Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Aralık 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24967

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânın Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik

— Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-8 Sayılı Kararı

 

Tebliğ

— Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (No: 2002/66)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3445

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Hasan Basri AKTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3446

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğüne Hidayet ATASOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3447

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına Ali ÖZCAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

17 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3450

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Prof. Dr. Mustafa İSEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

17 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17/10/2000 tarihli ve 24203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 10 uncu maddesinin B- Özel Şartlar bendinin (15) inci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15- Mübaşir kadrosuna atanabilmek için;

En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânın Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı aracılığı ile, Yabancı Askerî Satışlar (FMS) yöntemi ve uygulama usulleri kullanılarak gerçekleştirilecek alımlar için, imzalanan alım sözleşmeleri (LOA) bedelinin % 100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir veya mutemetler adına kredi açtırılabilir. Toplamı, sözleşme bedelini geçmemek kaydıyla, aynı sözleşme için birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Verilen avans veya açılan kredi, sözleşme süresi içinde, ilgili olduğu malî yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Verilen avans veya açılan kredilerin, sözleşmenin sona ermesini müteakip takip eden yıl sonuna kadar, her bir sözleşme için açılan tüm avans veya krediler icmal edilerek bir defada mahsubu yapılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

—— • ——

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; radyo, televizyon ve veri yayınlarının Türkçe yapılması esası yanında, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4771 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

b) TRT: Türkiye Radyo –Televizyon Kurumunu,

c) Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

d) Veri yayını: Radyo ve televizyon yayını ile birlikte, radyo ve televizyon programlarıyla ilintili veya radyo ve televizyon programlarından bağımsız verilen, elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan yayınları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayınların Dili

Yayınların Dili

Madde 4 — Yayınların Türkçe yapılması esastır. Yayınlarda Türkçe’nin özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili olarak gelişmesi sağlanmalıdır.

Türk Vatandaşlarının Kullandıkları Geleneksel Dil ve Lehçelerde Yayın

Madde 5 — Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir.

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerdeki yayın, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yapılır.

Bu dil ve lehçelerde yetişkinler için haber, müzik ve kültürel alanda bir veya birkaç dil veya lehçede yayın yapılabilir. Bu dil ve lehçelerin öğretilmesine yönelik yayın yapılamaz.

Üst Kurul ile TRT arasında düzenlenecek bir protokolle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun maddi katkıları ve TRT’nin olanakları ölçüsünde, mülki amirlerin görüş ve talepleri de dikkate alınarak, bu dil ve lehçelerde yayın yapılması ve bu yayınların izleyici-dinleyici profilinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması sağlanır.

TRT tarafından bu dil ve lehçelerde yapılan yayınlar hakkında bu Yönetmelik ile protokol hükümleri uygulanır.

Bu dil ve lehçelerde yapılacak radyo yayınları günde kırkbeş dakikayı ve haftada toplam dört saati, televizyon yayınları günde otuz dakikayı ve haftada toplam iki saati aşamaz. Televizyon yayınlarında içerik ve süre açısından bire bir olmak kaydıyla, programlar Türkçe alt yazıyla, radyo yayınlarında ise programın yayınlanmasını takiben Türkçe tercümesi verilmek suretiyle yapılır.

Başvuru

Madde 6 — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; izleyici-dinleyici profiline göre yapılacak olan televizyon ve radyo programlarının yayın alanı, dil ve lehçeleri bu dil ve lehçelerde yayınlanacak haber, müzik, kültür yayın türlerini, haftanın hangi gün ve/veya günlerinde yayınlanacağını, günlük yayın akışı içindeki yerleşimini, aylık ve yıllık yayın planlarını belirleyen yönetim kurulu kararı ile münhasıran bu yayınlarla ilgili denetleme kurulu, sorumlu müdür, haber biriminde çalışanlar ve spikerlerin 3984 sayılı Kanun ve yönetmeliklerde aranılan vasıfları taşıdıklarına dair belgeleri eklemek sureti ile Üst Kurul’a başvurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, İzin ve Yükümlülükler

Değerlendirme ve İzin

Madde 7 — Hangi dil ve lehçe ve/veya dil ve lehçelerde yayın yapılacağı, yayın alanı, izleyici-dinleyici profiline göre Üst Kurul tarafından değerlendirilir.

Üst Kurul, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapacak TRT Kurumu’nun başvurusundaki bilgi ve belgelere bağlı kalmaksızın ilgili resmi mercilerden resen bilgi ve belge temin etmek suretiyle izin koşullarını değerlendirir.

Yükümlülükler

Madde 8 — Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerdeki yayınlar; hukukun üstünlüğüne, Anayasa’nın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe, genel ahlaka, Cumhuriyet’in Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 3984 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenen esas ve ilkelere, Üst Kurul’un öngördüğü yükümlülüklere, izin şartları ve taahhütlerine uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılmak zorundadır.

Bu yayınlar süresince, diğer yayınlar için kullanılan stüdyo düzeni değiştirilemez. Program sunucu ve spikerleri çağdaş kıyafetler içinde olmak zorundadırlar.

Cezalar

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan yayınlar; 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilir.

Üst Kurul’un kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Diyanet İşleri Başkanlığından :

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama,Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 nolu bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1-c) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü sayılan görevlerde veya İlahiyat Fakülte/Fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam 10 yıl çalışmış olmak.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı