Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Ocak 2003

PAZAR

Sayı : 25005

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4790 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ile  Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/77)

— Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2002/9)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4790                                                                                                                         Kabul Tarihi : 15.1.2003

MADDE 1. — 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 tarihli ve E. 1995/19, K. 1995/64 sayılı kararıyla iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.

MADDE 2. — 2802 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 tarihli ve E.1995/19, K.1995/64 sayılı kararıyla bazı hükümleri iptal edilen 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 39. — Hukuk fakültelerinde maddî hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki adlî yargı hâkim ve savcılıklarına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına atanabilirler.

Mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalışmakta olup, bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz eden avukatlar, mesleğe kabul edildikleri tarihte otuzbeş yaşını geçmemiş olmak koşuluyla, avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayılarak ve görevin gerektirdiği kanunî şartlar göz önünde bulundurularak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve idarî yargı hâkimlik ve savcılıklarına atanabilirler.

İkinci fıkradaki avukatlardan Türk hukuk fakültelerinde veya yabancı bir hukuk fakültesinde doktora diploma ve unvanını almış olanlar atanabilecekleri derece ve kademeye bir derece, meslekle ilgili lisansüstü (master) öğrenimi yapmış olanlar ise atanabilecekleri derece ve kademeye bir kademe eklenmek suretiyle atanırlar.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartları taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları halinde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir.

MADDE 3. — 2802 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 tarihli ve E. 1995/19, K. 1995/64 sayılı kararıyla iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikleri sürelerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisi, hâkimlik ve savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve derecelerin tespitinde değerlendirilir.

MADDE 4. — 2802 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ek Madde 1. — Hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan adlî ve idarî yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında 26.10.1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre arşiv araştırması yapılır.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/1/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-1560

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06-19-2003-113

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Ocak 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1560 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/3606

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif BAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

14 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

    Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3649

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Ümit ÇOBAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                                         M. A. ŞAHİN

     Başbakan                         Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3680

1 — Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (24553) Mehmet MUTLU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun  4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                            C. ÇİÇEK

    Başbakan                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3681

1 — Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı (21948) Hüseyin BOYRAZOĞLU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                            C. ÇİÇEK

    Başbakan                             Adalet Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3636

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Nadir ALPASLAN’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                                 E. MUMCU

    Başbakan                                Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3652

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Taha MÜFTÜOĞLU’nun atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                               Z. ERGEZEN

    Başbakan                        Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3653

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine, aynı yer Müfettişi Mahmut SEYDANLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                           Z. ERGEZEN

    Başbakan                     Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3654

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Ahmet GÖNÜLTAŞ’ın atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                      Z. ERGEZEN

     Başbakan               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3655

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı A. Tahir DENGİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                       B. YILDIRIM

     Başbakan                       Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3656

1 — Personel Dairesi Başkanı Nurettin EROL’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                        B. YILDIRIM

      Başbakan                        Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3657

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dr. Ramazan KADAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                        Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

   Başbakan                         Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3658

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü M. Akif PAKSOY’un, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne Samsun İl Müdürü Mehmet TAŞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                    Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

      Başbakan                       Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3661

1 — Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abbas ASLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan                  Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3662

1 — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Talat YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

    Başbakan                Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3663

1 — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı A. Salih ALTAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

    Başbakan                Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3664

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mirbey ERTUĞRUL’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                     Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

     Başbakan                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3665

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aydın MURATOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan                     Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3667

1 — Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Bayram ÇAMKERTEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına, aynı yer Uzmanlarından Erkan GÜRKAN’ın atanması, 3624 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                      A. ÇOŞKUN

    Başbakan                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3669

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin KILAVUZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                             Dr. M. H. GÜLER

     Başbakan                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3670

1 — Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ŞANLITÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                             Dr. M. H. GÜLER

     Başbakan                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3672

1 — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdür Yardımcısı A. Cengiz KESKİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdür Yardımcılığına Necati CENGİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              O. PEPE

     Başbakan              Orman Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3673

1 — Orman Genel Müdür Yardımcısı M. Vefa ALTINÇEKİǒin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Orman Genel Müdür Yardımcılığına M. Ali YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              O. PEPE

     Başbakan              Orman Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3674

1 — Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdür Yardımcısı Rasih KUBAOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Yaşar KAMİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              O. PEPE

     Başbakan              Orman Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3675

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığına aynı yerde Daire Başkanı Davut ODABAŞI’nın atanması,

657 Sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              O. PEPE

     Başbakan              Orman Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3676

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Alaettin TOKER’in atanması, 657 Sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              O. PEPE

     Başbakan              Orman Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3677

1 — Nevşehir İl Çevre Müdürü Mehmet YÜKSEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              İ. SÜTLÜOĞLU

    Başbakan                 Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3678

1 — Çankırı İl Çevre Müdürü Ahmet BEZCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

24 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL              İ. SÜTLÜOĞLU

    Başbakan                 Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup

Olmadığının Tespitine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tarım işletmelerinin ekonomik bütünlüğünü korumak, işletme arazilerinin bölünmesini önleyerek sürdürülebilirliğini sağlamak ve yapılacak paylaşımlarda işletmelerin yeterli ekonomik varlığa sahip olup olmadıklarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; tarımsal işletmelerin değerinde azalmaya sebep olan ve ekonomik bütünlüğünü bozacak nitelikte miras yolu ile paylaşımlarını önlenmek için yapılacak çalışmalarda; paylaşıma konu işletmenin yeterli büyüklüğe ve varlığa sahip olup olmadığı, işletme varlığının bölünüp bölünemeyeceği veya ne şekilde bölüneceğinin tespitinde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 659 uncu maddesinin son fıkrası ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl ve İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı mahalli taşra teşkilatlarını,

Komisyon: Sürdürülebilir, ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip işletme büyüklüğünü tespit etmek üzere Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonu,

Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin üretimi için tarımsal faaliyet yapan ve işletme içerisinde tarımsal ürünlerin üretimden sonra, koruma ve/veya işlemesini yaparak; mamul veya yarı mamul hale getirmeye yönelik ekonomik faaliyette bulunan işletmeyi,

Yeter gelirli tarımsal işletme: Bir tarım işletmesinde üretim faktörlerinin rasyonel kullanımına olanak vererek işletmenin gelişmesini temin eden, ailenin ekonomik ve sosyal gelişimini temin edecek geliri sağlayan, tarımsal yapının muhafazası ve tarımın sürekliliğini sağlayan en küçük işletme büyüklüğünü,

Tarım arazisi: Toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim için uygun olan ve halihazır bu amaçla kullanılan veya imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim için uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olup diğer standartları yörelere göre Bakanlıkça belirlenen arazileri,

Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş her türlü bitkisel üretim yapılamayan sadece sulu şartlarda özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile, su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken ve diğer standartları yörelere göre Bakanlıkça belirlenen arazileri,

Dikili arazi: Mutlak ve Özel Ürün Arazileri dışında üzerinde yöre ekolojisine uygun meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken ve diğer standartları Bakanlıkça belirlenen arazileri,

Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili araziler dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara göre belirlendiği ve diğer standartları yörelere göre Bakanlıkça belirlenen arazileri,

Sulu tarım arazisi: Yöreye adapte olmuş tarımı yapılan her türlü bitkinin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun; doğal veya yapay olarak yeterli miktarda karşılanabildiği arazileri,

Kuru tarım arazisi: Nicelik ve nitelik yönünden; su kaynağı, toprak ve topoğrafik özellikleri yeterli olmadığı için sulama imkanı bulunmayan bitki su ihtiyacı yağışla karşılandığı için sadece bu şartlara uyum sağlayan bitkilerin tarımının yapıldığı arazileri,

Örtü altı tarımı: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırıldığı veya azaltıldığı cam, naylon ve benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak yapılan tarım şeklini,

Arazi: Toprak, iklim, topoğrafya, hidroloji ve canlıların değişik oranlarda etkisi altında bulunan biyo-üretken yer yüzü parçasını,

Arazi parseli: İfraz veya tevhit yapılarak sınırları memleket nirengisine göre belirlenip, vasfı, alanı, sınırları ve benzeri özellikleri kayıt altına alınmış arazileri,

Tarımsal parsel: İşletmenin sahip olduğu; kadastrosu yapılmış, üzerinde tarımsal üretim yapılan her bir arazi parselini,

Bölünemez tarımsal parsel büyüklüğü: Makineli tarımda toplam işlem zamanları ile alan kayıplarını optimum yapabilen, arazi nitelikleri, üretim deseni ve potansiyeline göre Bakanlık tarafından belirlenen en küçük parsel büyüklüğünü,

Arsa: Yerleşim alanları içinde veya dışında ilgili kuruluşlardan uygun görüş alınarak konut, sanayi, turizm ve benzeri amaçlarla yerleşim için imar planı yapılmış veya bu amaçla kullanılan planı bulunmayan kasaba, belde ve köy yoğun yerleşim alanları içinde kalan arazileri,

Bitki varlığı ve bitkisel üretim: Bölgenin ekolojik şartlarına uygun olarak üretim amacıyla tesis edilen bitki plantasyonu ve bunlardan elde edilen bitkisel üretimi,

Hayvan varlığı ve hayvansal üretim: Bir işletmedeki büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve küçük evcilleri ve bunlardan elde edilen hayvansal üretimi,

Su ürünleri varlığı ve üretimi: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerden elde edilebilen su ürünleri varlığını, bu yerlerde yapılan bitkisel ve hayvansal su ürünleri yetiştiriciliğini ve bunlardan elde edilen bitkisel ve hayvansal üretimi,

Tarımsal makine parkı: Bir işletmede bulunan alet, makine ve ekipmanlarını,

Bina varlığı: İşletmede bulunan samanlık, silo, depo, sundurma, ahır, ağıl gibi işletme faaliyetlerinde kullanılan kapalı ve yarı açık yapıları,

Tarımsal amaçlı yapılar: Tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin üretildikten sonra ilk işleme ve değerlendirmesini yapmak amacı ile inşa edilen yapıları,

Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretimi, hayvansal üretimi (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, balıkçılık, arıcılık, ipek böcekçiliği) ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirmesi için yapılan faaliyeti,

Gayri safi hasıla: Bir yılda tarımsal faaliyetlerin tümünden elde edilen toplam geliri,

Değişken masraflar: Yıl içinde üretim faaliyetlerine bağlı olarak yapılmak zorunda olunan masrafları,

Brüt kar: Gayri safi hasıladan değişken masrafların çıkarılması ile elde edilen değeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyon, Yeter Gelirli Tarımsal İşletme ve Arazi Kriterleri

Komisyon, Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Madde 5 — Ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti için Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerince tarımsal faaliyet alanı dikkate alınarak en az ikisi ziraat mühendisi olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşan bir komisyon kurulur. İlçede yeterli ziraat mühendisi olmadığı takdirde İl teşkilatından takviye edilir.

Komisyon, İlçede İlçe Müdürünün teklifi İl Müdürünün onayı ile, İlde ilgili İl Müdür Yardımcısının teklifi, İl Müdürünün onayı ile 1 yıllık süre için oluşturulur ve her yıl yeniden belirlenir.

Komisyon Bakanlıkça hazırlanacak Uygulama Tebliği doğrultusunda işletmenin yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığını ve tarım arazi parselinin niteliklerine göre büyüklüğünü ve bölünebilirliğini bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda tespit eder.

Yeter Gelirli Tarımsal İşletme ve Bölünebilirlik Kriterleri

Madde 6 — Ekonomik bütünlüğe ve yeter gelirli tarımsal varlığa sahip işletme büyüklüğü Bakanlığın çıkaracağı Uygulama Tebliği ile belirlenen kriterlere göre komisyonlarca hesaplanır.

Yeter gelirin hesaplanmasında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda öngörülen ve 1984 yılı toptan eşya fiyatları endeksi üzerinden yıllık 1.000.000 TL tutarındaki tarımsal işletme geliri esas alınır.

Bu değer her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Temmuz ayında yayınlanan on iki aylık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve İl Müdürlüklerine bildirilir.

Bölünemez Tarımsal Parsel Büyüklüğü

Madde 7 — Tarım işletmesinin değerinde azalmaya neden olan parsel bölünmelerinin önlenmesi için bölünemez tarımsal parsel büyüklüğü; nitelikleri Bakanlık tarafından çıkarılacak uygulama tebliği ile belirlenecek; mutlak tarım arazilerinde ve özel ürün arazilerinde on dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde üç dekar, marjinal tarım arazilerinde yirmi dekardır. Bu rakamların iki katından küçük parseller bölünmez. Büyük parseller bölündüğünde bu rakamlardan küçük parseller oluşturulamaz. Oluşturulan parselin en az bir kenarı kamuya ait bir yola gelecek ve arazi eğimi %3 ten fazla olan yerlerde parselin uzun kenarı eğime dik olacak şekilde bölünür.

İstisnalar

Madde 8 — Bölündüğünde işletme bütünlüğü bozulabilen, işletme değerinde azalmaya neden olabilecek mantarcılık, hayvancılık, örtü altı tarımı ve su ürünleri ile ilgili üretim yapan işletmeler bölünemezler. Ancak bu işletmeler birden fazla üniteden oluşuyor ise ve her ünite de yönetmelikle belirlenen yeter geliri sağlıyorsa üniteler halinde bölünebilirler.

Arsa niteliğini kazanmış araziler tarımsal işletme gelir hesabında dikkate alınmazlar.

Verim ve Fiyatların Tespiti

Madde 9 — Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüklerinin Tespitinde; Komisyonlar bölgesel düzeyde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan en az üç çeşit ürün dikkate alınarak bitkisel ürünlerin sulu ve kuru arazi şartlarında geriye doğru en az üç yıllık verim ortalamaları ile tespitin yapılacağı bölgedeki bitkisel ve hayvansal ürün verimlerini dikkate alır. Ürün ve girdi fiyatları olarak tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri, ticaret borsaları, toptancı hal fiyatları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından alımı yapılan ürün fiyatları ve serbest piyasada oluşan fiyatlar esas alınarak Bakanlık tarafından her yıl Temmuz ayında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlar göz önünde bulundurularak ortalama değer belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Tespitin Bildirilmesi

Madde 10 — Komisyonca bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip işletme büyüklüğü ile mevcut işletmenin birden fazla mirasçıya özgülenip özgülenemeyeceği, parsellerin özgülenmesinde ifraz ile ilgili göz önünde bulundurulacak hususlar İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından Sulh Hukuk Hakimliğine bildirilir.

İtiraz

Madde 11 — Komisyonca tespit edilen ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip işletme büyüklüğü ile işletme arazilerinin özelliklerine, mirasçılar tarafından itirazlar ilgili Sulh Hukuk Hakimliğine yapılır.

İtirazın yeniden incelenmesi Bakanlık tarafından yapılır ve inceleme raporu Sulh Hukuk Hakimliğine bildirilir.

Denetim

Madde 12 — Komisyonun tespit çalışmalarına yönelik iş ve işlemleri Bakanlıkça denetlenir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden :

Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE1 — 1/7/1997 tarihli ve 23036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu Dersler ve Zorunlu/İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi

Madde 18 —Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil,Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar dallarındaki dersler, zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili dersleri için, yalnız lisans öğretimi yapan birimlerimizde ara sınav yapılmaz ve sınavlarında başarı notu başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi dersleri (1+1) 2 kredi/saat olarak “Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-MüzikDersleri Koordinatörlüğü İşleyiş-Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne göre okutulur. Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar derslerinin kredisi programın açıldığı Fakülte/Yüksekokulun o yarıyıla ait öngörülen kredisinin dışında tutulur. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteye bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliğine uygun biçimde hazırlanan, “AkdenizÜniversitesi Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Malatya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/9

Karar Tarihi : 30/10/2002

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 30/10/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Ali FİDAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

2003 yılı için ilimizde tıbbi atıklarla ilgili olarak;

1 – Tıbbi atıkların toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertaraflarının sağlanmasında "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"ndeki esaslara uyulmasına,

2 – İlimizde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 İnci maddesi gereği tıbbi atıkları bertaraf eden kurum ve kuruluşlara, tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarınca ödenecek ücretin 2002 yılı sonuna kadar kamuya ait sağlık kuruluşlarından 250 000 TL/kg (KDV hariç), özel sağlık kuruluşlarından 350 000 TL/kg (KDV hariç) olarak belirlenmesine,

3 – En az 20 yatak kapasiteli hastane ve polikliniklerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlayacak geçici atık deposunu faaliyete geçirmelerine, geçici atık deposu yoksa en kısa sürede inşaa etmelerine veya aynı işlevi görecek konteyner bulundurmalarına,

4 – 20 yatak kapasitesinden az olan sağlık kuruluşlarında atıkların hijyenik şartları sağlamış kapalı ortamlarda bekletilmesine,

5 – Atıkların, atık bertaraf tesisine taşınmadan önce geçici atık deposu olan sağlık kuruluşlarından 48 saat içinde, diğer sağlık kuruluşlarından günlük olarak alınmasına,

6 – Sağlık kuruluşları içerisinde atıkların niteliklerine göre üzeri yazılı, standartlara uygun 3 farklı renkteki; evsel atıkların mavi plastik torbalara, geri kazanabilen cam maddelerin dezenfekte edilerek siyah plastik torbalara, enfekte atıkların kırmızı plastik torbalara atılmasına,

7 – Sağlık kuruluşlarındaki ünitelerde enjektör uçlarının ayrı kutular içerisinde toplanarak kırmızı renkli poşete atılmasına,

8 – Belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun araçlarla toplanmasına,

9 – Tıbbi atık taşımakla görevli personelin özel eğitimden geçmesine ve yönetmelikte belirtilen özel giysileri giymesine,

10 – Tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı ile ilgili yapılan işlemlerin Belediye Başkanlığınca denetlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden:

 

Esas

: 2002/8888

 

Karar

: 2002/9659

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 9/9/1992

 

Numarası

: 1990/881-1992/198

 

Davacı

: Yaşar Margı

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

 Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, H.U.M.Y. nın 409/5. maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y. nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5/11/2002 tarih ve Hukuk 165940 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y. nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y. nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y. nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 9/9/1992 tarih ve 1990/881-1992/198 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 26/11/2002 günü oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden:

 

Esas

: 2002/8887

 

Karar

: 2002/9660

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 9/9/1992

 

Numarası

: 1990/879-1992/197

 

Davacı

: Ramazan Tat

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

Taraflar arasında görülen orman kadastrosuna itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda davanın açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y. nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5/11/2002 tarih ve Hukuk H. 164481 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y. nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y. nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y. nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 9/9/1992 tarih ve 1990/879-1992/197 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 26/11/2002 günü oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/8886

 

Karar

: 2002/9661

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 3/12/1992

 

Numarası

: 1990/874-1992/252

 

Davacı

: Ferit Küçük

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda H.U.M.Y. nın 409/2. maddesinin açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y. nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5/11/2002 tarih ve Hukuk 2002/164480 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y. nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y. nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 3/12/1992 tarih ve 1990/874-1992/252 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 26/11/2002 günü oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/8885

 

Karar

: 2002/9662

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 10/11/1992

 

Numarası

: 1991/48-1992/249

 

Davacı

: Ahmet Aynur

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

 Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda H.U.M.Y. nın 409/2. maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5/11/2002 tarih ve Hukuk 2002/164479 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.’nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.’nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.’nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 10/11/1992 tarih ve 1991/48 E. – 1992/249 K. sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 26/11/2002 günü oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı