Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Ocak 2003

PERŞEMBE

Sayı : 24981

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Anadal, Yandal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (2003/1-2)

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

DÜZELTME (Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-15 Sayılı Kararı ile İlgili)


31/12/2002 Tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de; 2002/4984, 2002/4986 ve 2002/4987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları, İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğler, 2. Mükerrerde 5 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife), 3. Mükerrerde ise 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 2002/4952, 2002/5037, 2002/5038, 2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002/121, 2002/122, 2002/123 Cezanın Kaldırılmasına dair üç adet Karar yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4 Şubat 1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Öğrenciler her ders yılı başında bir önceki dönem başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süreler içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

Mazereti Dekanlık tarafından kabul edilen öğrencinin Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür.

İki eğitim-öğretim yılı (4 yarıyıl) üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde Öğrenim Durumu Kütüğü tutulur. Bunlar ilgili koordinatör ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.”

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulları Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —2 Mart 1998 tarihli ve 23274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Eğitim-Öğretim Çalışmaları Yükü: Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği derse yazılım esaslarına göre belirlenir.”

MADDE2 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilirler veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.

Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

Mazereti ilgili Yüksekokul Müdürlüğünce kabul edilen öğrencinin Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür.

İki eğitim-öğretim yılı (4 yarıyıl) üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde Öğrenim Durumu Kütüğü tutulur. Bunlar, ilgili Bölüm Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl sonu sınavları ilgili Bölüm Başkanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Yarıyıl sonu sınavları iki haftaya yayılarak yapılır. Eğitim-öğretim planındaki bütün dersleri alan öğrencilerden;

a) En çok iki ders dışında tümünü başarmış duruma gelenler bu iki dersten,

b) Son yarıyılda sınamalı olan ve en çok iki (FF) veya (FD) başarı notlu dersleri bulunanlar bu iki dersten,

c) Son yarıyılda sınamalı olan ve (FF) veya (FD) başarı notlu dersleri bulunmayanlar seçecekleri iki (DD) veya (DC) başarı notlu derslerden,

d) Mezun olabilmek için genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltmeleri gereken öğrenciler son iki yarıyıla ait seçecekleri iki dersten

yarıyıl sonu sınavından sonra en geç bir ay içinde yapılacak bütünleme sınavlarına alınırlar. Bütünleme sınavlarının yer, tarih ve saatleri ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce duyurulur. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer ve öğrencinin bu dersi aldığı en son dönemdeki ara sınav ve diğer değerlendirme notları göz önüne alınarak yarıyıl sonu başarı notu takdir olunur. Yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınmazlar.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 —Bir yarıyılda, o yarıyıla ait not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler sınamalı öğrenciler sayılırlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 —Öğrenimlerinin başlangıcından itibaren ilk iki yarıyılın tüm eğitim-öğretim çalışmalarından en az bir defa (DD) harf notu alamayan öğrenciler (yatay geçiş veya intibak dışında) beşinci ve daha sonraki yarıyıllardan herhangi bir eğitim-öğretim çalışmasına yazılamazlar.”

MADDE 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Anadal, Yandal ve Yaz Dönemi

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13 Mayıs 1997 tarihli ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Anadal, Yandal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Yaz döneminde açılması öngörülen lisans eğitim-öğretimi dersleri, bu dersleri veren bölümlerce, lisans üstü eğitim-öğretimi dersleri ise ilgili enstitülerin anabilim dallarınca belirlenir. Yaz dönemi eğitim-öğretimleri, bu bilgiler esas alınarak ilgili fakültelerin, ilgili yüksekokulların ve ilgili enstitülerin onayı üzerine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrencilere duyurulur.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin, 24/6/1999 tarihli ve 23735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Yaz Dönemi eğitim-öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri, Yaz Dönemi eğitim-öğretimi başlamadan önce, Üniversite Senatosunca belirlenecek tarihler arasında tamamlanır. Bir öğrenci Yaz Döneminde Bitirme Çalışması hariç, en çok üç ders alabilir.

Yaz döneminde açıldığı halde, yeterli sayıda öğrenci kaydolmamış olması sebebiyle kapatılan derslere kayıt yaptırmış öğrencilerin, açılması kesinleşen diğer derslere kayıt yaptırabilmeleri için 2 günlük ders bırakma ve ders ekleme süresi uygulanır.

Bütün lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimlerinde yer alan zorunlu derslerin, verilmeleri gereken dönemlerde açılmaması ve yaz dönemine ertelenmesi mümkün değildir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Yaz döneminde, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretimlerinde en az kaç öğrenci ile ders açılabileceği, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sayılardan az olmamak şartıyla, her hangi bir dersin kaç öğrenci ile açılabileceğine ilgili bölüm başkanlıkları ve enstitü anabilim dalı başkanlıkları karar verir. “Özel Konular” dersleri bu hükmün dışındadır. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılamaz. Öğrenci sayısı otuzu aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup oluşturulamaz.”

MADDE4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış

Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

 

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık faiz oranı % 42.38’dir.

— 16 Mayıs 2000 tarih ve 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

Sayfa Başı


Sayfa Başı