Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Aralık 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24968

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

— Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

— Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

— Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

— Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2002/68)

 

DÜZELTME (Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Aralık 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-21212

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İKO Özel Sektör Yıllık Toplantısı ile İslam Ticaret Fuarı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Aralık 2002 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Aralık 2002

B.01.0.KKB.01-06-282-2002-850

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Aralık 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21212 sayılı yazınız.

İKO Özel Sektör Yıllık Toplantısı ile İslam Ticaret Fuarı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Aralık 2002 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Aralık 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-21213

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Aralık 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Aralık 2002

B.01.0.KKB.01-06-283-2002-851

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Aralık 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21213 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Aralık 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumundan :

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla, göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, görevde yükselmeleri ile sicil, disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine ve 12/6/2002 tarihli ve 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 20/7/2002 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

Başkan: Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen, Kurul tarafından İkinci Başkan olarak seçilmiş Kurul üyesini,

Başkan Yardımcısı: Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanan amiri,

Birim Amiri: 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen hizmet birimlerinin başında bulunan amiri,

Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli,

Meslek personeli: Kurumda görevli kamu ihale uzmanı ve kamu ihale uzman yardımcılarını,

Giriş Sınavı: Kurumun meslek personeli dışındaki kadrolarına ilk defa atanacakları belirlemek amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından Kurumca saptanan asgari puanı alanların katılabileceği yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ifade eder.

İstihdam şekli

Madde 4 — Kurum işlevlerinin yerine getirilebilmesi için, Kurumun kadroları dikkate alınarak Kurul kararları doğrultusunda yeterli sayıda personel istihdam edilir.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel eliyle yürütülür.

Toplam kadro sayısının %10’unu aşmayacak sayıda diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, Kurul kararıyla ve sözleşme yapılmak suretiyle Kurumda görevlendirilebilir.

İnsan kaynakları politikası

Madde 5 — İnsan kaynakları politikasının hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir.

Kurumun insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,

d) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

e) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,

f) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamak,

g) Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek.

İnsan kaynakları planlaması

Madde 6 — Kurum insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. Bu planlar, Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda personel eliyle yürütülmesinin sağlanması hususları göz önüne alınarak hazırlanır.

Kurum insan kaynakları planlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İş analizleri,

b) Personelin Kurumdaki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları,

c) Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları,

d) Birimler ve unvanlar itibarıyla personel ihtiyacı,

e) Personele verilecek kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları.

İKİNCİ KISIM

Personelin Hak, Ödev ve Sorumlulukları

BİRİNCİ BÖLÜM

Hakları

Uygulamayı isteme ve güvenlik

Madde 7 — Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

Kanunlarda belirtilen haller dışında personelin görevine son verilemez. Ücret ve diğer hakları elinden alınamaz.

Sosyal güvenlik

Madde 8 — Kurum personeli, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve bu kanunların öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.

Çekilme

Madde 9 — Personel, Kuruma yazılı müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilir. Personel, izinsiz veya Kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini on gün süreyle kesintisiz terk etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilmiş sayılır.

Çekilmek isteyen personel, yerine atanan personelin göreve başlamasına veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar göreve başlamadığı veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, en yakın amirine haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü bir mazeretle çekilenler, en yakın amirine haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildir.

Müracaat, şikayet ve dava açma

Madde 10 — Personel, Kurum ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

Müracaat ve şikayetler sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla ve şikayet edilen amir atlanmak suretiyle yapılır. Şikayet edilen amir en yakın sicil amiri olmadığı hallerde, müracaat ve şikayete ilişkin başvurular ilk önce bu amire yapılır. Şikayet ve müracaatlar, yetkililerce en çok otuz gün içerisinde incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir.

İzin

Madde 11 — Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen süre ve şartlarla mazeret ve yıllık izin hakkına sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödev ve Sorumlulukları

Ödev ve sorumluluklar

Madde 12 — Personel, Kurum menfaatini korumak, mevzuatla belirlenen esaslara uymak, verilen görevleri dikkat ve itina ile yapmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları için öngörülen ödev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur.

Amirler, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

Personelin başlıca ödevleri şunlardır:

a) Görevi ile ilgili mevzuatı, Kurum organlarının kararlarını ve mesleki bilgi, usul ve teamülleri bilmek, onlara uymak ve gereği gibi uygulamak,

b) Amirin verdiği talimatları eksiksiz yerine getirmek, amirinden aldığı talimatın mevzuata ve diğer esaslara veya yetkili organların kararlarına aykırı olması durumunda bu aykırılığı emri veren amirine bildirmek, amir talimatında ısrar eder ve yazılı olarak tekrarlarsa talimatı yerine getirerek durumu bir üst makama bildirmek,

c) Kurumun yetkili organı tarafından belirlenen çalışma saatlerinde görevi başında bulunmak, çalışma saatleri süresince görevi ile ilgili işleri yapmak ve izinsiz olarak görevi başından ayrılmamak,

d) Görevine gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli bir şekilde çalışmak, Kurumun yararını korumak, maddi ve manevi bakımlardan Kuruma zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak,

e) Çalıştığı birimin düzeni, görevlerin yürütülmesi ve güvenlik ya da gizliliğin sağlanması amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak,

f) Amirleri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve kolaylığı göstermek,

g) Özel hayatında Kurumun itibarına yakışır bir şekilde hareket etmek, kumar, aşırı alkol bağımlılığı gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak,

h) Görevi, özlük ve başka hakları ile dilek ve şikayetlerini yerleşik teamüllere ve usullere uygun bir biçimde yapmak, bu konuda Kurum içinden veya dışından başkalarının tavassutuna ve yardımına başvurmamak,

i) Görevi nedeniyle ve/veya yetkisinden yararlanıp iş sahipleri veya diğer şahıslarla ilişki kurmamak, görevini yapmak ve/veya yapmamak suretiyle kendisine maddi veya manevi menfaat sağlamamak, mevzuata aykırı hareket etmemek, kendisine teklif edilen menfaat ve hediyeyi kabul etmeyip durumu gecikmeden amirlerine bildirmek,

j) Amirlerini açık ve doğru bir şekilde bilgilendirmek, hiç kimseye yanıltıcı, eksik ya da yanlış yönlendirme amaçlı bilgi vermemek.

Sır saklama

Madde 13 — Kurumun ve meslek personelinin denetim ve inceleme görevi gizlilik gerektiren görevlerdendir. Bu sebeple Kurum personeli, görevini yerine getirirken ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi, belge ve her türlü sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. Bu yükümlülük personelin görevden ayrılmasından sonra da devam eder.

İkamet ve adres bildirme

Madde 14 — Personelin, görev yaptığı hizmet biriminin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır.

Görevini aksatmaması şartıyla, personelin birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Başkan tarafından izin verilebilir.

Personel, resmi tatillerde ve izinlerde ilgili birim amirlerine bilgi vermek suretiyle ikamet ettikleri il hudutlarını terk edebilir.

Sürekli ve geçici adresler ile adres değişiklikleri en kısa sürede İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Bilgi ve demeç verme

Madde 15 — Personel, Kurum çalışmalarıyla ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi veya demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev, ancak Başkan ya da görevlendireceği personel tarafından yapılabilir.

Yasaklar

Madde 16 — Kurum personeli, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)

Kurum personeli ücret karşılığı olmaksızın uzmanlık alanlarıyla ilgili mesleki yayın organlarında yayın kurulu üyeliği yapabilir. Personelin yazdıkları makale veya inceleme yazılarıyla; yönetim ve denetim kurullarında görev almamak koşulu ile kooperatif üyeliği bu maddede öngörülen yasaklamanın dışındadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları için öngörülen yasaklar Kurum personeli için de geçerlidir.

Devir teslim ve buna ilişkin tutanak ile ilişik kesme belgesi

Madde 17 — Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu resmi belge, araç ve gereçleri tanzim edilecek bir devir teslim tutanağına bağlanmak suretiyle varsa yerine görev yapacak kişiye, yoksa amirine devreder.

Çeşitli nedenlerle Kurumdan ayrılanlardan, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin Kurumla olan her türlü alacak ve borçlarını gösterir bir ilişik kesme belgesi tahakkuk ünitesince düzenlenir ve genel hükümlere göre tahsilat yapılır.

Kıyafet zorunluluğu

Madde 18 — Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İstihdam

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsangücü İhtiyacının Tespiti

Kadroların tespiti

Madde 19 — Kurumda yürütülecek görev ve hizmetler esas alınarak, ilgili hizmet birimlerinin görev tanımları ve görev yerlerinin belirlenmesi suretiyle verecekleri görüş, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanlığın uygun görüşü üzerine, kadrolar Kurul kararıyla tespit edilir.

İnsangücü ihtiyacının belirlenmesi

Madde 20 — İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle gelecek yılların insangücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından tespitlerde bulunur ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar.

İnsangücü ihtiyacının belirlenmesi için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliğine gidilebilir.

Kadro derecelerinin belirlenmesi, değiştirilmesi ve dağılımı

Madde 21 — Kurum için ihdas edilmiş kadroların derece, unvan, ve sayı itibarıyla hizmet birimleri arasında dağılımı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ilgili birim amirlerinin görüşleri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkan onayı ile belirlenir.

İstihdam kaynakları

Madde 22 — Kurum kadrolarında;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmış olanlar, açıktan,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlardan hakim ve savcılar ve bu meslekten sayılanlar kendilerinin, diğerleri ise kurumlarının muvafakati ile kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Kurul kararıyla Kurumda geçici görevlendirilerek,

d) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre,

e) Kurum meslek personeli, ilgili düzenlemeler çerçevesinde,

istihdam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personelde Aranacak Şartlar

Genel şartlar

Madde 23 — Kurumda istihdam edilecek personelde, aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya sağlık nedenleri dışında muaf olmak,

e) 18 yaşını tamamlamış olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Özel şartlar

Madde 24 — Kurumda istihdam edilecek personelde, genel şartlar dışında aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) İlk defa Devlet kamu hizmetine Kurum bünyesinde atanacaklar için, Kurumun yapacağı giriş sınavında başarılı olmak,

b) Meslek personeli için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde ve buna dayanılarak çıkarılan meslek personeli ile ilgili Yönetmelikte öngörülen şartları taşımak,

c) Kurumda görev yapmak üzere atama yapılacak kadro unvan ve derecesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşımak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Seçimi ve Atama

Kuruma naklen ya da yeniden atanacakların değerlendirilmesi ve atanması

Madde 25 — Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanların, başkan yardımcılığı, daire başkanlığı ve meslek personeli dışındaki Kurum kadrolarına atanmalarına ilişkin değerlendirme; Kurum hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler ile diğer koşullar dikkate alınarak, ilgili Başkan Yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve ilgili birim amirinden oluşacak bir atama komisyonu tarafından yapılır. Sonuçlar atama gerekçesi olarak Başkana sunulur. Atamalar Kurul onayıyla yapılır.

Kurum içi yükselme suretiyle atamalar

Madde 26 — Kurum kadrolarında görev yapmakta olan personelden üst unvanlı kadrolara yükselecekler; hizmet gerekleri ve boş kadro durumuna göre kadronun gerektirdiği nitelikleri taşıyanlar arasından, sicil ve performans durumları dikkate alınarak ilgili Birim Amirlerinin teklifi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. Atamalar Başkanın önerisi ve Kurul onayıyla yapılır.

Kurum içi yer değiştirme suretiyle atamalar

Madde 27 — Kurum personelinin unvan, sorumluluk ve kazanılmış hak aylık derecelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan, aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve hizmet gereği olarak yapılacak ataması; ilgili birimlerin görüşü çerçevesinde ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı teklifi üzerine Başkan tarafından yapılır. Daire Başkanları için Kurul onayı alınır.

İlk defa atama

Madde 28 — Kamu görevlerine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacakların atamaları, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak yazılı ve/veya sözlü giriş sınav sonucuna göre Kurul kararıyla yapılır.

Giriş sınavları

Madde 29 — Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir.

Giriş sınav ilanında;

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar,

c) Müracaat yeri ve son müracaat tarihi,

d) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavda alınmış olması gereken asgari puan,

e) Sınavların yapılacağı yer, zaman ve sınava ilişkin diğer hususlar,

belirtilir.

İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce Kurumda ve Kurulun uygun göreceği yer ve vasıtalarla yapılır.

Giriş sınavları; başvuru sayısının ilan edilen kadro sayısının iki katını aşmaması halinde sözlü, aşması halinde ise yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

Giriş sınavları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Kurulca belirlenecek başkan yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan en az üç, en fazla beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 puan almış olma şartı aranır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava alınır. Her iki sınavda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavlarda yedek liste ilan edilmez.

Sadece sözlü sınav yapılması halinde de, sözlü sınavdan alınan puana göre en yüksekten başlanarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır.

Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstenecek Belgeler

Görev talep formu

Madde 30 — İlk defa kamu hizmetine Kurum bünyesinde başlayacak olanlar ile açıktan ya da naklen Kurumda görev alacaklar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev talep formunu anlaşılır bir şekilde ve doğru olarak doldururlar ve imzalarlar.

İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, görev talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak Kurumu yanıltanların, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Naklen atanmış olanlar ise kurumlarına iade edilir. Ayrıca, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

İstenecek belgeler

Madde 31 — Kamu hizmetine ilk defa ya da yeniden açıktan atama suretiyle Kurumda görev alacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Onaylı nüfus cüzdan örneği (nüfus bilgilerinde meydana gelmiş değişikliklere ilişkin mahkeme ilamı ya da diğer belgelerin örnekleri eklenecek),

b) Diploma aslı veya noterden onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği eklenecek),

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

d) Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine, yedek sınıfa geçirildiğine ya da muaf olduğuna dair belge örneği,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınmış, sabıka kaydının olmadığına dair belge,

f) İkametgah belgesi ve tebligata esas adres beyanı,

g) Atanılacak kadronun özelliğine göre 26/10/1994 tarih ve 4045 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde istenebilecek güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin (ilgili tarafından doldurulacak) formlar,

h) Mal bildirim beyannamesi,

ı) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

j) Atanılacak kadronun özelliğine göre istenilebilecek diğer belgeler.

Naklen atanacakların, görev talep formunu Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ve sicil özetinin gönderilmiş olması da gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tebligat ve Göreve Başlama

Atamaların tebliği ve göreve başlama

Madde 32 — Kurum kadrolarına;

a) Aynı yerden (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinden) atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerden atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliği gününden itibaren 15 gün içerisinde hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında atanan personel için, izin veya geçici görevin bitiminde başlar.

İlk defa veya yeniden atanmak suretiyle Kurum kadrolarında istihdamı uygun görülenlerin atama tebligatı görev istek formundaki adreslerine yapılır. Adresinde bulunmadıkları için kendilerine tebligat yapılamayanların atamaları, tebligatın yapılamadığının Kurumca anlaşılmasından itibaren ilgililerin 15 gün içerisinde başvuruda bulunmaması halinde, atamadaki usule göre iptal edilir.

Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları, atamadaki usule göre iptal edilir.

Kurum kadrolarına atamanın yapılması ve ilgiliye tebliği ile ayrılış ve başlayışın bildirilmesi konusunda, ilgili kurum veya kuruluşla gerekli yazışma işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Kurumda görevli personelin görev değişiklikleri ile atama emirleri, imzaları alınmak suretiyle kendilerine tebliğ edilir. Görev yerinde emri tebellüğ etmekten kaçınan personel ile ilgili olarak, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca en az iki imzalı bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak tebligat yerine geçer. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, Kurum tarafından görevlendirilen bir personel eliyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Adaylık ve Yetiştirme

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Adaylık

Adaylık ve süresi

Madde 33 — Adaylık, hizmete yeni giren personelin göreve uyumunu sağlamak ve görevi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir.

Kamu hizmetine ilk kez Kurumda başlayacaklar, aday personel olarak atanırlar. Personelin adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup adaylık süresini tamamlamamış olanlar, açıktan ya da naklen Kurum kadrolarına alınmazlar. Meslek personeli olarak alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

Kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayanlardan, adaylık süresini tamamlamadan kendi istekleriyle Kurumdan ayrılmış olanlar (meslek personeli hariç) Devlet memurluğundan ayrılanların tekrar memuriyete dönebilmeleri için gerekli bekleme sürelerine uyulması kaydıyla, yeniden Kurumda istihdam edilebilir.

Adayların yetiştirilmesi

Madde 34 — Aday olarak atanan personel, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Başkan tarafından uygun görülecek bir program dahilinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Asil olarak atanabilmeleri için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık dönemi içerisinde olumlu sicil almaları şarttır.

Adayların sicil raporlarının düzenlenmesi

Madde 35 — Aday personel, göreve başladığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, amirleri tarafından sicil bakımından değerlendirilir. Kullanılan izinler (aylıksız izin hariç) ve hizmet içi eğitimde geçen süreler, bir yıllık sürenin hesabına dahildir.

Sicil amirinin değerlendirme yapabilmesi için, hakkında değerlendirme yapacağı aday personel ile en az altı ay fiilen çalışmış olması gerekir.

Birinci yılın sonunda olumlu sicil alamayan aday personel ikinci yıl başka bir birimde ve/veya başka bir amirle birlikte çalıştırılır. İkinci yıl için yapılacak sicil değerlendirmesinde de yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

Bir yıldan fazla ve en çok iki yıl süre ile adaylığa tabi tutulan personel hakkında, adaylıkları kaldırılmadan önce sicil değerlendirmesi yapılır.

Adayların görevlerine son verilmesi

Madde 36 — Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olanların, sağlık ve diğer memur olma koşullarını kaybedenlerin ve adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, en geç iki yıl içinde Kurum asli kadrolarına atanabilmek için olumlu sicil alamayanların Kurumla ilişikleri, sicil amiri durumundaki ilgili birim amirinin teklifi üzerine atamadaki usule uygun olarak kesilir.

Asaletin onaylanması ve yemin

Madde 37 — Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan aday personel, sicil amiri durumundaki ilgili birim amirinin uygun görüşü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere kadrosuna asil olarak atanır.

Personelin asaleten atanma tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

Asaleti onaylanan personel, en geç bir ay içinde birim amirlerinin huzurunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen yemini eder ve yemin belgesini imzalar. Yemin belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetiştirme

Hizmet içi eğitim

Madde 38 — Personelin, görevi ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgisinin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

Her düzeydeki personelin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, personelin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır.

Eğitim planı

Madde 39 — Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle uzun vadeli eğitim planları yapılır.

Eğitim programı

Madde 40 — Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, eğitimde görevlendirilecekleri, eğitimin yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programı hazırlanır.

Eğitim Dairesi Başkanlığının, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Başkanın onayı ile yürürlüğe konulur.

Yurt dışı eğitim

Madde 41 — Kurum meslek personeline, mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil öğrenmesini sağlamak amacıyla yurt dışı eğitim ve staj imkanı sağlanır. Yurt dışı eğitim, Kurumun görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca planlanır.

Eğitim Dairesi Başkanlığı; Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşlerini alarak meslek personeli için yıllık bir yurtdışı eğitim programı hazırlar ve Başkana sunar. Program staj, inceleme, araştırma ve yabancı dili pekiştirme amacına uygun ise Kurul kararı ile uygulamaya konulur.

Bu amaçla yurtdışına memur göndermeyi düzenleyen mevzuata uygun eğitim yerleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üniversiteler veya hizmetle ilgili kurumlar ile yurtdışı görev süre ve koşulları Kurul kararında gösterilir.

Yurt dışına göndermelerde, meslek personelinin yeterlik sınavı başarı sırası dikkate alınarak yurt dışından sağlanan burslara ve Kurum adına yapılacak lisans üstü eğitim programlarına öncelik verilir.

Yabancı dil bilgi seviyesinin belirlenmesi

Madde 42 — Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından personelin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilecek yabancı dil ve bilgi düzeyleri Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı esaslarına göre tespit edilir. Ancak, resmi makamlarca kabul edilen bazı kuruluşlarca yapılan derecelendirme sınavlarından birisinin de değerlendirmeye alınmasına ve bu sınavlarla ilgili esasların belirlenmesine Kurulca karar verilebilir.

İnceleme ve araştırma çalışmaları

Madde 43 — Öğrenim dışında, inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilen meslek personeline, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir.

Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüşten itibaren iki ay içinde Kuruma sunulması zorunludur.

Yabancı ülkelere gönderileceklerin hak ve yükümlülükleri

Madde 44 — Yurt dışına gönderilen personele, Kurum tarafından yapılacak ödemeler ve diğer konularda, Kurum mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde, aynı koşullarla yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının tabi olduğu esaslar uygulanır.

Üç ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenler, Kuruma karşı yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün kapsam ve sınırları ile yaptırımları, ilgililerden alınacak noterden onaylı taahhütnamede gösterilir. Yurt dışına gidenler, kendilerine verilen sürelerin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Bu sürelerin sonunda görevlerine başlamayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çekilmiş sayılırlar.

Personelin yurtdışında bulunduğu sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığınca belli dönemlerle izlenir ve her biri için değerlendirme raporu düzenlenir. Yurtdışında personelin sağlık şartlarını kaybetmesi halinde veya başarısızlıkları tespit edilenler ile, Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, derhal yurda çağrılır ve haklarında gerekli yasal işlem yapılır. Ayrıca kendileri için yapılan giderler iki kat olarak genel hükümlere göre tahsil edilir. Ancak sağlık şartlarını kaybetmesi sebebiyle yurda çağrılanlardan giderlerin tahsili yoluna gidilmez.

BEŞİNCİ KISIM

Kadrolara Atanma, İlerleme ve Yükselme

BİRİNCİ BÖLÜM

Unvanlar İtibarıyla Kadrolara Atanma Şartları

Kadro unvanlarına atanma şartları

Madde 45 — Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla atama; ilk defa, yeniden, naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle yapılır.

Kurum kadrolarına bu şekilde atanacakların, Devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra;

a) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle atanacakların; atanılacak kadronun unvan, derece ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması, son iki yıla ait mevcut sicillerinin en az iyi düzeyde olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

b) İlk defa kamu hizmetine Kurumda başlayacak olanların, giriş sınavı sonucuna göre ilgili kadrolara atanabilmek için gerekli başarıyı sağlamış olması,

şarttır.

Kurum kadrolarına atanacak personelde, unvanlar itibarıyla ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:

a) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olmak veya aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmak,

b) Kamu İhale Kurumu Müşaviri olarak atanabilmek için;

Kamu ihale uzmanlığına atanabilmek için gerekli olan öğretim dallarından mezun

olmak, en az oniki yıllık kamu hizmeti bulunmak,

c) Ana hizmet birimlerine Daire Başkanı ve Grup Başkanı olarak atanabilmek için;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Geçici 6 ncı maddesi çerçevesinde Kuruma kamu ihale uzmanı olarak atanabilmek için gerekli olan şartları (yaş şartı hariç) taşımak, kamuda en az sekiz yıl süreyle görev yapmış olmak,

ç) Yardımcı hizmet birimlerine daire başkanı olarak atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kurumun ve/veya ilgili daire başkanlığının görev alanına ilişkin konularda en az sekiz yıllık kamu hizmeti bulunmak,

d) Baş Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için;

Hakimlik veya savcılık mesleklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri ya da hukuk dallarından birisinde üniversite öğretim üyesi olarak en az on yıl görev yapmış olmak,

e) Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için;

Hakimlik veya savcılık mesleklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri, Avukat veya eşiti bir görevde ya da hukuk dallarında üniversite öğretim üyesi olarak en az altı yıl görev yapmış olmak,

f) Başkanlık Müşaviri, Birim Müdürü, Özel Büro Müdür Yardımcısı ve Araştırmacı olarak atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve dört yıllık kamu hizmeti bulunmak,

g) Özel Büro Müdürü olarak atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

h) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak atanabilmek için;

En az dört yıllık eğitim veren İletişim Fakültesi mezunu olmak ve üç yıllık kamu hizmeti bulunmak,

ı) Avukat olarak atanabilmek için;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık belgesine sahip olmak,

i) Bilgisayar Mühendisi olarak atanabilmek için;

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak,

j) Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak atanabilmek için;

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

k) İstatistikçi olarak atanabilmek için;

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren istatistik bölümünden mezun olmak,

l) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon teknolojileri ile enformatik bölümlerinin her hangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak, sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak,

m) Programcı olarak atanabilmek için;

Üniversitelerin bilgisayar, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar ve matematik mühendisliği bölümlerinden en az lisans programı mezunu olmak, bilgi işlem programlamada deneyimli olmak,

n) Tabip olarak atanabilmek için;

Tıp fakültesi mezunu olmak ve üç yıllık kamu hizmeti bulunmak

o) Hemşire olarak atanabilmek için;

Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

ö) Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunda öngörülen şartları taşımak,

p) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak, yazılı ve spontane sözlü çeviri yapabilmek ve bunu belgelendirmek,

r) Birim şefi olarak atanabilmek için;

En az iki yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve beş yıl kamu hizmeti bulunmak,

s) Tekniker olarak atanabilmek için;

En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezunu ve alanında iki yıllık deneyim sahibi olmak,

ş) Teknisyen olarak atanabilmek için;

Teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümlerinden mezunu ve alanında iki yıllık deneyim sahibi olmak

t) Büro Görevlisi olarak atanabilmek için;

En az iki yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve bilgisayar kullanmayı bilmek,

u) İletişim Görevlisi olarak atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve bilgisayar kullanmayı bilmek,

ü) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için;

En az iki yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

v) Şoför olarak atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu ve (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, askerliğini fiilen yapmış olmak,

y) Kaloriferci olarak atanabilmek için;

En az ilköğretim mezunu olmak, ateşçi belgesine sahip olmak, askerliğini fiilen yapmış olmak,

z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, askerliğini fiilen yapmış olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

İlerleme ve Yükselme

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

Madde 46 — Personelin kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kurum içi yükselme

Madde 47 — Kurum içi yükselme, personelin yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve atanmasıdır.

Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurum hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınır.

Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak kadro unvanı için öngörülen niteliklere sahip olması şarttır.

Meslek personeli olmaya ilişkin haklar görevde yükselme suretiyle kazanılamaz.

ALTINCI KISIM

Özlük, Değerlendirme, Ödül, Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Özlük İşleri

Özlük dosyası

Madde 48 — Personel, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında tutulacak personel kütüğüne kaydolunur. Her personele bir sicil numara verilir ve bir özlük dosyası açılır.

Özlük dosyasında;

a) Kurumla imzalanan sözleşme,

b) Göreve alınmada Kurumca istenilen belgeler,

c) Önceki görev yerlerinden gelecek sicil özetleri ve bunların dayandığı özlük bilgileri,

d) Kimlik bilgileri ile bunlardaki değişikliklere ilişkin bilgi ve belgeler,

e) Atama, yükselme, nakil, izin, vekalet ve diğer olurlar ile bunlarla ilgili yazışmalar,

f) Aylık durumunu ve emekliliğe esas aylığını gösterir cetveller ve yazılar,

g) Ödüller ve takdirnameler,

h) Özlük işleriyle ilgili diğer belgeler,

bulunur.

Sicil dosyası

Madde 49 — Kurumda her personel için fotoğraflı bir sicil dosyası tutulur. Sicil dosyasına; sicil raporları, disiplin ile ilgili kararlar, mahkeme kararları, mal beyannameleri ve gizli olması gereken diğer bilgi ve belgeler konulur.

Sicil dosyaları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının sorumluluğu altında güvenli bir yerde saklanır.

Özlük ve sicil dosyasının önemi

Madde 50 — Kurum personelinin yeterliliğinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, emekliye ayırma veya hizmetle ilişiğinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Sicil dosyasının gizliliği

Madde 51 — Sicil dosyasının gizliliği esastır. Bu dosyadaki bilgiler hakkında, kanunların yetki verdiği merciler dışında hiç kimseye açıklama yapılamaz.

Ancak, Kurum Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturma veya dava konusu olduğunda soruşturma ile görevlendirilenler kendilerine intikal eden işler nedeniyle gerekli gördükleri takdirde ilgili personelin sicil dosyasını inceleyebilirler. Ancak, dosyadaki herhangi bir belge ya da örneği bu görevlilere verilemez.

Kurumdan ayrılanların veya ölenlerin sicil dosyaları arşive kaldırılır ve burada saklanır. Başka kurumlara gidenlerin sicil dosyaları ise ilgili kurumlara devredilir.

Sicil özeti

Madde 52 — Her personel için, öğrenim ve eğitim, hizmet, ödül ve ceza durumlarını gösteren bir sicil özeti düzenlenir.

Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruma geçmesi halinde, ilgili kuruma önce personelin onaylı sicil özeti gönderilir. Karşı kurumca, atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra ise dizi pusulası yapılarak özlük ve sicil dosyası devredilir.

Kimlik belgesi ve kurum giriş kartı

Madde 53 — Personele fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ve kurum giriş kartı verilir. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik belgesi yenilenir. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri ve kurum giriş kartı kendilerinden alınarak iptal edilir.

Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini ve kurum giriş kartlarını kaybedenler bu hususu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına derhal bildirmek zorundadırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Ödül

Sicil amirleri

Madde 54 — Personel hakkında sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri ve sicil raporunun değerlendirme kriterleri Kurum Sicil Yönetmeliğinde belirlenir.

Birinci sicil amiri, personel ile en az altı aylık bir süre çalışmış olan ve onu gözeten en yakın amirdir.

İkinci sicil amiri, birinci sicil amirinin görev ve yetki yönünden bağlı bulunduğu en yakın amirdir.

Üçüncü sicil amiri, personel hakkında birinci ve ikinci sicil amiri tarafından yapılan değerlendirmeler arasında on veya daha fazla puan farkının bulunduğu veya yapılan değerlendirmelerin personelin sicilinin olumlu ya da olumsuz olmasına tesir ettiği hallerde başvurulan ve ikinci sicil amirinin bağlı bulunduğu en yakın amirdir.

Sicil raporlarının düzenlenmesi

Madde 55 — Sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısında düzenlenir.

Sicil raporları adil, tarafsız ve objektif ölçülere dayanılarak düzenlenir. Sicil raporları, hissi nedenlerle ve gerçeğe aykırı doldurulamayacağı gibi, düzenlenmesi de geciktirilemez. Bu hususlara aykırı hareket edenler ya da rapordaki bilgileri açıklayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılır.

Sicil raporunda yeterlik ve ahlak durumu ile ilgili sorulardan herhangi birinde olumsuz kanaat belirtebilmek için, sicil dönemi içerisinde bu konuda düzenlenmiş belgelerin rapora eklenmesi zorunludur.

Sicil verme süresi

Madde 56 — Hakkında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendirmeyi yapacak amirle en az altı ay çalışmış olması şarttır.

Sicil düzenleme dönemi içerisinde, Kurumda altı ay veya daha fazla bir süre bulunduktan sonra başka göreve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirleri tarafından, ayrıldıkları tarihi takip eden onbeş gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Kurum içinde, sicil amirlerinin değişimi sonucunu doğuran görev değişikliklerinde de, sicil raporları personelin eski görevine ilişkin amirleri tarafından onbeş gün içinde doldurularak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden görevlerinden ayrılan sicil amirleri, en az altı ay beraber çalıştıkları personelin sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak adı geçen daire başkanlığına teslim ederler.

Kurum içinde görevi değişen ya da Kurumdan ayrılan personelden sicil amiri durumunda olup da sicil raporu düzenlemesi gerekenler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca gönderilecek sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce düzenleyerek, adı geçen daire başkanlığına teslim ederler.

Bir sicil amiri bulunan personel hakkında, o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

İki veya üç sicil amiri bulunan personel hakkında, sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin çeşitli sebeplerle bulunmaması halinde mevcut amirlerin veya amirin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

Sicil düzenleme dönemi içerisinde kısa aralıklarla görev yeri değiştiği için, hiçbir amirle birlikte en az altı ay çalışmamış olanların sicil raporları, üç aydan az olmamak üzere, yıl içinde en fazla birlikte çalıştıkları sicil amirleri tarafından düzenlenir.

Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre kadar görevde kalmamaları halinde durum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından sonradan atanan amire yazılı olarak bildirilir ve en kısa sürede sicil raporunu doldurması istenilir.

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan kanuni izinler (aylıksız izin hariç), doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan tedavi ve hastalık izinleri ile hizmet içi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken altı aylık süreye dahildir. Ancak, sicil değerlendirmesi yapılabilmesi için, amir ile birlikte en az üç ay fiilen çalışılmış olması şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla personel hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır. Hizmet süresinin üç yıldan az olması halinde ise mevcut olanların ortalamasıyla yetinilir.

Personelin uyarılması

Madde 57 — Sicil amirleri tarafından "60"ın altında not verilmek suretiyle olumsuz değerlendirilen personelin sicil raporlarındaki kusur ve eksiklikleri, Başkan tarafından gizli bir yazı ile kendilerine tebliğ edilir.

Sicil raporlarında "60"ın üstünde ortalama not verilmek suretiyle olumlu değerlendirilmiş olmakla birlikte, sicil raporunda yer alan sorulardan biri veya bir kısmı için "60"ın altında değerlendirilmiş kusur ve eksiklikleri dolayısıyla, personel bu değerlendirmeyi yapmış olan sicil amiri veya amirleri tarafından sözlü olarak uyarılır.

İtiraz hakkı

Madde 58 — Sicil raporlarındaki kusur ve eksiklikleri nedeniyle kendilerine tebligatta bulunulan personel, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak Başkana itirazda bulunabilir. Başkan, itirazla ilgili kararını iki ay içinde ilgiliye ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirir.

Amirlerin değerlendirmeleri arasında fark bulunması

Madde 59 — Birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin, personelin sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notları arasında on veya daha fazla puan farkının bulunması halinde, varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve personelin sicil notunun belirlenmesinde üçüncü sicil amirinin yapacağı değerlendirme esas alınır.

Üçüncü sicil amiri bulunmadığı hallerde, ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile yetinilir.

Gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılır. Varsa diğer sicil amir veya amirlerinin değerlendirmeleri esas alınır, yoksa geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır. Hizmet süresinin üç yıldan az olması halinde ise mevcut olanların ortalamasıyla yetinilir.

Olumlu ve olumsuz sicil

Madde 60 — Sicil amirleri, personelin mesleki ve yöneticilik görevlerindeki ehliyetlerinin belirlenmesine ilişkin olarak sicil raporunda yer alan soruların her birini, "100" tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek personelin sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile de personelin sicil notu ortalaması bulunur. Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

Sicil notu ortalaması; "60"dan "75"e kadar olanlar orta, "76"dan "89"a kadar olanlar iyi, "90"dan "100"e kadar olanlar ise çok iyi derecede başarılı olmuş ve olumlu sicil almış sayılır. Sicil notu ortalaması, "59" ve daha aşağı olanlar ise yetersiz görülmüş ve olumsuz sicil almış sayılır.

Olumsuz sicil verilebilmesi için, sicil düzenleme dönemine ilişkin olarak, personelin olumsuz sicile esas olacak tutum ve davranışları bakımından kusur ve eksikliklerinin ya da yeterlik bakımından görevinin ehli olmadığının sicil amirleri tarafından yazılı olarak personele bildirilmiş olması veya sicil amirince yetkisine giren cezalardan birisi ile cezalandırılmış bulunması zorunludur.

Önceki yıllara ait sicil notları olumlu olan personelin son sicil raporunun olumsuz düzenlenmiş olması halinde, üst sicil amiri, olumsuz değerlendirmeyi yapmış olan amirden ayrıca gerekçe ister.

İki defa üst üste olumsuz sicil

Madde 61 — Aynı sicil amirinin yanında iki defa üst üste olumsuz sicil alan personel, takip eden sicil döneminde başka bir sicil amirinin yanında denenir. Son amirinden de olumsuz sicil almaları halinde, atanmalarındaki usule göre Kurumla ilişikleri kesilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun emekliliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

Takdirname ve ödül

Madde 62 — Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile başarı sağlayan personele, ilgili birim amirinin önerisi üzerine Başkan tarafından takdirname verilebilir. Takdirname personelin siciline geçer.

Kurumda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen personele, Kurul kararıyla, bir mali yıl içerisinde bir aylık ücretleri tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı Kurumun toplam kadro sayısının yüzde birinden fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin

Madde 63 — Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın öngördüğü hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında, fiilin veya halin niteliğine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezaları uygulanır.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde ikinci ve izleyen tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ayrı fiil veya haller nedeniyle aynı derecede cezayı gerektiren disiplin suçlarının üçüncü ve izleyen uygulamalarında da bir derece ağır ceza uygulanır.

Disiplin cezası verilirken, personelin geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicillerine de bakılır. Geçmiş çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil almış olan personele verilecek cezalarda, bir derece hafif olan ceza uygulanabilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri derecelerin son kademesinde bulunan personelin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde, aylık ücretinden 1/4 -1/2 oranında kesinti yapılmak suretiyle, öngörülen ceza uygulanır ve tekerrüründe görevine son verilir.

Disiplin kurulları

Madde 64 — Kurum personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere, Kurum Yüksek Disiplin Kurulu ve Kurum Disiplin Kurulu oluşturulur.

Kurum Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanın başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Kurum ana hizmet birimleri daire başkanları arasından Kurul kararıyla belirlenecek iki daire başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Kurum Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında Kurum Yüksek Disiplin Kurulunda görevli amirlere bağlı birer hukuk danışmanı, birim müdürü veya grup başkanından oluşur.

Haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, Disiplin kurullarında görevlendirilemezler.

Disiplin kurulları başkan ve üyeleri iki yıllık süre için belirlenir. Süresi dolanlar yeniden aynı süre ile görevlendirilebilirler.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar ile disiplin kurullarının görev alanı

Madde 65 — Personel hakkında;

a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, disiplin amirlerinin teklifi üzerine Kurum Disiplin Kurulunun kararını aldıktan sonra, Başkan tarafından,

c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, disiplin amirlerinin bu yoldaki teklifi üzerine, Kurum Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla,

verilir.

Kurum Disiplin Kurulu ve Kurum Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Cezayı kabul veya reddederler. Ret halinde, Başkan onbeş gün içinde kendi yetkisinde olan başka bir disiplin cezasını vermekte serbesttir.

Disiplin kurullarının toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar

Madde 66 — Disiplin kurulları başkanının çağrısı üzerine ve en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Disiplin kurullarının sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, raportörlük görevi ise dosyanın disiplin kurulu gündemine alınmasını takiben disiplin kurulu başkanının havale ettiği üye tarafından yürütülür.

Disiplin kurullarının çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılmasına ilişkin hususlar, ilgili disiplin kurulu başkanı tarafından sağlanır.

Disiplin kurulu üyelerinin, kurul çalışmaları sırasında görevleri başında bulunmamaları halinde, yerlerine bu görevleri yürütenler katılır.

Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar. Bundan dolayı disiplin kurulu başkanlarının toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi, en kıdemli üye tarafından yürütülür.

Karar süresi ve usulü

Madde 67 — Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına ilişkin kararlarını, savunmanın alınarak soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren onbeş gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, Başkan tarafından, karara bağlanmak üzere onbeş gün içinde Kurum Disiplin Kuruluna tevdi edilir.

Kurum Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasının alındığı tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlarla ilgili işlerde ise itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin intikalinden itibaren, otuz gün içinde kararını verir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasında, karar soruşturma dosyasına göre verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin talepler, soruşturma dosyalarının Kurum Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.

Disiplin kurulları oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Disiplin kurulu başkanı oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde disiplin kurulu başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar edilir. Karar disiplin kurulu başkanı tarafından açıklanır. Karar özeti disiplin kurulu üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak ve oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararlar, verildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

Kurum Yüksek Disiplin Kurulu karar usulü ve personelin hakkı

Madde 68 — Kurum Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların incelenmesi sırasında gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Savunma hakkı

Madde 69 — Yazılı savunması alınmadan personele disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapan veya yaptıran disiplin amirinin ya da Disiplin Kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

Madde 70 — Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanılmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Personelin, Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ilgili hakkında ayrıca disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmez.

Uygulama

Madde 71 — Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Disiplin cezaları varsa üst sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler başkan yardımcılığı, daire başkanlığı ve grup başkanlığı görevlerine atanamazlar. Görevleri sırasında bu cezaları almış olanlar ise Kurul kararı ile durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.

Disiplin cezalarının sicilden silinmesi

Madde 72 — Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasından itibaren on yıl sonra Başkana başvurularak, verilmiş olan cezanın sicil dosyasından silinmesi istenebilir.

Personelin bu süreler içindeki davranışları isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteği yerine getirilebilir ve bu karar sicil dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde, Başkan tarafından Kurum Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İtiraz hakkı, süresi ve yapılacak işlem

Madde 73 — Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa üst disiplin amirine yoksa Kurum Disiplin Kuruluna yapılabilir. Bu cezaların en üst disiplin amiri sıfatıyla Başkan tarafından verilen cezaya karşı ise doğrudan Kurum Disiplin Kuruluna itirazda bulunulabilir.

Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını verirler.

Kaldırılan cezalar personelin sicilinden silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Kurumla İlişiğinin Kesilmesi ve Görevden Uzaklaştırma

Personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi

Madde 74 — Personelin; görevden çekilmesi ya da çekilmiş sayılması, emekliliği, adaylık döneminde başarısızlığı, görevini yapmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporunun bulunması, başka bir kuruma nakli, memuriyete engel olabilecek mahkumiyeti, işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görevi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi ve ölümü durumlarında Kurumla ilişiği kesilir.

Görevden uzaklaştırma

Madde 75 — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülen veya haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Kurum personelini görevden uzaklaştırmaya Başkan yetkilidir. İhtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan kurum personelinin hakları, tedbirin kaldırılması, tekrar göreve başlatılması ve süreleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM

İzinler, Vekalet, Ücret ve Mali Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

İzinler

Yıllık izin

Madde 76 — Kurum personelinin yıllık izin süresi, toplam hizmeti (kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun çalışılarak geçirilen süreler ile askerlik süresi dahil) bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.

Yıllık izin kullanacak olan personel, bağlı olduğu amirin gerek duyması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir.

Hizmet süresi bir yıldan az olan personel yıllık izin kullanamaz. Personel, bir yıllık hizmet süresini tamamladığı tarihte, yıllık izne hak kazanır. Sonraki izinlerde takvim yılı dikkate alınır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kuruma naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

Kurumda, doğrudan Başkana bağlı olan personelin yıllık izinleri Başkan tarafından, diğer personelin yıllık izinleri ise ilgili amir tarafından verilir.

Yıllık izin kullanan personelin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihleri, izin veren amirler tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Yıllık izinlerin kullanılışı

Madde 77 — Yıllık izin, iş durumu ve personelin isteği göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili amirler tarafından uygun görülen tarihlerde, tam olarak ya da bölünerek kullandırılır.

Birbirini izleyen iki yıla ait yıllık izinler birleştirilerek bir defada ya da bölünerek kullanılabilir. Ancak cari yıl içinde, personelin bir önceki yıla ait izinleri dışındaki kullanılmayan diğer yıllık izin hakları düşer.

Yıllık izinli iken usulüne uygun olarak alınan tabip veya sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan hastalık izin süreleri yıllık izni böler. Ancak, hastalık izin süresi ile kullanılmış olan yıllık izin süresi toplamının, yıllık izin onayında belirtilen toplam izin süresini aşması halinde, hastalık izninin bitiminde göreve başlanılması gerekir. Yıllık iznin kullanılmayan kısmı, yetkili amirin uygun göreceği zamanlarda kullandırılır.

Mazeret izni

Madde 78 — Kadın personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da altı ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.

Erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

Personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Yukarıda belirtilen haller dışında, birim amirinin muvafakatiyle, Başkan tarafından, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle personele 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan izin personelin yıllık izninden düşülür.

Mazeret izni kullanan personelin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihleri, ilgili amirleri tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Hastalık izni

Madde 79 — Kurum personeline, tabip veya sağlık kurulu raporuna dayanılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde ücretli hastalık izni verilir.

Kurum personelinin hastalık izinleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı tarafından, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikle tespit edilen usul ve esaslara uygun alınmış hastalık raporlarında belirtilen süre kadar verilir.

Personelin yurt dışında bulunduğu sırada hastalanması halinde, bulunulan ülkenin mevzuatına uygun olarak alındığı ilgili misyon şefi tarafından onaylanmış hastalık raporlarına istinaden hastalık izni verilir.

Aylıksız izin

Madde 80 — Kurum personelinin bakmaya mecbur olduğu aile fertlerinden veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, personele isteği üzerine her hal için en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Kurum personeline, on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde, memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Doğum yapan personele, istekleri halinde en çok oniki aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izin bir defada kullanılabileceği gibi, oniki aylık süre içerisinde olmak kaydıyla parça parça da kullanılabilir. Oniki aylık süre, doğumdan sonra verilen altı haftalık mazeret izninin bittiği tarihte başlar.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların Kurum personeli olan eşlerine, her defasında bir yıldan az olmamak üzere memuriyetleri süresince en çok dört yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeretin kalkması halinde süresi içinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler görevden çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan Kurum personeli, silah altında bulundukları sürece görev yerleri saklı kalmak suretiyle ücretsiz izinli sayılırlar. Terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde göreve dönmek için Kuruma yazılı olarak başvurmayanlar görevden çekilmiş sayılırlar.

Ücretsiz izin, ilgili birim amirinin uygun görüşü ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkan tarafından verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Vekalet

Vekalet

Madde 81 — Personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine vekil atanabilir veya görevlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret ve Mali Haklar

Ücret

Madde 82 — Personele, kendileriyle yapılan idari hizmet sözleşmelerinde belirlenen miktarlarda ücret her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir.

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen ücret geri alınmaz.

Göstergeler

Madde 83 — Personelin emeklilik açısından aylık ve ek göstergeleri aşağıdaki gibidir.

a) Aylık gösterge: Personelin derece ve kademe aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek aylık gösterge tablosu, Devlet memurları için uygulanan aylık gösterge tablosudur.

b) Ek gösterge: Personelin görev unvanları, kadro dereceleri ve idari sorumlulukları dikkate alınarak, başkan yardımcıları Bakanlık genel müdürleri ile daire başkanları Bakanlık genel müdür yardımcıları ile aynı düzeyde kabul edilmek ve diğer personel hakkında ise başkan yardımcıları için belirlenen miktarı geçmemek kaydıyla Kurul tarafından belirlenen gösterge miktarlarıdır.

Açıktan veya yeniden atamada ücret

Madde 84 — Kurumdaki bir göreve açıktan veya yeniden atananlar, göreve başladıkları günden itibaren ücrete hak kazanırlar.

Yol giderleri ve gündelikler

Madde 85 — Geçici görevle başka yere gönderilen personele ödenecek yol gideri ve gündeliklerin miktarı, ilgili mali yıl Kurum bütçesi ile belirlenir ve Kurulca çıkarılacak Yönerge hükümleri çerçevesinde ödenir.

SEKİZİNCİ KISIM

Uygulama ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Hüküm bulunmayan haller

Madde 86 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 87 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 88 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan :

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu İhale Uzman Yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumunda istihdam edilecek Kamu İhale Uzmanları ile Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul : Kamu İhale Kurulunu,

Kurum : Kamu İhale Kurumunu,

Başkan : Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Meslek Personeli : Kamu İhale Uzman ve Kamu İhale Uzman Yardımcısını,

Uzman : Kamu İhale Uzmanını,

Uzman Yardımcısı : Kamu İhale Uzman Yardımcısını,

Yarışma Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere yapılacak, KPSS ve giriş sınavını,

KPSS : "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak sınavı,

Giriş Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığına yaptırılan yazılı ve Kurum tarafından yapılan sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavı,

Yazılı Sınav : Kurumca belirlenen KPSS taban puanı ve üzeri puan alanlar arasında ÖSYM Başkanlığına yaptırılan yazılı sınavı,

Sözlü Sınav : Kurum tarafından yapılan Kamu İhale Uzman Yardımcılığı sözlü sınavını,

Yeterlik Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılarının üç yıllık yardımcılık dönemlerinden sonra Kamu İhale Uzmanlığına atanabilmeleri için Kurum tarafından yapılan sınavı,

Tez : Kamu İhale Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Uzman Yardımcılığına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar

Temel esaslar

Madde 5 — Kurum meslek personeli, uzman ve uzman yardımcılarından oluşur. Kuruma, uzman yardımcısı olarak atanacakların açılacak özel yarışma sınavını kazanmış olmaları şarttır.

Kurul her yıl, Kurumun uzman personel ihtiyacını dikkate alarak, 4734 sayılı Kanunda belirlenen fakültelerin bölümleri itibarıyla her eğitim grubundan kaç uzman yardımcısı alınacağını ve uzman yardımcılığı yarışma sınavı tarihlerini belirler.

Sınavlara ilişkin hizmetler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav duyurusu

Madde 6 — Kurum, Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda; atama yapılması planlanan kadro sayısını, öğrenim koşullarını, test ağırlıklarını, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden alınacak asgari yetmiş puanı ve diğer koşulları ÖSYM Başkanlığına KPSS kılavuzunda yer almak üzere bildirir. Kurulca belirlenecek, KPSS puan tür ve/veya türlerinden, taban puan ve üzeri puan alanlar için yazılı ve sözlü sınavlar duyurulur.

Giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, sınav konuları, sınav konularına uygulanacak ve sınav puanının tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, atama yapılacak kadro sayısı, bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı, sınava girebilmek için gereken KPSS puan türü ve taban puanı, başvuru esnasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, üniversitelerin mezuniyet dönemleri de dikkate alınarak, başvurunun sona erdiği tarihten en az onbeş gün önce, Resmi Gazetede, Türkiye genelinde günlük dağıtımı yapılan en yüksek tiraja sahip ilk beş gazetenin en az ikisinde, Kurumun internet adresinde ve gerekli görülen diğer yerlerde ilan edilir.

Başvuru şartları

Madde 7 — Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

a) Genel şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında kalan tecil edilmiş mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine iki ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla başvurabilirler.)

5) 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

b) Özel şartlar:

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

3) Kurumun belirlediği KPSS puan türünden başvuru ilanında belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak,

4) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Başvuruda istenen belgeler

Madde 8 — Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan; Kurumca düzenlenecek ve aday tarafından doldurulacak İş Talep Formu, Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı ve KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir.

Başvuru şekli ve yeri ile yapılacak işlemler

Madde 9 — Giriş sınavına başvuru, ilanda belirtilen yerde şahsen yapılır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son müracaat günü mesai bitiminde, toplam müracaat sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

Giriş sınavına kabul edilen adayların adı, soyadı, KPSS numarası ve KPSS puanını belirten listeler hazırlanarak ÖSYM Başkanlığına teslim edilir. Adayların KPSS bilgileri ve diğer belgeler ÖSYM Başkanlığınca kontrol edilerek sınava katılmaya hak kazananlar isim, soy isim ve KPSS puanına göre üç ayrı liste halinde düzenlenerek Kuruma bildirilir.

Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yukarıdaki şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Sınav giriş belgesi ve sınavın yapılacağı yer

Madde 10 — Sınav yeri ve zamanı, adayların iş talep formunda yazılı adreslerine, ÖSYM Başkanlığınca gönderilecek sınav giriş belgesinde belirtilir. Sınava, giriş belgesi olmayan adaylar katılamaz.

Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavı

Madde 11 — Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yazılı sınav

Madde 12 — Yazılı sınavda, adayların alan bilgisinde en başarılılarının belirlenmesi temel esastır. Yazılı sınav, adayların mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak, mühendislik-mimarlık ve sosyal bilimler dallarında olmak üzere iki ayrı uzmanlık alanında, alan bilgisi konularında ÖSYM Başkanlığına yaptırılır.

Bütün konulara uygulanacak ve ortalama puanın tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları ile sınav konularının soru yüzdeleri ve mezun olunan bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı Kurul tarafından belirlenir ve giriş sınav duyurusunda ilan edilir.

Soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak koşuluyla yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması işlemleri, yapılacak protokol esasları dahilinde, ÖSYM Başkanlığı tarafından yürütülür.

Alan bilgisi sınav konuları

Madde 13 — a) Kamu Hukuku Grubu

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

2) İdare Hukuku,

3) İdari Yargı,

4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

5) Ceza Usul Hukuku.

b) Özel Hukuk Grubu

1) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

2) Borçlar Hukuku,

3) Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku),

4) İcra ve İflas Hukuku,

5) Medeni Usul Hukuku.

c) İktisat Grubu

1) Mikro İktisat,

2) Makro İktisat,

3) Uluslararası İktisat,

4) Türkiye Ekonomisi.

d) Maliye Grubu

1) Kamu Maliyesi,

2) Maliye Politikası,

3) Bütçe,

4) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

e) İşletme ve Muhasebe Grubu

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tablolar Analizi,

3) İşletme İktisadı.

Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunları, yukarıda belirtilen beş gruptan kendilerinin belirleyeceği, en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere, toplam üç grubun sorularını cevaplar.

Mimarlık ve mühendislik fakülteleri mezunları için; Kurulca alınması planlanan bölüm itibarıyla, alan bilgisi sınav konuları, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak ÖSYM Başkanlığı ile yapılacak protokolde belirlenir.

Sözlü sınava çağrı

Madde 14 — Yazılı sınavdan en az yetmiş puan almış olmak koşuluyla en yüksek puanı alan adaydan itibaren, eğitim durumları itibarıyla ilan edilen boş kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

ÖSYM Başkanlığı, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim, soy isim ve puan sıralamasına göre hazırlayacağı üç ayrı listeyi ve sınav sonuçlarını Kuruma bildirir.

Sözlü sınava çağrılacak adaylara, sözlü sınavın yeri ve zamanı yazılı olarak ve/veya gerektiğinde diğer iletişim vasıtaları da kullanılarak, sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde duyurulur.

Giriş sınav komisyonu

Madde 15 — Giriş sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Baş Hukuk Danışmanı ve Daire Başkanları arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

Sözlü sınav

Madde 16 — Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile birlikte Kurum hizmetlerinin ve uzmanlığın gerektirdiği kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, önceden İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan değerlendirme formu, her bir komisyon üyesi tarafından, her aday için yüz puan üzerinden ayrı ayrı not verilmek suretiyle doldurulur ve notlar toplanır.

Komisyon üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu oluşturur ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir.

Giriş sınavını kazananların belirlenmesi

Madde 17 — Giriş sınav komisyonu; sözlü sınavı kazananların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını alarak adayların öğrenim dalları itibarıyla giriş sınav notunu tespit eder. Komisyon, giriş sınav notunu esas alarak en yüksek puandan itibaren atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan adayları başarı sırasına göre belirler. Yedek liste düzenlenmez.

Giriş sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanakla tespit edildikten sonra Kurulun onayına sunulur. Kurul tarafından onaylanan liste sözlü sınavın bitimini takip eden üç gün içinde sınav duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla, Kurumda ilan edilir. Sonuçlar kazanan adayların adreslerine ayrıca duyurulur.

Atamadan önce istenecek belgeler

Madde 18 — Uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Erkek adaylardan askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

c) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Altı adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

e) Aday tarafından doldurulacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

f) Kurum tarafından istenecek diğer belgeler.

Nüfus cüzdanı ve yüksek öğrenim diplomasının asılları ibraz edilmek koşuluyla örnekleri Kurum tarafından da tasdik edilebilir.

Ayrıca, giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, ibraz edildiği tarihten en fazla üç ay önce tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış ve ülkenin her yerinde, her iklim koşulunda görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir hali olmadığını gösteren, sağlık kurulu raporu istenir.

Uzman yardımcılığına atanma

Madde 19 — Giriş sınavını kazanan adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir ay içerisinde uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanır. Her ne sebeple olursa olsun, atama tarihini izleyen iki ay içinde göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilir.

Kurum, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve ÖSYM’ ye bildirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetiştirilme

Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

Madde 20 — Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece kamu ihale uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, kurumca verilecek görevlerin yanısıra, birer yıllık birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışmalarından geçirilir. Bu süreç;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeninin tanıtılmasını,

b) Kamu ihale mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

d) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

f) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

g) Kurumun göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

Uzman yardımcılarının, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, Başkanlık teklifi üzerine, Kurul tarafından kabul edilecek, üç dönem çalışmalarını da kapsayacak şekilde hazırlanacak, üç yıllık ayrıntılı bir program çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır. Uzman yardımcıları, bu dönemde görev yaptıkları birim dışında uygun görülen ana hizmet birimlerinde ikişer aylık rotasyona tabi tutulabilir.

Uzman yardımcılarının başarı durumları, alacakları sicil notları, sınav sonuçları ve ilgili daire başkanlıklarınca düzenlenecek raporlarla değerlendirilir.

Değerlendirilmesi yetersiz bulunanlara birden fazla olmamak üzere dönem tekrarı yaptırılır.

Birinci dönem çalışmaları

Madde 21 — Birinci dönem çalışmalarında, uzman yardımcıları, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak ve Kurum İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek aday memurluk eğitiminin yanı sıra, mesleğin gerektirdiği temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan bir eğitime tabi tutulurlar.

Bu dönemde uzman yardımcılarının; inceleme, araştırma ve denetlemeler ile diğer çalışmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır.

İkinci dönem çalışmaları

Madde 22 — Birinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcılarının, Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin inceleme, araştırma, yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Uzman yardımcılarına, mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması yanı sıra yabancı dil bilgisini geliştirmesi için de gerekli koşullar sağlanır.

Üçüncü dönem çalışmaları

Madde 23 — Bu dönem çalışmaları, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Tez konusunun belirlenmesi

Madde 24 — Üçüncü dönem çalışmaları kapsamında, uzman yardımcıları Kurumun görev sahası ile ilgili konularda, dönem başından itibaren bir ay içinde Başkanın onayı ile tez konusunu seçer.

Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına en çok bir yıla kadar süre verilir. Tez konusu belirlenen her uzman yardımcısına, Kurum içinden veya dışından bir tez danışmanı görevlendirilir.

Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu seçmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Uzman yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

Madde 25 — Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini ilgili daire başkanının aracılığıyla, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, zorunlu halin devam ettiği süre kadar ek süre verilir.

Süresi içerisinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tez değerlendirme

Madde 26 — İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, verilen tezleri, en geç beş gün içerisinde, yeterlik sınav komisyonu üyelerine gönderir. Yeterlik sınav komisyon üyeleri, otuz gün içinde tezin incelenmesini tamamlar.

Yeterlik sınav komisyonu, tezlerle ilgili, yeterli bulunmuş ise yeterliğinin, yetersiz bulunmuş ise yetersizlik nedenlerinin yer aldığı bir rapor düzenler. Tezler, komisyonda oy çokluğuyla kabul ya da ret edilir. Sonuçlar en geç iki gün içerisinde açıklanır.

Başarısız tez ve tez düzeltme

Madde 27 — Başarısız tez veren veya tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Uzman yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

Uzman yardımcısı kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek de, ikinci hakkını değerlendirebilir. Bu durumda, uzman yardımcısına ikinci hakkını kullanabilmesi için en az altı aylık bir süre tanınır.

Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi, Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları ile Yeterlik Sınav Komisyonu

Yeterlik sınavı

Madde 28 — Yeterlik sınavı, tezin sözlü savunulması ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan ibarettir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

Madde 29 — Uzman yardımcıları;

a) Hazırlanan uzmanlık tezinin yeterli bulunması,

b) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olması, (Bu süreye ücretsiz izinler, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir),

c) Her yıl olumlu sicil almış olması,

d) Katıldığı staj ve eğitim faaliyetlerinde başarılı olması,

e) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden en az yetmiş puan alması veya Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) ve International English Language Testing System (IELTS) sınavlarının birinden sınav tam puanının yüzde yetmişi oranında puan alması şartıyla,

yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Uzman yardımcılığı döneminde yeterli yabancı dil puanı alamayan uzman yardımcılarına en az altı ay süre verilir. Bu sürede de yabancı dil bilgisi için belirtilen barajı aşamayan uzman yardımcıları yeterlilik sınavına girme haklarını kaybeder.

Yeterlik sınav komisyonu

Madde 30 — Yeterlik sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Baş Hukuk Danışmanı ve Daire Başkanları arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, yukarıda sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

Yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı Aşamaları ile Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı duyurusu

Madde 31 — Uzman yardımcılarına, yeterlik sınavının zamanı ve yeri sınavdan en az on gün önce yazılı olarak bildirilir.

Tezin sözlü savunulması

Madde 32 — Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, yeterlik sınav komisyonu üyelerinin huzurunda hazırladığı tezin sözlü savunmasını yapar ve komisyon üyeleri tarafından tez konusuyla ilgili olarak sorulan soruları cevaplar. Sözlü savunmaya ilişkin değerlendirme, yeterlik sınav komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

Sözlü sınav

Madde 33 — Tezin sözlü savunulmasından bir gün sonra uzman yardımcısı Kurumun görev alanına giren konularda sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda genel konular ile birlikte uzman yardımcılarının uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları, yardımcılık döneminde haklarında düzenlenen raporlar da incelenerek tepki, muhakeme, kavrayış, ikna, bildiğini ifade ve temsil kabiliyetleri de ölçülür.

Sözlü sınava ilişkin değerlendirme yeterlik sınav komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın tezin sözlü savunmasına veya sözlü sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olan adaylar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yeterlik sınav notu ve sonucu

Madde 34 — Yeterlik sınav komisyonunca tezin sözlü savunması ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak yeterlik sınav notu tespit edilir. Yeterlik sınav notu yetmiş puan ve üzerinde olan uzman yardımcıları başarılı, yetmiş puanın altında olanlar ise başarısız sayılırlar. Sonuçlar üç gün içerisinde ilan edilir.

Uzmanlığa atanma

Madde 35 — Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, Kurul kararı ile durumlarına uygun uzman kadrolarına atanır.

Uzman yardımcılığından çıkarılma

Madde 36 — Uzman yardımcılarından;

a) Yardımcılık döneminde, meslek personeli karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları belgeyle saptananlar ile olumsuz sicil alanlar,

b) Dönem tekrarına rağmen başarısız olanlar ile tezi yetersiz bulunanlar,

c) Yeterlik sınavına katılma hakkını elde edemeyen, başarısız olan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler ile iki defa üst üste mazeretli de olsa yeterlik sınavına girmeyenler,

d) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil puanını alamayanlar,

uzman yardımcılığı kadrolarından, Kurul kararı ile Kurumda durumlarına uygun, meslek personeli dışındaki idari kadrolara atanır.

BEŞİNCİ KISIM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri

Görevleri

Madde 37 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatla Kuruma verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir.

a) Kamu ihalelerinin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek, bu konularda her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek ve konuyu sonuçlandırmak,

b) Kamu ihaleleri konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla standart ihale dokümanlarının, tip sözleşmelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, fiyat farkları ile ilanlara ilişkin esas ve usullerin ve her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak,

c) Kamu ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden şikayetin açıkça 4734 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması ile ilgili hususlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak,

d) Kuruma intikal eden kamu ihaleleri ile ilgili şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

e) Kurul incelemesine giren, kamu ihalelerinde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu yetkili makamlara iletilmek üzere amirlerine bildirmek,

f) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna dair Kurumca gerekli görülen iddiaları incelemek ve bu konuda rapor düzenlemek,

g) Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak,

h) Kurumun görev alanına ilişkin olarak, ulusal ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, düzenlemelerde, istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

i) Kurumun görev alanına giren ve kamu ihalelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili konular itibarıyla istatistikler oluşturmak ve yayımlamak ile haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak,

k) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılımlarında karşılaştıkları engellemeleri izlemek, araştırmak ve gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak,

l) Kurum tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetkileri

Yetkileri

Madde 38 — Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine Kurum tarafından verilen görevler çerçevesinde;

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın Kuruma görev veren hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya,

b) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş istemeye,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda Kurumun görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine,

yetkilidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevlerini yerine getirmeleri sırasında talep ettikleri belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içerisinde verilmesi zorunludur.

ALTINCI KISIM

Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Çalışmada Uygulanacak Temel Esas ve Usuller

Temel esas ve usuller

Madde 39 — Uzman ve uzman yardımcıları; görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kullanarak, Kurum ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.

Uzman ve uzman yardımcılarının, görevlerini yerine getirirken, ilgili kişi ve kuruluş çalışanlarına karşı, görevin gerektirdiği vakar ve ciddiyet içinde davranmaları esastır. Ayrıca, incelemelerde ve denetlemelerde tespit edilen hususlar hakkında ilgililerle görüşmelerde veya bilgi isteme taleplerinde, Kurum ciddiyetine yakışır bir şekilde davranılması, uyarıcı, yol gösterici, öğretici ve yapıcı olunması gerekmektedir.

Yurt dışı görevlendirme

Madde 40 — Kamu ihale uzmanlarının verimlilik ve etkinliğini artırmak amacıyla, yurtdışında Kurumun görev alanına giren konularda eğitim veren yabancı eğitim kurumlarında, Kurumca belirlenecek dallarda, lisansüstü eğitim programları düzenlenir. Eğitim programları iki yıldan fazla olamaz.

Kamu ihale uzmanları, ayrıca yurt içi ve dışında yapılacak, lisansüstü eğitim, yabancı dilini geliştirme, seminer, kurs, staj, araştırma ve konferans gibi programlara gönderilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlerin Yürütülmesi

Görevlerde süre ve sorumluluk

Madde 41 — Uzman ve uzman yardımcılarının, verilen görevleri söz konusu görevin gerektirdiği sürede bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı öngörülen görevler hakkında gerekçeli bilgi verilir.

Verilen işlerden, uzman ve uzman yardımcısı ilgili amirle ve/veya amirlerle birlikte sorumludur.

Görevin yürütülmesinde yöntem

Madde 42 — Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenlerin cevaplarını hazırlamak ve amirine sunmak suretiyle işlemin tekemmül ettirilmesini sağlamak zorundadır.

Uzman ve uzman yardımcıları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca yapılan şikayetlerin ilk incelemesini öncelikle usul yönünden yapar. Usul yönünden yapılacak bu inceleme sonrasında, mevzuata uygunluğun yanı sıra, Kamu İhale Kanununun amaçları ve özellikle kamunun, idarelerin ve ilgililerin hak ve menfaatlerini korumak, ihale sürecinde açıklık, rekabet, kaliteli hizmet, güven ve istikrar ile şeffaflığın gereklerini de dikkate alarak ihale sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak açısından da gerekli değerlendirmeleri yapar ve oluşturduğu görüş çerçevesinde hazırladığı yazı veya rapor ile konuyu sonuçlandırır. Uzman ve uzman yardımcıları, yazı ve başvurular dışındaki görevleriyle ilgili olarak yapacakları inceleme, araştırma, değerlendirme ve diğer çalışma sonuçlarını, düzenleyecekleri raporlarda gösterir.

Görevin yürütülmesinde yazı dili

Madde 43 — Yazıların ve raporların, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun şekilde, anlaşılır ifadeler kullanılarak, sade ve düzgün bir üslupla, hiçbir kişi veya kuruluşu rencide edebilecek sıfat ve ifadeler kullanılmadan, resmi yazışma usullerine uyularak ve konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak yazılması esastır.

Çalışma grupları oluşturulması

Madde 44 — Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman ve uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde ilgili başkan yardımcısının teklifi ve Başkanın onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

Çalışma grubunun yaptığı çalışma sonucu, ortak bir raporda toplanır ve çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine görüşlerin dayanağını belirtmek suretiyle kayıt koyabilirler.

YEDİNCİ KISIM

Geçici ve Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 45 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 12/6/2002 tarih ve 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — KPSS yabancı dil sınavına katılmayanlar, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil seviyesine sahip olduklarını belgelemek zorundadır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan :

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda idareye teslim edilen hizmet işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkeler

Madde 4 — Taahhüt konusu hizmet yerine getirilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Muayene ve kabul işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağının sözleşme ve eklerinde belirtilmesi zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

Madde 5 — Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri

Madde 6 — Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 - 49 uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar.

Yukarıda belirlenen süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.

Muayene ve kabul komisyonlarının kararları

Madde 7 — Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muayene ve Kabul İşlemleri

Kabul başvurusu

Madde 8 — Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici yapılmış olan hizmet işinin kabulün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda işin kabule uygun bulunması halinde durum, "Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi" (standart form-KİK56.0/H) düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenecek süre içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

Kontrol teşkilatı tarafından hizmette önemli ve hizmetin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmeyerek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre hareket edilir.

Kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 9 — Muayene ve kabul komisyonu işyerine giderek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44- 49 uncu maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

Temizlik, yemek , taşıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen sürekli nitelikli işlerde kontrol teşkilatının , işin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar esas alınarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlere göre kabul işlemleri gerçekleştirilir.

Muayene ve kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, "Kabul Tutanağı" nı (standart form KİK57.0/H) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır.

Kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 10 — a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.

Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Muayene ve kabul komisyonunca öngörülen sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, idare Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü madde hükümlerine göre kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır veya eksik işler için tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.

Kabul tutanağının onayı

Madde 11 — Kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır.

Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 34 üncü maddeleri hükümleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 13 üncü maddesindeki gizlilikle ilgili hükümler saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kısmi kabul yapılması

Madde 12 — İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik esasları aynen uygulanır.

İşin süresinden önce bitirilmesi

Madde 13 — İşin süresinden önce bitirilmesi durumunda, yüklenicinin başvurusu üzerine, idarenin uygun görmesi ve ek maliyet getirmemesi halinde, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işin kabulünü yapabilir.

Sorumluluk

Madde 14 — Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan :

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, anılan Kanunun 48-52 nci maddesi hükümlerine göre ihale ettikleri danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkeler

Madde 4 — Taahhüt konusu danışmanlık hizmeti yerine getirilmedikçe veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Muayene ve kabul işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağı sözleşme ve eklerinde belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu

Madde 5 — Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. Hizmetin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının danışmanlık konusu hizmetin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya hizmetin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

Hizmetin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı personeli, muayene ve kabul komisyonlarında üye olamaz. Ancak, kontrol teşkilatı personelinin hizmetin kabulü sırasında hazır bulunması zorunludur.

Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri

Madde 6 — Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen sürede, hizmetin kabulünü yapar.

Muayene ve kabul komisyonlarının kararları

Madde 7 —Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul İşlemleri

Kabul başvurusu

Madde 8— Sözleşme konusu hizmet tamamlandığında, yüklenici hizmetin kabulünün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunur.

Bu başvuru üzerine, kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda; hizmetin mevcut haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığı veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığı ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğu tespit edilirse, "Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesi" (standart form-KİK56.0/D) düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir. Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenecek sürede yetkili makamca, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

Kontrol teşkilatı tarafından, gerçekleştirilen hizmette önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare, bu bildirim üzerine hizmetin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen en az yirmi gün süreli bir ihtarda bulunarak hizmetin tamamlanmasını ister. Bu ihtardan sonra Yüklenici hizmeti süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise Sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, sözleşmenin süresinin aşılmasına neden olursa, aşan süre cezalı olarak çalışılır.

Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek kabul için yüklenici tarafından ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle hizmetin Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir listenin eklendiği "Danışmanlık Hizmetleri Kabul Teklif Belgesi" (standart form-KİK56.0/D) düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirir.

Kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 9 — Muayene ve kabul komisyonu hizmeti inceler, muayene eder. Yapılan inceleme ve muayene sonunda hizmeti kabule hazır bulduğu takdirde, "Kabul Tutanağı"nı (standart form KİK57.0/D) yeterli sayıda düzenler.

Sürekli nitelikteki hizmetlerde, kontrol teşkilatının işin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belgeler esas alınır. Kabul komisyonu, yüklenicinin idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını tespit ederse kabul tutanağını düzenler.

Kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 10 — a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir. Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Muayene ve kabul komisyonunca tespit olunan sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde belirtilen ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine kadar ertelenir. Ancak bu gecikme sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde İdare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu eksik hizmetlerin bedeli, yüklenicinin varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Kabul tutanağının onayı

Madde 11 — Kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır.

Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu hizmetten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13, 29 ve 32 nci maddeleri hükümleri ile hizmete ait sözleşmenin gizlilik maddesi hükümleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kısmi kabul yapılması

Madde 12 — İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu hizmetin tamamlanmış bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik esasları aynen uygulanır.

Hizmetin süresinden önce bitirilmesi

Madde 13 — Hizmetin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, idareye ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla, idare hizmetin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hizmetin kabulünü yapabilir.

Sorumluluk

Madde 14 — Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan :

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;

Komisyon: Bu Yönetmelikte düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu,

Depo: Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yeri,

Numune: Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmı,

Laboratuvar muayene raporu: Analiz sonucunda, numunenin ihale dokümanına uygun olup olmadığını belirten belgeyi,

Hakem laboratuvar: İhale dokümanında itiraz muayenesinin yapılacağı laboratuvar olarak belirtilen ve vereceği rapor kesin olan laboratuvarı,

Fiziksel muayene: Malın fiziksel özelliklerinin görsel ve duyusal olarak kontrolünü,

Ara denetim: İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesini,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5 — Satın alınan mal yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.

İhale dokümanında belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir.

İdareler, muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında alınacak danışmanlık hizmetleri, yüklenici ile mali ve/veya hukuki ilişkisi bulunan hizmet sunucularından sağlanamaz.

İKİNCİ KISIM

Muayene ve Kabul İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

Muayene ve kabul komisyonlarının kurulması

Madde 6 — İhale yetkilisi tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

Muayene ve kabul komisyonlarına ara denetimi gerçekleştiren personel katılamaz.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlarda, idareye teslim anında komisyon kurulmadan idare yetkilisince kabul işlemleri yapılabilir.

Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.

Komisyonun görev ve sorumlulukları

Madde 7 — Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.

b) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır.

c) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

d) Komisyon, ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene Esas ve Usulleri

İmalat veya üretim sürecinde ara denetim

Madde 8 — Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren alımlar; geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Malın niteliğinin üretim aşamasında denetim veya muayene gerektirmesi halinde bu mallar idarenin görevlendirdiği kişi yada kişiler vasıtası ile üretimin yapıldığı yerde incelenebilir. İhale dokümanında yer alması koşulu ile denetim için görevlendirilenler üretici firmalara önceden haber vermeksizin üretim sırasında kontrol yapabilir.

Üretim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar rapor halinde düzenlenir ve denetim görevlisi ile ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Bu raporun olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddini bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte muayene ve kabul aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır.

İncelemede üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağının tespit edilmesi halinde, bu durum bir raporla tespit edilerek yükleniciye bildirilir. Üretim şeklinin idarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde idare, malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir.

Ancak son muayenede kontrol imkanı bulunan hususlar için imalat sürecinde denetim yapılmayabilir.

Bu şekilde yapılan denetimler muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere idareye sunulur.

Denetimin idarenin personeli tarafından yapılması esastır. Ancak işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda idareler bu konuda hizmet satın alabilir.

Muayene edilecek yer ve alınacak tedbirler

Madde 9 — Muayeneye tabi tutulacak mal veya numune, idarenin mevcut malları ile karışmaması amacıyla ve malın niteliği ve evsafı değişmeyecek şekilde, muayene sonucu alınıncaya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır.

Bunun mümkün olmaması halinde, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir yerde yapılır ve sözleşme konusu malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır.

Yurt dışından tedarik edilen malın muayene ve kabul işlemleri

Madde 10 — Yurt dışından tedarik edilecek malzemenin muayene ve kabul işlemleri malın teslim şekline bağlı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yurt dışında yapılacak muayene ve kabul işlemlerinde idarece yükleniciden komisyon üyelerinin harcırahları da dahil olmak üzere herhangi bir masraf talebinde bulunulamaz.

İdarelerce yurt dışında komisyon görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı ya da teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda idare, alım işlemlerini geciktirmemek kaydıyla, muayene ve kabul işlemlerine esas olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alabilir. Ancak, denetim kuruluşlarınca kabule esas olmak üzere hazırlanan raporlar nihai olmayıp, idarece kurulan muayene ve kabul komisyonlarının onayı ile kesinleşir.

Muayene işlemleri

Madde 11 — Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

a) Yüklenici malı teslim edip/ işi ifa ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat eder.

b) İdare başvurunun alınmasını müteakip en fazla on (10) gün içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatır.

c) İdare tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanması için daha önce kurulmuş olan komisyona talimat verilir.

d) İdare tarafından yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yerde, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir.

Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenicinin görevleri

Madde 12 — Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın;

a) Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,

b) Numunenin ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi,

c) Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması,

sağlanmalıdır.

Muayenede aranacak hususlar

Madde 13 — Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise bir numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur.

Tekrar inceleme

Madde 14 — Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir.

Muayenede izlenecek yöntem

Madde 15 — Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri, laboratuvar muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır.

Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme ihale dokümanında yer verilmek zorundadır.

İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir. Bu durumda laboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilemez.

Sonuç olumlu ise, laboratuvar muayenelerine geçilir. Bu niteliklerin de uygun bulunması halinde kabul raporu düzenlenir.

Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesi

Madde 16 — Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur. Tutanaklarda muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem, usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa yüklenici ve/veya vekiline imzalattırılır. Muayene aynı günde bitmez ise, yüklenici ve/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir.

Laboratuvar muayeneleri

Madde 17 — Bu işlemlerden sonra alımın niteliğinin laboratuvar muayenesi gerektirmesi halinde laboratuvar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir.

Laboratuvar muayeneleri, varsa idarenin kendi laboratuvarlarında, yoksa diğer kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel laboratuvarlarda yapılır.

İdareler ihale dokümanında laboratuvar muayenelerinin kimin tarafından hangi yöntemle yaptırılacağı ile masraflarının kime ait olacağını ve hangi sonucun muteber alınacağını belirteceklerdir.

Hakem laboratuvar muayenesi

Madde 18 — Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde, itiraz muayenesi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numunelerle birlikte hakem laboratuvarda incelettirilir. Hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir.

İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal üzerinden yapılır.

Teslim süresi içinde muayene hakları

Madde 19 — Teslim süresi içinde getirilen malların veya yapılan işin muayeneleri uygun çıkmazsa bu süre içinde yüklenici malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir.

Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar kabul edilerek muayeneleri yapılır.

Muayene raporlarının düzenlenmesi

Madde 20 — Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç "niteliklerine uygundur" veya "niteliklerine uygun değildir" şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.

Kararın verilişi

Madde 21 — Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Karara karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul İşlemleri

Geçici kabul

Madde 22 — Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır.

Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 23 — Komisyonca yapılan muayene ve incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin / malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir ve imzalanan bu tutanak yetkili makama gönderilir. Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

Yapılan inceleme neticesinde komisyonca iş/mal geçici kabule hazır bulunmadığı takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve idareye bildirilir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.

Kısmi kabul yapılması

Madde 24 — İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

Kabul

Madde 25 — Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, yüklenici işin kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile idareye başvurur. Komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır. Malın / işin kabulü ve ödemeye ilişkin bildiri yükleniciye yazılı olarak yapılır.

Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, kabul komisyonu kurulur ve kabul işlemleri yapılır.

Kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 26 — Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu taktirde bu husus ve kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde rapor işleme konulur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Sorumluluk

Madde 27 — Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi

Madde 28 — Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla idarece uygun görülmesi halinde, mal ve/veya işin sözleşmesindeki teslim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre mal ve/veya işin muayene ve kabul işlemlerini yapabilir.

Özel hükümler

Madde 29 — İdareler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla görev ve hizmet alanlarının özellikleri veya sürekli alım konusu olan malların ve yapılan işlerin nitelikleri doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler.

Denetleme ile muayene ve kabul işlemlerine ilişkin belgelerinin şekli ve içeriği ilgili idarelerce tespit olunur.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan :

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, teslim edilen yapım işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

Muayene ve Kabul komisyonlarının kuruluşu

Madde 4 — Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.

İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

Muayene ve Kabul komisyonlarının görevleri

Madde 5 — Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar.

Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kesin kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kesin kabulünü yapar.

Yukarıda belirtilen süreler, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.

Muayene ve Kabul komisyonlarının kararları

Madde 6 — Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Kabul

Geçici kabul başvurusu

Madde 7 — Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.

Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde iş yapı denetim görevlisince ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisi Ek-1 deki "Geçici Kabul Teklif Belgesi" ni (standart form- KİK048.0/Y) düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on (10) gün içinde Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 8 — Geçici kabul komisyonu işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri muayene eder ve inceler.

a) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu taktirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten Ek-2 deki "Geçici Kabul Tutanağı" nı (standart form-KİK049.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

Geçici kabul inceleme ve muayenesi sırasında, komisyon kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse, bu eksiklikleri tutanakta belirtir ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler.

Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.

Tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında yapı denetim görevlisi durumu tutanağın altına kaydederek imzalar ve tutanağı yetkili makama gönderir.

Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesi hükümleri uygulanır.

b) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı taktirde, durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.

Geçici kabul itibar tarihi

Madde 9 — Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

Geçici kabul tutanağının onayı

Madde 10 — Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kabul

Kesin kabul başvurusu

Madde 11 — Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, Ek-3 teki "Kesin Kabul Teklif Belgesi" (standart form-KİK50.0/Y) hazırlanır. Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi

Madde 12 — Kesin kabul komisyonu işyerine giderek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, Ek-4 teki "Kesin Kabul Tutanağı"nı (standart form KİK51.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

Kesin kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 13 — a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.

Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

b) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde, kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.

Kesin kabul tutanağının onayı

Madde 14 — Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır.

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Kısmi kabul yapılması

Madde 15 — İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

İşin süresinden önce bitirilmesi

Madde 16 — İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine idare, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre işin kabulünü yapabilir.

Sorumluluk

Madde 17 — Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


DÜZELTME

 

18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’nin 5 inci sayfasında “Diyanet İşleri Başkanlığından” başlığı ile yayımlanan, “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in başlığı “Devlet Bakanlığından” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı