Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Ekim 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24904

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği

— Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği

Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/26)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Ufuk Üniversitesinden :

Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Ufuk Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışındaki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin kayıt kabul esaslarını düzenler.

Eğitim-Öğretim Düzeyleri

Madde 2 — Ufuk Üniversitesinde ilgili Kanun, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Yönetmeliklerle belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim öğretim yapılır.

Öğretim Dili

Madde 3 — Ufuk Üniversitesinde Eğitim Öğretim dili İngilizce destekli Türkçe’dir. Ancak Türkçe yapılan derslerde İngilizce kaynak izlenerek ödev, proje ve raporlar İngilizce istenebilir. Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyet kararıyla bazı dersler İngilizce yapılabilir, başka yabancı dille eğitim öğretim yapan bölümler açılabilir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 4 — Eğitim-öğretim süresinde uygulanacak sınav ve değerlendirme esasları ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü

Öğrencilerin Kabulü

Madde 5 — Üniversiteye öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır.

Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Üniversitenin Önlisans ve Lisans programlarının birinci sınıflarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır.

ÖSYM tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak Meslek Yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınabilir.

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Lisansüstü programlara öğrenci kabulü Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yatay Geçiş Yolu ile Kabul

Madde 8 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden geldiği yüksek öğretim kurumunda İngilizce Hazırlık Programı bulunmayanlar, Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik sınavında başarısız olmaları halinde bir eğitim-öğretim yılı Ufuk Üniversitesinin Hazırlık Sınıfı Programında öğrenim görürler. Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık programında başarısız olarak yatay geçiş yapan öğrenciler ise mezun oluncaya kadar yeterlik sınavından başarılı olmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı fakülte/ bölüm/ programa başlarlar.

Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile uluslararası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen dil sınavına katılmış olanların yabancı dil sınav sonuçları senatonun tespit ettiği puanı aşanlar doğrudan yatay geçiş yaptığı fakülte/ bölüm/ programlarına başlarlar.

Ufuk Üniversitesi öğrencileri de İngilizce hazırlık sınıfı dışında en az bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş ve disiplin cezası alarak Üniversite ile ilişkileri kesilmemiş olmak koşuluyla, Üniversitedeki başka bir fakülte/bölüm/programa yatay geçiş için başvurabilirler.

Başvurunun işleme konulabilmesi için öğrencinin:

a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurusunu yapmış olması,

b) Bulunduğu fakülte/bölüm/programda almış olduğu derslerden, yatay geçiş için başvuracağı programa uygun olan kredili derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olması,

c) Yatay geçiş yapacağı fakülte/bölüm/programın öngördüğü diğer yatay geçiş koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

Ayrıca, kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfındaki derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamaları halinde belirlenecek kontenjanlar dahilinde diğer fakülte/bölüm/programlara yatay geçiş yapabilirler.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, geldiği kurumda ya da daha önceki fakülte/bölüm/programda geçirdiği süreler de katılır. Toplam öğrenim süreleri, kanunla belirlenen süreleri aşamaz.

Yatay geçiş başvuruları, öğrencinin geçmek istediği fakülte/bölüm/program başkanının görüşü alınarak ilgili fakülte ya da yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Üniversite içinden ya da dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiş yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl fakülte/bölüm/program başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Lisansüstü programlara Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yatay geçiş yolu ile öğrenci kabul edilebilir.

Dikey Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabul

Madde 9 — Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne dair ilke ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Özel Öğrenci

Madde 10 — Özel öğrenciler, Üniversitede normal eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Sonradan Ufuk Üniversitesi'ne lisansüstü öğrenci olarak kabul edilenlerin özel öğrenci olarak aldıkları notlardan ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, ortalama not hesaplarına katılabilir.

Özel öğrencilerin yüksekokul ve fakültedeki derslere kabulü ile lisansüstü derslere kabulü, ilgili yönetim kurulları kararı ile olur.

Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencileri Ufuk Üniversitesinin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun senatosu ve Ufuk Üniversitesi Senatosunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur.

Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilir.

Ayrıca söz konusu öğrencilerin "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayarak Ufuk Üniversitesine yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edebilecektir.

Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

Özel öğrenciler yaygın eğitim ile ilgili konularda ve bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

İlk Kayıt İşlemleri

Madde 11 — Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen Senato kararı ve Mütevelli Heyetin uygun gördüğü akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Gerekli İşlemler

Madde 12 — Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır.

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu Ufuk Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak.

b) Önlisans ve Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise dengi olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan; lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ise yurt içinde veya dışında lisans diploması almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olması gerekir.

Üniversiteye kabulde belirlenen koşulları sağlamış olanların Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde Mütevelli Heyetce noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik belgesini iade eder. Yıpranan kimlik belgesi yenisi ile değiştirilir. Kimlik belgesini kaybeden öğrenci, gazetede yayınlattığı kayıp ilanı ile Rektörlüğe başvurduğunda kendisine yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 13 — Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak istenen belgelerle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Program kayıtları ekle-sil süresi sonunda kesinleşir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemlerini kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Mazereti Rektörlükçe kabul edilen öğrencinin ders alma süresi içinde kaydını geç yeniletmesi mümkündür. Bu ek süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile ertesi yarıyıl başında ücretini ödeyerek kaydını yenileyebilir. Aksi halde öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı yarıyılda kaybettiği süre öğrenim süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Düzeyleri

İngilizce Destek ve Hazırlık Sınıfları

Madde 14 — Önlisans ve Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgileri Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Uluslararası nitelikteki dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce bilgi düzeyleri Senatonun belirlediği kriterler dikkate alınarak Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlarla dil bilgi düzeyleri yeterli görülmeyenler İngilizce destek veya hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde İngilizce grubuna alınacakları Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından kendilerine uygulanan bir seviye tespit sınavı ile belirlenir.

Hazırlık sınıfında eğitimin süresi iki yarı yıldan oluşan bir eğitim – öğretim yılıdır. Başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri istekleri halinde ertesi yıl İngilizce Hazırlık Destek Sınıfı Programına devam eder veya mezun oluncaya kadar yeterlik sınavında başarılı olmak koşulu ile fakülte/ bölüm/ programına başlarlar.

Meslek Yüksekokulu veya Önlisans Öğretimi

Madde 15 — Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, ilk dört yarıyıl derslerini başarılı olarak tamamladıkları halde daha sonra lisans diploması alamayacak duruma düşenlerle, aynı durumda olup meslek yüksekokullarına devam etmek isteyenlere verilecek önlisans ve meslek yüksekokulu diploması ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Önlisans diploması alan Lisans öğrencilerinin lisans programlarındaki kayıtları silinir.

Lisans Öğretimi

Madde 16 — Normal sekiz yarıyıllık bir programı ilgili yönetmeliklerle belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçevesinde başarı ile tamamlayan öğrencilere o bölümün lisans diploması verilir.

Lisansüstü Öğretimi

Madde 17 — Lisansüstü öğretimi, Yükseköğretim Kanunu hükümleri çerçevesinde Üniversitelerarası Kurul tarafından yürürlüğe konulan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile Ufuk Üniversitesi "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Unvanlar

Diplomalar

Madde 18 — Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir.

a) Meslek Yüksekokulu Diploması: İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

b) Önlisans Diploması: Lisans programı uygulayan fakülte/yüksekokullarda önlisans diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur.

c) Lisans Diploması: İlgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi/yüksekokulu, bölümü ve varsa yan dal ve programı belirtilir.

d) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması: Eğitim Fakültesinin 5 yıllık orta öğretim alan öğretmenliği programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomada Rektör ve Eğitim Fakültesi Dekanının imzası bulunur.

e) Çift Ana Dal Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

f) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

g) Lisansüstü (Yüksek Lisans) Diploması: Lisansüstü diplomalarda öğrencinin Enstitüsü, Enstitü Anabilim Dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur. İlgili enstitü programlarını başarıyla tamamlayanlara yüksek lisans diploması verilir. Diploma ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

Ufuk Üniversitesinden diploma alınabilmesi için, diploma düzeyindeki öğrenimin son iki yarıyılının Ufuk Üniversitesinde geçirilmesi şarttır.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma verilir. Bu diploma üzerine "İkinci Nüsha" ibaresi konulur.

Unvanlar

Madde 19 — Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, Üniversitelerarası Kurul önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Ufuk Üniversitesi Senatosunca işlem yapılır. Unvanlar diploma üzerinde belirtilir.

Not Belgeleri

Madde 20 — Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt Sildirme

Madde 21 — Öğrenciler istedikleri anda Rektörlüğe bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili Bölüm Başkanlığına, Yüksekokul Müdürlüğüne, Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz.

İlişki Kesme

Madde 22 — Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişki kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İzinli Sayılma

Madde 23 — Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler Dekanlıklara veya Müdürlüklere başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile öğrencilere izinler Hazırlık Sınıfındaki öğrenciler için İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünün görüşü de alınarak Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Önlisans ve Lisans öğrencileri için verilir. İzinler bir keresinde ençok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. İzin istekleri zorunlu nedenler dışında gerekçeleri ve belgeleri ile her yarıyıl ders ekle – sil süresinin son gününe kadar yapılır.

İzinli Sayılamayacaklar

Madde 24 — Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya Resmi makamlarca aranmakta olan öğrenciler izinli sayılamaz. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

İzinden Dönüş

Madde 25 — İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık kurul kararı ile belgelerler. İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde (İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç) bir dilekçe ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Hastalıklar

Madde 26 — Usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitiminde Üniversite Sağlık Merkezine onaylatılan raporu Dekanlık veya Müdürlüklere üç iş günü içinde teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor bitiminden sonra açılacak mazeret sınavlarına girebilir. Bir yarıyılda beş hafta ve daha uzun süreli rapor alan öğrenciler o yıl izinli sayılabilirler. Rapor süreleri öğretim sürelerinin hesabında gözönüne alınmaz.

İzinli ve Raporlu Geçen Sürelerde Ücret Ödeme

Madde 27 — İzinli sayılan tutukluluğu takipsizlik kararı, beraat ile sonuçlanan veya rapor alan öğrencilerin ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Danışmanlık

Madde 28 — Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri ve yardımcıları arasından ilgili yönetmelik hükümlerine göre Fakülte/Bölüm kurul kararı ile danışmanlar görevlendirilir.

Staj İşleri

Madde 29 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Disiplin İşleri

Madde 30 — Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğrenciler hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektiren toplu olaylarda, olayın türü ve ilgili öğrencilerin sayıları göz önünde tutularak Rektörün onayı ile Üniversite düzeyinde faaliyet göstermek üzere soruşturmacı veya soruşturmacılar kurulu atanabilir. Soruşturmacı veya soruşturmacıların, hakkında disiplin kovuşturması açılan öğrenci veya öğrencilerle aynı fakülte/yüksekokul mensubu olması koşulu aranmaz.

Burs

Madde 31 — Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Öğrenim Ücreti

Madde 32 — Ufuk Üniversitesinde öğrenim ücretlidir. Ödenecek yıllık öğrenim ücreti ile Üniversite tarafından sunulan ek hizmetlerin bedeli Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücretleri iki taksitte, her yarıyıl başında ödenir. Eğitim-öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde Üniversite, öğrencinin üniversite ile ilişkisini kesme hakkına sahiptir.

Genel Görünüş ve Giyim

Madde 33 — Ufuk Üniversitesi öğrencileri, genel görünüş ve giyim konusunda ilgili yasalara ve mevzuata uymakla yükümlüdürler. Aksi davranışta bulunanlar hakkında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden :

Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ufuk Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Ufuk Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışındaki, Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında yürütülen Ön Lisans, Lisans ve Eğitim Fakültesinin 5 yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve değişiklikleri ile, 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

 

Üniversite

: Ufuk Üniversitesini

 

Mütevelli Heyet

: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini

 

Rektör

: Ufuk Üniversitesi Rektörünü

 

Senato

: Ufuk Üniversitesi Senatosunu

 

Üniversite Yönetim Kurulu

: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu

 

Dekan

: Fakülte Dekanını

 

Müdür

: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürünü

 

Yönetim Kurulu

: Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunu

 

Kurul

: Fakülte veya Yüksekokul Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim ve Değerlendirme

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 5 — Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, her biri sınav süreleri de dahil onaltı haftalık, Güz ve Bahar Yarıyıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ayrıca, yaz yarıyıl eğitim-öğretim yönetmeliğine göre, Yaz Yarıyılı ve Yoğunlaştırılmış Yaz Yarıyılı eğitim-öğretimi Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yapılabilir.

Uygun görülen fakülte-bölüm ve programlarda ilgili mevzuat kurallarına uygun olarak ikili veya Gece eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim süreleri, Senatonun önerisi Mütevelli Heyetinin kabul ettiği usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.

Öğretim Programları

Madde 6 — Fakülte ve Yüksekokullarda izlenecek eğitim-öğretim programları ve derslerin dağılımı, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Fakülte ve Yüksekokullarda zorunlu, seçmeli dersler dışında ayrıca seminer, staj, uygulama ve laboratuvar, proje ve benzeri eğitim-öğretim çalışmaları yarıyıl çalışmaları olarak değerlendirilir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Koşullu Dersler

Madde 7 — Dersler Zorunlu ve Seçmeli olmak üzere iki guruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte bölüm/programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Ders programında seçmeli dersler yer alıyor ise, öğrencinin alacağı seçmeli dersler, öğrencinin isteği de göz önünde tutularak danışmanın önerisiyle belirlenir.

Ön koşullu ders alt yarıyılda yer alan derslerden bir veya bir kaçının başarılması koşulu aranılan derstir. Ön-koşullu dersler ve ön-koşulları, ilgili Eğitim-Öğretim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 8 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

Not ortalamalarına katılamayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler kredisizdir. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 9 — Ders Programlarında yer alan derslerin o yarıyıldaki kredilerin toplamı öğrencinin normal ders yüküdür. Derslerin kredi değeri esasına göre ders yükü, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla yeni ders almak isteyen öğrencilerin, ders yükü genel not ortalamalarının en az "2.50" olması koşulu ve danışmanın onayı ile bir ders arttırılabilir. Genel not ortalaması, en az "3.00" olması koşulu, danışmanın uygun görmesi ve bölüm başkanın kararı ile en fazla iki ders arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilerin, ders yükleri istekli olmaları ve bölüm başkanı kararı ile en fazla iki derse kadar azaltılabilir. Ön koşullu dersler, bu kapsamın dışındadır. Not yükseltmek amacı ile ders tekrarı yapılabilir. Bu maddede belirtilen hallerde öğrenciden alınacak ücretler Mütevelli Heyet tarafından her akademik yıl için yeniden belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam ve Sınıf Geçme

Derslere Devam

Madde 10 — Öğrenciler derslere, uygulamalara katılmak zorundadırlar. Derslere ve uygulamalara en az % 80 devam gerekir. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları izlenir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 11 — Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına girerler. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri yarıyılın ilk ayı içersinde ilan edilir. Ara sınavlar dışında önceden tarih belirlenmeksizin kısa süreli sınavlar yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu başarı notu, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak belirlenir. Yarıyıl içi sınav ve çalışmaların ağırlığı %40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı %60’dır. Bu ağırlıklar Senato kararı ile değiştirilebilir.

Birden fazla ara sınav yapılırsa bu sınavların ortalaması alınır.

Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce saptanarak Öğrenci İşlerine bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Belirlenen eğitim-öğretim ücretini ödemeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

Sınavlar, Dini ve Milli Bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Yarıyıl sonu ders notu ilgili Dekanlığa ve Yüksekokul Müdürlüğüne verildiği anda kesinleşir.

Başarı Notları

Madde 12 — Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Yarıyıl Başarı Notu

Katsayı

Puan

 

AA

4.0

90-100

 

BA

3.5

80-89

 

BB

3.0

70-79

 

CB

2.5

65-69

 

CC

2.0

60-64

 

DC

1.5

55-59

 

DD

1.0

50-54

 

FF

0

0-49

Ortalamalara Katılmayan Notlar

I – Eksik

S – Yeterli (Geçer)

U – Yetersiz (Kalır)

EX – Muaf

W – Dersten Çekilmiş

NA - Devamsızlık Nedeniyle Başarısız

(I) Notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca (I) Notu verilir.

Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, öğretim elemanının notları Öğrenci İşlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, Bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt yarıyılının başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. Dışardan nakil yolu ile gelip yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı ilgili fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(U) Notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(EX) Notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölüm/yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları ve denkliği fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde kredisi ile birlikte gösterilir.

(W) Notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim elemanının oluru ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden (daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç) çekilemez.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.

c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere, Meslek Yüksek Okulunda en çok üç, Lisans Öğreniminde bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim elemanının oluru ile çekilme izni verilebilir.

Ufuk Üniversitesi ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel antlaşmalar kapsamında Ufuk Üniversitesinde öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini öğretim üyesinin izni ile yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

(NA) Notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanı tarafından (NA) notu verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Bir dersten (NA) notu alan öğrenci, bu ders için ek sınav haklarından yararlanamaz.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 13 — Öğrenciler ilgili Yönetim tarafından ilan edilen sınav sonuçlarına 1 hafta içinde itiraz edebilirler. Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata olması halinde, düzeltme ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

Not Ortalamalarının Hesabı

Madde 14 — Her yarıyıl sonunda her öğrencinin yarıyıl başarı not ortalaması ve genel başarı not ortalaması hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın başarı notu ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda kredi hesabına katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrencilerin Başarı Durumu

Madde 15 — Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 4.00 olanlar yarıyıl onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Yarıyıl not ortalaması 2.00 den az olan öğrenciler sınamalı öğrenci olur. Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda yarıyıl not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ders Tekrarı

Madde 16 — Bir dersten (FF), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları Fakülte Yönetim Kurulu veya Bölüm Kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar.

Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak (CC)’nin altında not aldıkları dersleri Mütevelli Heyetin belirlediği ücreti ödeyerek tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Son İki Yarıyıl Tekrarı

Madde 17 — Sınamalı öğrencilerden izleyen yarıyıl sonunda da yarıyıl not ortalamaları 2.00 dan az olan öğrenciler son iki yarıyılda (CC) nin altında aldıkları tüm dersleri tekrarlar. Tekrar durumuna düşen öğrenciler ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde danışmanlarının önerisi, Bölüm Başkanının onayı ile ders programında bulunan diğer derslerden de alabilirler. Birbirini izleyen iki yarıyıl tekrar hakkı öğrenim süresince sadece iki kez verilir. Ancak aynı iki yarıyıl birden fazla tekrarlanamaz. Tekrarlamalarda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Ek Sınavlar

Madde 18 — Madde 19’ a göre ilişiği kesilen öğrencilere, son iki yarıyıl içinde (CC) nin altında not aldıkları ve devam koşullarını yerine getirdikleri en çok üç ders için, üç yıl içinde kullanacakları üç ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava girmek istediklerini belirttikleri bir dilekçe ile, ilişik kesme yazısında belirtilen süre içerisinde, Rektörlüğe başvururlar.

Ek sınavlar, ilişiklerin kesildiği tarihi izleyen güz yarıyılı öncesi ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Sınava girmeyenler için mazeret sınavı yapılmaz.

Ek sınavlarda girilen süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ek sınav hakkını kullananlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ek sınava girenlerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücreti alınır. Sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarılı sayılanlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, azami öğretim süresi sonunda mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört yarıyıl, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler için devam koşulu aranır. Bunun dışındaki dersler için devam koşulu aranmaz. Devam koşulu aranmayan dersler için öğretim elemanı tarafından öğrenciye verilecek yarıyıl sonu notlarında, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde tutulur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’dan az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki yarıyıl derslerinden sınırsız ek süre tanınır.

Ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu tür sınavlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavlarıyla birlikte yapılır. Her bir dersin sınavı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücreti alınır. Ek sınavlara gireceklerin, yarıyıl sonu sınav tarihinden bir ay önce, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri dersleri belirtir yazılı başvurularını Rektörlüğe vermeleri gerekir.

Son Yarıyılda Başarısız Öğrenciler

Madde 19 — Son yarıyıla kadar aldığı dersleri başarı ile tamamladığı halde son yarıyılda not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrencilere son yarıyılda not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, ek bir süre verilir. Öğrencinin yarıyıl sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son yarıyılda (FF) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, bu yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre verilebilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde ilgili Fakülte veya Yüksekokula bir dilekçe ile başvururlar. Durumu incelenen öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir.

Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin İşlemleri

Madde 20 — Ufuk Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin tümü Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Lisans Diplomasının Verilme Koşulu

Madde 21 — Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 4.00 olan öğrenciler "Onur" listesine geçerek mezun olurlar. "Onur" listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyıl Ufuk Üniversitesinde öğrenim görmüş olmaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilme Koşulu

Madde 22 — Eğitim Fakültesinin 5 yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Öğrenim Süresi

Madde 23 — İki yıllık önlisans öğretimi en fazla dört yılda, dört yıllık lisans öğretimi en fazla yedi yılda, beş yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği en fazla on yılda tamamlanır.

Ön Lisans Diploması Verilme Koşulları

Madde 24 — Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Ön lisans diploması verilebilmesi için gerekli derslerin her birinden en az (DD) veya (S) notu alınmış olması zorunludur.

Anlaşmalı Yurt Dışı Üniversiteleri ile Öğrenci Değişimi

Madde 25 — Ufuk Üniversitesi ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Ufuk Üniversitesindeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notunun nasıl yansıtılacağı ilgili fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26 — 22 Mayıs 2000 tarih ve 24056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

 

Sayfa Başı