Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Ekim 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24906

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/311/AT)

— Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

— Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/8)

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Ekim 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-17101

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye İnşaat Sektörünün Rusya Federasyonu’ndaki Yeri ve Geleceği” konulu konferansa katılmak üzere, 14 Ekim 2002 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Ekim 2002

B.01.0.KKB.01-06-258-2002-702

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Ekim 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17101 sayılı yazınız.

“Türkiye İnşaat Sektörünün Rusya Federasyonu’ndaki Yeri ve Geleceği” konulu konferansa katılmak üzere, 14 Ekim 2002 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 Sayfa Başı


 Yönetmelikler

 

 

—— • ——

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından :

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörleri tarafından yürütülür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

Kırklareli Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2002/8

Karar Tarihi : 14/8/2002

Çevre Bakanlığı’nın, 9/10/2000 tarihli ve 4318-11054 sayılı yazıları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)’nın, 31/7/2002 tarihli ve 3455 sayılı ‘‘İllerin Hava Kirliliği Dereceleri’’ konulu yazılarında; ölçülen hava kirliliği değerleri ve illerin nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve geçmiş kış değerleri itibarı ile; ilimizin 3 üncü derece kirli iller kapsamına girdiği belirtilmiştir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı yazıları ile yukarıda belirtilen yazılar doğrultusunda; İlimiz genelinde 2002-2003 kış sezonunda Hava Kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla; Merkez ve İlçelerde, yerleşim sınırları içinde ve dışında bulunan sanayi kuruluşları, mesken, ticari işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında ısınma ve sanayide aşağıda özellikleri belirtilen ithal, yerli ve briket kömürleri kullanılacaktır.

a) Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri;

 

- Alt ısıl değer

: 3000 (-200) Kcal/kg min. (Satışa sunulan)

 

- Yanar Kükürt

: % 1.65 max. (Satışa sunulan)

 

- Toplam nem

: % 20 max.

 

- Ebat

: 18-200 mm, 18 mm altı max. %10 tolerans

 

200 mm üstü max. %10 tolerans

Kalorifik değerin baz alınması durumunda, yukarıda belirtilen boyutun aynı kalması ve alt ısıl değerinin 3000 Kcal/kg üzerinde olması kaydıyla, yanar kükürt oranları her 1000 Kcal/kg başına % 0.55 ( satışa sunulan ) değerini geçmeyecektir.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerin özellikleri;

 

- Alt ısıl değer

: 6000Kcal/kg (Satışa sunulan)(-500Kcal/kg tolerans)

 

- Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru Bazda) + (%0.1 tolerans)

 

- Uçucu madde

: % 12- 22 (Kuru bazda) + (%1 tolerans)

 

- Toplam nem

: % 10 (Satışa sunulan)+ (%1 tolerans)

 

- Boyut

: 18-200mm, 18mm altı max %10 tolerans

 

200mm üstü max. %10 tolerans

c) Sanayi amaçlı ithal kömürlerin özellikleri;

- Alt ısıl değer         : 6000Kcal/kg (Satışa sunulan)(-500Kcal/kg tolerans)

- Toplam Kükürt     : % 1 (Kuru Bazda) + (%0.1 tolerans)

- Uçucu madde       : % 36 (Kuru bazda) + (%1 tolerans)

- Toplam nem          : % 10 (Satışa sunulan)+ (%1 tolerans)

- Boyut                     : 0-50mm

d) Biriket kömür özellikleri;

Biriket kömürlerde TS 12055 "ısınmada kullanılan kömür briketi" standardına uyulacaktır.

Çevre Bakanlığının 27/5/1997 tarihli ve 1997/9 sayılı Genelgesi ile ısınma amaçlı olarak kullanımı yasaklanmış olan petrokok yakıtının (çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan Reküperasyonlu kireç fabrikaları hariç) ve kok kömürünün İl genelinde de ısınma amacıyla kullanılması yasaklanmıştır.

Çevre Bakanlığının 6/10/1998 tarihli ve 3785-8313 sayılı (1998/12) "Hava Kirliliği Kontrolü" konulu Genelgesine göre; "İlimizde üretilen kömürlerin, özelliklerine bağlı olarak amacına uygun (Santral, sanayi, ısınma) kullanımının sağlanması için, kömür ocaklarının ocakta denetimlerinin 3213 sayılı Maden Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Valiliğimizce yapılması, standartlara uygun olmayan kömürlerin, özellikle kent merkezlerine ısınma amaçlı girişinin engellenmesine yönelik ocaklarda denetimin yanında; pazarlama ve tüketim aşamasında da gerekli denetimlerin yapılması" belirtilmiştir.

1- Ocak Sahiplerinin Uyacağı Kurallar

a) İzin başvurusu: İlimiz sınırları içerisinde, 2002-2003 kış sezonunda ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak, belirlenen kriterlere uygun olarak ithal ve yerli kömürler için "Kömür Uygunluk Belgesi" Kırklareli Valiliği İl Çevre Müdürlüğünce verilecektir.İl sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyen ocak sahiplerinin başvurularını Valilik Makamına; firma adı, firma adresi, kömür temin edilecek ocağın adı, tesisin adı ve adresi, ruhsat no’su varsa paketleme tesisinin projesini içeren bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek İl Çevre Müdürlüğüne yapacaklardır.

Dilekçe ekinde;

-İlgili meslek kuruluşlarından alınan Ticaret Sicil Kaydına haiz faaliyet belgesi,

-Belgeleri imzalamaya yetkili elemanların noterden tasdikli imza sirküleri,

-Tesisle veya ocakla ilgili bilgileri (kapasitesi, işletme akım şeması,faaliyet alanı vb.),

-Mahalli Çevre Kurulu kararına uyulacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

yer alacaktır.

b) Ocak sahipleri, İlimiz sınırları içerisinde satışa sunacakları kömürlerini yükledikleri kamyonlara ait plakaları, ocaktan çıkış saatleri, sevk irsaliyesi vb. bilgileri İl Çevre Müdürlüğüne telefon veya faksla bildireceklerdir.

c) "Kömür Uygunluk Belgesi" için mühürlü olarak İl Çevre Müdürlüğü tarafından alınacak olan kömür numuneleri ve nakliye esnasında kamyonlardan denetim amaçlı alınacak kömür numunelerinin analiz ücretleri kömür ocağı sahipleri tarafından ödenecektir.

d) Satışa sunulan kömürlerin, İl Mahalli Çevre Kurulunda tespit edilen özellikleri sağlamadığının tespiti halinde;

-1 inci tespitte 10 gün süre ile kömür satışı yasaklanacaktır.

-2 nci tespitte 30 gün süre ile kömür satışının yasaklanacaktır.

-3 üncü tespitte kömür ocağının kömür uygunluk belgesinin iptal edilerek kömür satışı tamamen yasaklanacaktır.

2-Kömür Satıcılarının Uyacağı Kurallar

a) Kömür pazarlamacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler Kırklareli Valiliği İl Çevre Müdürlüğünden alınmış "Kömür Satış İzin Belgesi" almak ve bulundurmakla yükümlüdürler.

b) İzin başvurusu: Firmalar, adı ve adresini içeren bilgilere sahip dilekçe ile Kırklareli Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

c) Dilekçe ekinde; ilimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz kömürleri Kırklareli merkez ve diğer ilçelerde mücavir alan sınırları içerisinde satacaklarına, tüketicilere fatura ve/veya perakende satış fişi vereceklerine, Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygulayacağına dair noterden tasdikli taahhütnameyi Kırklareli Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

d) Kömür nakliyesi yapan araçlarda, Kömür Uygunluk Belgesi, kantar fişi, sevk irsaliyesi veya fatura bulundurulacaktır.

e) Kömür Uygunluk Belgesi ile kömür satışı yapacak olan kömür satıcılarına yapılacak olan denetimlerde, Kırklareli İl Çevre Müdürlüğünden alınmış Kömür Uygunluk Belgesi ve Kömür Satış İzni bulunmayan kömürlerin satıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu kömür satış depo veya bürosu;

-ilk tespitte 10 gün süre ile kapatılır.

-ikinci tespitte 30 gün süre ile kapatılır.

-üçüncü tespitte ise mühürlenerek süresiz olarak kapatılır.

Başka şirket adıyla da olsa bir daha Kömür Satış İzin Belgesi verilmez. Bu uygulamada 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağıyla ilgili 8 inci maddesi gereğince verilecek cezalar ayrıca uygulanacaktır.

f) Kömür Uygunluk Belgesi bulunmayan kömürlerin, İlimiz sınırları içerisine herhangi bir nakil aracı ile getiren, dağıtan ve satışını yapan kamu, özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

g) Kömür satıcılarının uyacağı kuralların uygulanması ve takibi; ilçe merkezlerinde yetkili makam olan ilçe kaymakamlıklarınca yapılacaktır.

3-Tüketicinin Uyacağı Kurallar

a) Tüketiciler; kömürlerini "Kömür Uygunluk Belgesi" ve "Kömür Satış İzin Belgesi" bulunduran pazarlamacılardan almakla yükümlüdürler.

b) Satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi almak, bunları denetim sırasında ibraz etmekle yükümlüdürler.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının mutemet veya satın alma memurları kömür faturasının birim amirince onaylanmış bir örneğini, muhafaza etmek ve denetleme elemanlarına ibraz etmekle yükümlüdürler.

4-İşyeri ve Apartman Yöneticilerinin Uyacağı Kurallar

a) İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır.

b) Satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferde yakılmasına ilişkin belgeleri içeren Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen "Kazan Yakma Talimatı"nı satıcılardan temin edeceklerdir.Yakma talimatı, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir. Kaloriferciler kaloriferleri talimattaki hususlara uygun olarak yakacaklardır.

c) Kalorifer dairelerinde yapılacak olan denetimlerde; denetim ekibince, yakıta ait bulundurulması gereken sevk fişi, Kömür Uygunluk Belgesi, fatura, ateşleyici belgesi, baca ve kalorifer kazanının temizliğinin yapılıp yapılmadığı, TSE belgesi olmayan kazanlar kontrol edilecektir.

d) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rasgele yerlere dökülmeyecek, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen çöp depo alanlarına dökülecektir.

e) İşyeri ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleriyle ilgili çalışmaların İl ve İlçe Belediyelerince her yıl 1 Ekim tarihine kadar yaptırılması sağlanacaktır.

f) Dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15 0C nin üzerinde olduğu günlerde, kalorifer veya sobalar yakılmayacaktır. Kalorifer veya sobaların işyerlerinde; bina içme ve kullanma suyu sıcaklığı 18 0C’den yukarı olmayacak şekilde, konutlarda; ortam sıcaklığı 20 0C den yukarı olmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır.

5-Sorumluluk

Bu yakıt programının uygulanmasında kömür üretimi yapan, pazarlayan, taşıyan, perakende satış yapan kömür satıcıları, apartman yöneticileri, kaloriferciler ve tüketiciler sorumlu olacaklardır. Bu programa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci Maddesine muhalefetten idari para cezası uygulanacak, tekrarı halinde bu yasanın 20 nci Maddesindeki tekerrür işlemi uygulanacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan yukarıdaki tedbirlere uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına ayrıca, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği işlem yapılacaktır.

6-Denetleme ve Yaptırımlara ait Kurallar

a) Kırklareli İli, merkez mücavir alan sınırları içerisinde kömür denetimleri; İl Çevre Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ekip tarafından, ilçelerde; ilgili kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim ekibi tarafından yapılacaktır. Denetleme ekibinde güvenliği sağlamak amacıyla yerel mülki amir tarafından gerektiğinde jandarmadan da personel görevlendirilecektir.

b) Transit geçiş yapacak olan ve İlimiz sınırlarından geçiş yapmak zorunda kalan kömür araçlarına "Transit Geçiş Belgesi’’ verilecek ve bu belgede aracın plakası, ruhsatı, sahibinin adı, soyadı, yakıt cinsi, tonajı, gideceği yer, tarih ve saati belirtecek, bu belge 3 (üç) nüsha olarak hazırlanacak; biri denetim ekibinde bulunacak, 2 (iki) nüshası da kamyon şoförüne verilecek. Bu belgeyi taşımayan araçların, şehir merkezine girmesi halinde; kaçak yakıt muamelesi yapılarak gerekli yasal işlem yapılacak, belirlenen saatlerde il sınırını terk etmesi sağlanacak ve terk ederken, transit geçiş belgesinin 1 (bir) nüshası denetim istasyonuna verilecektir.

c) Kömür nakliyesi yapan araçlardan "Kömür Uygunluk Belgesi", kantar fişi, sevk irsaliyesi veya fatura, transit geçiş belgesi istenecek, Kırklareli İli sınırları içerisinde satış yapacak kömür kamyonlarında ayrıca Kömür Uygunluk Belgesi bulundurulacaktır.

d) Kömür satışıyla ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulunun kararıyla tespit edilen hususlara uymayan kömür satıcılarının depo ve/veya büroları;

-ilk tespitte 10 gün süre ile kapatılır.

-ikinci tespitte 30 gün süre ile kapatılır.

-üçüncü tespitte ise mühürlenerek süresiz olarak kapatılır.

Başka şirket adıyla olsa dahi bir daha Kömür Satış İzin Belgesi verilmez.Bu uygulamada 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağıyla ilgili 8 inci maddesi gereğince verilecek cezalar ayrıca uygulanacaktır.

e) Denetim amacı ile satıcılardan alınacak kömür numunelerinin analiz ücretleri satıcılar tarafından ödenecektir.

f) Bir sezon içerisinde ve üç farklı zamanda; nakliye esnasında kamyonlardan veya kömür satış depo veya bürolarından alınan kömür numunelerinin analiz sonuçlarından, belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilen kömür ocağının "Kömür Uygunluk Belgesi" iptal edilecek ve en az üç yıl süre ile yenilenmeyecektir.

g) İl Mahalli Çevre Kurulunun 14/8/2002 tarihli ve 2002/8 no’lu kararında yer alan hususlar 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince herhangi bir yasal işlem uygulanmasına engel teşkil etmez.

7-Yetki

Bu kararda öngörülen esas ve kuralların uygulamasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla, Valilikçe emirler çıkartılabilir. Ancak geniş kapsamlı veya detaylı düzenlemeler yapmaya Kırklareli İli Mahalli Çevre Kurulu yetkilidir.

8-Taahhütnameler

Kömür ocak sahiplerinden noter tasdikli olarak alınacak taahhütnamede;

a) Yakıt programı uygulanan yerleşim birimindeki tüketicilere, doğrudan veya sözleşmeli bayiler aracılığıyla pazarlanacak kömürlerin Mahalli Çevre Kurulunun bu kararında belirlenen özelliklere sahip olacağına,

b) Valilik ve Kaymakamlıkça görevlendirilmiş denetim ekibine, tesisteki üretimi, satılan kömürlerin listesi ile diğer belgelerin ibraz edileceğine,

c) Kömür ocağından veya nakliye esnasında kamyonlarından denetim amaçlı alınacak kömür numunelerinin analiz ücretlerini ödeyeceğine,

d) Sevk edecekleri her parti kömür için izin belgeli bayiye veya tüketiciye kantar fişi, sevk irsaliyesi ve kömürün tesisten çıkışını gösteren belgeleri, izin belgeli bayi veya tüketiciye vereceğine,

e) İzinli kömür ocağında yükleme işi tamamlandıktan sonra, brandanın açılmayacak şekilde en az 4 (dört) ayrı yerden ilgili ocağın ticari unvanı belirtecek şekilde mühürleyeceğine,

dair hususlar yer alacaktır.

Kömür pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişilerin, mahrukatçıların (kömür satıcıları) hazırlayacağı taahhütnamede;

a) İl Mahalli Çevre Kurulunun bu Kararında belirtilen kömür standartlarına uyulacağına,

b) İzin talebinde bulunan kömür ocağına ait kömürlerden lüzum görülerek alınacak ve ilgili referans laboratuvarında analizi yapılacak numunelere tahakkuk edecek, analiz ücretini Çevre Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı T.C. Ziraat Bankasının Gölbaşı şubesindeki 0743001320020000009 no’lu hesabına yatırılacağına,

c) (a) bendinde belirtilen kriterlere uymayan kömür satışının yapıldığının tespit edildiği takdirde, işyeri açılış ve çalışma ruhsatının İl ve İlçe Belediye Başkanlığı, Kömür Satış İzninin ise, İl Çevre Müdürlüğü veya ilgili makam tarafından iptali hususunda yapılacak işlemlere itiraz edilmeyeceğine,

d) 14/8/2002 tarihli ve 2002/8 no’lu Mahalli Çevre Kurulu Kararında Belirtilen hususlara tam olarak riayet edileceğine, ayrıca taahhütnamede kömür taşımacılığı yapan araçların plakalarının da belirtileceği hususlarını beyanen kabul ve taahhüt edileceğine,

dair hususlar yer alacaktır.

Oybirliği ile Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı