Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Kasım 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24950

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1995/13 (2981 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3290 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1995/51 Sayılı Kararı

 


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Kasım 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-20044

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı’na katılmak üzere, 28 Kasım 2002 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-06-271-2002-799

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Kasım 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20044 sayılı yazınız.

Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı’na katılmak üzere, 28 Kasım 2002 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin 

Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile 

Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine

İlişkin Yönetmelik

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut sözleşmeleri kapsamında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti sürdürme görevi verilen tüzel kişilerin mevcut sözleşmelerinin tadiline ve iletim faaliyeti ile vazgeçilen faaliyetlerin ilgili kuruluşlara devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

1. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

2. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

3. Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

4. TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

5. Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

6. İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

7. İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararlarını ve lisansların ekini oluşturan genel ve özel hükümleri,

8. Mevcut sözleşmeler: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,

9. Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

10. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

ifade eder.

İletim tesislerinin devri yükümlülüğü

Madde 4 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında iletim faaliyetini sürdürmekte olan özel hukuk tüzel kişileri, işletmekte oldukları iletim tesislerini tüm hak ve yetkileri ile birlikte bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TEİAŞ’a devretmekle yükümlüdür.

İletim sisteminin işletilmesine ilişkin tüm hak ve yetkilerin TEİAŞ tarafından kullanılmasını teminen iletim tesislerinin devrinin en geç 31/12/2002 tarihine kadar gerçekleştirilmesi zorunludur. Söz konusu süre, tarafların ortak talebiyle, bir defaya mahsus olmak üzere Kurul kararıyla en fazla bir aya kadar uzatılabilir.

Vazgeçilen faaliyetlerin bildirilmesi

Madde 5 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurumca yapılan bildirimi izleyen on iş günü içerisinde, mevcut sözleşmelerinde yer alan faaliyetlerden üretim ve/veya dağıtım faaliyetinden vazgeçme talebini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Kuruma bildirmek zorundadır. Mevcut sözleşmeleri kapsamında sürdürülen veya sürdürülmesi öngörülen elektrik ticareti faaliyeti, ancak dağıtım faaliyeti içerisinde perakende satış faaliyeti olarak sürdürülebilir.

Vazgeçme bildiriminin süresi içerisinde yapılmamış olması halinde, söz konusu tüzel kişilerin üretim ve dağıtım faaliyetlerini Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde birlikte sürdürmek istedikleri kabul edilir. Bu durumda üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri, alınacak lisans hükümlerine göre ilgili mevzuatta öngörülen sınırlamalar dahilinde yürütülür.

Bu durumdaki tüzel kişilerin işlettikleri üretim tesislerinin yıllık toplam tüketimlerinin; Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı hükmü gereği, bölgelerinde tüketime sunulan yıllık toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini aşması halinde, hangi üretim tesislerinin devredileceği taraflarca belirlenir.

Üretim ve dağıtım tesislerinin devri

Madde 6 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında elektrik üretimi ve dağıtımı faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişilerin, bu faaliyetlerden birinden vazgeçme talebinde bulunması halinde; vazgeçilen faaliyetin sürdürüldüğü üretim ve/veya dağıtım tesislerinin devrinin, vazgeçme talebinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Kuruma bildirilmesini izleyen en geç altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

Vazgeçme talebinde bulunulmaması sonucu, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği olarak bazı üretim tesislerinin devrinin gerekmesi halinde ise; taraflarca devri kararlaştırılan üretim tesislerinin devrinin, vazgeçme bildiriminin yapılacağı sürenin sonundan itibaren en geç altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

İletim, üretim ve dağıtım tesislerinin devrine ilişkin yöntem ve devrin kapsamı

Madde 7 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren tüzel kişilerce işletilen iletim, üretim ve dağıtım tesislerinin devrine ilişkin olarak uygulanacak yöntem ve devrin kapsamı, sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükler ile bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak taraflarca belirlenir.

Devreden ve devralan tüzel kişilerin; hizmetin aksamaması için devir konusu piyasa faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli önlemleri almadığı hallerde, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Mevcut sözleşmelerin tadili

Madde 8 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişiler, görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde; Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (b) bendi, 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesi ile geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değişikliklerin kapsamı ve süresinin belirlenerek bildirilmesi hususunda, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurur.

Kurumca bildirilen değişiklikler yerine getirilmediği sürece, bu tüzel kişilerin üretim ve/veya dağıtım lisansı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Mevcut sözleşmelerin tarafları, sözleşmelerin tadiline ilişkin çalışmalarda Kurum temsilcisinin katılımını talep etmeleri halinde, Kurum temsilcisi görevlendirilebilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


 

—— • ——

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı