Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Ocak 2003

CUMARTESİ

Sayı : 24983

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullatif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/5006 Yüksek Seçim Kurulu’nca Seçim Tutanağı İptal Edilen Şırnak İli, Cizre İlçesi Belediye Başkanlığı’nın, Bu Yerde seçim Yenileninceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkındaki 99/13341Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Atatürk Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DÜZELTME (27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Tebliğ ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

3 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-148

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ocak 2003 tarihinde Suriye’ye gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-1-2003-1

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Ocak 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-148 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ocak 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Başbakan Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/5006

Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim tutanağı iptal edilen Şırnak İli, Cizre İlçesi Belediye Başkanlığı’nın, bu yerde seçim yenileninceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi hakkındaki 17/9/1999 tarihli ve 99/13341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 3/12/2002 tarihli ve 58567 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

    Mehmet Ali ŞAHİN

           Başbakan V.

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Stratejik Araştırmalar

Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 12/7/2002 tarih ve 14643 sayılı yazıları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü adı ile bir kurum oluşturulmuştur.

Amacı

Madde 2 — Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelerle ABD, Almanya, Fransa gibi çıkar ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle ilgili tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda bilimsel araştırma, eğitim yayın faaliyetlerinde bulunmak özellikle sözde Ermeni soykırımı iddialarına tarihi belgelerle cevap vermek, yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak amacını taşımaktadır.

Görevleri

Madde 3 — Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünün yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için;

a) Başta Türkiye’nin komşuları Ermenistan, Gürcistan, Rusya vb. olmak üzere çıkar ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelere (ABD, Almanya, Fransa) yönelik etütler hazırlayıp, bunları kamuoyunun istifadesine sunmak,

b) Yapılacak çalışmalarda ilgili ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal yapısına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişimlere yer vermek,

c) Çalışmalarda, adı geçen ülkelerin global ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumlarıyla ilgili öngörülerde bulunmak,

ç) Söz konusu ülkelerde üniversiteler ve stratejik araştırmalar merkezleriyle işbirliği imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

d) Ermenistan ile ilgili yapılacak çalışmalar kapsamında Ermenistan ile Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerin faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

e) Türk-Ermeni ilişkileri konusunda ilgili ülkeler ile bilimsel işbirliğinin artırılmasını sağlamak,

f) Ermeni tarihi, kültürü, siyaseti, ekonomisi, dili ve edebiyatı üzerine yürütülen çalışmaları izlemek ve değerlendirmeler yapmak,

g) Türk-Ermeni ilişkileri konusunda yurt içinde ve yurt dışında uluslararası seviyede kongre ve konferanslar yapılmasını sağlamak ve aykırı görüşte olan yerli ve yabancı bilim adamlarını davet etmek,

h) Kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak,

ı) Kafkasya’nın dünü ve bugünü, Türk-Rus, Türk-Sovyet ilişkileri, tarih sürecinde Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni sorunu konu başlıkları altında öğretim üyelerinin katılacağı bilimsel tabanlı panel, konferans ve seminer gibi aktivitelerde bulunmak,

i) Rektörlükçe verilecek alanı ile ilgili görevleri yerine getirmektir.

Organları

Madde 4 — Merkezin idare işlemleri ve bilimsel araştırmaları Müdür tarafından yürütülür. Müdür, konu ile ilgili araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmakta olan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Süresini tamamlayan Müdür tekrar atanabilir. Müdür, her türlü etkinliklerde kendisine yardımcı olmak üzere bir yardımcı atayabilir. Müdür yardımcısının görevleri Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek ve Müdür tarafından verilen işleri yerine getirmektir.

Madde 5 — Merkezin Yönetim Kurulu, Müdür ve dört üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Müdürün görüşü alınarak, tercihen konu ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için Rektör tarafından atanır. Müdür, müdür yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri, atandıkları usulle görevlerinden alınabilirler.

Madde 6 — Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile atanır.

Madde 7 — Yönetim Kurulunun görevleri, merkezin yürüteceği faaliyetler için yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve diğer benzeri görevleri yerine getirmektir.

Diğer Hükümler

Madde 8 — Stratejik Araştırmalar Merkezinin yapacağı bilimsel çalışmalarda, bilgisayar işlemlerinde yeterli sayıdaki akademik, teknik, genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfındaki elemanlar, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Madde 9 — Merkezin gelir kaynakları Üniversite Rektörlüğü bütçesi, diğer resmi ve özel kuruluşların veya uluslararası kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlardır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerini

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Atatürk Üniversitesi bünyesinde, Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesine uygun olarak sahasında bilimsel araştırmalar yapacak “Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi Müdürlüğü” adı altında bir birim kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmelikle kurulan Merkez’in amacı; Türk Ermeni münasebetleri ile ilgili tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda bilimsel araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Ermenilerin suni olarak uluslararası platformda gündemde tutmaya çalıştıkları sözde soykırım iddialarına tarihi belgelerle cevap vermek, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türklere yönelik yaptığı katliamları kazı çalışmalarıyla belgelemek, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmaktır.

Merkezin Görevleri

Madde 3 — Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi Müdürlüğü; yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek üzere aşağıdaki görevleri yapar.

a) Türk-Ermeni münasebetleri; düzenlenecek sempozyum, panel ve konferanslarla tarihi belgelerin ışığı altında araştırılarak tam bir tarafsızlık içinde, bilimsel platformlarda tartışarak Türk ve dünya kamuoyuna tarihi belgeleri ile açıklamak.

b) Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılacak arazi ve kazı çalışmaları neticesinde tarihi gerçekleri maddi belgeleriyle ortaya koymak.

c) Atatürk Üniversitesi Öğretim üyelerinin iştirak ettiği bilimsel tabanlı saha araştırmaları neticesinde kazı yapılan Alaca, Yeşilyayla ve Tımar köylerinde ve Üniversitemiz bünyesinde soykırım müzeleri açmak.

d) Türk Ermeni ilişkileri üzerine ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde, araştırma faaliyetleri yapmak, ortak projeler yürütmek.

e) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sempozyum ve panellere öğretim üyelerinin katılmasını sağlamak.

f) Türk-Ermeni ilişkileri hakkında yayın yetersizliğine son vermek düşüncesiyle öğretim üyelerinin arşiv belgelerine dayanarak kitap, makale yazmalarını teşvik ve yardım etmek.

g) Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili kütüphane, dokümantasyon merkezi kurmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

h) Rektörlükçe verilecek alanı ile ilgili görevleri yerine getirmek.

Müdür

Madde 4 — Merkezin idare işlemleri ve bilimsel araştırmaları müdür tarafından yürütülür. Müdür, konu ile ilgili araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmakta olan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Süresini tamamlayan müdür tekrar atanabilir. Müdür, her türlü etkinliklerde kendisine yardımcı olmak üzere bir yardımcı atayabilir. Müdür yardımcısının görevleri, müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek ve müdür tarafından verilen işleri yerine getirmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 5 — Merkezin Yönetim Kurulu, müdür ve dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri müdürün görüşü alınarak, tercihen konu ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için Rektör tarafından atanır. Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, atandıkları usulle görevlerinden alınabilirler.

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 6 — Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim Kurulunun görevleri, merkezin yürüteceği faaliyetler için yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve diğer benzeri görevleri yerine getirmektir.

Diğer Hükümler

Madde 8 — Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi’nin yapacağı bilimsel çalışmalarda, bilgisayar işlemlerinde, kazı ve arazi çalışmalarında ihtiyaç duyulan, yeterli sayıdaki akademik, teknik, genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfındaki elemanlar, müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’nin 377 nci sayfasında yer alan Tablonun başına sehven konulmayan, “27.09.2002-30.11.2002 Tarihleri Arasında Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri” ibaresi eklenmiştir.

Düzeltilir.

Sayfa Başı