Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ocak 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 24987

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4780     Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4781     Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/5035     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan, Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Turizm Bakanlığına,Çevre Bakanı İmdat SÜTLÜOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/5099    Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Murat ACAR’ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/2)

— Hükümlü Bülent DEMİRÇELİK’in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/3)

 

Atama Kararları

2002/4967    Yeniden Yapılandırma Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliğe Tuğrul Yemişçi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)'nin Atanması Hakkında Karar

2002/5072    Emeklilik Sebebiyle Boşalan Rekabet Kurulu Üyeliğine Tulez Barutoğlu'nun Atanması Hakkında Karar

— Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelik

— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

— 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (2003/1)

 

Tebliğler

— Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (Sıra No: 2003/1)

— Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 155)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/47 (4572 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/98 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4780

Kabul Tarihi : 2.1.2003

MADDE 1. — 8.5.1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir.

MADDE 2. — 3002 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12. — Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/1/2003

—— • ——

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun

Kanun No. 4781

Kabul Tarihi : 2.1.2003

MADDE 1. — 6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 10. — Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar.

Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir.

MADDE 2. — 3221 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 11. — Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları, Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/1/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-415

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Bulgaristan II. Uluslararası Turizm Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ocak 2003 tarihinden itibaren Bulgaristan ve Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına,Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

  —————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06-6-2003-23

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Ocak 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-415 sayılı yazınız.

Bulgaristan II. Uluslararası Turizm Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ocak 2003 tarihinden itibaren Bulgaristan ve Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına,Çevre Bakanı İmdat SÜTLÜOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/5099

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması, Yüksek Planlama Kurulu’nun 31/12/2002 tarihli ve 2002/135 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2002/4967

Yeniden Yapılandırma Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, Tuğrul Yemişçi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)’nin atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 27/11/2002 tarihli ve 012506 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5072

Emeklilik sebebiyle boşalan Rekabet Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Danıştay tarafından önerilen iki aday arasından, Tulez Barutoğlu’nun atanması; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2002/3526

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Özgün ÖKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2002/3527

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Personel ve Prensipler Genel Müdürü M.Bahattin ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2002/3532

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Başbakanlık Başmüfettişi Mehmet GÜRBÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3528

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına,Ali HÜRATA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3536

1 — Bakanlık Müşaviri Atila ÜŞENMEZ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3537

1 — Bakanlık Müşaviri Sadrettin DİNÇER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3538

1 — Bakanlık Müşaviri Nuray KONUR’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3539

1 — Bakanlık Müşaviri Necati ÇAKIR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3540

1 — Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdal KAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3541

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Harun ÖNDER’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3543

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe,Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar SEYFİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3490

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli TCDD İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Süleyman KARAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3544

1 — Bakanlık Müşaviri İsmail ÜNAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3545

1 — Bakanlık Müşaviri Natik POYRAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3546

1 — Bakanlık Müşaviri Mustafa BAYRAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3529

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz SEZER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Zirai Donatım A.Ş. Genel Müdürlük Müşaviri Ahmet GÜBBÜK’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3530

1 — Bakanlık Müşaviri Mehmet AKSOY’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3547

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Cemalettin TÜNEY’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3531

1 — Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere,Müfettiş Yardımcıları Turhan Yaşar ALPKILIÇ, Mustafa AKINCIOĞLU, Mehmet Melih ARSLAN, Muhammet Alper KOYUNCU, İbrahim KARADURAK,Gökhan KARA,Güngör ARABACI,Gazi UZUN,Bülent KAMALI, Alpaslan ALTIKAT ve Ahmet ÇELİK’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

O. PEPE

Başbakan

Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3555

1 — Düzce İli, Gölkaya İlçesine bağlı Esen ve Yazıpınar Köylerinin Gölyaka Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

7 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki ilave yapılmıştır.

"Bu durumda Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda yayımlanacak tebliğ esas alınır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Kamu yararı kararı, OSB'nin tüzel kişiliğini kazanmasını müteakip müteşebbis heyetin, yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine Bakanlık tarafından kamulaştırma yetkisi ile birlikte verilir.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilir.

Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis heyetten çıkarılacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk genel kurulda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülüp, salt çoğunlukla devam kararı çıkması halinde müteşebbis heyet bir yıl sonraki genel kurula kadar göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün anasözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri görüşülmez. Müteşebbis heyete seçilecek üye sayısı, müteşebbis heyet üye sayısının yarısından bir fazla olur. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye tadilatı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir. "

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (p) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Kredi kullanmayan OSB'lerde, imar planı değişiklikleri, parselasyon planı ve değişiklikleri ile altyapı projelerini onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,

j) Özel OSB'lerde imar planı ve değişiklikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...dördüncü..." kelimesi "...beşinci..." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlıktan Proje kapsamında genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin kredilendirilebilecek ücretleri aşağıdaki tabloda asgari ve azami tespit edilmiştir. Müteşebbis heyet personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 43 — Bölgenin hukuki sorunlarının giderilmesi için avukat, muhasebe ile ilgili işlemler için serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve gerektiğinde teknik hizmetlerin karşılanması için ihtiyaç ölçüsünde benzerleri ile, Bakanlığın belirleyeceği şekil ve şartlarda hizmet alımı yapıldığı takdirde ücret ve geçici görev yollukları proje kapsamında kredilendirilir.

OSB’lerde hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personelin, belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve belirtilen geçici görev yollukları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen miktarları geçmemek üzere kredilendirilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin giriş cümlesindeki ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) alt bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

"OSB için yapılacak proje kapsamındaki diğer masraflardan,"

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) OSB’nin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, Bakanlık vizesi almış Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu,"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin; (c) bendi, (d) bendinin birinci paragrafı, (e) bendi, (f) bendinin ikinci paragrafı ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Çekme mesafeleri;

Parsel sınırları ile tesis ve binaların bu sınırlara en yakın kenarları arasında bırakılan mesafeye "Geri Çekme Mesafesi" denir. Birden fazla parselin birleştirilmesi halinde toplam alana tekabül eden değerler alınır. Bölge içi yollar, yükleme ve boşaltma sahaları ile otopark yerleri hakkında konulan esaslar daha büyük çekme mesafelerini gerektirdiği takdirde büyük değerler uygulanır.

Aşağıdaki tabloda verilen sanayi parsellerinde çekme mesafeleri ve çevre yeşili mesafeleri ile çevre yeşili değerlerinde Bakanlığın onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

"d) İç yollar;

Parsel iç yolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır."

"e) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;

Bütün parsellerde yapıların sadece OSB yollarına bakmayan yan ve arka taraflarında, bina yapımına izin verilen ve yapılaşma sahası içinde kalacak biçimde, söz konusu hizmetleri karşılayabilecek ölçü ve nitelikte, yükleme ve boşaltma alanlarının planlanması ve bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak planına göre inşa olunması zorunludur. Köşe parsellerde yollara bakan yanlarda da yükleme boşaltma yeri düzenlenemez. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının yapılması zorunludur. Yükleme boşaltma alanları, bu alanlarda seyredecek kamyon, treyler ve benzeri ağır araçların manevra ve park etme olanaklarına göre boyutlandırılacaktır. Araçların rahatça girip çıkmasına, manevra ve park etmesine elverişli şekil ve boyutlara sahip olmayan yükleme-boşaltma alanlarının inşasına izin verilmez."

"f) Parsel içi açık depolama alanları;

Açık depolama alanları sadece binanın yan ve arka taraflarında ve bina yapımına izin verilen yapılaşma alanının sınırları içinde düzenlenebilir. Köşe parsellerde, yollara bakan yanlarda açık depolama yapılamaz."

"ı) Katılımcıya ait destek üniteleri;

Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu deposu ve arıtma tesisi ve benzeri destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna ilgili mevzuata göre bölge müdürlüğü karar verir. "

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmar parselasyon planları ve ekleri Mahalli Kadastro Müdürlüklerince kontrol edildikten sonra mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. Burada imar parselleri, ortak kullanım alanları OSB adına tescil edilir. Yollar, yeşil alanlar, park ve sağlık koruma bandının OSB adına terki yapılır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya müteşebbis heyet tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belgeler ile başvurulur. Ayrıca, dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda "ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararını içeren belgenin eklenmesi gereklidir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, bölge müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için bölge müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde yapının projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair yapı denetim kuruluşu tarafından bölge müdürlüğüne rapor verilmeden yapı sahibine yapı kullanma izni verilemez."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 83 — Kredilerin kaynağı, OSB yapımı için Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekler ile kredi geri dönüşleridir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"b) Karma OSB’lerde ;

1) Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,

2) Petrokimya kompleksleri,

3) Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri (Üretiminde; kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç),

4) Entegre şeker fabrikaları,

5) Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikaları,

6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,

7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,

9) Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler (OSB’nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç),

10) Ham deri işleme, hayvan kesimi yapılan ve padok tesisleri,

11) Maya ve tuz üretim tesisleri."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... onikinci..." kelimesi "...onüçüncü..." olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakediş raporları, OSB’nin sorumlu mimar veya mühendisi tarafından hazırlanarak ve yetkili ve sorumlu organı tarafından tasdik edildikten sonra Bakanlık veya Bakanlığın uygun göreceği merciler tarafından kredilendirme açısından vize edilir. "

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 193 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kararların yerine getirilmesi yönetim ve/veya denetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde, bunların her biri."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin ‘Geçici Hükümler’ başlıklı Onyedinci Bölümüne geçici 7 nci madde olarak aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

"Geçici Madde 7 — 1/4/2002 tarihinden önce yer seçimi tamamlanmış veya yer seçimi komisyonu toplanmış olan ancak, onaylı bir imar planına göre üzerinde yapılaşma bulunan OSB’lerde bu Yönetmelik hükümlerinin 55 inci ve 56 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Çevre Bakanlığından :

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (2003/1)

Bilindiği üzere, 98/11415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (5) misli artırılan 2872 sayılı Çevre Kanunundaki idari para cezaları; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun değişik ek 1 inci maddesi ile 393 misline çıkarılmış, ek 2 nci maddesi ile de bu para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yeniden değerleme oranı ise, Maliye Bakanlığı’nca 8/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 310 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılı için % 59,0 (Elli dokuz virgül sıfır) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2003 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezalarının miktarları ilişikteki cetvelde (Ek: 1) gösterilmektedir.

İdari cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı