cezası veren kararının yerine getirilmesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sürelerin başlama tarihi

Madde 26 —Süreler, Kurul kararlarının ilgili kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Adli ve idari makamlara başvuru

Madde 27 —Kurul, re’sen ya da yapılmakta olan denetimler ile ön araştırma veya soruşturmanın herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararı alabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere ivedilikle bildirilir.

Yürürlük

Madde 28 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 —Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerle ilgili yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerle ilgili yapılacak denetimler ile bu kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle yapılacak ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun

: 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

 

Kurum

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 

Kurul

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

 

Başkan

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

 

Başkanlık

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,

 

Üye

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyelerini,

 

Daire Başkanı

: Denetim Dairesi Başkanını,

 

Daire Başkanlığı

: Denetim Dairesi Başkanlığını,

 

Uzman

: Enerji Uzmanını,

 

Uzman Yardımcısı

: Enerji Uzman Yardımcısını,

 

İlgili Mevzuat

: Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları ile doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren        gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu lisans ve sertifikaların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar

Denetim

Madde 5 — Denetim, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her türlü faaliyetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tablolarının ilgili mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurul ve/veya Kurul adına yetkilendirilen Kurum personeli tarafından incelenerek; muhtemel hata, noksanlık, usulsüzlük ve suistimallerin tespit edilmesi ve Kanunda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz ve rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını sağlamak ve mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasası oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür.

Denetimlerin yürütülmesi

Madde 6 — Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin denetimi, Kurul adına Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. Denetimlerde, ihtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir.

Kurulun, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet ve uygulamaları ile işlem ve hesaplarını bağımsız denetim kuruluşları ve/veya teknik denetim yapan kuruluşlar vasıtasıyla denetlemesine ilişkin yetkileri saklıdır.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri

Madde 7 — Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;

a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter, kayıt ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,

b) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslı ve/veya örneklerini zamanında vermekle,

c) İstenildiğinde yazılı ve sözlü bilgi vermek ve düzenlenen tutanakları imzalamakla,

d) Görevli Kurum personelinin gerekli gördüğü tüm bilgi, belge ve kayıtlara zamanında erişmelerini ve personelin çalışmasına elverişli bir mekanı sağlamakla,

e) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,

yükümlüdür.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemez.

Denetim yapan kurum personelinin yetkileri

Madde 8 — Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;

a) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter ve kayıtları inceleme, bunların aslı ve/veya örneklerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,

b) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,

c) Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istemeye,

d) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve emniyet güçleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,

yetkilidir.

Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri

Madde 9 — Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;

a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde olduğu gibi muhafaza ve işin bitiminde iade etmekle,

b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi yararına kullanmamakla,

c) Defter, kayıt ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme yapmamakla,

d) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve icraya müdahale etmemekle,

yükümlüdür.

Denetimde uyulacak ilkeler

Madde 10 — Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında aşağıdaki ilkelere uyar:

a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,

b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,

c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, mesleğin gerektirdiği özen ve titizliği göstermek,

d) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına uymak,

e) Denetim sırasında piyasa faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Daire Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığı derhal bilgilendirmek.

Denetim yapan kurum personelinin kendisini tanıtma zorunluluğu

Madde 11 — Denetim yapmakla görevlendirilen personel, göreve başlamadan önce Kurum personeli olduğuna dair kimlik belgesi ile kendisini denetlenen gerçek veya tüzel kişilere tanıtmak zorundadır.

Yazışma usulü

Madde 12 — Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları Daire Başkanlığı aracılığıyla veya yetkilendirilmesi durumunda doğrudan yapar.

Raporların sunulması

Madde 13 — Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen denetim raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar. Başkan, denetim raporunu Kurul gündemine öncelikle alır.

Yaptırımlar

Madde 14 — Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır ve gerektiğinde fiilin niteliğine göre Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırım ve cezalar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Ön araştırma

Madde 15 — Kurul, re'sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir.

Kurul, kendisine intikal eden ihbar veya şikayetlerden isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam olarak ön araştırma ve soruşturma yapılması için yeterli bulmadıklarını işleme koymayabilir.

Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar.

Ön araştırmanın sonuçlanması

Madde 16 — Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.

Başvuru sahiplerine bildirim

Madde 17 — Kurul, ihbar veya şikayet üzerine ön araştırma ve/veya soruşturma yapılmasına gerek gördüğü veya görmediği konularla ilgili olarak, lüzum görmesi halinde ihbar veya şikayet sahiplerine yazılı bilgi verilmesini kararlaştırabilir.

Soruşturmaya başlama

Madde 18 — Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.

Delillerin toplanması

Madde 19 — Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü bilgi ve belgenin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.

İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür. Gizlilik ve sır saklama hükümleri ileri sürülerek bilgi ve belge vermekten imtina edilemez.

Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek veya tüzel kişi, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.

Raporun tebliği ve savunma

Madde 20 — Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma raporu, Daire başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ edilecek raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.

Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.

Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar.

Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.

Kurul kararı

Madde 21 — Kurul, soruşturma dosyası üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.

Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığı bu süre içinde düzeltmesi yönünde uyarıda bulunulması kararlaştırılır.

Yapılan uyarı üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde düzeltilip düzeltilmediği Daire Başkanlığı tarafından tespit edilerek Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Yapılan uyarı üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde düzeltilmiş olması halinde Kurul, yapılmakta olan soruşturmanın sona erdirilmesine karar verir.

Verilen süre içinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın tam olarak düzeltilmemiş olması halinde ise Kurul, Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanmasını kararlaştırır.

Kararların tebliği ve kamuya açıklanması

Madde 22 — Kararların yazıldığı tutanağın her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve Üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan Üyeler, karşı oy görüşünü gerekçesiyle birlikte karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde tutanağa yazdırır ve altını imzalar. Kararın karşı oy görüşü ve gerekçesini de içeren onaylı bir örneği hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir.

Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Resmî Gazete’de yayımlanır ve/veya Kurumun internet sayfasında duyurulur.

Ön araştırma ve soruşturma yapılmasına gerek olmayan haller

Madde 23 — Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma safhalarına gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığı bu süre içinde düzeltmesi yönünde uyarıda bulunulması kararlaştırılır.

Yapılan uyarı üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde düzeltilip düzeltilmediği Daire Başkanlığı tarafından tespit edilerek Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Verilen süre içinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın tam olarak düzeltilmemiş olması halinde Kurul, Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanmasını kararlaştırır.

Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller

Madde 24 — Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların, Kurul tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Kurul kararlarının kesinleşmesi ve kararlara karşı yargı yolu

Madde 25 — Kurul kararları, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilmesiyle kesinleşir.

Kurul kararlarına karşı, kararın ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.

Kurulun para cezası veren kararının yerine getirilmesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sürelerin başlama tarihi

Madde 26 — Süreler, Kurul kararlarının ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Adli ve idari makamlara başvuru

Madde 27 — Kurul, re'sen ya da yapılmakta olan denetimler ile ön araştırma veya soruşturmanın herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararı alabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere ivedilikle bildirilir.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Çukurova Üniversitesinden :

Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 5/11/1996 tarihli ve 22808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30 — 29 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 22 nci maddedeki devam koşullarının sağlanmaması halinde o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli izinlerde kullanılamayan süre azami öğrenim süresine eklenir.

Çukurova Üniversitesinin sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki devam koşulları aranmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden :

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi Yönetmeliği

 

Kapsam

Madde 1 — Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM); Yaşar Üniversitesinin lisans ve lisansüstü öğretim programları yanısıra toplum hizmetine sunulan eğitim programlarını düzenleme, yürütme ve koordinasyonundan sorumlu bir kuruluştur.

Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişen 7/d-2 maddesi gereğince Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş YÜSEM’e ilişkin esasları düzenler.

Amaç

Madde 2 — YÜSEM’in amacı kuram ve uygulamayı bütünleyerek katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Etkinlik Alanı

Madde 3 — YÜSEM, ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim programlarını planlar, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve teknoloji sergilemeleri düzenler ve bunların koordinasyonunu sağlar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — YÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Danışma Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) YÜSEM Müdürlüğü

Danışma Kurulu

Madde 5 — YÜSEM Danışma Kurulu; üniversite içinden iki öğretim üyesi ile toplumda yer etmiş seçkin üç kişinin Mütevelli Heyet tarafından iki yıl için atanması ile oluşur.

Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısı ile toplanır ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — YÜSEM Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektörce üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Kurul, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite senatosuna önerir.

YÜSEM Müdürü

Madde 7 — Müdür, üniversitenin öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyetin görüşü alınarak, iki yıl için Rektörce görevlendirilir. Müdür yönetim kurulu başkanıdır.

Madde 8 — Müdür, yönetim kurulu kararları ile kurulca hazırlanan çalışma programını uygular ve denetler. Her dönem sonu hazırladığı raporu yönetim kuruluna sunar.

Madde 9 — YÜSEM müdürünün önerisi doğrultusunda Rektör en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcılığına seçebilir. Müdür yardımcısı, müdürün bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet eder, gerekli durumlarda oy kullanmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Eskişehir Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 11

Karar Tarihi : 27/11/2002

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Sinan Acar Başkanlığında 27/11/2002 tarihinde toplanarak aşağıdaki Kararı almıştır.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince her yıl belirlenen tıbbi atık bertaraf ücreti 2003 yılı için 325.000 TL./kg olarak belirlenmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı