Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Kasım 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24926

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 33)

— Mersin İlinde Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar (No: 2002/1)

 


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

1 Kasım 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-18409

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-13 Aday Ülke Maliye Bakanları ve ECOFIN Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantılarına katılmak üzere, 4 Kasım 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

1 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-06-262-2002-733

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1 Kasım 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18409 sayılı yazınız.

G-13 Aday Ülke Maliye Bakanları ve ECOFIN Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantılarına katılmak üzere, 4 Kasım 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Teftiş Kurulu Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 21/2/2002 tarihli ve 24678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun EK-6 ncı maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakan

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

 

Müsteşarlık

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

 

Müsteşar

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarını,

 

Teftiş Kurulu

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunu,

 

Başkanlık

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

 

Başkan

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

 

Refakat Müfettişi

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

 

Müfettiş

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişi ve Müfettişini,

 

Müfettiş Yardımcısı

:

Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısını,

 

Şube Müdürlüğü

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Baş kanlığı Şube Müdürlüğünü,

 

Şube Müdürlüğü Personeli

:

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Baş kanlığında görevli Müdür, Şef, Memur, Sekreter, Daktiloğraf ve diğer personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

 

Teşkilat ve Bağlılık

Madde 4 — Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Müsteşara bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevlerini Müsteşar adına yaparlar.

Kurulun yazışma, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görev Merkezi

Madde 5 — Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

 

İKİNCİ KISIM

Teftiş Kurulunun Çalışmaları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu

 

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Bağlı bulunulan Bakanın veya Müsteşarın yazılı emir ve onayı üzerine;

a) Müsteşarlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, Müsteşarlığın bağlı ve ilgili kuruluşları ile iştiraklerinde her türlü faaliyet ve işlemleriyle, personele ait hususları ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, Müsteşarlığın izni ve kontrolüne tabi kuruluşları gerektiğinde denetlemek,

b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, plan, program ve mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görevleri ile ilgili gerekli teklifleri hazırlayıp sunmak,

c) Müsteşarlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve iştiraklerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek, personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ve değişen mevzuatı takip ederek teftiş yönergesinde yeni düzenlemeler yapmak,

d) Bakan veya Müsteşar tarafından verilen teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak,

e) Müsteşarlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, ile bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde uygulamaların Bakan veya Müsteşarın belirlediği ilkeler doğrultusunda daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 7 — Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı sonrasında Müfettişlik yeterlik sınavını kazanmış, yardımcılık dahil en az 10 yıl süreyle Müfettişlik görevinde bulunmuş olan Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişleri arasından veya Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi iken idari görevlere atanmış ve en az 10 yıl Müfettişlik görevinde bulunmuş ve yukarıdaki şartları taşıyan eski Müfettişler arasından müşterek kararla atama yapılır.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakan ve Müsteşarın dışında hiçbir makam ve merciden emir almaz. Bakan ya da Müsteşarın emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) İnceleme ve araştırma konularında Müfettişlere doğrudan görev vermek,

d) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını Müfettişlerin her yıl farklı bölgelerde görevlendirilmelerini gözetecek şekilde hazırlamak, Müsteşarın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

e) Bakan ya da Müsteşardan alınan emir ve talimatları Müfettişlere bildirmek, emirlerin uygulamalarını denetlemek,

f) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerini tamamlatmak üzere gereğini yapmak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

g) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

ı) Teftiş Kurulunun yazışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmek, harcamalara ilişkin belgelerin zamanında gönderilmesini sağlamak, kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yıl sonunda Müsteşara sunmak,

j) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden inceleme ve soruşturma gerektiren konuları Müsteşara iletmek, alınacak emir ve talimat doğrultusunda gereğini yapmak,

k) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

l) Bir konuya ait mevzuatın Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

m) Gerektiğinde Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

n) Raporlar üzerine ilgili birimlerce alınan önlemleri ve yapılan işlemleri takip etmek, alınan önlem veya yapılan işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde, durumu gerekçesiyle birlikte Müsteşara intikal ettirmek, alınacak önlem veya işlemlerle ilgili önerilerde bulunmak; bu çalışmalar sırasında ilgili birimlerle Başkanlık arasında görüş ayrılığı çıkması halinde konuyu gerekçeli bir raporla Müsteşara sunmak,

o) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

p) Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, ilgi alanındaki konu ve gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere dış ülkelere gönderilecek Müfettişleri 76 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde belirlemek,

r) Bakan ya da Müsteşar tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkan; bu Yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yapmaktan Müsteşara karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

Madde 9 — Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Müsteşarın onayıyla Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişleri yapacakları işten Başkana karşı sorumludurlar.

Refakat Müfettişlerinin sayısı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit olunur. Refakat Müfettişinin görev süresi 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

Madde 10 — Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkan tarafından uygun görülen ve Başkanlık şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birisi Teftiş Kurulu Başkanına vekalet eder, bulunmaması halinde Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan Müfettişlerden birine, Müsteşarın Onayı ile vekalet görevi verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

 

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 — Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olup, doğrudan doğruya Müsteşar adına;

a) Müsteşarlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, bunun dışında Müsteşarlığın izin ve kontrolüne tabi kuruluşları gerektiğinde denetlemek,

b) Müsteşarlık Merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin personeli hakkında tabi oldukları usule uygun olarak gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak, kanunların öngördüğü hal ve şartlarda ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde görevden uzaklaştırmak, disiplin cezası gerektiren hallerde ilgili memur hakkında ceza uygulaması konusunda teklifte bulunmak,

c) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde her türlü kayıt ve belgelere el koymak, bilgi ve belge istemek, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda üçten fazla olmamak üzere bilirkişi görevlendirmek,

d) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan ihbar ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak derhal soruşturmaya başlamak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanı ile yetkili adli makamlara bildirmek, delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yapmak, görülecek yanlışlık veya eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak; işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

f) Refakatlerine verilen Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

g) Başkanlık tarafından programlanan ve yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak,

h) Başkanlık tarafından uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

ı) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Müsteşar tarafından verilecek teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

ile görev ve yetkilidirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş Yardımcıları görev, yetki ve sorumluluk açısından Müfettiş statüsündedir.

Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4745 sayılı Kanun ile değişik 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Başkana karşı sorumludurlar.

Görevlendirme

Madde 12 — Müfettişler; Bakan, Müsteşar ve Kurul Başkanı dışında, hiçbir makam ve merciden emir almazlar. Müfettişler, Bakan ve Müsteşarın emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi doğrultusunda Başkanlık tarafından verilen görevleri yaparlar.

Müfettişler aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Müfettişlerin Çalışmalarda Uyacakları Esaslar

Madde 13 — Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Müfettişler;

a) Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler,

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

c) Teftişe tabi kimselerle beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında kalan hizmet ve ikramlarını kabul edemezler ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar,

d) Yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

Madde 14 — Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlemlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer Müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin, Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. Tasdikli örneği bırakılmadan aslı alınan belgelerin muhafazasından Müfettişler sorumludur.

Görevden Uzaklaştırma

Madde 15 — Müfettişler görevlendirildikleri hususlarda, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

a) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak gibi denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

e) İlgilinin, Müsteşarlık diğer personeline ve kamu mallarına karşı zarar vereceği veya mevcut delilleri ortadan kaldıracağı yolunda güçlü belirtiler bulunmak,

f) Hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan birini işlemiş olmak,

g) Teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında haklı bir özürü olmadığı halde verilen herhangi bir görevi kabul ve yerine getirmeyerek işi durdurmak veya hizmetleri aksatmak.

Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

Görevden uzaklaştırma yetkisinin, Müfettiş veya teftiş ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş Yardımcılarınca re’sen kullanılması halinde, gerekçesiyle birlikte derhal Başkanlığa bilgi verilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nevi ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde başlanacak takibatın, diğer işlerden öncelikle sonuçlandırılması zorunludur.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler, o iş yerinin amiri tarafından alınır.

Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması Müfettişler tarafından derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu bildirim üzerine görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel atamaya yetkili amirleri tarafından bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Birlikte Görevlendirilme

Madde 16 — Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

Başkana yardımla görevlendirilen Refakat Müfettişlerinin birlikte çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü refakat müfettişidir.

Müsteşarlık Personeli ile Birlikte Çalışma

Madde 17 — Bir konuda Müfettiş ve/veya Müfettiş Yardımcıları Müsteşarlık personeli ile birlikte görevlendirildiklerinde, Müsteşar tarafından aksine bir karar alınmadıkca, gruba Müsteşarı temsilen en kıdemli Müfettiş, yoksa en kıdemli Müfettiş Yardımcısı başkanlık eder.

İşin Devamlılığı ve Devri

Madde 18 — Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma zorunluluğu veya teftiş ve soruşturmanın başka mahalde yapılması gerektiği takdirde, durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Hastalık ve bunun gibi nedenlerle geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, gerekçesi açıklanmak kaydıyla Müsteşar veya Başkanın onayıyla başka bir Müfettişe devredebilirler.

Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin incelenen kısmı hakkında varılan görüş, kanaat ve düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

Hiç başlanılmamış işlerin Onayda belirtilecek gerekçelerle devri durumunda devir notu hazırlanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Bürosu

 

Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19 — Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

Teftiş Kurulu Şube Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek,

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Teftiş Kurulunun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

e) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak,

f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,

g) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek ilgili birime intikalini sağlamak,

h) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

ı) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

j) Kurulda ve büroda bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek,

k) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Büronun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Büro görevlileri, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkanlık emrine geçen evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Başkanlığın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sınav, Atanma ve Yükselmeye İlişkin Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Müsteşarlık Müfettişliğine Giriş

 

Müsteşarlık Müfettişliğine Giriş

Madde 20 — Müsteşarlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavı sonucunda geçerli ve yeterli puan almış olmak, Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda (KPSS) ve/veya ilanlarda Müsteşarlığın belirttiği şartları taşımak ve bu şartları haiz olanlar arasında yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanlığının önerisi ve Müsteşarın Onayı ile karar verilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

Madde 21 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Müsteşarlık Makamının Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, dört Müsteşarlık Müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

Madde 22 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

c) Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak,

d) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

e) Kurul Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada; karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden Müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

(e) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

Sınav komisyonu giriş sınavına müracaat edecek adaylar için KPSS sınavı taban puanına ilaveten asgari puan sınırlaması getirebilir ve açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 4 katına kadar KPSS sonuçlarına göre belirlenen aday çağırabilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

Madde 23 — Sınav tarihi, yapılacağı yer ve şartları Resmî Gazete’de veya Türkiye genelinde yayımlanan trajı yüksek en az iki gazetede duyurulur.

Son ilan, sınav tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en az 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 24 — Sınava girmek isteyenler Müsteşarlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, aday formu ve yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek Sınav Sonuç Belgesi ve iki adet fotoğraf ile müracaat ederler.

Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Adaylardan ayrıca sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi. (Özgeçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

Başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

Madde 25 — Giriş Sınavı Ankara’da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

Madde 26 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilebilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Madde 27 — Yazılı ve sözlü giriş sınavları aşağıdaki konularda yapılır.

A- HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b) İdare Hukukunun genel esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

c) Deniz Hukuku

d) Ceza Hukuku ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler

e) Medeni Hukuk (Genel Esaslar)

f) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

g) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve 4. Kitap Deniz Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak)

h) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

ı) İş Hukuku (l475 ve 854 sayılı kanunlar)

B- İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri)

b) Güncel Ekonomik Sorunlar

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

d) Milli Gelir

e) Milletlerarası İktisadi, Ticari Münasebetler ve Teşekküller

C- MALİYE

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

e) Kamu Borçları

D- MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

E- YABANCI DİL

Müfettiş Yardımcılığı sınavına giren tüm adaylara, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden olmak üzere ortak cevaplandırılacak sorular sorulur.

Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’ye hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süresi Sınav Kurulunca saptanır. Hazırlanan sorular Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

Giriş sınavı komisyonu yazılı sınavın bu maddede belirtilen konulardan tek bir sınav veya her bir konudan veya birkaç konuyu birleştirmek suretiyle birden fazla sınav şeklinde yapılmasına da karar verebilir.

Yazılı Sınavların Yapılma Şekli

Madde 28 — Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile gerektiğinde diğer Müsteşarlık personeli gözcülük eder.

Sınav başladıktan sonra salona gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

Adaylar sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına dolma kalem ya da tükenmez kalemle yazarlar. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

Soruların sınav başlama saatinde Kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve kaç kağıt kullandıklarını gösteren bir tutanak düzenlenir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 29 — Sınav sorularına verilecek notlar ile sınavın süresi soru kağıdında belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında tam not 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için alınacak notun her konu veya birleştirilen konulardan en az 100 tam puan üzerinden 50 ve not ortalamasının ise 65 olması gerekir. Bu ortalama giriş sınavı notunun hesaplanmasında yazılı sınav notu olarak dikkate alınır.

Sınav kağıtları Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı veya birlikte ancak her halükarda kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, Sınav Kurulu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak en yüksek nottan başlamak üzere başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde KPSS notu esas alınır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 30 — Yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınava alınacak adaylara yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra azami 30 gün içinde yapılır.

Sözlü Sınav

Madde 31 — Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, tutum ve davranış, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu sınavdan alınacak notun en az 65 olması zorunludur.

Giriş Sınav Notu ve Sonucun Duyurulması

Madde 32 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Giriş sınavını kazananların durumu, Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde, sıralamada KPSS notu esas alınır.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak, atamalarının yapılması için Makam Onayına sunulur ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır. Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar 15 gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM’ne bildirilir.

Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Kıdem Sırası

Madde 33 — Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar, bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezler ise haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar atanır.

Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

Müfettişlik giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar bir daha bu sınava katılamazlar. Sınavı kazandıkları halde kazananların alınacak sayıdan fazla olması nedeniyle mesleğe girememiş olanlar bu maddenin uygulanması bakımından sınava girmemiş sayılırlar.

Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcılığı dışında atama yapılamaz.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 34 — Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri 5 yıl, kazanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise 2 yıl süre ile Kurul Başkanlığının arşivinde saklanır.

Ancak saklamaya son verilmeden önce kazanamayan adayların 22 nci maddenin (f) bendindeki sayıdan fazla imtihana girmemelerinin teminine veri olmak ve kurum arşivinde saklanmak üzere bütün adayların ad ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihini, ana ve baba adları ile nüfusa kayıtlı oldukları yerleri, nüfus kütük, cilt ve sayfa numaralarını içeren bilgi listesinin hazırlanmış olması gerekir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 35 — Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

d) Bilimsel araştırma ve modern çalışma ile bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma alışkanlığı kazandırmak,

e) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak.

Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

Madde 36 — Müfettiş Yardımcıları asgari 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

a) Birinci Dönem Çalışmaları;

Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla kısa bir oryantasyon eğitimi verilir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları;

(1) Müfettiş Yardımcıları bu dönemde 4 aylık süreler halinde en az üç ayrı Müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme, müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

(2) Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

(1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin haklarında verecekleri yetişme notu ile birlikte mütalaaları da alınarak ikinci yılın sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

(2) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

(3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

Madde 37 — Müfettiş Yardımcıları en az 3 Müfettişin yanında 4 er ay süreyle görev yaparlar. Yanında çalıştığı üç Müfettişin ikisinden olumlu mütalâa ve yetişme notu alamayan Müfettiş Yardımcısı, 4 ay süreyle dördüncü bir Müfettiş refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı dördüncü Müfettişten de olumlu mütalaa ve yetişme notu alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz. Bu kişiler ile Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklemeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakledilirler.

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

Madde 38 — Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Müfettiş Yardımcılığı staj süresi içerisinde sürekli 3 ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ve geçici süreyle başka kurumlarda görevlendirilenler ile aylıksız izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile 3 yıl görev yapmamış olanların Müfettiş Yardımcılığındaki yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavına girebilmeleri için;

a) Müfettiş Yardımcılığı döneminde fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) Müfettiş Yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerinin olumlu olması,

c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması,

gerekir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve sınav yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce yazı ile bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişliğe Atama

Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 39 — Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen şekilde oluşturularak yeterlik sınavını yapar.

Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik Sınavı

Madde 40 — Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

a) Mevzuat ve Uygulama;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili uygulama ve hükümler ve diğer personel mevzuatı,

(2) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

(3) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

(4) 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu,

(5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

(6) Borçlar Kanunu : Genel esaslar,

(7) Ticaret Kanunu : Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar,

(8) Müsteşarlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilişkin Kanun ve Mevzuat,

(9) Medeni Kanun : Genel esaslar,

(10) Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku,

(11) İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu.

b) Muhasebe;

(1) Genel Muhasebe,

(2) Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi.

c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

(1) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili uygulama esasları,

(2) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

(3) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,

(4) 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu,

(5) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

(6) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

(7) Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

Madde 41 — Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

Madde 42 — İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak Müfettiş Yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan Müfettiş Yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Sınava, Sınav Kurulu üyeleri gözcülük ederler.

Müfettiş Yardımcıları cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınavda kopya çektiği tespit edilen Müfettiş Yardımcıları başarısız sayılırlar. Durum bir tutanakla tespit edilir.

Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi geçerli bir mazeretle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle kanıtlanması halinde Sınav Kurulu geçerli mazereti olan adayların sınavının ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 43 — Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Sınav Kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü Sınava Çağrı

Madde 44 — Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarına yapılan bildirimde sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından başlamak üzere 15 gün içinde yapılır.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 45 — Sözlü sınav bildirilen gün ve saatte başlar.

Sözlü sınavda, sınav konularından sorular sorulur ve değerlendirmede Müfettiş Yardımcısının yetişme dönemindeki çalışmaları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 46 — Sözlü sınavı, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

Madde 47 — Yeterlik notu; yazılı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

Madde 48 — Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Müsteşarlık Teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

Müfettişliğe Atanma

Madde 49 — Yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları boş olan Müfettişlik kadrolarına başarı sırasıyla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, Müfettiş Yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

 

Yükselme

Madde 50 — Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

Müfettişlerin Kıdemi

Madde 51 — Müfettişlik kıdemine esas süre; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, ücretli izinler ile kademe ve derece terfilerinin devam ettiği kanuni ücretsiz izinlerde geçirilen süredir.

Denizcilik Müsteşarlığına ataması yapılan Müfettişlerin kıdem sıralaması, Müfettiş olarak göreve atandıkları kararnamelerinin tarihi esas alınarak yapılır. Aynı kararnameyle Müfettişliğe atananlar, Müfettişlik mesleğinde geçen hizmet sürelerine, bunun da eşitliği halinde Müfettişlik yeterlik sınavındaki aldığı notlara göre sıralanır.

4745 sayılı Kanuna göre Müfettiş kadrolarına atananlar aynı dönem sayılırlar.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Teftiş Kurulundan Nakil, İstifa ve İdari Göreve Atanma Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

Madde 52 — Müsteşarlık Teftiş Kurulundan istifa veya naklen ayrılan veya Müsteşarlık ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarında idari görevlere atanan Müfettişler, başvuruları halinde yeniden Müfettiş kadrolarına atanabilirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler; başka kurumlardan kararname ile Müfettişliğe atanmışlar ise aynı dönemde kararnamesi çıkanların, Müfettiş Yardımcılığından Müfettiş olanlarda ise dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

fettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem açısından; başka kurumlardan kararname ile Müfettişliğe atanmışlar ise aynı tarihte kararnamesi çıkanların, Müfettiş Yardımcılığından Müfettiş olanlarda ise dönemlerinin en kıdemsizi sayılırlar.

Müfettişlik Güvencesi

Madde 53 — Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müsteşarlık Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, gibi belgelerle kanıtlanması esastır.

Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

Madde 54 — Müsteşarlık Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Müsteşarın veya Bakanın Oluru ve Müfettişin rızası ile Müsteşarlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Yeterlik sınavını başararak Müfettişliğe atanmış olanlar üç yıl süreyle bu görevde çalışmadıkça idari görevlere ayrılamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Raporlar

 

Rapor Çeşitleri

Madde 55 — Müsteşarlık Müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

a) Cevaplı Rapor,

b) Cevapsız Teftiş Raporu (Basit Rapor),

c) İnceleme Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Ön İnceleme Raporu (4483 Sayılı Kanun Gereği),

f) Personel Denetleme Raporu,

g) Genel Durum Raporu,

ile tespit ederler.

 

Cevaplı Raporlar

Madde 56 — a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

c) Cevaplı Raporlarda;

(1) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

(2) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

(3) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

(4) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, belirtilir.

d) Cevaplı raporlar, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

Gelen raporlar Müfettiş tarafından son düşüncesi de eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlik tarafından uygun görülmemesi halinde; son mütalâanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişlik tarafından cevaplandırılamayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalâaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum, bir yazı ile teftiş edilen birimlere ve gerekçeleri izah edilerek bir yazıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Cevapsız Teftiş Raporu (Basit Rapor)

Madde 57 — Müsteşarlık ve Müsteşarlığın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşlarda yapılan teftiş sırasında rastlanılan, ancak teftiş edilenlerce bilinmesi istenmeyen konularla, sözü edilen birimlerdeki çalışmaları, işlemleri ve hesapları ile personeline ilişkin olarak yapılan nitelik bakımından inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen özel araştırmalar, Basit Rapor adı altında düzenlenecek cevapsız teftiş raporları ile bildirilir.

İnceleme Raporu

Madde 58 — İnceleme Raporu;

a) Mer’i mevzuattaki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

c) Müsteşarlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

d) Mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların,

e) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

Müsteşarlık Müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birim, kurum ve kuruluşlar gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Müsteşarlıkça gereği yapılmak üzere ilgili birim, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Soruşturma Raporu

Madde 59 — Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

a) Adli Soruşturma Raporu

Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

b) Disiplin Soruşturma Raporu

Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

c) Tazmin Raporu

Tazmin Raporu; Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla, Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili adli merciye intikali amacıyla hazırlanır.

Tazmin Raporlarında; tazmine neden olan fiil ve bu fiillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas olan tutarın hukuksal dayanaklarla ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması zorunludur.

Ön İnceleme Raporu

Madde 60 — 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan incelemenin sonuçları Ön İnceleme Raporuna, bağlanır.

Müfettişler, ön inceleme raporlarında inceleme konularını ve suç unsurları ile suçlananlar hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiğini; suçun tespit edilememesi halinde soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

Personel Denetleme Raporu

Madde 61 — Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

d) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

f) İtimada şayan olup olmadıkları,

g) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

h) Dirayetli olup olmadıkları,

hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatları belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

Personel Denetleme Raporları tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde Müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

Müfettişler tarafından düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

Genel Durum Raporu

Madde 62 — Genel Durum Raporu , Teftiş Kurulunun bir yıllık çalışmalarına göre, Müsteşarlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan ve Müsteşara özet bilgi vermek amacıyla Başkanlık tarafından hazırlanan rapordur.

Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

Madde 63 — Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir İnceleme Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkan tarafından belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlık tarafından yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır;

a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerce izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

b) Raporlar üzerine ilgili üst Makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

Soruşturma ve İnceleme Raporlarının Sonuç bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Diğer Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde 64 — Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri:

a) Teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevliler; para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan malları, gizli de olsa, işlemlere ilişkin bütün dosya, defter ve belgeleri, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısına istendiğinde derhal göstermek, saymasına, yoklamasına, her türlü inceleme ve araştırma yapmasına yardım etmek zorundadırlar. Görevliler bu ödevin yerine getirilmesini, üstlerinden izin almak ya da benzeri hiçbir sebeple geciktiremezler.

b) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, görevlerini yaptıkları sırada gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini, teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevlilerden isteyebilirler. Görevliler, bu isteği yerine getirmek zorundadırlar.

Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısının mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birim veya kuruma verilir.

Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarının, asılları yerine alacakları evrak ve belgelerin örneklerinin asıllarına uygunluğu, birim veya kurum yetkilileri tarafından imza ve mühürle onaylanır.

c) Teftiş edilen birim veya kurumun en üst düzey yöneticisi, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde yürütülebilmesi için, gerekli önlemleri almak ve Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarına görevleri süresince uygun bir çalışma yeri göstermek, gerekli eşya ve araçları sağlamak, gerekli diğer önlemleri almak zorundadır.

d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ya da soruşturmanın sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

e) Teftiş ve denetime tabi birim ve kuruluşlar Müfettiş veya Müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporlarına 56. maddede yer alan esaslar içinde cevap vermekle yükümlüdürler. Her teftiş sonunda Müfettiş veya Müfettiş Yardımcıları tarafından birimlere teslim edilen raporlarla, Müsteşarlıktan bunlara ilişkin olarak gelen yazılardan oluşan teftiş dosyası, birimin en üst düzey yetkilisinin zimmetinde bulunur ve gidenle gelen arasında imza karşılığında devredilir.

f) Görevlerinin ifası sırasında Müsteşarlık Müfettişlerine; teftiş edilen birimlerin amir ve diğer personeli gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kimlik Belgesi ve Mühür

Madde 65 — Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür, Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Demirbaşlar

Madde 66 — Müfettişlere imkanlar ölçüsünde bilgisayar, hesap makinesi, çanta gibi mesleki araç ve demirbaşlar Kurum tarafından sağlanır. Müfettişler bu araç gereçleri temiz kullanmakla yükümlüdürler.

Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

Madde 67 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, gündelik, yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığı saymanlıklarından çekle, maaşlarını ise genel usule göre alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Başkanlığa iade edilir.

Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Başkanlığa bildirilir.

Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

Çalışma ve Hakediş Cetveli

Madde 68 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; çalışmalarını yolluk ve diğer hakları ile zorunlu giderlerini harcıraha tabi görevde oldukları her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

Bu cetvellerin ilgili bölümlerinde; çalışmalar günler itibarıyla ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılıp gönderilen raporlarla Başkanlık tarafından istenilen diğer bilgilere yer verilir.

Cetvellerin mali tablolarında ise, yolluklarla zorunlu giderler, bunlara karşılık avans olarak alınan paralar, çek karnesi ile alınan diğer hakedişler ve varsa zimmet ve matlup artıkları yer alır.

Müteakip ayın yedisine kadar iki nüsha halinde Başkanlığa verilmesi, ya da Teftiş Kurulunda olacak şekilde gönderilmesi gereken bu cetvellere, yolluk bildirimi, varsa uçak bileti, posta giderlerine ait belgelerle Başkanlık tarafından istenen evrak-ı müsbite eklenir.

Haberleşme

Madde 69 — Müfettişler teftiş, inceleme ve araştırma ile soruşturma yaptıkları yerlerdeki resmi makamlarla, özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle, görevleriyle ilgili konularda doğrudan doğruya yazışmalarda bulunabilirler. Ancak, Bakanlıkların merkez teşkilatı ile yapılacak yazışmalarını Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeterli sayıda hazırlanır.

Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre uygun görülen iletişim aracı kullanılabilir.

Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, telgraf, telefon, fax ya da elektronik posta yolu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Kayıt ve Dosya İşleri

Madde 70 — Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Müfettişler rapor ve yazılarını zimmetle teslim ederler.

İzin Kullanılması

Madde 71 — Müfettişler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izin ve hastalık raporları ile bu izin ve raporların bitiş ve göreve başlayış tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bağımsız çalışmalarında Kurul Başkanlığına, grup halinde çalışmalarında ise grup başkanına haber vererek, ulusal bayram ve genel tatil günlerini diledikleri yerde geçirebilirler.

Görev Mahallinde Alınan Hastalık Raporları

Madde 72 — Görev mahallinde hastalık hallerinde sevk işlemleri Kurumun o ildeki en üst dereceli amiri tarafından, Kurumun birimi bulunmayan il ve ilçelerde ise mülki amirler tarafından yapılır.

Görev mahallinde alınan hastalık raporları en kısa sürede Başkanlığa intikal ettirilir ve Başkanlık izni alınmadan görev mahalli terkedilemez.

Ayrılmada Yapılacak İşlemler

Madde 73 — Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, çek cildi, kredi cüzdanı, demirbaş ve diğer eşyayı 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadırlar.

Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yürütülür.

İnceleme ve Soruşturma İsteklerinin Kurula İletilmesi

Madde 74 — Müfettişe yazılı olarak gelen imzalı ihbar ve şikayetler, Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla Müsteşara intikal ettirilir.

Yönerge

Madde 75 — Teftiş, inceleme ve soruşturma şekil ve usulleri, raporların düzenleniş şekli, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının hakediş, haberleşme ve dosyalama işlerini nasıl yürütecekleri gibi Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konular, Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 76 —fettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için, Başkanın önerisi ile Müfettişlik kıdemi, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi esas alınarak yurt dışına gönderilirler.

Yurt dışına gönderilenler inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporu döndükleri tarihten başlayarak en geç iki ay içinde Başkanlığa sunarlar.

Geçici Madde 1 — 4745 sayılı Kanunla ihdas edilen Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı kadrolarına genel hükümlere göre yapılmış olan atamalar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış sayılarak müktesep hak olarak kabul edilir ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atananların denetim hizmetlerinde geçen süreleri Müsteşarlıkta geçmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 77 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğine 37 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde ilave edilmiştir.

"Ek Madde 1 — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde Bakanlıkça daha önce işletme izni veya tesis izni verilen kaplıca tesisleri, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 3386 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri gereği Yönetmelik hükümlerinde yer alan fiziki ölçü ve değişikliklerden muaftır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletme izni veya tesis izni almış olan kaplıca tesisleri, doğal tedavi unsurları yönünden müktesep hakları saklı kalmak kaydı ile, 24/7/2003 tarihine kadar tesis ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler ve işletme izni alırlar."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden :

Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 27/8/1999 tarihli ve 23799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Önlisans programlarında dört, lisans programlarında yedi yıllık öğrenim süresi sonunda (a) bendi dışında kalan öğrenciye, devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için, iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç kayıt yaptırmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 

—— • ——

Mersin Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması

Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

Karar No      : 2002/1

Karar Tarihi : 3/10/2002

Mersin’de sokakta yaşamak veya çalıştırılmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh, ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri çok açık ve acımasız tehlike içindedir. Bu çocuklar fuhuş, alkollü içki kullanımı, bali-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, cinsel tacize uğrama hırsızlık, yaralama ve öldürme olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır ve sonunda asayiş ile birlikte can ve mal güvenliğini ihlal etmektedir.

Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, Mersin il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terkedilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Madde 2 — Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; gemi, tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocukların yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 — Her ne suretle olursa olsun bali-tiner, derby gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotorop maddelerin amacı dışında satışı veya kullanılması yasaklanmıştır.

Onsekiz yaşından küçük çocuklar da yukarıda belirtilen maddeleri ikaza rağmen kullanmıyacaklardır.

Madde 4 — 1 veya 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek, sakız ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 — Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza ve kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensuplar veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 — Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Kararı Mersin Valisi yürütür.

Sayfa Başı