Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Ocak 2003

CUMARTESİ

Sayı : 24997

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4787     Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

4788     Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4789     Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/5108     Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2002/5114     Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

2002/5116     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2003/5130     255 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve 2 Kişiyle İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

2003/5133     “Turunçlu Grup Köyleri İçmesuyu Birliği”nin Adının “Adana İli, Yüreğir İlçesi, Eğeci Uşağı Grup Köyleri İçmesuyu Birliği”Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Sevgi TAĞAǒın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/11)

— Hükümlü Barbaros Hayrettin YILMAZ’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/12)

— Hükümlü Çetin DÖNMEZ’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/13)

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Dışişleri, Maliye, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Büyükelçilik Ünvanı Verilmesi Hakkında Karar

— Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU'na Büyükelçilik Ünvanı Verilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2003/2)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Kanun No. 4787

Kabul Tarihi : 9.1.2003

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir.

Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar.

Aile mahkemelerinin kuruluşu

MADDE 2. — Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.

Aile mahkemelerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.

Aile mahkemeleri hâkimlerinin nitelikleri ve atanmaları

MADDE 3. — Aile mahkemelerine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda görevli, evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihan aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.

Aile mahkemelerinin görevleri

MADDE 4. — Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:

1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,

2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

3. Kanunlarla verilen diğer görevler.

Aile mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar

MADDE 5. — Her aile mahkemesine,

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek,

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,

Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır.

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.

Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler

MADDE 6. — Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

1. Yetişkinler hakkında;

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

2. Küçükler hakkında;

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

Karar verebilir.

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.

Usul hükümleri

MADDE 7. — Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir.

Bu Kanunun uygulamasında, vesayet makamı olarak aile mahkemesince verilen kararlara karşı, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde belirtilen denetim makamı görevi, varsa bir sonraki numaralı aile mahkemesince, yoksa o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, asliye mahkemesi derecesinde başka mahkeme yoksa en yakın yerdeki aile mahkemesi veya 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesince yerine getirilir.

Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda Türk Medenî Kanununun aile hukukuna ilişkin usul hükümleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Kadrolar

MADDE 8. — Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 9. — 1) 14.1.1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Sulh Hâkimi" ibaresi "Aile Mahkemesi Hâkimi" olarak değiştirilmiştir.

2) 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut (6) numaralı alt bendi (5) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

4. Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme veya hâkime verilen işleri,

GEÇİCİ MADDE 1. — Aile mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde, yargı çevresi içerisinde ve görev alanına giren sonuçlanmamış dava ve işler, yetkili ve görevli aile mahkemesine devredilir.

Yürürlük

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/1/2003

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

 

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

SERBEST

 

 

 

 

KADRO

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAM

GİH

Yazı İşleri Müdürü

1

30

30

GİH

Yazı İşleri Müdürü

2

30

30

GİH

Yazı İşleri Müdürü

3

30

30

GİH

Yazı İşleri Müdürü

4

30

30

GİH

Yazı İşleri Müdürü

5

37

37

GİH

Zabıt Kâtibi

5

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

6

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

7

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

8

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

9

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

10

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

11

60

60

GİH

Zabıt Kâtibi

12

51

51

SH

Psikolog

4

30

30

SH

Psikolog

5

30

30

SH

Psikolog

6

30

30

SH

Psikolog

7

30

30

SH

Psikolog

8

37

37

SH

Pedagog

4

30

30

SH

Pedagog

5

30

30

SH

Pedagog

6

30

30

SH

Pedagog

7

30

30

SH

Pedagog

8

37

37

SH

Sosyal Çalışmacı

4

30

30

SH

Sosyal Çalışmacı

5

30

30

SH

Sosyal Çalışmacı

6

30

30

SH

Sosyal Çalışmacı

7

30

30

SH

Sosyal Çalışmacı

8

37

37

YH

Mübaşir

8

30

30

YH

Mübaşir

9

30

30

YH

Mübaşir

10

30

30

YH

Mübaşir

11

30

30

YH

Mübaşir

12

37

37

YH

Hizmetli

8

30

30

YH

Hizmetli

9

30

30

YH

Hizmetli

10

30

30

YH

Hizmetli

11

30

30

YH

Hizmetli

12

37

37

 

TOPLAM

1 413

1 413

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

 

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(MESLEK MENSUPLARI)

 

 

 

SERBEST

 

 

 

KADRO

 

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAM

Hâkim ve Savcı

1

40

40

Hâkim ve Savcı

2

40

40

Hâkim ve Savcı

3

40

40

Hâkim ve Savcı

4

37

37

 

TOPLAM

157

157

—— • ——

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4788

Kabul Tarihi : 9.1.2003

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

n) Sicil notu ortalaması :

A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/1/2003

—— • ——

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4789

Kabul Tarihi : 15.1.2003

MADDE 1. — 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.

MADDE 2. — 2945 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder;

Millî Güvenlik Kurulu, tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esaslar ile tavsiye kararlarını Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/1/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/5108

Ekli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20/12/2002 tarihli ve 17609 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 23/5/2002 tarihli ve 2002/4313 sayılı Kararnamenin eki Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 — 5/7/2002 tarihinden önce LPG Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu statüsü almak için Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar, bu Kararda belirtilen depolama tesislerini ve tüp sayılarını bir yılda tamamlayacaklarına dair noter tasdikli taahhütname vermeleri şartıyla başvuruları Bakanlıkça değerlendirmeye alınır.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5114

Ekli listede gösterilen kurumlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personele, 2002 yılında karşılarında gösterilen toplam saatler kadar fazla çalışma yaptırılması ve saat başına 450.000 lira fazla çalışma ücreti ödenmesi; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yazıları üzerine, adı geçen Kanun’un 178 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

27/12/2002 Tarihli ve 2002/5114 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

KURUMUN ADI :

UYGUN GÖRÜLEN SAAT

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

70.000

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Merkez Hariç)

11.750

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

13.084

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5116

Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi;İçişleri Bakanlığı’nın 19/12/2002 tarihli ve 61854 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5130

1 —Ekli listede künyeleri yazılı 255 kişinin Türk vatandaşlığına alınması;

2 —14/2/2001 tarihli ve 2001/2102 sayılı Kararnamenin eki listenin 83 üncü sırasında kayıtlı Mehmet Mehmetoğlu’na ve 23/8/1991 tarihli ve 91/2161 sayılı Kararnamenin eki listenin 1200 üncü sırasında kayıtlı Sevgül Mutlu’ya ait hükümlerin iptali;

İçişleri Bakanlığı’nın 19/12/2002 tarihli ve 56888 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı İskan Kanunu’nun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5133

“Turunçlu Grup Köyleri İçmesuyu Birliği”nin adının “Adana İli, Yüreğirİlçesi,Eğeci Uşağı Grup Köyleri İçmesuyu Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 30/12/2002 tarihli ve 61871 sayılı yazısı üzerine, BakanlarKurulu’nca 2/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/11

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 16.02.1999 günlü, Esas No: 1995/150, Karar No: 1999/30 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Erzurum İl’i, Aşkale İlçesi, Taşlıçayır Köyü,CiltNo: 58, Hane No: 27, Birey Sıra No: 9’da nüfusa kayıtlı Memet ve Gülşah’dan olma 24.01.1967 doğumlu Sevgi TAĞAǒın kalan cezası,Adlî Tıp Kurumu’nun 03.01.2003 günlü,A.T.No: 130-27122002/64461/8093-13 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/12

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 16.04.1998 günlü, Esas No: 1996/119, Karar No: 1998/34 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Kırıkkale İl’i,Merkezİlçesi,Kaletepe Mahallesi, Cilt No: 10, Hane No: 283, Birey Sıra No: 3’de nüfusa kayıtlı Bekir ve Ayten’den olma 02.02.1969 doğumlu Barbaros Hayrettin YILMAZ’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 09.10.2002 günlü, A.T.No: 130/02102002/49468/6138-5932 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/13

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın tamamını ya da bir kısmını bozmaya veya ortadan kaldırmaya kalkışmak suçundan, İstanbul 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 27.06.1997 günlü, Esas No: 1996/14, Karar No: 1997/168 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 146/1. ve 59/1. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Tokat İl’i, Turhal İlçesi, Dere Köyü, Cilt No: 4, Hane No: 140, Birey Sıra No: 5’de nüfusa kayıtlı Memet ve Hanım’dan olma 28.11.1971 doğumlu Çetin DÖNMEZ’in kalan cezası,Adlî Tıp Kurumu’nun 25.12.2002 günlü, A.T.No: 130/17122002/63236/7885-7547 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3618

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1. derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Halil İbrahim AKÇA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr. A.ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3620

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Ömer Faruk DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3621

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğüne,Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Ali BOĞA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3622

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına,Büyükelçi Volkan BOZKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Y. YAKIŞ

Başbakan

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3623

1 — Açık bulunan 7 nci derece kadrolu Maliye Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Mustafa ATMACA, Raşit Serkan CERAN, Mutlu AKIN, Mehmet Ali KAYA, Kaan KASIM ve Batuhan Levent BOZKURT’un atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 inci bendi, 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3624

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Personel Genel Müdürü Dr.Hacı ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3626

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Mustafa İYİCE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3627

1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Doç. Dr. Hasan EKİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3629

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet AYDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Sayfa Başı


Büyükelçilik Ünvanı Verilmesi Hakkında Karar

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2003/3566

1 — Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’na Büyükelçilik ünvanı verilmesi, 3056 sayılı Kanunun değişik 21 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Başbakan

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/7/1998 tarihli ve 23407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden :

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 12 Temmuz 2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Danışman, EABD’de görevli doktoralı profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından ilgili ABD Başkanlığının önerisi ve EYK Kararı ile en geç 15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD veya diğer Yükseköğretim Kurumlarının doktoralı öğretim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

 Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 31/10/1999 tarihli ve 23862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Beş yıllık Diş Hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Lisans Diploması ve Diş Hekimi ünvanı verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 2002-2003 ders yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı