Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Ekim 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24902

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4808 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Ertuğrul KAYA’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/66)

— Hükümlü Ali TEKİN’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/67)

— Hükümlü Mete YALÇIN’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/68)

— Hükümlü Barış GÖNÜLŞEN’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/69)

— Hükümlü Esmahan EKİNCİ’nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/70)

— Hükümlü Mehmet ACETTİN’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/71)

Atama Kararları

— İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Tebliğ

— Bazı Mecburî Standardların Uygulamadan Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/61)

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 748 Sayılı Kararı

DÜZELTME (Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4808

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın 1/10/2002 tarihli ve 24438 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) bendi ve diğer teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S. ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Dr. R. DOĞRU

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 Atama Kararları

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3325

1 — Bilecik Emniyet Müdürü Çoşkun HAYAL’in,

Elazığ Emniyet Müdürü S. Atilla GERMİYANLIOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2 — Bartın Emniyet Müdürlüğüne, APK Uzmanı Mesut ÇEVİK’in,

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne, APK Uzmanı Önder KARAMAN’ın,

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne, APK Uzmanı Mehmet TEKİN’in,

atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13. ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. ECEMİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İçişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3327

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğüne, Müsteşar Yardımcısı Metin ÖZŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

9 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Maliye Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3332

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Dr. Nermin BERKİ’nin atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3334

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Orman Genel Müdürü Necati UYAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

9 Ekim 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N.ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Orman Bakanı

Sayfa Başı


 Yönetmelik

Muğla Üniversitesinden :

Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 24/8/1999 tarihli ve 23796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili kanunlar ve yükseköğretim üst kuruluşlarının çerçeve ilke ve kararlarına, eğitim-öğretime göre Muğla Üniversitesinde kayıtlı ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencileri ilgilendiren hususlarda uygulanacak ortak esasları belirlemektir. Muğla Üniversitesinde ilgili kanunlar, Yükseköğretim Kurulu kararları ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim-öğretim yapılır. Ancak, bu Yönetmelik, ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıt, sınav ve değerlendirme, geçici ve devamlı ayrılma ve mezuniyet durumları ile ilgili ortak hükümleri kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular ilgili birimlere yapılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıflarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Merkezi Sınav sonuçlarına göre ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) Projesi kapsamında öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senatoca kabul edilen ilkeler çerçevesinde sınavsız alınmaları mümkündür."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili birimin öğrenci işlerine başvurması."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin Senatoca belirlenen şartları yerine getirmiş olmaları, belirlenecek belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri şartı ile kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların ve aynı anda başka bir yükseköğretim kurumunda da (Açık Öğretim Fakültesi hariç) kayıtlı olduğu anlaşılanların kayıtları yapılmaz; yapılmış olsa bile iptal edilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Eğitim-Öğretim süresince izlenecek eğitim-öğretim programı ilgili bölümce düzenlenir (METEB programları YÖK tarafından düzenlenir) ve ilgili fakülte/yüksek-

okul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve seçmeli derslerle ilgili fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler, akademik danışmanların önerileri doğrultusunda, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca kararlaştırılır. Dersler; zorunlu, seçmeli, ön şartlı ve yabancı dil destekli olmak üzere dört gruba ayrılır; değerlendirmeye tabi olacak şekilde düzenlenir.

Seçmeli Dersler : Öğrencilerin alması gereken seçmeli dersler, bölüm içi ve bölüm dışı olmak üzere ikiye ayrılır.

Bölüm içi seçmeli dersler, zorunlu dersler dışında ilgili bölüm tarafından açılan not ortalamasına ve bölüm mezuniyet kredi hesabına katılan derslerdir.

Bölüm dışı seçmeli dersler, mezuniyet not ortalamasına katılmaz, sadece bölüm mezuniyet kredisinin tamamlanıp tamamlanmadığı hususunda dikkate alınırlar ve muafiyet talepleri bölüm kurullarınca değerlendirilir. Bölüm başkanının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.

Bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önüne alınarak ilgili bölümce kararlaştırılır. Alınan bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler, ders değiştirme ve bırakma süresinden sonra değiştirilemez."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik saatlerinin tamamı ile haftalık teorik olmayan saatlerin yarısının toplamından oluşur. (METEB Ön lisansları hariç)

Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler (bölüm dışı seçmeli dersler hariç) için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve teorik olmayan saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. Herhangi bir ders, fakülte/yüksekokul kurulunun gerekçeli teklifi ve Senatonun kararı ile eğitim-öğretim programında yer aldığı yarıyıl dışında da açılabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yarıyıl Sonu Sınavları : Yarıyıl sonu sınavlarının programları, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından sınavlardan en geç iki hafta önce tespit ve ilan edilir. Sınavlar ilanda belirtilen yer ve zamanlarda yapılır. İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli olarak kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere bir yarıyıl sonu mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihinden itibaren en geç 10 gün sonra ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir takvime göre yapılır. Yarıyıl sonu başarı notları, akademik takvimde belirlenen tarihte kesinleşir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(TT) notu, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilir."

"(VV) notu, programdan kaldırılan veya yerine başka bir ders saydırılmayan veya başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu sınav ve yarıyıl sonu başarı notları, ilgili bölümce ilan edilir. Yarıyıl sonu başarı notları akademik takvimde belirlenen tarihte kesinleşir, kesinleşen notlara itiraz bir hafta içinde yapılabilir. Bu durumlarda düzeltme işlemi ilgili yönetim kurulu kararına göre yapılır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar.Başarısız öğrenciler akademik yetersizlik engelinde olmamak koşulu ile en fazla normal ders yükünü geçmeyecek kadar ders alabilirler."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muğla Üniversitesinde; ön lisans eğitim-öğretiminin normal süresi iki ve lisans eğitim-öğretiminin normal süresi dört eğitim-öğretim yılıdır. Mezuniyet için gerekli dersleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan ders arttırma şartlarını yerine getirerek tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Öğrenciler, ön lisans programlarını en çok dört, lisans programlarını en çok yedi yılda tamamlamak zorundadırlar.

Ancak, bu süreler sonunda; son sınıf öğrencilerine kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmeleri için başarısız oldukları bütün derslerden bir sınav hakkı verilir. Bu sınav sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, yarıyıl ve ders kayıtları ile ilgili hükümleri yerine getirmeleri şartıyla, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması: Bir meslek yüksekokulunu kazanarak kaydını yaptıran, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) Projesi kapsamında gelen veya lisans programına kayıtlı iken, meslek yüksekokullarına geçiş yapan ve o meslek yüksek-

okulunun dört yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Bu diplomalar, Rektörlüğe bağlı meslek yüksekokullarında ilgili meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın adı bulunur."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 — Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten itibaren Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bunlardan aldıkları notlar, ilgili öğretim elemanları tarafından elektronik ortamda sisteme girilir. Not belgelerinin onaylı bir kopyası ilgili birimin öğrenci işleri tarafından isteyen öğrenciye imza karşılığı verilir."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrenciler, posta adreslerindeki değişiklikleri en geç bir hafta içinde ilgili birimin öğrenci işlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, duyurunun dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılmış olması durumunda, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler. Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğrencinin ilgili birimin öğrenci işlerine en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili birimin öğrenci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bu iki işlemin yapılmış olması, tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz."

GEÇİCİ MADDE 1 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin “Seçmeli Dersler” ile ilgili üçüncü fıkrası, 2003-2004 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı