Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Kasım 2002

CUMA

Sayı : 24944

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4879 Türk-Slovak Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2002/4903 Türkiye-Gine Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme işlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/14/AT)

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/30/AT)

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/93/AT)

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Azami Tasarım Hızı, Azami Torku ve Azami Net Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (95/1/AT)

 

Tebliğler

— Mecburi Standard: SB-2002/02 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/04 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/05 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/07 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/08 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/09 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: SB-2002/10 Sayılı Tebliğ

— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin 2002/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/8)

— Rekabet Kurulunun 01-33/329-93 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-37/365-97 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-51/517-127 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-59/629-166 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-59/637-168 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-26/269-108 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-26/270-109 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-39/432-182 Sayılı Kararı

— Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Kasım 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-19688

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-20 Ülkeleri Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Kasım 2002 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-06-268-2002-786

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Kasım 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19688 sayılı yazınız.

G-20 Ülkeleri Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Kasım 2002 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından :

PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/4/1996 tarihli ve 22606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği"nin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Teftiş Kuruluna, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ında yeterli puan almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder) ve giriş sınavını başarmak şartı ile Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, bilgi, karakter ve genel yetenekler bakımından Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev alabilecek adayların belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından üstün olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurul Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ında yeterli puan almış olmak. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder)”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

"h) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı