Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Ocak 2003

CUMA

Sayı : 24982

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/5030 Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin “Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/5034 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 28 Nisan 1994 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması ve 3/1/2002 Tarihli ve 2002/3562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Motorlu Taşıtlar İçin Gündüz Yakılan Lambaların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–87) İlişkin Tebliğ ( No: SGM – 2002/9)

— Asimetrik Kısa Hüzme ya da Uzun Hüzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–112) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/10)

— Simetrik Kısa Huzme ya da Uzun Huzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R–113) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/11)

— Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–40) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/13)

— Motordan Kaynaklanan Gaz Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Mopedlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–47) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/14)

— Kumandalar, İkazlar ve Göstergelerin Tanıtımını Kapsayan Sürücü Tarafından Çalıştırılan Kumandalar Konusunda İki Tekerlekli Motorlu Taşıtların ve Mopetlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–60) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/15)

— Yangın Tehlikelerinin Önlenmesi Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–34) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/16)

— Genel Yapısı Bakımından Büyük Yolcu Taşıtlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–36) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/17)

— Karayolu Taşıtlarının Ön ve Arka Koruma Parçalarının (Tamponlar vb.) Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–42) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/18)

— 1- Önden Alta Girişe Karşı Koruma Tertibatı (FUPDs) 2- Onaylanmış Bir FUPD Tipinin Taşıta Takılması, 3- Önden Alta Girişe Karşı Koruma (FUP) Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–93) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/19)

— Çift Katlı Büyük Yolcu Taşıtlarının Genel Yapısı Bakımından Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–107) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/20)

— Güç Tahrikli Taşıtlarda Çocuk Oturakları İçin Bağlama Tertibatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–44) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/21)

— Büyük Yolcu Taşıtlarının Koltukları ve Bu Taşıtların Koltuklarının ve Bağlantılarının Dayanımı Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–80) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/22)

— Önden Çarpma Durumunda Yolcuların Korunması Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–94) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/23)

— Yakıt Tüketiminin Ölçülmesi Konusunda İçten Yanmalı Motorla Donatılmış Binek Otomobillerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–84) İlişkin Tebliğ (No: SGM – 2002/24)

— Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 5)

— Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2002/5)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin değişik 20 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca din eğitimi ve öğretimi yapan en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullar dışındaki hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirenlerin müfettiş yardımcılığına atanabilmesi için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te belirtilen (A) grubu kadrolara atanacaklarla ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında Başkanlıkça belirlenecek taban puan kadar veya üzerinde puan almış olmak, Başkanlıkça ilân edilen şartları taşımak ve bu şartlara uygun olanlar arasında, Başkanlıkça yapılacak giriş sınavını kazanmak gerekmektedir.”

“Başkanlık sınava başvuran adayların Kamu Personel Seçme Sınavı numaralarını, ad ve soyadlarını ve Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarını yazılı veya elektronik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi bu adayların Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarının doğruluğunu bildirdikten sonra adaylar sınava alınır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Din eğitimi ve öğretimi yapanlar dışındaki fakültelerden mezun olanlar için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklarla ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında, Başkanlıkça belirlenen taban puan kadar veya üzerinde puan almış olduğuna dair belge,”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 — Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile bu sınav sonucu yürürlükteki mevzuata uygun olarak, açıktan atama izni alınmış boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirenler için Başkanlıkça belirlenen Kamu Personel Seçme Sınavı taban puanı, müracaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi, sınav konuları, yeri ve zamanı, istenecek belgelerin neler olduğu, müracaat tarihinin bitiminden en az 30 gün önce Başkanlık teşkilatına bir yazı ile duyurulur. Ayrıca; Resmî Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) bendindeki “fezlekeleri” ifadesi “ön inceleme raporlarını”, 18 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 41 inci maddesinde geçen “fezleke” ifadeleri “ön inceleme raporu” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 —10/6/1995 tarihli ve 22309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin değişik 20 nci maddesindeki ". . . ve açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 4 katına kadar KPSS sonuçlarına göre belirlenen aday çağrılabilir" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 —Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin değişik 22 nci maddesindeki A) Hukuk başlığı altındaki sınav konuları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A) Hukuk

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku,

3) Ceza Hukuku,

4) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri,

5) Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku,

6) Borçlar Hukuku,

7) Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,"

MADDE 3 — Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin değişik 25 inci maddesinin ilk cümlesindeki "Sözlü sınav sonuçlandıktan sonra" ibaresi "Sözlü sınavında başarılı olanlardan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

1/1/2003 tarihinden sonra verilen Özürlüler İçin Kimlik Kartında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının bulunması zorunludur.

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 1 nolu ekindeki A-Nüfus Kayıt Bilgileri başlığı altında bulunan Nüf.Cüz. Seri No: ibaresi T.C. Kimlik No: olarak değiştirilmiştir.

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 2 nolu ekindeki kimlik kartı arka yüzü örneğinde bulunan Nüfus Cüzdanı Seri No: ibaresi T.C. Kimlik No: olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE4 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans

Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 —22/7/2002 tarihli ve 24823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Çift anadal ve yandal lisans eğitim-öğretim programları ilgili bölümün ve fakülte/devlet konservatuvarı/beden eğitimi ve spor yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile Üniversite de yürütülen programlar arasında açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı ilgili birimler tarafından aynı yolla belirlenip Üniversite Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra, Rektörlükçe her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (4) numaralı alt bendi eklenmiştir.

“2 — Çift anadal programına başvurabilmek için öğrencinin başvuru sırasında ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’de bulunması, yandal programına başvurabilmek için ise öğrencinin ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması,”

“4 — Çift anadal veya yandal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıf birinci dönem asli öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi eklenmiştir.

“b) Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrencilerin ana lisans programındaki genel not ortalaması 2.00’nin altına düştüğü zaman, bu Yönetmelikle düzenlenen programlardan ilişkisi kesilir.”

“d) Ana lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programı veya yandal programını bitiremeyen öğrencilere iki dönemden fazla süre tanınamaz. Bu süre çift anadal veya yandal programının bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/beden eğitimi ve spor yüksekokulu yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir.”

“e) Çift anadal veya yandal programındaki öğrencinin, ana lisans programında Yüksek-öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal veya yandal programına yatay geçiş yapamaz.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 — Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı uygulanamaz. Ancak, eğitim fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Merkezin amacı;

a) Deprem ve zemin konuları öncelikli olmak üzere, jeodezi, jeofizik, jeoloji ile ilgili konularda temel bilimsel araştırmaların yanı sıra ülke ve bölgemize katkıda bulunabilecek uygulamalı araştırmalar yapmak ve ilgili eğitim-öğretimi desteklemek,

b) Deprem ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere sismolojik, jeodezik ve benzeri ağlar kurmak ve işletmek,

c) Zemin araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

d) Çalışmalarında, kullanılacak uzay teknolojileri ile ilgili laboratuvar olanaklarını isteyen bilim dallarına açmak.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanım

Madde 4 — Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YUBAUM) bilimsel ve teknolojik araştırma, uygulama ve eğitim birimlerinden oluşan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur.

Merkezin Faaliyetleri

Madde 5 — Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ülke sorunları başta olmak üzere amacı doğrultusunda ve çalışma alanına giren tüm konularda:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme yapar, yaptırır, bu tür çalışmalara katılır, destekler veya destek alır,

b) Çalışmaların sürdürülebilmesi için ilgili kişiler ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs, sergi, gösteri ve yarışma gibi çalışmalar düzenler,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik kurslar ve uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenler,

e) Kamu ve özel kuruluşların sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri ve benzeri teknik raporlar verir,

f) Bilimsel ve teknik bilgileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapar,

g) Bütün olanakları ile lisans ve lisansüstü seviyede Yer ve Uzay Bilimleri ile ilgili eğitim-öğretim çalışmalarını destekler,

h) Amaç ve çalışma alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve yenilikleri çağdaş araç ve teknikler ile yakından takip ederek literatür ve doküman birikimi yapar,

i) Konusuyla paralel çalışan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantılar kurar, gerektiğinde bilgi ve teknoloji transferi gibi konularda aracılık yapar,

j) Merkezin etkinlik alanına giren konularda elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmasına yardımcı olur,

k) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Merkezin Organları

Madde 6 — Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

d) Araştırma ve Proje Grupları.

Müdür

Madde 7 — Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir veya iki Müdür Yardımcısı seçebilir. Müdür Yardımcısı veya Yardımcıları Merkez ile ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yerine getirir. Müdür, kısa ve uzun süreli ayrılmalarında Müdür Yardımcılarından veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini yerine vekil tayin eder.

Müdürün Görevleri

Madde 8 — Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı araştırma ve proje gruplarının ve idari personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün önereceği, merkez çalışmaları ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanacak 4 (dört) üye ve Müdür olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur. Üyeler 2 yıllık süreler için atanır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir defa toplanarak:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar alır,

b) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirerek, bir önceki yıla ait çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Rektöre sunar,

c) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlar,

d) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlar,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptar,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini inceler ve onaylar,

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirler ve Üniversite Senatosuna sunar,

h) Her türlü gelir ve gider konularında kararlar alır.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 11 — Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmak, Ülke ve bölge gereksinimlerini Merkez Yönetim Kuruluna iletmek amacıyla Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Müdür tarafından davet edilerek oluşturulur.

Üyeler, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde konu ile ilgili uzmanlardan, kamu ve özel sektör kuruluşlarında konusunda kendisini kanıtlamış kişiler arasından seçilir.

Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile çalışma yöntemleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan yönerge ile düzenlenir.

Araştırma ve Proje Grupları

Madde 12 — Araştırma ve Proje Gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kadrolar

Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının

Uygulanmasına Dair Tebliğ

2003 yılı hac mevsiminde Suudi Arabistan’a götürülecek olan kasap ve aşçı niteliğine sahip işçiler ile çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalarda aranacak şartlar ile bu konuda ilgili kuruluşlar ve firmalarca yapılacak diğer iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- 2003 yılı hac mevsiminde geçici işçi vizesi alarak Suudi Arabistan’a gidecek yukarıdaki meslek dallarındaki işçiler ile vasıfsız işçilerin çıkışları kara ve hava yolundan yapılacaktır.

2- Hac mevsiminde geçici işçi olarak Suudi Arabistan’a gideceklerde;

a) 22-50 yaş sınırı (Daha önce Türkiye İş Kurumu kanalı ile geçici işçi olarak Suudi Arabistan’a götürülen ve orada çalıştırılan kasap ve aşçılar için yaş sınırı 55 olarak uygulanacaktır.),

b) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmaması,

c) Kasap ve aşçı olarak gideceklerin bu mesleklerde, en az 1 (bir) yıl sigortalı veya

Bağ -Kur’lu olarak çalışmış olması (Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında kasap ve aşçı olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgeleyenler dahil, daha önce Türkiye İş Kurumu kanalıyla bu maksatla Suudi Arabistan’a gidenlerden mesleki belge istenmeyecektir.),

şartları aranacaktır.

3- Hac mevsimi süresince Suudi Arabistan’a bu kişileri götürecek firmalar, Türkiye İş Kurumu’nca aranan şartları yerine getirmek kaydıyla:

a) Götürülecek işçi başına, Türkiye İş Kurumu’nca belirlenecek şartlar çerçevesinde işçi ücreti karşılığı olmamak kaydıyla Kuruma 250.-(ikiyüzelli) USD limit içi kat’i ve süresiz dövize endeksli teminat mektubu vereceklerdir.

Firmalar, bu kişilere sağlık koşullarına uygun iaşe ve ibate sağlamak ve ücretlerini zamanında eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Bu husustaki tespitler Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nca değerlendirilir. Yatırılan teminat, Türkiye İş Kurumu’nca gerekli incelemenin yapılmasıyla elde edilecek bilgiler (teftiş raporu ve şikayetler) çerçevesinde hac dönüşlerinin tamamlandığı en son tarihten itibaren en geç iki ay sonra ya iade edilir ya da Türk Lirası’na çevrilerek gelir kaydedilir.

Firmalar;

b) Vergi dairelerinden vergi borçları olmadığına dair alacakları belgeyi ibraz edeceklerdir.

c) Götürülecek işçilere hac mevsimi süresince geçerli olmak üzere 8.000.000.000.-(sekizmilyar) TL. tutarında ferdi veya toplu kaza ve ölüm sigortası yaptıracaklardır.

d) Hava yolu ile gidecek her işçi adına düzenlenmiş kati rezervasyonlu gidiş-dönüş NONREF uçak bileti, karayolu ile gidilecek işçiler için gidiş-dönüş taşıma sözleşmesi ibraz edeceklerdir.

e) Geçici işçilerin Cidde-Mekke-Meşair ile Meşair-Mekke-Medine arası intikallerini temin edecekler veya intikal ücretlerini karşılayacaklardır.

f) Götürülecek işçilere uygulanacak olan ACW135Y Menenjit aşısı ilgili firma tarafından temin edilecektir.

4- Suudi Arabistan’a geçici işçi götürmek isteyen firmalardan, hakkında idari soruşturma yapılmış ve denetçilerce tespit edilmiş olumsuz sicili veya adli takibat bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek, ayrıca bahse konu firmalar hakkında gerekli görülen kurum ve kuruluşlar nezdinde Türkiye İş Kurumu’nca yapılacak araştırmada işçi götürmesine engel durumu bulunduğu tespit edilenlere izin verilmeyecektir.

5- Türkiye İş Kurumu’nca pasaportlara işçi işlemi yapılması sırasında işçilerden;

a) Savcılıktan trafik cezaları hariç adli sicil belgesi,

b) Sağlık raporu, (tek resmi tabip)

c) Ria grafisi,

d) Aşçı ve kasaplarda porter muayenelerini yaptırdıklarına dair belge,

e) ACW135Y Menenjit aşısı yaptırdığına dair belge,

istenecektir.

İşçi işlem belgeleri tamam olanların pasaportlarına Türkiye İş Kurumu tarafından "2003 YILI HAC MEVSİMİNDE GEÇİCİ İŞÇİDİR" şeklinde bir kaşe basılacaktır.

6- Firma istediği takdirde bu kapsamda götürülecek her 50 kişi için bir idareci personel veya tercüman götürebilecek ve bu personel için 2’nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmayacaktır.

7- 2003 yılı hac mevsiminde ülkemizden bu esaslar dahilinde Suudi Arabistan’a gidecek olanlar için havaalanları ile karayolu hudut kapılarından çıkışta; Türkiye İş Kurumu’nca hazırlanıp imzalanarak, mühürlenen "Geçici İşçi Kimlik Kartı" aranacaktır.

8- Bu Tebliğ kapsamında Suudi Arabistan’a en fazla 5.000 (beşbin) kişinin çıkışına izin verilecektir. Bu sayının 2.000 (ikibin) kişisi çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçi için kullanılacaktır.

9- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararlarına muhalefet eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 526’ncı maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

10- Hac mevsiminde Cidde Hava Limanı yer hizmetlerinde çalıştırılacak olan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan’a boş olarak götürülecek otobüslerin şoförleri ve bu otobüslerin bakım ve onarımını yapmak üzere her 100 otobüs için görevlendirilecek en fazla beş teknik eleman bu Tebliğ kapsamı dışında tutulacaktır.

11- İslam Kalkınma Bankası veya ilgili Suudi Arabistan firmaları tarafından doğrudan Türkiye İş Kurumu kayıtlarından götürülecek geçici işçiler için bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddesinde belirtilen şartlar aranmayacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları)

(Seri No: 5)

MADDE 1 —26/01/2001 tarih ve 24299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Gümrük Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurt dışında yaşayıp emekli olanların, emekli olduklarını gösterir ilgili ülke kuruluşlarınca verilen belgenin tasdikli örneğinin ibrazı halinde, taşıtları için 1 yıl süre verilir.

Yurt dışında yaşayıp emekli olanların Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle Türkiye’ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirmesi halinde kişiye ait taşıta verilecek sürenin hesabında yurda giriş yapılan tarih itibariyle son bir yıl içinde aralıklı veya aralıksız kişinin taşıtı ile Türkiye’de kaldığı süreler dikkate alınmak suretiyle taşıtın Türkiye’de kalacağı süre belirlenecektir."

MADDE 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı