Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Ocak 2003

SALI

Sayı : 25000

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ’ın Belçika’ya Yapacağı Seyahate İlişkin Vekâlet Tezkeresinin İptaline Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/5109 Hasan Hüseyin ERKAN’ın, Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2002/5112 18/4/2001 Tarihli ve 2001/2312 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yönetmelikler

— Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 84 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sporcu Lisans,Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Silâhlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-5 Sayılı Kararı

Tebliğler

— Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59)

— Bireysel ve Kurumsal  Portföylerin Performans  Sunumuna,  Performansa Dayalı  Ücretlendirme ve  Sıralama  Faaliyetlerine  İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri : V, No : 60)

— Kamu İhale Tebliği (No : 2003/1)

— Denizli İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-1362

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 17/1/2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1211 sayılı yazımız.

b) 17/1/2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-13-2003-77 sayılı yazınız.

AB Konvansiyonu Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Ocak 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış yoğun gündem sebebiyle Belçika’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06/C-2-2003-91

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 17/1/2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1211 sayılı yazınız.

(b) 17/1/2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-13-2003-77 sayılı yazımız.

(c) 20/1/2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1362 sayılı yazınız.

AB Konvansiyonu Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Ocak 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ, yoğun gündem sebebiyle Belçika’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/5109

Hasan Hüseyin Erkan’ın, Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 10/10/2002, 12/12/2002 tarihli ve 85325, 85445 sayılı yazıları üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5112

18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2002 tarihli ve 82788 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 27/12/2002 Tarihli ve 2002/5112 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

Gerekli hallerde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde, belgelerini almaya hak kazanırlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi alabilmesi için, ilgili branşta ders aldığı öğretim elemanının en az dengi antrenör belgesine sahip olduğunu belgelemeleri şartıyla;

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi,

b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (Uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi,

c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi, III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) belgesi,

verilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinde yer alan "yayınlandığı tarihten" ibaresi "yürürlüğe girdiği tarihten" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza

Yönetmeliğinin 84 üncü Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin değişik 84 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen yarışma, kongre, toplantı ile Milli ve temsili yarışmalarda; idari tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının katılmalarına Genel Müdür izin verebilir.

Ancak; sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği yarışma, kongre, toplantı ile Milli ve temsili yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz, izni takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Sporcu Lisans,Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil,Vize ve Transfer Yönetmeliğinin değişik 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (d) bendi eklenmiştir.

“Sporcuların transferleri;

a) Normal transfer işlemleri,

b)Serbest transfer işlemleri,

c) Fakülte ve yüksek okul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle transfer işlemleri,

d)İlköğretim ve lise öğrencilerinin transfer işlemleri,

şeklinde yapılır.”

“d) İlköğretim ve lise öğrencilerinin transfer işlemleri; ilköğretim ve lise öğrencileri velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları halinde, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz.

Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır. Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.

İlköğretim ve lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1)Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,

2)Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge,

3) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge,

4) Velinin veya vasinin iş nakillerini gösterir belge.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 —Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ikametgah ve okul değiştirmek zorunda kalan sporcuları da kapsar.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Silâhlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 4/1/1988 tarihli ve 19684 sayılı Resmî Gazete ile değişik Silâhlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Staj süresi en az bir, en çok iki yıldır. Staj yeri, orta dereceli askerî okullar ile astsubay meslek yüksek okullarıdır. Ancak, mecbur kalınan hallerde harp okullarında ve kuvvet komutanlıklarının belirleyeceği diğer askerî okullarda da bu Yönetmelik esaslarına göre staj yaptırılabilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurumundan :

Karar Sayısı : 2003/DK.D-5

Karar Tarihi : 14.01.2003

Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu

Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri

Amaç

Madde 1 — Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip olarak oluşturulmuştur.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini yapabilmelerini, kamuoyunda Kurumun görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturulması ve bu güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere uyacakları mesleki ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel ilkeler

Madde 2 — Genel mevzuatta belirlenmiş olan yükümlülükler ile birlikte, dürüstlük, adalet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, hesap verilebilirlik, ketumiyet, hakkaniyet ve ticari sırların saklanması Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları genel ilkelerdir.

2.1. Kurul üyeleri; meslek ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve bunların Kurumda yerleştirilmesinin ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler.

2.2. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevlerini yerine getirirken;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına bağlı ve sadakatle yürütürler.

b) Dil, din, ırk, cinsiyet, uyrukluk ve siyasi düşünce ayrımı yapamazlar.

c) Siyasi partilere üye olamazlar, herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişi veya kuruluşların yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar. Siyasi veya ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

d) Düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ihale mevzuatının gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar. Kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alırlar.

e) Görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışları ile gösterirler.

f) İşbirliği içerisinde çalışmaları esastır.

Meslek ilkeleri

Madde 3 — Bu bölümdeki ilkeler, Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin Kurumdaki unvan ve görevlerini, kendileri veya başkaları lehine maddi veya sosyal yarar sağlamak amacıyla kullanmamaları veya bu izlenimi doğuracak ve Kurumun kamuoyundaki güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunmamalarını amaçlamaktadır.

3.1. Kurul üyeleri ve Kurum personeli;

a) Kurum ile iş ilişkisi içinde olan kişi ve kuruluşlar nezdinde tavassutta bulunamazlar, bunlardan veya astlarından borç alamaz, kefil gösteremezler.

b) Görevleri ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve incelemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar.

c) Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi, kurum ve kuruluşlardan hediye kabul edemezler.

d) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri kamuya açık olmayan bilgileri menfaatleri için kullanamazlar, bu bilgilere dayanarak başkalarına yorum veya tavsiyelerde bulunamazlar.

e) Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumun iş ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin mutat ticari faaliyetleri dışında satışını yaptıkları menkul ve gayrimenkulleri edinemezler, bunlardan kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda emtia ve hizmet satın alamaz ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemezler.

f) Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerin yada menkul kıymetlerin alım satımını yapamazlar, uhdelerinde bulunduramazlar.

g) Düzenleme çalışmaları sırasında tek bir firma veya sermaye grubu ile temas edilmesinin yanlış anlamalara yol açmasını ve bunların çalışmalarda özel bir konum kazanacağı izleniminin doğmasını önlemek amacıyla düzenleyici faaliyetlerini kamuoyu önünde açık bir zeminde yürütmek zorundadırlar.

Ayrıca, Kurum personeli kendileri ile ilgili Kurum içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için herhangi bir tavassut talebinde bulunamazlar.

Düzenleme ve inceleme ile ilgili ilkeler

Madde 4 — Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, düzenleme ve inceleme görevlerini yerine getirirlerken tarafsızlıklarını sağlamaya yöneliktir.

4.1. Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlar ile ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

4.2. Kurum meslek personeli, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren düzenleme ve inceleme çalışmalarında yer alamazlar ve bunlarla ilgili olarak görüş bildiremezler.

4.3. Kurum personeli, inceleme sırasında inceleme sonucunu etkileyebilecek olumsuz davranışlarla karşılaştıkları takdirde, gerekli tedbirlerin alınmasını teminen durumu üstlerine bildirirler.

Bilgi verme ve sır saklamaya ilişkin ilkeler

Madde 5 — Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin sahip oldukları gizli bilgileri kullanarak kendilerine özel yarar sağladıkları veya kişisel pozisyonlarını güçlendirdikleri izlenimini önlemeyi ve Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak kamuya yapılacak açıklamaların, yetkilendirilmiş kişilerce ve Kurum politikalarına uygun olarak yapılmasını amaçlamaktadır.

5.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Görevleri dolayısıyla ve incelemeleri sırasında elde ettikleri ve karara etkisi olabilecek, tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Kuruma iletmek zorundadır.

b) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum tavsiye veya başka suretle aktaramaz.

c) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri ticari sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar; kendilerinin yararına veya üçüncü kişilerin yararına veya zararına kullanamazlar.

Bu zorunluluk, Kurum personeli Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

5.2. Kurum personeli, yetkilendirilmeksizin Kurum çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak, 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar.

Ancak, Kurumun çalışmaları ile ilgili olarak Başkanın görevlendireceği personel tarafından kamuoyuna açıklamada bulunulabilir.

Kurum dışı çalışmalara ilişkin ilkeler

Madde 6 — Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumda kullanmaları gereken zamanlarını harcayarak ve Kurumun itibarını kullanarak Kurum dışında kazanç elde etmelerini engellemeye yöneliktir.

6.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Doğrudan yada dolaylı olarak ticaretle uğraşamazlar, serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi ya da özel görev alamazlar, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar ya da yönetici olamazlar.

b) Yiyecek, giyecek, kitap gibi yoksul veya felaketzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardım faaliyetleri dışında, sosyal işlere ve hayır işlerine yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

Konferans ve seminerlere katılma konusundaki ilkeler

Madde 7 — Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdaki görevlerini yerine getirirken sağladıkları mesleki birikimlerinin kişisel yarar için kullanılmamasını sağlamaya yöneliktir.

7.1. Kurum personelinin, Kurumun görev alanı ile ilgili olarak yazdıkları makale ve inceleme yazılarının basın organlarında yayımlanması ile Kurumun faaliyet alanı ile ilgili seminer ve toplantılarda konuşma yapabilme ve tebliğ vermeleri, Kurulun iznine tabidir.

7.2. Kurul üyeleri, eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ gönderme suretiyle katıldıkları faaliyetler ile basın organlarında yazı yazmaları karşılığı bir ücret kabul edemezler.

7.3. Kurul üyeleri ile Kurum personelinden, seminer ve toplantılara iştirak edenler, toplantı esnasında ve sonucunda verilecek yazı, doküman ve plaketleri kabul edebilirler. Kurul tarafından verilecek izinde aksi belirtilmediği sürece ulaşım, taşıma, konaklama ve benzeri hizmetlerin Kurumca karşılanması esastır.

Kurumdan ayrılma sırasında ve sonrasında uyulacak ilkeler

Madde 8 — Bu ilkeler, Kurum çalışanlarının Kurumdan ayrılırken veya ayrıldıktan sonra da Kurumun itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmalarını engellemeye yöneliktir.

8.1. Kurum personeli;

a) Kurumda çalışırken, Kurumun bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Kurumun faaliyet alanına giren özel sektör ile görüşemez.

b) Kurumun faaliyet alanına giren özel sektörden iş teklifi aldığında, teklif ret edilmiş olsa dahi, bu teklif hakkında Kuruma bilgi verilmek zorundadır.

c) Kurumdan ayrılmak istedikleri takdirde, iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Kurumdan elde ettikleri bilgileri kullanamaz ve böyle bir görüntü yaratamazlar.

d) Kurumdaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, Kurum nezdinde iş takip edemezler, Kurum personeli ise Kurumdan ayrılmış kişilerle iş görüşmesi yapamaz.

Uygulamaya ilişkin ilkeler

Madde 9 — Kurum personelinin; meslek ilkeleri ile ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorunda olduklarına yönelik ilkelerdir.

9.1. Kurum personeli, işe başlarken yukarıda tespit edilen ilkelere uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt ederler.

9.2. Kurumda göreve başlayan personel, otuz gün içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirirler.

9.3. Meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılacak tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Kurul yetkilidir.

Kurum personelinden meslek ilkelerine aykırı davranışları görülenler hakkında Kurul kararı ile Kurum mevzuatına göre işlem yapılır.

Yürütme

Madde 10 — Bu kararı Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Denizli Valiliğinden :

Denizli İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması,

Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına

İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2003/1

Karar Tarihi : 10/1/2003

Denizli İlinin yer altı zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan Jeotermal kaynakların denetimsiz açılan ve kullanılan kuyular nedeniyle tahrip edilmekte olduğu ve mevcut rezevlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır.

Jeotermal kaynaklarımızı korumak, kuyuların tekniğine uygun olarak açılmasını, kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak ve de çevre kirlenmesini önlemek amacıyla Denizli İli mülki hudutları dahilinde aşağıda belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekli görülmektedir.

Buna göre;

Madde 1 — Denizli İli Mülki hudutları dahilinde yer alan ve halen keşfedilmiş - (bulunmuş) veya henüz keşfedilmemiş - (bulunacak) Jeotermal kaynakların araştırılması, kuyu açılması, ekonomik olarak kullanılması, işletilmesi ve ruhsatlandırılması ile benzeri iş ve işlemler 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun” hükümleri gereğince Denizli İl Özel İdaresi tarafından yürütülecektir.

Madde 2 — İl Özel İdaresi tarafından ruhsat (İzin) verilmedikçe her türlü Jeotermal kaynak araştırması yapılması ve kuyu açılması ile işletilmesi veya kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 3 —Kuyu açma - sondaj işi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler, işe başlamadan önce Denizli İl Özel İdaresinden gerekli ruhsatların alınıp alınmadığını araştıracaklar ve ruhsatı bulunmayan kuyuları kesinlikle açmayacaklardır.

Madde 4 —Jeotermal alanlar dışında, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak soğuksu kuyularına ilişkin işlemler mahsus mevzuatına göre yürütülecektir. Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuksu arama başvuruları için ise İl Özel İdaresinin uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilecektir.

Madde 5 —2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamına giren jeotermal kaynaklar ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile getirilen hükümler saklıdır.

Madde 6 — 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa istinaden bu kurum tarafından açılacak kuyular ruhsata tabi değildir. Ancak MTA tarafından diğer kişi ve kuruluşlara ücret karşılığı veya her ne şekilde olursa olsun açılacak Jeotermal kuyular için önceden ruhsat alınması zorunludur.

Madde 7 — 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ve Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca hazırlanan işbu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddelerine istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirtilen karar ve tedbirlerin icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

Madde 8 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 —Bu Kararı Denizli Valisi yürütür.

Sayfa Başı