Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Ocak 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25006

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5149 3144 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 14 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

Tebliğler

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 12)

— Kütahya İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2002/404)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


Tebliğler

İstanbul Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 12

Karar Tarihi : 25/11/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 25/11/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Abdurrahman KOÇOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

2003 yılı tıbbi atık bertaraf ücretleri;

20 Yatak ve üzeri kapasiteli hastanelerin aşağıdaki şekilde kategorize edilip belirlenen yatak başına çıkan tıbbi atık miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile fiyatlandırılmasına,

A – Hastane grupları ve çıkardıkları atık miktarının aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına,

1) Diyaliz Yatağı.........................................................................................        2.00 kg/yt-gün

2) Kalp Damar Cerrahisi Yatağı ..............................................................        1.50 kg/yt-gün

        3) Ruh ve Sinir Hst., Fiz. Ted., Göz, Deri ve Zührevi Hast. ve Msl....

            Hast. Çocuk göğüs hast. ........................................................................     0.10 kg/yt-gün

        4) Eğitim Veren Devlet Üniv.’leri, SSK. Hast.’leri ve Devlet Hast.’leri....  0.80 kg/yt-gün

        5) Eğitim Vermeyen Devlet ve SSK Hastaneleri .......................................    0.42 kg/yt-gün

        6) Eğitim Vermeyen Hastaneler ile Hastanelerin Diyaliz ve Kalp Damar

        Cerrahisi dışında kalan yatakları ...............................................................     0.42 kg/yt-gün

7-1) Eğitim Veren Askeri Hastaneler .........................................................    0.35 kg/yt-gün

7-2) Eğitim Vermeyen Askeri Hastaneler .................................................     0.10 kg/yt-gün

B – Birim fiyatı olarak 1 (bir) Kg tıbbi atık bertaraf ücretinin 330.000 TL+KDV olarak belirlenmesine,

C – Tahakkuk eden ücretlerin 4 taksitle alınmasına ve taksitlerin Nisan, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarının sonunda ödenmesine,

D – Tıbbi atık sözleşmesi bulunmayan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kütahya Valiliğinden :

Kütahya İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması,

Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına

İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına

Dair Karar

Karar Sayısı : 2002/404

Karar Tarihi : 26/12/2002

Kütahya İli Merkez ve İlçelerinin yer altı zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan jeotermal kaynaklarının son zamanlarda denetimsiz olarak açılan ve kullanılan kuyular nedeniyle tahrip edilmekte olduğu ve mevcut rezervlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır.

Jeotermal kaynaklarımızı korumak, kuyuların tekniğe uygun olarak açılmasını, kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak, çevre kirlenmesini önlemek amacıyla Kütahya İli hudutları dahilinde aşağıda belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekli görülmektedir.

Buna göre;

Madde 1 — Kütahya İli mülki hudutları dahilinde yer alan halen keşfedilmiş (bulunmuş) veya henüz keşfedilmemiş (bulunacak) jeotermal kaynakların araştırılması ve kuyu açılması, ekonomik olarak kullanılması ve işletilmesi ile ruhsatlandırılmasıyla benzeri iş ve işlemler 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri gereğince Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülecektir.

Madde 2 — İl Özel İdaresi tarafından ruhsat-izinler verilmedikçe, her türlü jeotermal kaynak araştırması yapılması ve kuyu açılması ile işletilmesi veya kullanılması yasaktır.

Madde 3 — Kuyu açma-sondaj işi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler, işe başlamadan önce Kütahya İl Özel İdaresinden gerekli ruhsatların alınıp alınmadığını araştıracaklar ve ruhsatı bulunmayan kuyuları da kesinlikle açmayacaklardır.

Madde 4 — Jeotermal alanlar dışında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak soğuksu kuyularına ilişkin işlemler mevzuatına göre yürütülecektir. Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuksu arama başvuruları için ise İl Özel İdaresinin uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilecektir.

Madde 5 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanım Hakkı, İşletilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamına giren jeotermal kaynaklar ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile getirilen hükümler saklıdır.

Madde 6 — 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa istinaden açılacak kuyular ruhsata tabi değildir. Ancak MTA tarafından diğer kişi ve kuruluşlara ücret karşılığı veya her ne şekilde olursa olsun açtırılacak jeotermal kuyular için önceden ruhsat alınması zorunludur.

Madde 7 — 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ve Kaplıcalar ve Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan iş bu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddelerine istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirtilen karar ve tedbirlerin icrasına muhalefet eden ve müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kararı Kütahya Valisi yürütür.

Sayfa Başı