Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Kasım 2002

CUMA

Sayı : 24923

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4847 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Tarafından Ödenen Gelir ve Aylıklara İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Devlet, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Kültür ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No : 21)

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2002/52 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2002/84 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4847

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafından ödenen gelir ve aylıklara ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/10/2002 tarihli ve 69295 sayılı yazısı üzerine, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A.ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S. ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N.ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Baka

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

30/10/2002 Tarihli ve 2002/4847 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesine göre; 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara yapılan ödemeler ve 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenen emekli ve diğer aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve ödemelere yansıtılır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3345

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Tevfik MENGܒnün, atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3367

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kocaeli Bölge Müdürlüğüne, Antalya Bölge Müdürü Ahmet TOPSAKAL’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Antalya Bölge Müdürlüğüne, Matematikçi Mehmet TOLON’un atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3368

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İstanbul Bölge Müdürlüğüne, İstatistikçi İsmail GÖKALP’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3303

1 — 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

Açık bulunan Aydın İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Bahattin BİLDİK’in,

Bu suretle açılan;

Kırklareli İl Müftülüğüne, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa SİNANOĞLU’nun,

Gaziantep İl Müftülüğüne, Kocaeli İl Müftüsü Hikmet KUTLU’nun,

Kocaeli İl Müftülüğüne, Tekirdağ İl Müftüsü Ahmet Zeki ELTURAN’ın,

Tekirdağ İl Müftülüğüne, Kütahya İl Müftüsü Rıza DENİZ’in,

Kütahya İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Hüseyin ŞİMŞEK’in,

Karaman İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Mehmet ÖZLEN’in,

Bayburt İl Müftülüğüne, Erzurum Mehmet Nuri YILMAZ Eğitim Merkezi Müdürü Peyami GÜNGÖR’ün,

Çankırı İl Müftülüğüne, Afyon İl Müftüsü Mustafa Hakkı ÖZER’in,

Afyon İl Müftülüğüne, Zonguldak İl Müftüsü İlhami KEMALOĞLU’nun,

Zonguldak İl Müftülüğüne, Artvin İl Müftüsü Refik BULUT’un,

Artvin İl Müftülüğüne, Bursa Osmangazi İlçesi Müftüsü Sadık UYSAL’ın,

Bartın İl Müftülüğüne, Ardahan İl Müftüsü Zeki SARILAR’ın,

Ardahan İl Müftülüğüne, Ankara Altındağ İlçesi Müftüsü Niyazi ERSOY’un,

Çanakkale İl Müftülüğüne, Ordu İl Müftüsü Cevat ALTUN’un,

Ordu İl Müftülüğüne, Edirne İl Müftüsü Adil ERBAY’ın,

Edirne İl Müftülüğüne, Rize İl Müftüsü İsa SAİM’in,

Rize İl Müftülüğüne, Şırnak İl Müftüsü Zeki SAYAR’ın,

Şırnak İl Müftülüğüne, Ankara Elmadağ İlçesi Müftüsü Fuat ALTINDAŞ’ın,

Gümüşhane İl Müftülüğüne, Ankara Mamak İlçesi Müftüsü Hüseyin AKGÜL’ün,

Elazığ İl Müftülüğüne, Elazığ Baskil İlçesi Müftüsü Nimetullah ERDOĞMUŞ’un,

Tunceli İl Müftülüğüne, Giresun Espiye İlçesi Müftüsü Hüseyin MAYA’nın,

Antalya Manavgat İlçesi Müftüsü Ömer KOCAOĞLU’nun Bingöl İl Müftülüğüne atanmasına dair 11 EKİM 2001 tarih ve 2001/2208 sayılı Müşterek Kararnamedeki kısmın iptali ile Bingöl İl Müftülüğüne, Kastamonu Taşköprü İlçesi Müftüsü Yalçın TOPÇU’nun,

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. Z. SEZER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3377

1 — Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Hukuk İşleri Genel Müdürü 20710 Bülent GÖKGÖZ’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3378

1 — Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 26432 Suna TÜRKOĞLU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3203

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Ankara 4. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal ÖNCܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve Ek 1 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3201

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Elazığ 8. Bölge Müdürü Suat ATAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve Ek 1 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3309

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum İl Kültür Müdürlüğüne, Mehmet EROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. B. S. ÇAĞLAYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3354

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne, Orkestra Sanatçısı Remzi BUHARALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri, 1309 sayılı Kanunun 5/a maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. B. S. ÇAĞLAYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

 —— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3355

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin İl Kültür Müdürlüğüne, Mustafa KEMAL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. B. S. ÇAĞLAYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3356

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ İl Kültür Müdürlüğüne, Kilis İl Kültür Müdürü Ahmet DURNA’nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis İl Kültür Müdürlüğüne de, Mehmet Sıtkı BAYRAKTAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. B. S. ÇAĞLAYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3335

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Cahit NASIRLI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

31 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Orman Bakanı

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kayda Bağlı İhracat Listesine aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

“24- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

25- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış)”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d), (o) ve (ö) bentlerindeki “tercihan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin 

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesinin (e) ve (f) bentlerinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri, sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (l) bendi ilave edilmiştir.

"2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

3) Bakanlık, TEAŞ veya Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış olmak,"

"2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

3) TEAŞ veya Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde Şube Müdürü, Başmüfettiş, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Başuzman, Fen ve Tetkik Kurulu Üyesi görevlerinden birinde bulunmuş olmak,"

"l) Hukuk Müşaviri Kadrosuna Atama;

1) Avukat unvanını almış olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

3) Bakanlık, TEAŞ veya Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde Avukat (Müşavir) olarak 2 yıl veya Avukat olarak 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

5) Kınama cezasının üzerinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve (3) numaralı bendin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) TEAŞ veya Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde Şef, Teknik Şef veya Başmühendislik görevlerinde 2 yıl bulunmuş olmak,"

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Fırat Üniversitesinden:

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 31/3/1992 tarihli ve 21188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 —Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aşağıdaki organlardan oluşur.

a)  Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür

Madde 5 — Müdür Fırat Üniversitesinin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Faaliyet raporunu hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.SEM adına her türlü iletişimi sağlar.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu

Madde 6 —Yönetim Kurulu müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni üye belirlenir. SEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda, SEM’in çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bu Yönetmelikle belirlenen SEM’in görevleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

c) SEM’in “Çalışma İlkeleri” ile ilgili Yönetmelik ve Tüzükleri, Fırat Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor haline getirmek,

f) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 7 —Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından atanan 3-5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür Yardımcısı

Madde 9 —Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür olmadığı zaman yardımcısı vekalet eder.”

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Kurs seminer ve konferans veren öğretim elemanlarına veya üniversite dışından temin edilecek öğretim elemanlarına, ders saati başına verilecek ücret Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 —Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere

Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık faiz oranı % 48.31’dir.

— 16 Mayıs 2000 tarih ve 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Kasım 2002 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı