Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Kasım 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24936

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Tayyibe GÜLEK’e, Devlet Bakanı M. Zeki SEZER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4727 2002-2003 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2002/4850 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ait Kadro Kararı

2002/4888 Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadro Kararı

 

Yönetmelikler

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkinY önetmelik

— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/29/AT)

— İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/31/AT)

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Yetkisiz Kullanımını Önlemek Amacıyla Tasarlanmış Koruyucu Tertibatlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği  (93/33/AT)

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/94/AT)

— Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Genelge

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/5)

 

Tebliğler

— 2003 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2002/6)

— 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 168/2002/08)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1997/26(765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/10 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Kasım 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-19179

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

KKTC’nin kuruluşunun 19. yıldönümü törenlerine katılmak üzere, 14 Kasım 2002 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Tayyibe GÜLEK’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Zeki SEZER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-06-266-2002-765

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Kasım 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19179 sayılı yazınız.

KKTC’nin kuruluşunun 19. yıldönümü törenlerine katılmak üzere, 14 Kasım 2002 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Tayyibe GÜLEK’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Zeki SEZER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4850

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait, ekli listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası; Ulaştırma Bakanlığı’nın 22/8/2002 tarihli ve 19723 sayılı yazısı üzerine, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

F. BAL

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı V.

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/10/1993 tarihli ve 21715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksiklerin giderilmesini sağlamak ve yetkili ya da ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerle ilgili tekliflerde bulunmak,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için re’sen soruşturma açmak ve derhal durumu Başkanlığa bildirmek,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Müfettiş Yardımcısı olarak atanabilmek için, eleme sınavında başarılı olmak (Kamu Personel Seçme Sınavı Kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumca tespit edilecek asgari puanı almış olmak) ve giriş sınavlarını kazanmak gerekir.

Eleme sınavı; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Genel Müdür, gerek gördüğü takdirde, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümünü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı Duyurusu

Madde 19 — Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, giriş sınavına kaç kişinin çağrılacağı, müfettiş yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, sınav tarihinden en az iki ay önce ve ikişer defadan az olmamak kaydıyla, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az ikisinde ve Resmî Gazete’de ilan edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Son başvuru tarihi itibariyle, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumca tespit edilecek asgari puanı almış olmak,"

"e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü ve seyahate mani bir hali bulunmamak,"

"f) Karakter ve vasıfları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir hali bulunmamak,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda İstenen Belgeler, Başvuru Şekli ve Yeri

Madde 21— Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, iki adet vesikalık fotoğraf ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir.

Yazılı sınavı kazanan adayların, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeleri Kurul’a teslim etmeleri zorunludur.

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

c) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı,

f) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan ise, atama yapılmadan önce ayrıca, Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendindeki şartları haiz olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak ve (ibraz edildiği tarihten en geç altı ay önceki tarihli) sağlık kurulu raporu istenir.

Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği şekilde yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav hazırlık çalışmaları, Sınav Giriş Belgesi ve Yeri

Madde 22 — Genel Müdürlük, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, adaylarda aranan şartların varlığını ya da yokluğunu tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

Giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. sınav yeri ve tarihi, adayların başvuruda belirttikleri adrese daha sonra gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilir. Sınav Kimlik ve Sınav Giriş Belgeleri olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş sınavı Ankara’da yapılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavına Çağrı

Madde 23 — Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılır. Giriş sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) çağırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (C/c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,"

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ön İnceleme Raporu,"

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön İnceleme Raporu

Madde 51 — Ön İnceleme Raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapordur.

Ön İnceleme Raporlarında; yetkili merci tarafından verilen ön inceleme izninin tarih ve sayısı, hakkında ön inceleme yapılanın görevi, kimliği, suç yeri, deliller ve ifadelerin özeti ile varılacak yasal sonuçlara ve yetkili merciin (soruşturma izni vermesi ya da vermemesi) kararına esas öneri belirtilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Soruşturma raporu, Türk Ceza Kanununa ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen eylemler ile disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlara ilişkin olarak düzenlenen rapordur."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ön İnceleme Raporları, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yazılı süre, ya da ek süre onayı alınmışsa toplam süre tamamlanmadan en az beş takvim günü önce, Başkanlığa tevdi edilir.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun dışında kalan soruşturma ve inceleme raporları ise, inceleme ve soruşturmanın bitim tarihinden sonra en çok bir ay içerisinde düzenlenerek Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kabul edilen mazeretin bulunması halinde, bu süre müfettişin talebi üzerine birer ay olarak iki defa uzatılabilir."

Yürürlük

MADDE 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statüde çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

Bu Yönetmelik atanmaları özel hükümlere tabi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları ile 1475 sayılı İş Kanununa tabi işçileri kapsamaz.

Sivil Savunma Uzmanı ve Savunma Uzmanı atamalarında kendi özel kanun ve yönetmelikleri uygulanır. Ancak kendi yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hususlar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük

: Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı Taşra Teşkilatını,

b) Merkez

: Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü merkezini,

c) Taşra Teşkilatı

: Üç Köprü Maden İşletmesi Müdürlüğünü,

d) Birim

: Belirli hizmetler; bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

e) Personel

: Memur ve sözleşmeli olarak çalışanları,

f) Unvan

: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen, kadro ve pozisyonları,

g) Görevde Yükselme

: Genel Müdürlüğümüz personelinin, yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve yükselmesini,

h) Yüksek Okul Mezunu

: 2,3 ve 4 yıllık Yüksek okul mezunlarını,

ı) Fakülte Mezunu

: 4 yıllık lisans öğrenimi veren okul mezunlarını,

i) Master

: 4 yıllık lisans öğrenimi sonrası yapılan yüksek lisans öğrenimini,

j) Doktora

: Yüksek lisans öğrenimi sonrası yapılan doktora öğrenimini,

k) KPDS

: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit sınavını,

l) Toplam Hizmet

: Askerlik dahil her statüdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin toplamını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görev Grupları

Madde 5 — Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görevler hiyerarşik düzen içerisinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde;

1 - Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

2 - Birim Müdürü, Başuzman, Hukuk Müşaviri,

3 - Müdür Yardımcısı,

4 - Başmühendis, Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,

5 - Teknik Şef, Tabip,

6 - Mühendis, Kimyager, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef, Amir,

7 - Şef Yardımcısı, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

8 - Veznedar,

9 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Sağlık Memuru, Ebe.

b) Taşra Teşkilatında;

1 - İşletme Müdürü,

2 - İşletme Müdür Yardımcısı,

3 - Birim Müdürü,

4 - Müdür Yardımcısı,

5 - Teknik Şef, Tabip,

6 - Avukat, Sivil Savunma Uzmanı, Başmühendis,

7 - Mühendis, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef,

8 - Şef Yardımcısı, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

9 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Daktilograf.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Genel Müdürlüğümüzde ;

a) Hukuk Müşaviri, Müdür,Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Teknik Şef, Başuzman kadro ve pozisyonlarına atanacakların en az 4 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte ya da yüksek okul mezunu olmaları,

b) Programcı, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonları için görevde yükselme eğitimine alınacakların en az 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları,

c) Şef Yardımcısı Pozisyonları için Görevde yükselme eğitimine alınacakların en az Lise ve dengi okul mezunu olmaları,

d) Yönetmelikteki diğer görevler için görevde yükselme eğitimine alınacakların en az İlköğretim (Ortaokul) mezunu olmaları,

şarttır.

Hizmet Süresi

Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda ya da I sayılı cetvele tabi Kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen koşullar ile bu Yönetmelikte belirtilen hizmet şartlarına ek olarak Genel Müdürlüğümüzde en az 2 yıl çalışmış olmaları şartı aranır.

Görevde Yükselme Genel Şartları

Madde 8 — Personelin görevde yükselebilmesi için aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Atanabilecek boş kadro veya pozisyonun mevcut olması,

b) Atanabilecek görevde, Genel Müdürlüğün personel ihtiyacının bulunması,

c) Bulunduğu unvanda 9 uncu maddede belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış ve diğer şartları taşıyor olması,

d) Son 3 yıl içinde sicil raporlarındaki başarı derecesi ortalamasını en az "iyi" seviyede olması,

e) Uyarma cezasından daha yüksek bir disiplin cezasıyla tecziye edilmemiş olması.

Görevde Yükselme Özel Şartları

Madde 9 — Personelin görevde yükselebilmesi ve bazı görevlere atanabilmesi için aranacak özel şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna yükselme:

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 3 yıl hizmeti olmak.

b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

1) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 5 yıl hizmeti olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonunda en az 2 yıl görev yapmış olmak.

c) Koruma ve Güvenlik Amirliği pozisyonuna yükselme:

1) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 8 yıl hizmeti olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında toplam en az 8 yıl görev yapmış olmak.

d) Şef Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen çalışmış olmak,

1) Fakülte mezunları 3 yıl,

2) Yüksek okul mezunları 5 yıl,

3) Lise ve dengi okul mezunlarının en az 8 yıl,

e) Şeflik Pozisyonuna Yükselme:

Tahsilleri itibariyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen,sürelerde fiilen Şef Yardımcısı olarak çalışmış olmak,

1) Fakülte mezunları 2 yıl,

2) Yüksek okul mezunları 3 yıl,

3) Lise ve dengi okul mezunlarının en az 5 yıl,

f) Teknik Şeflik pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

g) Başmühendislik pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 2 yıl Teknik Şef olmak kaydıyla toplam 8 yıl Mühendis olarak çalışmış olmak.

h) Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükselme;

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

2) Alt görevlerde en az aşağıda verilen sürelerde fiilen çalışmış olmak:

- Şeflik 3 yıl,

- Başmühendislik 2 yıl.

ı) Birim Müdürlüğü kadrosuna yükselme:

Müdür Yardımcılığında 6 yıl çalışmış olmak,

i) Hukuk Müşavirliği kadrosuna yükselme;

Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak.

j) Başuzmanlık kadrosuna atanma:

Genel Müdürlükte Müdür veya daha üst görevlerde bulunmuş olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki görevlerden (h) bendine kadar ((h) bendi dahil) kadrolara ve pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olanların, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine fiilen en az 75 saat katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi, ihtiyaç durumuna göre iki yılda birden az ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere, Genel Müdürlükçe uygun görülecek yer ve tarihte düzenlenir.

Genel Müdürlük gerekli gördüğünde, görevde yükselme eğitim programı; eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Eğitim Emniyet ve Çevre Başmühendisliği ve Personel Birim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür.

Duyuru

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi, başvuru tarihinin başlangıcından en az bir ay önce Genel Müdürlük personeline duyurulur.

Görevde Yükselme eğitimi için ilgili Birimce yapılacak duyuruda, aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, derecesi,

b) Son başvuru tarihi,

c) Görevde yükselme eğitiminin tarihi ve yeri,

d) Görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak koşullar.

Başvuru

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Genel Müdürlükteki boş kadro ve pozisyonlar için gerekli koşulları taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar duyuruyu yapan eğitimle ilgili birimlere iletilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 13 — Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları Personel Birim Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen ve görülmeyenlerin isim listeleri birimlerine gönderilir.

Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu koşulları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış bile olsalar sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 14 — Eğitimler Personel Birim Müdürlüğü koordinasyonunda, Üretim Birim Müdürlüğü, Yardımcı Tesisler Birim Müdürlüğü, Muhasebe Birim Müdürlüğü, Ticaret Birim Müdürlüğü ve kadrosu boşalan diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Personel Birim Müdürlüğü, görevde yükselme eğitiminin yerini, eğitim programını, eğitim verecek personelin belirlenmesini, eğitimin başlama ve bitiş tarihini, süresini ve diğer bilgileri alacağı onayı müteakip tüm birimlere duyurur.

Görevde yükselme eğitimlerinde, eğitim vermek amacıyla Genel Müdürlük personelinin yanı sıra diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerden de yararlanılabilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı boş kadro sayısının 2 katından fazla olamaz. Başvuru sayısının atama yapılacak boş kadro sayısının 2 katından fazla olması durumunda; öncelikle öğrenim düzeyi,öğrenim düzeylerinin aynı olması durumunda hizmet süresi, bunun da aynı olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar seçilir. Hepsinin aynı olması durumunda, eğitim programına alınacaklar sınav kurulu tarafından seçilir.

Görevde yükselme sınavına iki kez başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programına iki takvim yılı geçmedikçe katılamazlar.

Genel Müdürlük, boş kadro sayısını ve verilecek görevde yükselme eğitim konularını değerlendirilerek görevde yükselme eğitimine alacağı personeli; diğer kamu Kurum ve Kuruluşlarının açacağı görevde yükselme eğitimlerine de katılmalarını sağlayabilir.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları

Madde 16 — Görevde Yükselme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1 - Genel Esaslar,

2 - Temel Hak ve Ödevler,

3 - Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler,

e) Türkçe Dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmış kadro ile ilgili mesleki konular.

Eğitim programının (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı % 60 tır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Koşulu

Madde 17 — Görevde yükselme eğitiminin tamamına katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için; Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav Kurulu

Madde 18 — Sınav Kurulu Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

Sınav Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı’nın Başkanlığında Personel Birim Müdürü, Muhasebe Birim Müdürü, Üretim Birim Müdürü katılımıyla 1 Başkan ve 4 Üyeden oluşur. Gerektiğinde üniversitelerden de üye alınabilir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz.

Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya vekili katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanlar itibariyle daha düşük düzeyde olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde, bu Kurulda görev alamazlar. Yerlerine vekilleri katılır.

Kurulun sekreterya hizmetlerini Personel Birim Müdürlüğü yürütür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 19 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1 - Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini tespit etmek,

2 - Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

3 - Sınavı yapacak Kurumlara yazılı sınav konularının kapsamına giren konuları bildirmek, yazılı sınavlarda sorulacak soruları hazırlatmak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,

4 - Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

5 - Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

6 - Görevde yükselme eğitimine başvuranların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda bu eğitime katılacakların sayısını boş kadro sayısının iki katına indirmek,

7 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin takvim belirlendiğinde bu takvime göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine sınav yaptırmak için başvuruda bulunulmasını sağlamak,

8 - Tutanakları düzenleyip imzalamak,

9 - Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

Madde 20 — Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılan yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Birim Müdürlüğünce sınava katılan personele ve Sınav Kuruluna duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 21 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süre ile veya bir sonraki sınava kadar Personel Birim Müdürlüğünde saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 22 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde Personel Birim Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulunca 15 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 23 — Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro ve pozisyonlara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması durumunda Genel Müdürlükteki bulunduğu unvanda hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de eşit olması halinde son 3 yıllık sicil notunun aritmetik ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

Sınav Sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı birimdeki aynı kadrolar için son sınavda başarılı olup atananlardan sonra gelen başarılılar arasından, başarı sırasına uygun olarak atama yapılır.

Göreve Başlamayanlar

Madde 24 — Görevde yükselme sınavına katılarak bu sınavı kazanıp bir üst göreve ataması yapılanlardan, belge ile kanıtlanması mümkün, kabul edilebilir nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atanma hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler 1 yıl süreyle aynı göreve atanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler ile aynı görev grubundaki alt görevden üst göreve geçişlerde sınava tabi görevler için görevde yükselme sınavına girilmesi şarttır. Görev gruplarınca aynı grup içerisindeki eşdeğer görevler arasındaki geçişler ise atanılacak kadronun veya pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağımlı kalmaksızın yapılabilir.

Sağlık Nedeniyle Görev Değişikliği

Madde 26 — Bulundukları görevi yapamayacakları tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastaneleri sağlık kurullarınca belgelendirilenler, durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. Atama işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi şartı aranmaz.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 27 — Genel Müdürlük, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarıyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış Haklar

Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlara yürürlük tarihinden önce atanmış ve bu Yönetmelikte belirtilen unvanları almış olan kişilerin kazanılmış hakları saklıdır.

Açıktan Atamalar

Madde 29 — Devlet memurluğuna ilk defa atanacaklar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Genel Müdürlüğümüzdeki görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro ve pozisyon bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görevlere veya o görevin bulunduğu görev grubundaki eşdeğer görevlere ya da atanabilecekleri daha alt görevlere atanabilirler.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 30 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin sicil raporlarını doldurmaya ve mesleki ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri; Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi hükümlerine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük

: Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

b) Merkez Teşkilatı

: Merkezdeki diğer birimler de dahil Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

c) Taşra Teşkilatı

: Merkez dışındaki İşletme Müdürlüğünü,

d) İşletme

: Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünü,

e) Sicil Amirleri

: Bu Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

f) Birim

 

ifade eder.

Sicil Amirleri

Madde 5 — Sözleşmeli personelin "Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlar"ını doldurmaya yetkili, birinci ve ikinci sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Geçici Görevli Personelin Sicil Amirleri

Madde 6 — Altı ayı aşkın bir süre geçici görevli olarak başka bir birim amirinin emrinde görev yapanların sicil raporları geçici görev yaptıkları birim amirlerince doldurulur.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 7 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/3/1991 tarihli ve 20828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değişik 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Stajyer Tasfiye Kontrolörü olmak için 16 ncı maddede belirtilen şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca A Grubu Kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile bu Yönetmeliğin aşağıda yer alan hükümlerine göre yapılan meslek giriş sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Giriş sınavını kazananlardan; sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, yetiştirilmek üzere Stajyer Tasfiye Kontrolörü olarak atanırlar.”

MADDE 2 — Yönetmeliğin “Giriş Sınavı Şartları” başlıklı 16 ncı maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan A grubu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda belirtilen şartları haiz olmak.”

MADDE 3 — Yönetmeliğin “Giriş Sınavının Duyurulması” başlıklı 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Yapılacak Giriş Sınavının yeri, zamanı, içeriği (konu grupları) ve değerlendirme yöntemi ile en az 70 puandan az olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı taban puanı ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde öngörülen ilkeler adaylara ilanen duyurulur.

Son başvuru tarihinin çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen veya posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz, başvuru yapılmamış sayılır.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/1/1997 tarihli ve 22873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığına atanmak için 14 üncü maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

Genel Müdürlük, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Vergi İstihbarat Uzman Yardımcığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği;

b) Yükseköğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği;

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği;

d) Kendi el yazısı ile hazırlanmış özgeçmişi (bu öz geçmişinde baba, ana ve kardeşlerin adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve soyadları ile ikametgah ve iş adresleri belirtilir);

e) 4,5X6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf;

f) Adli sicil sorgulama belgesi;

g) Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu gösterir tam teşekkülü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

h) Mal bildirimi;

i) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Denetmen Yardımcılığına atanmak için 17 nci maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

Genel Müdürlük, Denetmen Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılırlar. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılırlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği;

b) Yüksek öğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği;

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği;

d) Kendi el yazısı ile hazırlanmış özgeçmişi, (bu özgeçmişinde; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve iş adresleri belirtilir.);

e) 4,5x6 eb’adında altı adet vesikalık fotoğraf;

f) Adli sicil sorgulama belgesi;

g) Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu gösterir tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

h) Mal bildirimi;

i) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir."

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2257 sayılı Göçmen İşçinin Hukukî Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 4058 sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî Eğitim Müdürlükleri : İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerini,

c) Göçmen İşçi : Sözleşmeli ülkelerden biri tarafından ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer bir sözleşmeli ülkenin yurttaşlarını,

d) Öğrenci : Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları okul çağındaki çocuklarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlgililerin Görevleri ve Eğitim - Öğretim

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 5 — Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının eğitim-öğretimleri ile karşılaşılan sorunlar, Bakanlıkta ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili ana hizmet birimleri, danışma, denetim, yardımcı birimlerin genel müdür ve bağımsız daire başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgili bir üst düzey temsilcisinden oluşan Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilir.

Merkez Yürütme Kurulunun sekreterya görevi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Merkez Yürütme Kurulu;

a) Öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini öğrenmeleri, kimliklerini korumaları konusunda ilgili ülkelerle iş birliği yapılması,

b) İl millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonucunda karşılaşılan ve il olanaklarıyla giderilemeyen sorunlara çözüm getirilmesi,

için gerekli önlemleri alır.

Denklik

Madde 7 — Öğrencilerin eğitim-öğretim düzeyleri, ülkeleri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca değerlendirilerek ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki denklikler il millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 8 — Başvuru durumunda millî eğitim müdürlükleri;

a) Öğrencileri, olanaklar ölçüsünde kendi ülkelerinde devam ettikleri okula/bölüme/programa denk olan ve ikâmetlerine en yakın okula yerleştirir.

b) Öğrencilerin, ülkemiz çocuklarına sunulan eğitim olanaklarından yararlandırılmalarını sağlar.

c) Türkçe bilmeyen öğrencilere, Türkçe’nin öğretilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

d) Öğrencilere, ana dillerinin öğretimi için olanaklar ölçüsünde kurslar düzenler.

e) Göçmen işçilerin de yaygın eğitim yoluyla “Türkçe Öğrenme”, meslekî eğitim yoluyla da “Beceri Kazandırma” kurslarından yararlanmalarını sağlar.

Kayıt-Kabul

Madde 9 — Millî eğitim müdürlüklerince durumları değerlendirilen öğrencilerin kayıt - kabulleri yapılmak üzere ilgili okul veya kurum müdürlüklerine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince bunların kayıtları özel bir deftere yapılır. Sınavla öğrenci alan okulların özel mevzuat hükümleri saklıdır.

Ülkemizdeki zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsar.

Burstan Yararlanma

Madde 10 — Öğrenciler, ülkemiz öğrencileri için tanınan burs olanağından, aynı koşullarla mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda yararlandırılır.

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Devamın İzlenmesi

Madde 12 — Öğrencilerin devam durumları, kayıt tarihinden itibaren izlenir. Devamsızlık gösterenlerin devamı için gerekli önlemler alınır. Ülkemiz öğrencileri için belirlenen devam-devamsızlık koşulları bu öğrencilere de uygulanır.

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Madde 13 — Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların kurallarına uymaları esastır. Öğrencilerin, diğer öğrencilerle uyum içinde öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve çevreye uyum sağlayabilmeleri için okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve rehberlik araştırma merkezlerince gerekli önlemler alınır.

Öğrenci Nakilleri

Madde 14 — Öğrencilerin başka bir yere nakilleri durumunda; nakledikleri yerin millî eğitim müdürlüğünce, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim olanağı sağlanır.

Öğrenim Belgesi

Madde 15 — Öğrencilere sağlanan eğitim olanağı çerçevesinde, ülkemiz çocuklarına verilen öğrenim belgesi verilir.

Diğer Hükümler

Madde 16 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ödül ve disiplin ile kılık-kıyafet gibi konularda öğrenime devam edilen okulun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/29/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların kumandaları, ikazları ve göstergelerinin tanıtımı bakımından araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kumandaları, ikazları ve göstergelerinin tanıtımı konusunda iki veya üç tekerlekli motorlu araç tipine aksam tip onayı belgesi verilmesi işlemlerine dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT : Avrupa Topluluğunu,

c) Onay Kuruluşu: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu, teknik servisleri görevlendiren yetkili merci olan Bakanlığı,

d) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşu adına deneylerin veya incelemelerin yapılmasında, bir test laboratuvarı olarak Onay Kuruluşunca görevlendirilen kurum veya kuruluşu; bu görevin Onay Kuruluşunun kendisi tarafından da yerine getirilebildiğini,

e) İmalatçı: İki veya üç tekerlekli motorlu araçları veya aksam veya ayrı teknik üniteleri imal eden, tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluşu,

f) MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT sayılı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

g) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT sayılı Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

h) Tip Onayı: Bir aracın, bu Yönetmelikteki teknik şartlara uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

i) Araç: Araç sınıflarından birine dahil olup, MOTOY'da yapılan tanımlamaya uygun olarak şase üzerine imal edilen iki ve üç tekerlekli mopedler, iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ve sepetli motosikletleri,

j) Aksam: Aracın bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmeliğe göre bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabilen bir üniteyi,

k) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

l) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

m) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Başvurusu

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Araç için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Belirli bir tipe ait tip onayı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen teknik özellikleri sağlayan aracın herhangi bir tipi için MOTOY’un 6 ncı maddesine ve bu Yönetmeliğe göre tip onayı işlemlerini yerine getirir ve Ek II, İlave 2'de örneği bulunan aksam tip onayı belgesini ve tip onayı numarasını verir.

Eşdeğer Belgeler

Madde 7 - MOTOY’un 12 nci maddesine göre Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun R-60 numaralı Teknik Düzenlemesinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan en son versiyonu ile eşdeğer olup, alternatif olarak R-60'a göre verilen tip onayı belgeleri ve aksam tip onay işaretleri eşdeğer olarak kabul edilir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 8 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasında sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz ve Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

Piyasaya Arz ve Tedbirler

Madde 9 — Kumandaları, ikazları ve göstergelerinin tanıtımı konusunda iki veya üç tekerlekli bir motorlu araçların piyasaya arz edilmesini düzenleyen prosedürler ve tip onayına uygunsuzluk halinde alınan tedbirler MOTOY’da belirtildiği şekilde yapılır.

Bildirimler

Madde 10 — Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) 2000/74/EC sayılı direktif ile değişik 93/29/EEC sayılı AT direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve Onay Kuruluşu ile görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşunun adı ve adresi AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

b) Onay Kuruluşu, tip onayı belgesi verdiği veya reddettiği her araç tipinin doldurulmuş tip onayı belgesinin bir kopyasını bir ay içinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

c) Onay Kuruluşunca, bu Yönetmelik hükümlerine göre tip onayı belgesinin reddi veya geri çekilmesi veya tescilin reddi, geri çekilmesi veya satışın yasaklanması gibi alınan kararların dayandırıldığı nedenler ilgili tarafa bildirilir. Ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan kararlarla ilgili tanınan süreler belirtilir.

Muafiyetler

Madde 11 — Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kumandaları, ikazları ve göstergelerinin tanıtımı konusunda teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, bunlara Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

c) Onay Kuruluşu; ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçları bu Yönetmeliğin şartlarından muaf tutabilir.

Eklerin Uyarlanması

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemesindeki her türlü değişikliği dikkate alarak, bu Yönetmeliğin eklerinin teknik ilerlemelere uyarlanması gerekli her türlü değişiklik, MOTOY'un 12 nci ve MARTOY'un 15 inci maddesinde belirtilen Komitenin çalışma prosedürüne uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak yeni iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için imalatçılar, 31/12/2003 tarihinden sonra bu Yönetmeliğe göre Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ulusal tip onayı belgesi almış araçlar için imalatçılar, 31/12/2004 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe göre tip onayı belgesi almak zorundadır. Aksi taktirde bu araçların ulusal tip onayı belgesi iptal edilir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 1

 

1 - TARİFLER

Bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak:

 

1.1 - "Kumanda", sürücü tarafından doğrudan çalıştırılan, aracın veya parçalarından birisinin durumunda ya da çalışmasında bir değişikliğe sebep olan araç veya aksamın herhangi bir parçasıdır.

 

1.2 - "İkaz", cihazın çalışmasını, şüpheli veya arızalı durumunu ya da çalışmadığını belirten bir sinyaldir.

 

1.3 - "Gösterge", düzgün çalışma veya sistemin durumu ya da sistemin bir kısmı (örneğin sıvı seviyesi gibi) hakkında bilgi sağlayan cihazdır.

 

1.4 - "Sembol", bir kumandanın, ikazın veya göstergenin tanımlanmasına imkan veren bir gösterimdir.

 

2 - İSTENİLEN ŞARTLAR

 

2.1 - Tanımlama

Bu Ekin madde 2.1.5’de belirtilen kumandalar, ikazlar ve göstergeler, bir araca takıldıklarında aşağıdaki istemlere uygun olarak tanımlanmalıdır.

 

2.1.1 - Bu semboller, arka plana zıt olarak açıkça göze çarpacak şekilde olmalıdır.

 

2.1.2 - Semboller, tanımlanacak kumanda veya kumanda ikazı üzerine veya hemen yakınına yerleştirilmelidir. Bu mümkün olmadığında, sembol ve kumanda veya ikaz, mümkün olduğu kadar kısa olacak şekilde sürekli kesik çizgi ile birleştirilmelidir.

 

2.1.3 - Uzun huzme far lambası ışığı, yatay paralel ışık demeti ile ve kısa huzme far lambası ışığı, aşağı doğru eğimli paralel ışık demeti ile temsil edilmelidir.

 

2.1.4 - Optik (göze hitap eden) ikazlar için kullanılan renklerin anlamları aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

 

- Kırmızı : tehlike,

- Kehribar : dikkat,

- Yeşil : emniyet.

 

Mavi, özellikle uzun huzme far ikazları için kullanılmalıdır.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikir ve sanat eserleri üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve manevi hak sahiplerinin sözkonusu haklarının ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edebilmesi amacıyla eserlerin kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik fikir ve sanat eserlerinin kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Kanunun değişik 13 üncü maddesi ve Ek 4 üncü maddesi ile 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun değişik 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

b) Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

c) Mali Hak Sahibi: 5846 sayılı Kanunun 20 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını kullanma yetkilerini haiz gerçek ve tüzel kişileri,

d) Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılar, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarını ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

e) Meslek Birliği: Eser sahipleri ve eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş idari ve mali açıdan Kültür Bakanlığının denetimine tabi birlikleri,

f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcı fiziki ortamı,

g) Yapımcı: Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

h) Başvuru Formu: Eserlerin kayıt-tescilinin yapılabilmesi amacıyla eser sahiplerinin ya da hak sahiplerinin başvurularını ifade etmek üzere dolduracakları matbu formu,

i) Kayıt-tescil : Sinema ve müzik eserleri için zorunlu, diğer eser grupları için ise eser sahibinin isteğine bağlı olarak eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla bu Yönetmelik ile düzenlenen prosedüre uygun olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, hak ihdas edici olmayan ancak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan işlemi,

j) Kayıt-tescil belgesi: Kayıt-tescil yapıldığına dair başvuru sahibine verilecek belge,

k) Özel işaret: Eserlerin topluma sunumu sırasında, eser nüshalarından ses kaydı içerenler için (p), diğerleri için © harfi ile birlikte eserin yayın tarihi ve hak sahibinin adı veya ünvanını belirten işareti,

l) Bakanlık: Kültür Bakanlığını,

ifade eder.

Zorunlu Kayıt ve Tescil

Madde 5 — Sinema ve müzik eserleri sahipleri ve yapımcılar hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerini takip edilebilmesi amacıyla eserlerin kayıt ve tescilini yaptırırlar.

Sinema ve müzik eserlerinde yapımcılar, eser sahipleri, 5846 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz kişiler ile Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca mirasçılar, başvuru formuyla birlikte aşağıda sayılanları Bakanlığa sunarak eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:

a) 3257 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği yapılan Denetimin sonucunu gösterir belge,

b) Yapımcılar için, ticaret odası faaliyet belgesi ile ilgili alan yapımcı meslek birliğinden alınan ve yapımcılık niteliklerinin taşındığını gösterir bir belge,

c) Yapımcılar için, mali hakların devralındığını gösteren sözleşmenin onaylı örneği,

d) Gerekli görüldüğü takdirde yapımcılar için, kayıt ve tescili yapılan sinema eserleri ile fonogramlar ticari dolaşıma veya gösterime konu olacaksa, ilgili alan eser sahipleri meslek birliklerine mali haklara ilişkin ödemelerin yapıldığını gösterir bir belge,

e) Kayıt-tescili gerçekleştirilen eserin beş adet kopyası,

f) Sinema eserleri için senaryo metni, diyalog metni ve özgün müzik notaları ile varsa güftesi; müzik eserleri için müzik notaları ile varsa güftesi,

g) Sinema eserleri için afiş, müzik eserleri için eserin tespit edildiği materyalin kartoneti ve varsa diğer tanıtıcı materyallerden birer örnek,

h) Kayıt-tescil ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilerek başvurusu yapılan eserlerin kayıt ve tescili gerçekleştirilir. Bu işlem sonucu başvuru sahibine kayıt ve tescil belgesi verilir. Bu belgede, eserin adı, dili, menşei, yapım yılı, denetim tarihi, denetim karar numarası, sonucu, yapımcısının adı, yapımcı kodu, eser sahipleri, diğer komşu hak sahipleri, eser grubunun başharflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. İki adet düzenlenen kayıt ve tescil belgesinin biri de Bakanlıkta muhafaza altına alınır. Başvuruları halinde, kayıt ve tescil belgesinde adı geçen ve kimliğini belgeleyen diğer hak sahiplerine de bu belgenin Bakanlıkça onaylı bir örneği verilir.

Kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eserleri ticari dolaşıma sunulacak ise, kullanılabilecek mali hakları belirtir ve kullanma yetkilerini ve süresini gösterir bir belge ücreti mukabili alınır ve bu eser nüshalarına 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanrak yürürlüğe giren Bandrol Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bandrol yapıştırılır.

Üretimi yurtdışında gerçekleştirilen sinema ve müzik eserlerinin ithalatı söz konusu olduğunda ise başvuru formuna ek olarak:

a) Denetim sonucunu gösterir belge,

b) Asıl hak sahibinden ve/veya haklarını devrettiği üçüncü kişiden devralınan mali hakları ve ithalata konu eser listesini gösteren onaylı sözleşme örneği ve tercümesi,

c) Gerekli görüldüğü takdirde ilgili alan eser sahipleri meslek birliklerine mali haklara ilişkin ödemelerin yapıldığını gösterir bir belge,

d) Ticaret sicil kaydı,

e) Gerekli görüldüğü takdirde sözleşme ile hakları devreden tarafın iştigal sahasını gösterir resmi makamlarca onaylı belge ibraz edilir.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden ithalatçılara, ithale konu eserlere ilişkin olarak devralınan mali hakları belirtir ve kullanma yetkilerini ve süresini gösterir bir belge ücreti mukabili verilir. Bundan sonra bu nüshalara, Bandrol Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bandrol yapıştırılır.

Bilgisayar oyunlarının kayıt-tescili ile bu oyunlara bandrol verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğile düzenlenir.

Sinema ve Müzik Eserlerinin Radyo-Televizyon Gibi Araçlarla Yayınlanması ve/veya İletilmesi

Madde 6 — Radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanan ve/veya iletilen, müzik eserleri ile sinema filmlerinin bu yayın ve/veya iletimlerden önce kayıt-tescilinin yapılmış olması gerekir. Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmlerin de kayıt-tescilinin yapılması mümkündür. Bu eserlerin yayınını ve/veya iletimini gerçekleştiren radyo-televizyon kuruluşlarına söz konusu yayın ve/veya iletimin 5846 sayılı Kanun hükümleri gereğince eser ve/veya bağlantılı hak sahiplerinden alınan yetkiler çerçevesinde gerçekleştiğini gösterir bir belge ücreti mukabili verilir. Bu belgede, radyo-televizyon kuruluşunun adı, yayın alanı, mali hakları kullanma yetkileri haiz olunan eserler üzerinde hak sahibi olanlar, mali hak devir yetkilerine ve sürelere ilişkin bilgiler ve gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. Bakanlıkça iki adet düzenlenen ve biri Bakanlıkta kalan söz konusu belgenin alınabilmesi için radyo-televizyon kuruluşlarının başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri gereklidir.

a) Asıl hak sahibinden ve/veya haklarını devrettiği üçüncü kişiden devralınan mali hakları gösteren sözleşme örneği ve gerekiyorsa onaylı tercümesi,

b) Sicil kaydı ve yayın alanını gösterir bir belge,

c) Yabancı eserler söz konusu olduğunda apostil taşıyan sözleşme ile gerekli görüldüğü takdirde hakları devreden tarafın iştigal sahasını gösterir resmi makamlarca onaylı bir belge,

d) Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

İsteğe Bağlı Kayıt ve Tescil

Madde 7 — Sinema ve müzik eserleri dışındaki diğer eser gruplarında da kayıt ve tescil isteğe bağlı olarak yapılabilir. Bunun için; aşağıda belirtilen belgeleri ibraz eden eser sahipleri, Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca mirasçılar ile 5846 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz kişiler başvuru formuyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri ibraz ederek eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:

a) Mirasçılar açısından veraset ilamı ve kimlik belgesi, 5846 sayılı kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler açısından mali hakları kullanma yetkilerini gösterir belge,

b) Kayıt-tescili gerçekleştirilen eserin beş adet kopyası ve/veya güzel sanat eserleri için detaylı maket, fotoğraf, slayt veya üç boyutlu görüntü gibi tanıtıcı temsilleri,

c) Bilgisayar programları söz konusu olduğunda, ayrıca ticari sırrı olmayan bilgisayar programları için alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan ( kaynak kodunun ilk 25 ve son 25 sayfası; eğer 50 sayfadan az ise tümü) kağıt üstünde ya da mikroformda, herhangibir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya. Ticari sır içeren bilgisayar programları için ilk ve son 25 sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son 10 sayfası veya amaç kodunun ilk ve son 25 sayfası artı kaynak kodunun herhangibir 10 veya daha fazla ardışık sayfası veya 50 sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu. Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları için; düzeltmeler ilk ve son 25 sayfada yer alıyorsa bu dört seçenekten biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu 20 sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı 50 sayfası,

d) Veri tabanları söz konusu olduğunda, ayrıca, tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) için ilk ve son 25 sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son 25 veri kaydı; birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) için hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan 50 veri kaydı, bunun verilememesi durumunda 50 sayfa veya tüm veri kayıtları; yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) için 50 sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya eğer 50 sayfadan azsa düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması,

e) Kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilerek başvurusu yapılan eserlerin kayıt ve tescili gerçekleştirilir. Bu işlem sonucu başvuru sahibine kayıt ve tescil belgesi verilir. Bu belgede, eserin adı, dili, üretim ve ilk aleniyet tarihi, eser sahipleri, diğer hak sahipleri, eser grubunun başharflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. İki adet düzenlenen kayıt ve tescil belgesinin biri de Bakanlıkta kalır. Başvuruları halinde, kayıt ve tescil belgesinde adı geçen ve kimliğini belgeleyen diğer hak sahiplerine de bu belgenin Bakanlıkça onaylı bir örneği verilir.

Eserler ve Eserler Üzerindeki Haklara İlişkin Bilgi, Sayı ve Kodların Kayıt Altına Alınması

Madde 8 — Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar ve kodlar da ücreti mukabili alenileşmiş biçimi ile veya bu biçimin tespit edildiği herhangi bir materyal ile tevdi edilmek suretiyle isteğe bağlı olarak kayıt altına alınabilir. Bu kayıt, ait olduğu esere ilişkin bir kayıt-tescil işlemi varsa bununla ilintilendirilir.

Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.

Mali Haklara İlişkin Kullanma Yetkilerinin Kayıt Altına Alınması

Madde 9 — Eserler üzerindeki mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgeler de isteğe bağlı olarak Bakanlıkça kayıt altına alınabilir. Bunun için söz konusu belgenin aslı ve bir örneği ile birlikte tarafların veya bunlardan birinin gerçek kişi ise kimlik, tüzel kişilik ise sicil kaydı gibi tanımlayıcı bir belge, belge üzerindeki imza sahiplerinin imza sirküleri, anlaşma konusu eserin bir örneği veya bilgisayar programlarında ise programın özetini içeren bir taşıyıcı materyal, kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ve başvuru formu ile başvuruda bulunması gerekir. Başvuru formunda, mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içerir belgenin türü, içeriği, imza tarihi ve taraflara ilişkin bilgiler ile daha önce herhangi bir kayıt yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa tarihi ve içeriğini belirtir bilgiler bulunur. Bakanlık gerek gördüğü takdirde başkaca bilgi ve belge de isteyebilir.

İstenilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı halinde mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgelerin bir örneği mühürlenir ve aslı gibi kabul edilerek kayıt altına alınır. Başvuru sahibine de yapılan işleme ilişkin olarak taraflara ve kayıt numarasına ait bilgileri içeren bir belge tanzim edilerek verilir. İki adet düzenlenen bu belgenin biri de Bakanlık da kalır. Söz konusu belgede imzası bulunan tarafların daha sonraki başvurularında, kimlik veya sicil kaydı gibi tanımlayıcı bir belge ve başvuru formu ile ücreti mukabili bu belgenin bir örneği verilebilir.

Özel İşaret ve Kodlar

Madde 10 — Kayıt tescili gerçekleştirilen eserlerin ticari dolaşıma çıkarılan nüshaları üzerinde; eser nüshalarından ses kaydı içerenler için (p), diğerleri için © harfi ile birlikte eserin yayın tarihi ve hak sahibinin adı veya ünvanını belirten özel işareti taşımaları zorunludur.

Bu işaretlerin yanı sıra Bakanlıkça kullanımında gerek görülebilecek diğer uluslar arası kodların (fonogramlar için uluslar arası seri numarası ISRC veya kaynak belirlemeye yönelik SID kodu gibi) verilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile belirlenir.

Başvuru Formları ve Klavuzlar

Madde 11 — Bakanlık tarafından, eserlerin kayıt tesciline ilişkin olarak eser ve/veya hak sahipleri tarafından doldurulmak üzere Kanunda öngörülen her eser grubu için ayrı ayrı başvuru formları ve ekinde her bir eser türü için yapılacak başvurunun detaylı prosedürünü anlatan klavuzlar düzenlenir. Başvuru formları ait oldukları eser grubunun başharfleri ile anılır ve herbir form ekinde yer alan ve düzenli olarak güncelleştirilen klavuzlar ise numaralandırılır. Başvuru formları ve klavuzlar en geç altı ayda bir yeniden gözden geçirilir ve gereklilik halinde yeniden düzenlenir. Başvuru formlarında, belirtilen bilgilerin doğruluğuna dair her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun başvuru sahibi tarafından üstlenildiğine ilişkin bir taahhüt yer alır.

Dolum Tesisleri

Madde 12 — Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltımını gerçekleştiren dolum tesisleri Bakanlıktan "yeterlilik belgesi" almak zorundadırlar. Bu tesisler düzenli aralıklarla Bakanlıkça denetlenir. Bakanlık bu belgeyi verebilmek için gerektiğinde TSE Belgesi ve/veya uluslar arası diğer kodların alınmış olmasınıda zorunlu kılabilir.

Dolum tesislerine yeterlilik belgesi verilmesi ve bunların denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenir.

Sicil ve Sicil Gazetesi

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan kayıt ve kayıt-tescil işlemlerine ilişkin bilgiler ve kayıt ve kayıt-tescil numaraları sicile kaydedilir. Bu sicile ilişkin işlemler Bakanlıkça belirli aralıklarla çıkarılacak sicil gazetesinde yayınlanır.

Eserlerin Kabulü ve Muhafazası

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılan işlemler sırasında işlem konusu eserin bir örneği, Bakanlıkça belirlenecek şekilde verilmesi zorunlu beyan ve taahhütname üzerine aslı gibi kabul edilerek kayıt numarası verilmek suretiyle en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından muhafaza altına alınır. Bu eserlerden aleniyet kazanmamış olanlara, bilgisayar programlarına ve veri tabanlarına ilişkin örnekler kayıt numaraları görünecek şekilde kapalı ve mühürlü olarak muhafaza edilirler. Talep halinde diğer eser gruplarına ait örnekler de aynı şekilde muhafaza edilirler. Herhangi bir ihtilaf veya Bakanlıkça yapılacak bir inceleme sebebiyle kapalı ve mühürlü olarak muhafaza edilen eserlerin açılması gerektiğinde işlem, aynı komisyon marifetiyle tutanak altına alınarak gerçekleştirilir. Kapalı muhafaza şartları tekrar sağlandıktan sonra, muhafaza üzerine yapılan işleme ilişkin not düşülür.

Birlikte eser sahipliğinin veya birden fazla mirasçının veya hak sahibinin söz konusu olduğu işlemlerde, bu işlemler sonucu verilen belgelerde bunların tamamının adı ayrı ayrı belirtilir.

Kayıp veya Zayi

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen belgelerin kayıp veya zayii halinde, belge sahiplerinin; ekinde günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayii ilanı bulunan bir dilekçe ile kayıp veya zayi olan belgenin Bakanlıktaki nüshasında belge sahibi olarak adı geçen kişi olduğunu kanıtlayacak şekilde Bakanlığa başvurmaları üzerine veriliş nedeni de açıklanmak suretiyle söz konusu belgeler yeniden tanzim edilerek belge sahiplerine verilir.

İptal

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi verildiği ve/veya sahte belge kullanıldığı sabit olan veya hakkında ilgili mahkeme tarafından verilmiş iptal kararı bulunan veya mükerrer olduğu tespit edilen işlemlere ilişkin belgeler iptal olunur.

Beyana bağlı gerçekleştirilen bu işlemlerden ötürü Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Geçici Madde 1 — 3257 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine verilmiş bulunan kayıt-tescil belgeleri ile eser işletme belgeleri, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenir. Bu belgelerin geçerlilik süreleri, şartları ve yeniden düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenir. Yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, hak sahiplerinin elinde bulunan belgeler geçerliliklerini korur.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "dağıtım faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş ancak" ifadesinden sonra gelmek üzere "mevcut sözleşmesine konu işletme hakkına ilişkin" ifadesi, aynı cümlenin "fiili devir işlemi tamamlanmamış" ifadesinden sonra da "olan" ibaresi eklenmiş, maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkrada belirtilen tüzel kişilerden mevcut sözleşmesine konu işletme hakkına ilişkin fiili devir işlemi tamamlanmamış olanlar, Kurum tarafından önerilen tadilleri gerçekleştirmek kaydıyla, fiili devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans başvurusunda bulunur."

"Mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla üretim veya dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişiler, Kurum tarafından önerilen tadilleri gerçekleştirmek kaydıyla, mevcut sözleşmelerin tadil edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans başvurusunda bulunur."

MADDE 2 — Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde "Birinci fıkra" ibaresinden sonra gelen "kapsamında lisans başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınan" ifadesi maddeden çıkarılmış, bu ifadenin yerine "kapsamındaki" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde "tüm işlemleri" ifadesinden sonra gelen "tamamlanmadığı için birinci ve ikinci fıkra kapsamında yer almayan" ifadesi çıkarılmış ve yerine "tamamlanmamış" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 — Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinde yer alan "Geçici 1 inci maddede belirtilen işletme hakkı devrine konu mevcut sözleşmelerin tarafı olan tüzel kişiler dışında kalan ve mevcut" ifadesi maddeden çıkarılmış ve yerine "Mevcut" ibaresi eklenmiş, aynı bendin son cümlesinde yer alan "otuz gün" ibaresi "doksan gün" olarak değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Mevcut sözleşmeleri kapsamında yap işlet ve yap işlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiş ancak mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlanmamış tüzel kişiler tarafından, işlemlerin tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde,"

b) Aynı maddenin üçüncü fıkrası çıkarılmış ve dördüncü fıkranın sonuna aşağıda belirtilen hüküm eklenmiştir.

"Tadil veya devir işlemlerinin tüzel kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde, söz konusu süre ilgili tüzel kişi için Kurul kararı ile uzatılabilir. Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu sürelerin bitiminden sonra fiili devrin gerçekleşmesi halinde bu durumda olan tüzel kişilere lisans verilene kadar 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri uygulanmaz."

c) Maddenin son fıkrasının birinci cümlesinde düzenlenen "altmış gün" ibaresi "yüz seksen gün" olarak değiştirilmiş, fıkranın üçüncü tümcesinin başlangıcındaki "Hazırlık döneminin sonundan" ifadesi çıkarılmış ve yerine "bildirim tarihinden" ibaresi eklenmiş, aynı tümcede geçen "yüz gün" ibaresi "otuz gün" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

(Sayı: 2002/5)

Madde 1 — 3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 91-32/5 sayılı Tebliği’ne ilişkin 1-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi’nin değişik “Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme” bölümünün “DövizPozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar” başlıklı 7-A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — A) Döviz Pozisyon Yönetimi

Bankalar ve özel finans kurumları, nezdlerinde bulundurabilecekleri döviz mevcutlarını, döviz yükümlülüklerini ve doğacak riskleri de gözönünde bulundurarak serbestçe belirlerler.”

Madde 2 — I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelge’sine 5/8/2000 tarihli ve 24131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/1 sayılı Genelge ile eklenen 1A, 1B, 2A ve 2B sayılı ekler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 —Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

İzmir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 168/2002/08

Karar Tarihi : 28/8/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 28/8/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Hikmet DİNÇ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) İzmir ili sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı kaloriferli binalarda, sobalarda ve sanayi tesislerinde aşağıdaki özellikleri sağlayan yerli kömürler ile Çevre Bakanlığının 1040-3401 sayılı ve 24.5.1993 tarihli Genelgesine uyan ithal kömürlerin kullanılmasına;

Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler

Alt Isıl Değeri (satışa sunulan)

:En az 4000 Kcal/kg

(-200 Kcal/kg)

Yanar Kükürt Oranı (satışa sunulan)

:En Fazla % 1

 

Boyut

:18-200 mm.

18 mm.altı max .%10 tolerans

 

 

200 mm. üstü %10 tolerans

İthal Kömürlerde Aranacak Özellikler

 

 

Alt Isıl Değeri (satışa sunulan)

:En az 6000 Kcal/Kg

(- 500 Kcal/Kg)

Uçucu Madde (%)

:Kuru bazda 12-22 arası

(+ 1 tolerans)

Toplam Kükürt (%)

:Kuru bazda en çok 1

(+ 0.1 tolerans)

Toplam Nem (%)(satışa sunulan)

:En fazla 10

(+ 1 tolerans)

Boyut

:18-200 mm. 18 mm. altı max % 10 tolerans

 

 

200 mm. üstü %10 tolerans

 

İthal Linyit Briket Kömüründe Aranacak Özellikler

Alt Isıl Değeri

:En az 6000 Kcal/Kg

(- 500 Kcal/Kg)

Kükürt (%)

:Kuru bazda en çok 1

(+ 0.1)

Toplam Nem (%)(satışa sunulan)

:En fazla10

 

Yerli Linyit Briket kömüründe Aranacak Özellikler

Alt Isıl Değeri(satışa sunulan)

:En az 4000 Kcal/kg

(-200 Kcal/kg)

Yanar Kükürt Oranı (satışa sunulan)

:En fazla % 1

 

2) Uygunluk Belgesi İzmir İli sınırları içinde kullanılması talep edilen kömürler için ocak sahibi ve/veya ithalatçı ve/ veya harman kömür tesisi sahibi ve/veya biriket kömür tesisi sahibi firmaların kömürlerine uygunluk belgesi alabilmek için Çevre İl Müdürlüğüne yapacakları başvurularda ve bu başvuruların değerlendirilmesinde,

a) Yerli Kömürler İçin, Çevre İl Müdürlüğüne müracaat ederek, Çevre İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuarı, Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuarlarından herhangi ikisine yaptırılmasına,

- Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği taktirde numune alınması işinin, aynı komisyon marifetiyle sadece bir kez daha tekrarlanmasına,

- MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuarı Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuarlarından gelen analiz neticelerinin standartları sağlaması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için Çevre İl Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilmesine,

b) İthal ve yerli kömür karışımından oluşturulan harmanlanmış kömür ve briket kömürler için de (a) bendinde yer alan esaslar çerçevesinde bu amaca uygun yeterli tesislerin bulunduğunun belirlenmesi ve "Yerli kömürlerde aranacak özelliklerin" bulunması halinde, uygunluk belgesi verilmesine,

Briket kömür üreticilerinin kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine eklemelerine,

Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddelerin de bağlayıcı olarak kullanılabileceğine,

c) İthal kömürler için Çevre Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter ya da "Aslı Gibidir" onaylı olmak kaydıyla ithal edilen kömüre ilişkin gerekli evrakları (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma fatura, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait Resmi Analiz Raporu, gümrük giriş beyannamesi) vererek uygunluk belgesini Çevre İl Müdürlüğünden almalarına,

d) Stokerli sistemlerin bulunduğu apartmanların kullandığı pirinç ve toz kömürlerin de uygunluk belgesi almış olan ocaklardan ve torbalanmış şekilde kullanıcı tarafından alınmasına,

e) Uygunluk belgesi bulunmayan firmaların kömürlerinin niteliği uygun olsa dahi İzmir İl sınırları içinde satışına izin verilmemesine,

3) Satış İzin Belgesi

a) Resmi ve özel kömür işletmeleri ve bu işletmelerden satmak üzere Valilik tarafından uygunluğu onaylanmış dökme kömür ve/veya ithal kömür ve/veya biriket kömür ve/veya harman kömür alacak olan pazarlamacılar ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firmaların da Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şekilde izin sistemine tabi olarak "Satış İzin Belgelerini" alıp, temin ettikleri kömürleri halka torbalayarak satmalarına, bu durumda torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen özelliklere uygunluğundan kömür işletmecisi, ithalatçı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firmaların ve bayilerin müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

b) Uygunluk belgesi almış olan bütün kömürlerin en azından eleme işleminden geçirilerek, paketlenmesine,

c) Yeni kurulacak kömür paketleme tesislerinin meskun mahal dışında kurulmasına; kurulu olan paketleme tesislerinin çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek şekilde çalıştırılmasına, tesisler kurulmadan önce tüm yasal izin ve ruhsatları almış olmalarına (izin ya da ruhsat belgeleri müracaat sırasında ibraz edilecektir),

d) Satış İzin Belgesi Başvurusu Kömür torbalaması yapanların satış izin başvurusunu Çevre İl Müdürlüğü’ne verecekleri dilekçe ile yapmalarına,

Başvuru dilekçesinde;

Firma adı, adresi ve irtibat telefonu, faks numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresinin yer almasına;

Dilekçe ekinde;

- İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği)

- Ticaret sicil gazetesinin örneği,

- Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

- Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

- Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (Tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması vb.)

- Vergi levhası örneği

- Ek-1’e uygun hazırlanmış "Torba Örneği" ve çizimi

- Ek-2’ye uygun hazırlanmış "Torba Tanıtım Kartı"

- Valilikçe onanmış Ek-3’de yer alan noter onaylı taahhütname

- 2001-2002 kış sezonu için İzmir Valiliğinden alınmış "Satış İzin Belgesi" bulunan ve 2002-2003 sezonu için belgesini yenilemek isteyen firmaların müracaatlarını, Valilik tarafından aksi belirtilmediği taktirde geçen yıl hazırlanan müracaat dosyalarında bulunan belgelerdeki değişiklikleri bildirerek (imza sirküleri, bayi listesi ve benzeri ve eksiklikleri tamamlayarak ( EK-1’e uygun torba örneği, EK-2’ye uygun torba tanıtım kartı, EK-3’e uygun noter onaylı taahhütname ve benzeri yapmalarına,

e) Torbalama tesisi sahiplerinin Valiliğe verecekleri taahhütnamenin EK-3’de yer alan şekilde hazırlanmasına,

4) Bu kararda belirtilmeyen, ancak başvuru aşamasında yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgelerin Valilik Olur’u alındıktan sonra usulüne göre işleme konulmasına,

5) Kömür satışlarının il sınırları içinde sabit satış yerlerinde yapılmasına, arsalarda, taşıma aracında ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmemesine,

6) Başvuru Süresi: Yerli ve ithal kömürlerde " Uygunluk Belgesi" almak üzere en son 30/9/2002, "Satış İzin Belgesi" almak üzere 15/10/2002 tarihine kadar müracaat edilmesine,

- Belgelerin Geçerlilik Süresi : 2002-2003 kış sezonu için verilmiş olan "Satış İzin Belgeleri"nin 31/7/2003 tarihine kadar geçerli olduğuna,

7) Torbalarla ilgili olarak

Kömür torbalarının EK-1’de yer alan ifadelere ve boyutlara uygun olarak hazırlanmasına, Torbaların ağzının dikimi sırasında EK-2’de yer alan esaslara göre hazırlanmış " Torba Tanıtım Kartını"n da monte edilmesine ve her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programının (Yakıt satılan yerin ismi, hangi seri no’lu hangi tür kömürü içeren torbaların verildiğini ve miktarını) Çevre İl Müdürlüğüne bildirilmesine, sevk programını eksik bildirilmesi durumunda bu kararın 9 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

8) Denetim

a) Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların ve depoların denetiminin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere metropol alandaki her İlçe Belediyesinden görevlendirilecek 1 eleman ile talep edildiği taktirde İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilecek ekipler aracılığıyla,

b) Bütün şehir girişlerinde ise ayda en az birer kez olmak üzere kömür taşıyan araçların denetiminin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve İlgili Kaymakamlığından alınacak Emniyet gücünden oluşan ekip ile yapılmasına, denetim programının ve yapılan çalışmaların sürekli olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenerek Valiliğe (Çevre İl Müdürlüğü) bildirilmesine, lüzumu halinde İl Çevre Müdürlüğünce çalışmalara destek sağlanmasına,

9) Cezai Yaptırım

a) "Satış İzin Belgesi" olmadan kömür satışının yapılması veya denetim anında belge ibraz edilememesi durumunda,

(1) Torbalama yapan firmaya;

– Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

– Sonradan yapılacak olan tüm tespitlerde Çevre Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca idari para cezasının katlanarak uygulanmasına,

(2) Satıcılara;

– Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince aynı Kanunun 20/a maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

– Tekrarının tespitinde Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı Kanunun 20/a maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

b) Uygunluk ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune sonucunun olumsuz çıkması halinde;

- 1.olumsuzlukta Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

- 2.olumsuzlukta Çevre Kanunu’nun 23 üncü maddesi uyarınca idari para cezasının katlanarak uygulanmasına ve kömür satış izin belgesinin iptal edilerek şehir içerisinde bulunan tüm kömürlerin firma tarafından toplatılmasına ve toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasına,

c) Mahalli Çevre Kurulu Kararının 7 nci maddesinde geçen kömür sevk programının Çevre İl Müdürlüğüne eksik iletilmesi ya da iletilmemesi ya da Valilik ve/veya Büyükşehir Belediyesinin istediği ilave bilgilerin iletilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

d) Bu karara aykırı davranan tüketicilere; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

e) Torba tanıtım kartı bulunmayan ya da torbaları ve tanıtım kartları bu karara aykırı olan firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

10) Sanayi sektöründen gelen ve toplam kirlilik içinde yaklaşık % 25-30 civarında payı bulunan sanayi kirliliğinin azaltılması için konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (% 1.5) olan 4 no’lu fuel-oil veya başka bir deyişle özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, desülfürizasyon tesisini kurmadan 6 nolu fuel-oil kullanan tesislere yasal işlem uygulanmasına,

11) Kömürler ile ilgili alınan bu kararların Metropol alan dışındaki ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak Kaymakamlar tarafından uygulanmasına,

12) Metropol alan içinde bulunan tüm Resmi Kurumlarda da alınan bu karar doğrultusunda yakıt kullanılmasına,

13) Yakma saatleri ile ilgili olarak;

Soba ve Kaloriferlerin bina dışındaki hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu durumlarda yakılmamasına, 15 derecenin altına düştüğü durumlarda aşağıda yer alan koşulları sağlayacak şekilde yakılmasına,

a) Kapı numaraları çift olan daire ve apartmanlarda sabahları 6.30’da, akşamları 17.00’de, tek olan daire ve apartmanlarda sabahları 5.30’da akşamları 16.00’da,

b) Kalorifer kazanlarının ve sobaların, yanma saatinden itibaren sabahları 5 saat, akşamları 6 saat yanar vaziyette tutulmasına,

c) İç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul ve benzeri yerlerde 20 derece, diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 dereceyi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesine,

d) İşyerlerinde sabahları 07.00’de yakılmasına ve çalışma saatlerine bağlı olarak gün içerisindeki toplam yanma süresi 6 saati geçmeyecek şekilde yanar vaziyette tutulmasına,

e) Yaz sezonu boyunca, sıcak su temini amacıyla, haftada iki günü geçmeyecek şekilde kalorifer kazanlarının yakılmasına,

f) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde baca ve kazan bakımlarının yapılmasına aksi taktirde yönetimlerin sorumlu tutulacağına,

14) Tüketicilerle ilgili olarak;

a) Tüketicilerin kömürlerini izin belgeli satıcılardan almakla yükümlü olduklarına,

b) Tüketicilerin satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

c) İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına,

d) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan, kömür torbalarını yaktığı belirlenen ve yakma saatlerine uymayan tüketicilere Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacağına,

15) Isı yalıtımı ile ilgili olarak;

Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/6/2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirler alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8/5/2000 tarihli "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin başta Belediyeler olmak üzere Bayındırlık Müdürlükleri gibi ilgili kuruluşlarca titizlikle uygulanması ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı