Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Kasım 2002

PAZAR

Sayı : 24925

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı

Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin

13 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Hakem Kurulu hariç diğer kurullarda görevlendirilebilirler.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“FederasyonYönetimKurulu, Federasyon Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 4 defa toplanır. Toplantı gündemi yazılı olarak en az 5 gün önceden genel sekreter tarafından üyelere duyurulur.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, 

Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 MADDE 1 — 25/12/1994 tarihli ve 22152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Gelir Uzman Yardımcılığına atanmak için 9 uncu maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

Genel Müdürlük, Gelir Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 20/7/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Gelir Uzman Yardımcığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği;

b) Yükseköğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği;

d) Kendi elyazısı ile hazırlanmış özgeçmişi (bu öz geçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve iş adresleri belirtilir);

e) 4,5X6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf;

f) Adli sicil sorgulama belgesi;

g) Tam teşekkülü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

h) Mal bildirimi;

i) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Başkanlığa, başmüfettişler arasından Genel Müdürün teklifi ile Bakan tarafından atama yapılır.

Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir. "

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Restorasyon ve

Koruma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci maddesi (d) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca kurulmuş olan, Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezinin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite : Mersin Üniversitesidir.

b) Rektör : Mersin Üniversitesi Rektörüdür.

c) Merkez : Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezidir.

d) Müdür : Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Müdürüdür.

e) Yönetim Kurulu : Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetim Kuruludur.

f) Danışma Kurulu : Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Danışma Kuruludur.

Amaç

Madde 3 — Ülkemizde ve yöremizdeki taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi, korunması, onarılması ve kullanılması konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak; araştırma ve projeler gerçekleştirmek, malzeme koruma ve konservasyon açısından doğru koruma yöntem ve araçlarını yaygınlaştırarak yerel koruma uygulamaları yapmak.

Çalışma Konuları

Madde 4 — Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda inceleme, araştırma ve uygulama çalışmaları yapar.

a) Kültürel mirasın korunması konusunda hizmet içi eğitim, ilk ve orta öğretimde eğitim gibi çalışmalarla kamu bilincini oluşturmak ve halkın katılımını arttırmak,

b) Kültürel mirasın korunması aracılığıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, yeni meslek ve iş alanları yaratılması, bu yolla bölgesel kalkınmanın gelişimine katkı sağlanması,

c) Kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir kültürel turizm potansiyelinin arttırılması,

d) Devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında kurumlar arası işbirliği olanakları yaratarak Kültürel Mirasın Korunması alanında sağlıklı işleyen bir uygulama ve denetim bağlantılarının oluşturulması,

e) Bölgedeki taşınmaz kültür varlıklarının yazılı ve çizili olarak belgelenmesi, restorasyon projelerinin yapılması, arşivlenmesi ve kullanıma sunulması,

f) Uluslararası çağdaş gelişmeler ve eğilimler ışığında yeni kavramlar için öneriler geliştirilmesi, proje verimliliğinin sağlanması ve uygulamada kalitenin arttırılması,

g) Geleneksel yapım malzemelerinin yaşatılması, geliştirilmesi, yöreye özgü yapım teknikleri ile iklim ve doğal çevreye uyumlu geleneksel yapı malzemelerinin araştırılması, yaşatılması ve geliştirilmesi, geleneksel malzeme koruma laboratuvarının oluşturulması,

h) İl Kültür envanterinin çıkarılması,

ı) Yöreye özgü doğal yapı malzemeleri ve yapım tekniklerinin gelişen teknoloji ve yapı malzemeleri ile entegrasyonunun sağlanması ve bu doğrultuda kuramsal ve uygulamalı örnek proje üretilmesi,

j) Koruma konusunda bilgi eksikliği yada yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlarda yapı malikleri ve/veya yerel yönetimlere danışmanlık yapılması,

k) Koruma ve konservasyon konusunda dünyadaki gelişme ve değişimlerin izlenmesi bu bilgilerin ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ulaştırılması ve bunların yöreye özgü koşullar doğrultusunda kullanılmasının sağlanması.

l) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, değerlendirilmesi ve kullanımına yönelik olarak ve özellikle yöresel (bölgesel) sorunları çözümlemeyi amaçlayan, tek yapı ve/ya da çevre ölçeğinde, araştırma projeleri oluşturulması.

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

c) Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında toplam 5 kişiden oluşur. Üyeler; Üniversite Yönetim Kurulunca, bir kısmı Mimarlık Fakültesinden olmak kaydıyla Üniversite öğretim elemanlarından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Merkezin yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak,

b) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar alarak, işleyiş kurallarını belirlemek,

c) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen çalışma konularında kararlar almak,

d) Müdürün önereceği diğer konular hakkında kararlar almaktır.

Müdür

Madde 8 — Üniversite Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından önerilecek 3 adaydan biri Rektör tarafından üç yıl için Merkez Müdürü olarak görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür görev süresi içinde kendisine en fazla iki yardımcı görevlendirebilir. Müdür Yardımcıları Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdür görev başında bulunmadığı zaman kendisine yardımcılarından biri vekalet eder. Bu vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır. Müdür istediği zaman yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi, Müdürün görevi ile birlikte sona erer. Müdür, gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

Müdürün Görevleri

Madde 9 — Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunup, onayını aldıktan sonra uygulamak,

c) Merkezin proje grupları veya araştırma ve inceleme grubu ile grup başkanlarının seçimi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

d) Araştırma ve inceleme veya proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak,

e) Bünyesinde oluşturulan grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Merkez kurullarına başkanlık yapmaktır.

Proje veya Araştırma İnceleme Grupları

Madde 10 — Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile 4 üncü maddedeki çalışma konularında görev yapacak gerekli sayıda elemandan oluşan araştırma, inceleme veya proje grupları kurulabilir. Kurulan gurubun yöneticisi oluşum sırasında belirlenir. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

Proje Araştırma ve İnceleme Gruplarının Görevleri

Madde 11 — Proje Araştırma ve İnceleme Grupları, Merkezin çeşitli çalışmalarını yürütmekle görevlidir. Proje veya Araştırma İnceleme Grupları 4 üncü maddede yer alan çalışma konularında kendi yöneticilerinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

Danışma Kurulu

Madde 12 — Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin arttırılması, yeni görüşlerin çalışmalara kazandırılması ile Merkez yönetiminin gereksinme duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve çalışma alanlarında, Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurul veya kurulları oluşturulabilir. Bu kurulların kaç kişiden oluşacağı ihtiyaca göre belirlenir.

Madde 13 — Danışma Kurulunun toplantı günleri, Yönetim Kurulunca yapılan hazırlıklar sonucu Müdür tarafından belirlenir ve üyelere gereken çağrı yapılır. Toplantılara Müdür başkanlık yapar.

Kadrolar

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Sayfa Başı