Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Ocak 2003

CUMA

Sayı : 24989

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tüzük

2002/4938     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4960     Afyon İli, Sincanlı İlçesine Bağlı Serban Belediyesinin Adının “Savran” Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

2002/4965     Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

2002/5050     Uşak İli,Merkez İlçe, Kemalöz Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2002/5077     83/6122 Sayılı Kararnamenin Eki “Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hakkında Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/5089     1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde,Bir Ortaklık Payının Değerinin 1.000.000.- (birmilyon) Liraya Yükseltilmesi Hakkında Karar

2002/5094     4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/5097     Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2003 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2002/5098     Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

2002/4972     Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2002/5004     Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-662

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ocak 2003 tarihinde Irak’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06-7-2003-37

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Ocak 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-662 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ocak 2003 tarihinde Irak’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Tüzük

Karar Sayısı : 2002/4938

Ekli “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 3/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Madde 1 — 4.4.1996 tarihli ve 96/7994 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya (E) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir.

“Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için Bakanlıkça yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınava katılabilmek için;”

“F) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda, Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,”

Madde 2 — Tüzüğün 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde geçen “Fezleke,” ibaresi “Ön inceleme raporu,”, aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “Fezleke veya” ibaresi “Ön inceleme raporu hariç,” şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici Madde — Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınava girenlerin kazandıkları hakları, süreleri bitinceye kadar saklıdır.

Madde 3 —Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4960

Afyon İli,Sincanlı İlçesine bağlı Serban Belediyesi’nin adının “Savran” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 3/12/2002 tarihli ve 58577 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4965

Bazı alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Değerlendirme Kurulu’nun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 4/12/2002 tarihli ve 1159 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

11/12/2002 Tarihli ve 2002/4965 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — a) Ekli (I) sayılı harita ve tablo ile ekli (II) sayılı harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alanlar İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

b) Ekli (III) sayılı harita ve tablo ile ekli (IV) sayılı harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alanlar Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

olarak tespit edilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5050

Uşak İli, Merkez İlçe, Kemalöz Mahallesinde bulunan ve ekli listede nitelikleri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kullanılmak üzere tespiti; Maliye Bakanlığının 12/12/2002 tarihli ve 43217 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5077

28/2/1983 tarihli ve 83/6122 sayılı Kararnamenin eki “Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2002 tarihli ve 054807 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun değişik 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

V.GÖNÜL

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

20/12/2002 Tarihli ve 2002/5077 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/2/1983 tarihli ve 83/6122 sayılı Kararnamenin eki “Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“takdirde arsa sayılarak, geçmiş yıl vergileri, arsaya ait nispet üzerinden tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5089

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerde, bir ortaklık payının değerinin 1.000.000.-(birmilyon) liraya yükseltilmesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 20/12/2002 tarihli ve 012987 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

B. YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5094

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 19/12/2002 tarihli ve 2823 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

24/12/2002 Tarihli ve 2002/5094 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 15 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Madde 15 —Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır;

a) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşlarca işletilen telsiz, televizyon, radyo veya uydu haberleşme istasyonlarını istasyon sahibi kuruluşlarla yapılacak protokoller çerçevesinde kullanılan ve haberalma, istihbarat, güvenlik, savunma, sivil savunma, sağlık ve eğitim hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Kanunun 1 inci maddesindeki kuruluşlarca hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirlenen ve 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış gönüllü teşekküller,

b) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluşların bina, arsa ve arazilerinde sivil savunma ve güvenlik amaçlı kurulan ikaz ve alarm sistemlerinden yararlananlar,”

Madde 2 — Bu Karar 19/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5097

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2003 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Devlet Bakanlığı’nın 19/12/2002 tarihli ve 3317 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5098

Ekli “Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 17/12/2002 tarihli ve 55379 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

A.AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2002/4972

Ekli “Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 29/11/2002 tarihli ve 1376 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5004

Ekli “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı’nın 18/12/2002 tarihli ve 35696 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci ve 10 uncu maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M.AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

B. YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 18/5/1994 tarihli ve 94/5893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik”in 27/12/2001 tarihli ve 2001/3541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 6 — Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasına göre, Avrupa ülkelerine yönelik olmayan taşıma faaliyetinde bulunan taşımacılar, sözleşme yapmak suretiyle taşımada kullandıkları başkalarına ait taşıtların durumlarını 30/6/2003 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik 31/12/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —30/1/1989 tarihli ve 20065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 3/10/2002 tarihli ve 24895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici Madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkça seçilmiş olup, görevini sürdürmekte olan koruma kurulu üyelerinden; bu Yönetmelik kapsamında görev süreleri dolan üyeler ile ilgili işlemler dört ay içinde, görev süreleri dolmayan koruma kurulu üyelerinin ise görev süreleri dolduğunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/2/1989 tarihli ve 20067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği”nin değişik 3 üncü maddesindeki tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-Öğretim Çalışmaları Yükü: Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği derse yazılım esaslarına göre belirlenir.”

“Meslek Öğretim Uygulamaları: Eğitim Fakültesi ve eğitim yüksekokullarında ilgili eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencinin edindiği bilgilerin öğretmenlik uygulama alanına aktarılmasını, ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretilmesini amaçlayan bir çalışmadır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilirler veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.

Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

Mazereti ilgili Dekanlık, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce kabul edilen öğrencinin Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür.

İki eğitim-öğretim yılı (4 yarıyıl) üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde Öğrenim Durumu Kütüğü tutulur. Bunlar, ilgili Bölüm Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl sonu sınavları ilgili Bölüm Başkanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Yarıyıl sonu sınavları iki haftaya yayılarak yapılır. Eğitim-öğretim planındaki bütün dersleri alan öğrencilerden;

a) En çok iki ders dışında tümünü başarmış duruma gelenler bu iki dersten,

b) Son yarıyılda sınamalı olan ve en çok iki (FF) ve (FD) başarı notlu dersleri bulunanlar bu iki dersten,

c) Son yarıyılda sınamalı olan ve (FF) veya (FD) başarı notlu dersleri bulunmayanlar seçecekleri iki (DD) veya (DC) başarı notlu derslerden,

d) Mezun olabilmek için genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltmeleri gereken öğrenciler son iki yarıyıla ait seçecekleri iki dersten,

yarıyıl sonu sınavından sonra en geç bir ay içinde yapılacak bütünleme sınavlarına alınırlar. Bütünleme sınavlarının yer, tarih ve saatleri ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce duyurulur. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer ve öğrencinin bu dersi aldığı en son dönemdeki ara sınav ve diğer değerlendirme notları göz önüne alınarak yarıyıl sonu başarı notu takdir olunur. Yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınmazlar.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Bir yarıyılda, o yarıyıla ait not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler sınamalı öğrenciler sayılırlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 — İki yıllık meslek yüksekokulları dışında öğrenimlerinin başlangıcından itibaren ilk iki yarıyılın tüm eğitim-öğretim çalışmalarından en az bir defa (DD) harf notu alamayan öğrenciler (yatay geçiş veya intibak dışında) beşinci ve daha sonraki yarıyıllardan herhangi bir eğitim-öğretim çalışmasına yazılamazlar.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 — Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre öğrencilerin edindiği bilgileri, uygulama alanına aktarmasını sağlamak üzere staj zorunluluğu olan Karadeniz Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine bu esaslar uyarınca staj yaptırılır.

Meslek Yüksekokullarındaki stajlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Staj, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kuruluşunda yapılır. Eğitim-Öğretim programlarının aksatılmaması göz önünde tutularak staj tarihleri belirlenir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 — a) Fakültelerde staj yaptırılan öğrenci bir staj döneminde en az 15 iş günü en çok 40 iş günü staj yapabilir. Ancak, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte Bölümü öğrencileri, ön koşulları yerine getirmeleri halinde 2,5 ay 1 inci Deniz Stajı, 2,5 ay 2 nci Deniz Stajı ve 7 ay da (28 kredilik) Açık Deniz Stajı yapmak zorundadırlar.

b) Yüksekokullarda öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için en az 40 iş günü meslekleriyle ilgili iş yerlerinde staj yapmış olmaları şarttır.

c) Meslek Yüksekokullarında yapılacak staj süreleri; ilgili yönetmelik hükümlerine göre, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Buna istisna teşkil eden durumlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

Her öğrenci kendisine ayrılan staj yerinde stajını yapmakla yükümlüdür. Zorunlu nedenler dışında, kendilerine ayrılan yerlerde staj yapmayan veya belirtilen minimum süreden daha az staj yapan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca bir staj yeri temin edilmez.

Öğrenciler, buldukları staj yerlerini staj komisyonu başkanına bildirerek gerekli onayı aldıktan sonra, söz konusu yerlerde staj yapabilirler.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 — Fakültelerce yeterince staj yeri temin edilememesi halinde staj yerleri öncelikle üst sınıf öğrencilerine dağıtılır. Bu durumda geçmiş öğretim yılları derslerinin en az yarısından başarılı olamayan ve izlediği yarıyıl derslerinden sınav hakkı alamamış olan öğrencilere staj yeri gösterilmez. 4 yıllık yüksekokullarda 4 üncü yarıyıl öğrenimi tamamladıktan sonra staja başlanır. Geç staj yapan öğrencilerin mezuniyet tarihleri, mesleki staj kabul tarihinden sonraki ilk Cuma günüdür.”

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı