Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Ekim 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24901

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Melda BAYER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (K-HASSEM) Yönetmeliği

— Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2002/7)

— Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2002/8)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Ekim 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-16743

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere, 9 Ekim 2002 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Melda BAYER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ekim 2002

B.01.0.KKB.01-06-256-2002-691

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Ekim 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16743 sayılı yazınız.

Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere, 9 Ekim 2002 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Melda BAYER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 25/7/1999 tarih ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezun olabilmek için her programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 60’dan az 100’den fazla, dört yıllık programlarda 120’den az 150’den fazla, beş yıllık programlarda 230’dan az 260’dan fazla olamaz.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kadir Has Üniversitesinden :

Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

(K-HASSEM) Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (K-HASSEM) amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Amaç

Madde 2 — K-HASSEM’in amacı, 28/5/1997 tarihinde kabul edilen 4263 no’lu kanun ile İstanbul’da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere kurulan Kadir Has Üniversitesinde örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — K-HASSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alandaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — K-HASSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) K-HASSEM Kurulu

b) K-HASSEM Müdürü

c) K-HASSEM Koordinasyon Grupları

K-HASSEM Müdürü

Madde 5 — K-HASSEM Müdürü Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

Madde 6 — K-HASSEM Kurulu, her Fakülte Dekanının, Enstitü Müdürünün, Meslek Yüksekokulu Müdürünün, Yüksekokul Müdürünün ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanı ile Merkez Müdürlerinin önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. K-HASSEM Kurulunun görev süresi 3 yıldır. K-HASSEM Kurulunun görevleri; K-HASSEM’in genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirmesini yapmaktır.

Madde 7 — K-HASSEM Kurulu, K-HASSEM Müdürünün çağrısı üzerine olağan olarak iki ayda bir gerekli hallerde daha sık olmak üzere salt çoğunlukla toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda gerekli kararları alır.

K-HASSEM Kurulu, K-HASSEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda (takvim yılı sonunda) Fakültelerden, Enstitülerden, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokullar ve Rektörlüğe bağlı Bölümler ile Merkez Müdürlerinden gelen faaliyet raporlarını değerlendirerek hazırlayıp Rektörlüğe sunacağı raporla ilgili esasları belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine eder.

Eğitim programları sonunda verilecek olan ve ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — K-HASSEM Müdürü K-HASSEM Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıkları ile Merkez Müdürlüklerindeki K-HASSEM programı ile ilgili koordinasyonu sağlar. Her faaliyet dönemi sonunda bir faaliyet raporu düzenler ve K-HASSEM Kurulunda kabul edildikten sonra Rektörlüğe sunar. K-HASSEM faaliyet raporu, Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — K-HASSEM Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak seçer ve atar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdür Yardımcısının görev süresi en çok 3 yıldır. Bu süre dolduğunda yeniden atanabilir.

Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Müdür Yardımcısı K-HASSEM Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden:

Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı

Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin Bir Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 —6/7/1996 tarihli ve 22688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin 16/8/2001 tarih ve 24495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az 30 haftadır. Bu süre lisans ve ön lisans eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Yabancı Dil Hazırlık Programına %90 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getirmeyenler yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak, izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına katılma hakları vardır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler derslere katılamazlar ve durumları bölüm başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

Niğde Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2002/7

Karar Tarihi : 29/7/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 29/7/2002 tarihinde Vali Refik A. ÖZTÜRK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Buna göre;

I - NİĞDE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE ISINMA VE SANAYİ AMAÇLI OLARAK KULLANILACAK KATI VE SIVI YAKITLARIN STANDARTLARI

1- Başbakanlığın 17/5/1999 tarih ve 320-6260 sayılı Genelgesi ile 7/12/2001 tarih ve 2001/22 sayılı Çevre Bakanlığı Genelgesinde katı ve sıvı yakıtların standartları belirlenmiştir. Buna göre; Niğde ili sınırları içerisinde 2002-2003 yılı içinde diğer bir kurul kararına kadar geçerli olmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen yakıtların kullanılmasına;

a) Isınmada kullanılacak yerli kömürler:

- Alt ısı değer 3000 (-200) KCal/kg en az (Satışa sunulan)

- Yanar kükürt en fazla %1.65 (Satışa sunulan)

- Boyut 18-200 mm 18 mm altı en fazla %10 tolerans

200 mm üstü %10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları en az 3000 KCal /Kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 KCal/Kg başına %0,55 (satışa sunulan) değerini geçmeyeceğine;

b) Briket Kömür:

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada kullanılan" standardına uyulmasına

c) Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri:

- Alt ısı değeri: 6000 KCal /Kg (satışa sunulan) (-500 KCal /Kg tolerans)

- Toplam kükürt: %1 (kuru bazda)+(%0,1 tolerans)

- Uçucu madde: %12-22 (kuru bazda)+(%1 tolerans)

- Toplam nem: %10 (satışa sunulan) +(%1 tolerans)

- Boyut: 18-200 mm 18 mm altı en fazla %10 tolerans

200 mm üstü % 10 tolerans olmasına

d) Sanayi amaçlı ithal edilen kömürlerin özellikleri:

- Alt ısı değeri: 6000 KCal /Kg (satışa sunulan) (-500 KCal/Kg tolerans)

- Toplam kükürt: %1 (kuru bazda)+(%0,1 tolerans)

- Uçucu madde: %36 (kuru bazda)+(%1 tolerans)

- Toplam nem: %10 (satışa sunulan) +(%1 tolerans)

- Boyut: 0-50 mm olmasına

1-1. Kok kömürlerinin ısınma amacıyla kullanılmasının yasaklanmasına,

1-2. İlimizde petrol-kokunun satışı, depolanması, yakıt olarak (Çimento Fabrikaları ile Reküperasyonlu Kireç Fabrikaları hariç) kullanılmasının yasaklanmasına,

1-3. Isınma amacıyla yerli ve ithal kömür kullanılması halinde "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine" uygun Ateşçi Belgesi bulunan personel tarafından kalorifer kazanlarının yakılmasına,

1-4. Kükürt oranının yukarıda belirtilen değerlerin altına çekilmesi amacı ile soba ve kalorifer kazanlarında yakılan kömürlere %4 oranında sönmüş kireç katılarak yakılmasına,

1-5. Kömür nakliyecilerinin ve satıcılarının taşıdıkları ve sattıkları kömürlerin menşei ve özelliklerini belirten belgeleri bulundurmaya ve gerektiğinde yetkililere ibraz etmeye yükümlü olmalarına,

1-6. Tüketicilerin, satıcılardan fatura, perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

1-7. Yakıtlarla ilgili alınan bu kararların Niğde Merkez dışındaki ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak, Kaymakamlıklar tarafından uygulanmasına,

1-8. Konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (%1,5) olan 4 no’lu fuel-oil veya özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, desülfürizasyon tesisini kurmadan 6 no’lu fuel-oil kullananlara yasal işlem uygulanmasına,

1-9. Yakıtların özelliklerine uygun olarak satışının ve kullanılmasının sağlanması, ayrıca kullanılması yasaklanan petrol kokunun satışının ve kullanılmasının denetlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Ekipleri elemanları aracılığıyla yapılmasına,

1-10. Yukarıda belirlenen kuruluşlara ve tedbirlere uymayan bütün kamu kurum ve kuruluşların, özel kuruluş ve işyerlerinin yöneticileri ve şahıslar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına,

1-11. Sanayi tesislerinde, sokak aralarında ve caddelerde çöp ve atık maddelerin, yanık yağ ve lastiklerin, derilerin yakılmasının önlenmesine,

1-12. Denetlemeler esnasında İl Mahalli Çevre Kurulu kararına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddelerinde belirtildiği üzere ceza verilmesine, tekrarı halinde cezanın katlanarak verilmesine,

II - EMİSYON

Bor Belediyesi Mezbaha -Et Entegre Tesisi:

İlimiz Bor ilçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan belediyeye ait et kombinasının emisyon izin dosyası görüşülmüştür. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliğine göre "Liste B" de değerlendirilen tesise emisyon izni verilmesi uygun görülmüş ve dosyanın Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Niğde Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2002/8

Karar Tarihi : 22/8/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 22/8/2002 tarihinde Vali Refik A. ÖZTÜRK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Buna göre;

I — NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ISINMA VE SANAYİ AMAÇLI OLARAK KULLANILACAK KATI VE SIVI YAKITLARIN STANDARTLARI

1 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 31/7/2002 tarih ve 3455 sayı ile Valiliğimize hitaben yazmış olduğu illerin hava kirliliği dereceleri ile ilgili yazılarında Niğde İlimizin 3 üncü derece kirli illerde değerlendirilmesine karşılık Bor İlçemizin 1 inci derecede kirli iller sınıfında olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Başbakanlığın 17/5/1999 tarih ve 320-6260 sayılı genelgesi ile 7/12/2001 tarih ve 2001-22 sayılı Çevre Bakanlığı Genelgesinin katı ve sıvı yakıtların standartları da dikkate alınarak Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 2002-2003 yılı içerisinde diğer bir kurul kararına kadar geçerli olmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen yakıtların kullanılmasına;

a) Isınmada kullanılacak yerli kömürler:

- Alt ısı değer 4000 (-200) KCal/kg en az (satışa sunulan)

- Yanar kükürt en fazla % 1 max (satışa sunulan)

- Boyut 18-200 mm 18 mm altı en fazla % 10 tolerans

200 mm üstü %10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları en az 4000 KCal/Kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 KCal/Kg başına %0,25 (satışa sunulan) değerini geçmeyeceğine;

b) Briket Kömür:

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada kullanılan" standardına uyulmasına

c) Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri:

- Alt ısı değeri: 6000 KCal /Kg (satışa sunulan) (-500 KCal /Kg tolerans)

- Toplam kükürt: % 1 (kuru bazda)+(% 0,1 tolerans)

- Uçucu madde: % 12-22 (kuru bazda)+(% 1 tolerans)

- Toplam nem: % 10 (satışa sunulan)+(% 1 tolerans)

- Boyut: 18-200 mm 18 mm altı en fazla % 10 tolerans

200 mm üstü % 10 tolerans olmasına

d) Sanayi amaçlı ithal edilen kömürlerin özellikleri:

- Alt ısı değeri: 6000 KCal /Kg (satışa sunulan) (-500 KCal/Kg tolerans)

- Toplam kükürt: %1 (kuru bazda)+(% 0,1 tolerans)

- Uçucu madde: %36 (kuru bazda)+(% 1 tolerans)

- Toplam nem: %10 (satışa sunulan)+(% 1 tolerans)

- Boyut: 0-50 mm olmasına

1 – 1. Yakıtların özelliklerine uygun olarak satışının ve kullanılmasının sağlanması, ayrıca kullanılması yasaklanan petrol kokunun satışının ve kullanılmasının denetlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Ekipleri elamanları aracılığıyla yapılmasına,

1 – 2. Yukarıda belirlenen kuruluşlara ve tedbirlere uymayan bütün kamu kurum ve kuruluşların, özel kuruluş ve işyerlerinin yöneticileri ve şahıslar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına,

II — GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Çevre Bakanlığının 2002/12 sayılı genelgesi gereği;

II – 1. Bahçeli gazino, kahvehane, diskotek, dans salonları, lunaparklar, piknik yerleri, düğün salonları, açık hava sinemaları, kulüpler, lokantalar, barlar ve dükkanlar gibi kamuya açık yerlerde, konutlar, bahçe ve balkonlar avlular gibi özel yerleşim alanlarında elektronik olarak yükseltilmiş müzik seslerinin ses basınç düzeylerinin kaynağın hemen yakınında 90 dBA’yı aşmamasının sağlanması, yerleşim bölgelerinde konutlar, oteller, dinlenme tesisleri ve diğer hassas yapıların bulunduğu çevrelerde yayılan bu seslerin değerleri, mevcut arka plan gürültü düzeylerini ( gürültü kaynağının dışında diğer kaynakların aynı anda oluşturdukları sürekli fon gürültüsü ) 5 dBA’dan fazla aşmayacak şekilde kontrol altına alınması ve gerekli ikaz levhalarının asılmasının sağlanmasına, ( Bu genelgede belirtilen gürültüye duyarlı alan ve yapılardan konut, hastane, okul, motel, pansiyon, dinlenme tesisleri, tatil ve dinlenme parkları, mezarlık gibi yerler kastedilmektedir.)

II – 2. Sağlık Bakanlığının 24/3/1995 tarih ve 6063 sayılı genelgeleri ile kullanılması zorunlu hale getirilen gürültü izleme/ ölçüm/ kontrol monitörlerinin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen kriterleri sağlaması, cihazların temininde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesinin aranmasına,

II – 3. İl sınırları içerisinde kamuya açık yerlerde canlı olarak ya da elektronik cihazlarla veya açık havada yapılan düğünlerle vatandaşları rahatsız edecek şekilde 24.00-08.00 saatleri arasında müzik yayınının engellenmesine,

II – 4. Elektronik olarak yükseltilmiş müzik yayını yapacak yeni açılacak işletmelerin İl Çevre Müdürlüğüne müracaat etmelerine, konut ve yerleşim alanları ile gürültüye duyarlı tesislerin bulunduğu yerlerde açılmasına izin verilmemesine, mevcut işletmelerin gerekli yalıtım önlemlerini alarak yönetmelikte belirlenen gürültü düzeylerini sağlamaları şartının aranmasına,

II – 5. Yeni kurulacak ekmek fırınları, gürültüye neden olan atölyeler, bar, disko gibi işletmelerin özellikle gürültüye neden olan faaliyetlerin yerleşim yeri olarak kullanılan konutlarda, konutların alt katlarında, konutlara bitişik olan yerlerde faaliyetlere izin verilmesinin yasaklanmasına,

II – 6. İmalathane ve işyerlerinde endüstriyel makine, araç ve gereçlerinin yaydığı darbe sesler, mekanik vibrasyonlar göz önünde tutularak, gürültü kontrolü yapılması ve yönetmeliğe uymayan faaliyetlerin kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulmasına,

II – 7. Endüstri yapıları ve işyeri sahipleri işyerlerini açma izni alırken, çevreye gürültü yayma açısından kendi sınırları içerisinde makine, araç ve donatımların yapı içinde ve dışında uygun yerleştirilmesi arazi sınırları içinde engellemeler, donatım kılıflama ile alınacak tedbirler yapının dış duvar açıklarının yerinin uygun tespit edilmesi gibi tedbirleri almakla ve bunları Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkililere bildirmekle yükümlü olduğunun işletmelere hatırlatılarak uyarılmasına,

II – 8. Bitişik nizam yapılarda ortak bölme elemanları ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar aracılığıyla iletilen hidrofor, asansör, ev aletleri, çöp bacaları, tesisat, radyo, televizyon ve buna benzer seslere karşı yalıtımın Türk Standartları Enstitüsünce yayınlanmış standartlarda belirtilen değerleri sağlayacak biçimde yapılması, aynı standartlarda öngörülen ölçme metotları ile kullanılacak yalıtım yeterliliğinin Belediyelerce binalarda kontrol edilmesine,

II – 9. Mevcut yapılarda kullanım dışında başka amaçlarla kullanılan bina ve hacimlerdeki faaliyetlerden doğan ve yapı içinde diğer bölümlere iletilen seslere karşı önlemlerin, bu faaliyetleri yapanlar tarafından alınmasına,

II – 10. Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği Ek-1 de belirtilen gürültü çıkaran alet ve makinaların iş günlerinde 20.00-08.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise ancak Belediyelerce alınacak özel izinlerle belirlenen sürelerde kullanılmasına,

II – 11. Oturma alanlarındaki yapılar içinde ve dışında: gürültü rahatsızlığına neden olacak biçimde mekanik güçlü dikiş makinası, matkap, testere, öğütücü, çimen biçme makinesi veya benzeri araçların 20.00-08.00 saatleri arasında çalıştırılmasının yasaklanmasına,

II – 12. Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmayan kara taşıtlarının trafikten men edilmesi ve korna veya ses çıkaran cihazlarla (tehlike uyarısı vasfı taşımayan) gürültü yapılmasının engellenmesi, araç konvoyları, okul servisleri ve tüp dağıtımı yapan araçların klakson çalmasının ve bu araçlarda havalı korna çalınması ve taşınması, ani fren ve patinaj yapılarak gürültüye neden olunmasının engellenmesine,

II – 13. Karayolu motorlu araçlarından oluşan gürültü, lastik tipi seçimi, egzoz susturucularının kontrolü, taşıtın düzgün bakım ve onarımı, araçların yaşına bağlı olduğu kadar, yol kaplamalarına, yol eğim ayarlarına, kavşak, dönemeç ve trafik ışıklarının düzenlenmesine, çökertilmiş ve yükseltilmiş yol yapımlarına da bağlı olmaktadır. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sokak ve caddelerin kasis ve yol bakımlarına gereken önemin gösterilmesine,

II – 14. Yetkili kurumlarca saatleri belirlenerek gösterilen yerler dışında oturma veya ticaret alanlarında yüksek sesle haykırarak ve ses yükselticisi gibi araçlar kullanılarak satış, tanıtım ve propaganda yapılmasının yasaklanmasına,

II – 15. İmar parselasyon planları ve parselasyon haritaları yapılırken, yapı kitleleri içerisindeki gürültüye duyarlı hacimlerin ve yapı çevresinde yer alan faaliyete açık alanların, gürültüden korunmasını sağlayacak biçimde yerleştirme ve biçimlendirme yapılmasına,

II – 16. Trafik yoğunluğunu yerleşim bölgesi dışına kaydırıcı tedbirlerin alınması, ağır taşıtların belirli yollarla sınırlandırılması ve hız sınırlarının konulması ile ilde bulunan ilgili diğer kamu, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunun sağlanmasına,

II – 17. Yaz aylarında inşaat çalışmalarının artması nedeniyle; çevrede bulunan gürültüye duyarlı yapıların bir metre uzağında Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde verilen kabul edilebilir gürültü düzeylerinin aşıldığı hallerde şantiye çalışma saatlerinin azaltılması, yapının durdurulması gibi benzeri tedbirlerin alınmasının sağlanmasına,

II – 18. Gürültüye duyarlı alan ve kullanımların çevresinde eğitim ve istirahat saatlerinde, tatil günlerinde, halkın huzur ve rahatını bozacak her türlü davranışın engellenmesine,

II – 19. Belediyelerce; mevcut karayolları, şehir içi ana arterler ve çevre yollardan yayılan gürültülerin seviyelerini gürültü kaynağından en az 300 metre uzaklık içerisinde gösteren gürültü haritalarının hazırlanması, yeni yerleşimlerin planlanması, endüstri, karayolu, demiryolu, havaalanı gibi özellikli yapıların uygun yer seçiminde, hazırlanacak gürültü haritalarının göz önünde bulundurulması, mevcut gürültü alanlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılması, Bu işlemlerin Valilik tarafından koordine ve kontrol edilmesine,

II – 20. Yukarıda belirtilen hükümlere riayet etmeyen ve Gürültü Kontrol Yönetmeliğini ihlal edenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İmar Mevzuatı, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı