Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Ekim 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24899

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 19 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

— Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 68)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-16468

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2002 tarihinde İran’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2002

B.01.0.KKB.01-06-254-2002-687

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16468 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2002 tarihinde İran’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelik

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 19 uncu

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

MADDE 1 — 4/10/1996 tarihli ve 22777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik10 uncu maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) 4+1,5 Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puanına ve 100 puan üzerinden en az 55 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Bu programa başvuran öğrenciler ayrıca bir sınava tabi tutulmadan belirlenmiş olan kontenjan dahilinde (LES) sayısal puanının ve lisans not ortalamasının % 50’si hesaplanarak başarı durumuna göre programa kaydedilirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Enstitü’nün başka bir Anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş ve gerekirse danışman değişikliği konusunda ilgili Anabilim dalının görüşü sorulmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması bakımından Madde 10’da belirtilen şartlara uyması, lisansüstü programda almış olduğu tüm derslerini başarmış olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin almış olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslerle en az 2/3 oranında benzer olması gerekir. Daha önceki lisansüstü programındaki başarılı sayılma puanının farklı olması durumunda öğrencinin elde ettiği başarı puanlarının bu Enstitünün başarı puanlarını tutması gerekir. Yani öğrencinin puanlarının yüksek lisansta en az 70 ve doktorada ise en az 75 olması gerekir. Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından lisansüstü öğrenci kontenjanları belirlenirken kaç kişilik yatay geçiş için kontenjan ayrılacağı da belirtilebilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

Aydın Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 68

Karar Tarihi : 2/7/2002

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden, Çevre Bakanlığının 7/12/2001 tarihli 4174-16483 sayılı, Hava Kirliliği Kontrolü konusundaki 2001/22 Genelgesinde belirtilen hususlarda göz önüne alınarak, 2002-2003 kış sezonunda İlimiz sınırları içinde kullanılacak yakıtlar ve alınacak tedbirler ile ilgili olarak;

1) Aydın ili sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı binalarda, sobalarda ve sanayi tesislerinde aşağıdaki özellikleri sağlayan yerli kömürler ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı yazısında belirtilen özelliklere sahip yerli ve ithal kömürlerin kullanılmasına;

Yerli Kömürlerde/Yerli Linyit Briket Kömürlerde Aranan Özellikler:

 

Alt Isıl Değer

: 4000 (- 200) Kcal/Kg En Az (Orijinal Bazda)

 

Yanar Kükürt

: Max. % 1 (Orijinal Bazda)

 

Boyut

: Alt Sınır 18 mm (- % 10 tolerans)

   

Üst Sınır 200 mm (+ % 10 tolerans)

İthal Kömürlerde/İthal Linyit Briket Kömürlerde Aranan Özellikler:

 

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/Kg (Satışa Sunulan) (- 500 Kcal/Kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: Max. % 1 (Kuru Bazda) (+ % 0,1 tolerans)

 

Uçucu Madde

: % 12-22 (Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (Satışa Sunulan) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: Alt Sınır 18 mm (- % 10 tolerans)

   

Üst Sınır 200 mm (+ % 10 tolerans)

 Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürde Aranan Özellikler :

 

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/Kg (Satışa Sunulan) (- 500 Kcal/Kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: Max. % 1 (Kuru Bazda) (+ % 0,1 tolerans)

 

Uçucu Madde

: % 36 (Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (Satışa Sunulan) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

2) Uygunluk Belgesi: Aydın ili sınırları içinde kullanılması talep edilen kömürler için ocak sahibi ve/veya ithalatçı ve/veya harman kömür tesisi sahibi ve/veya briket kömür tesisi sahibi firmaların kömürlerine Uygunluk Belgesi alabilmek için İl Çevre Müdürlüğüne yapacakları müracaatta ve bu müracaatların değerlendirilmesinde;

a) Yerli Kömürler İçin: İl Çevre Müdürlüğüne müracaat ederek İl Çevre Müdürlüğü, ilgili Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülüğü başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarları veya Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ve bu laboratuvarlara denk diğer laboratuvarlardan her hangi birine yaptırılmasına,

(1) Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işinin, aynı komisyon marifetiyle sadece bir kez daha tekrarlanmasına,

(2) MTA Genel Müdürlüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarları veya Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarından gelen analiz neticelerinin standartları sağlaması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için İl Çevre Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesi verilmesine,

(3) Uygunluk Belgesi alan ocakların, torbalanması amacıyla açıkta kömür verdikleri Torbalama Tesislerini Valiliğe (İl Çevre Müdürlüğü) bildirmelerine,

b) İthal ve Yerli Kömür Karışımından Oluşturulan Harmanlanmış Kömür ve Briket Kömürler İçin: Bu maddenin (a) bendinde yer alan esaslar çerçevesinde bu amaca uygun yeterli tesislerinin bulunduğunun belirlenmesi ve "Yerli Linyit Kömürlerde Aranan Özellikler" in bulunması halinde uygunluk belgesi verilmesine,

Briket kömür üreticilerinin kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine eklemelerine,

Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddelerin de bağlayıcı olarak kullanılabileceğine,

c) İthal Kömürler İçin: Çevre Bakanlığından İthal İzni alan firmaların Noter veya "Aslı Gibidir" onaylı olmak kaydıyla ithal edilen kömüre ilişkin gerekli evrakları (Bakanlık yazısı ve ekleri, Kontrol Belgesi, Proforma Fatura, Analiz Sertifikası, Uluslar arası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait Resmi Analiz Raporu, Gümrük Giriş Beyannamesi) vererek Uygunluk Belgesini İl Çevre Müdürlüğüden almalarına,

d) Uygunluk Belgesi bulunmayan firmaların kömürlerinin, niteliği uygun olsa bile Aydın İli sınırları içerisinde satışına izin verilmemesine,

3) Satış İzin Belgesi: a) Resmi ve özel kömür işletmeleri ve bu işletmelerden satmak üzere Valilik tarafından uygunluğu onaylanmış dökme kömür ve/veya ithal kömür ve/veya briket kömür ve/veya harman kömür alacak olan torbalama tesisi sahibi kişi veya firmaların da Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtildiği şekilde izin sistemine tabi olarak "Satış İzin Belgesi"ni alıp, temin ettikleri kömürleri torbalayarak satmalarına,

Bu durumda, torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere uygunluğundan ve Satış İzin Belgesi olmayan kömürlerin satışından kömür işletmecisi, ithalatçı ve torbalama tesisi sahibi kişi veya firmaların ve bayilerin müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

b) Uygunluk Belgesi almış olan bütün kömürlerin en azından eleme işleminden geçirilerek torbalanmış olmasına,

c) Yeni kurulacak Kömür Torbalama Tesislerinin, meskun mahal dışında kurulmasına, kurulu olan torbalama tesislerinin ise, çevreye gürültü ve toz emisyonu ile rahatsızlık vermeyecek şekilde faaliyet göstermelerine, tesisler kurulmadan önce tüm yasal izin ve ruhsatlarını almış olmalarına, (izin ve ruhsat belgeleri, müracaat sırasında ibraz edilecektir.)

d) Satış İzin Belgesi Başvurusu: Kömür torbalaması yapanların Satış İzin başvurusunu İl Çevre Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile yapmalarına,

Başvuru Dilekçesinde;

Firma adı, adresi ve irtibat telefonu, fax numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresinin yer almasına;

Dilekçe ekinde;

(1) İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi, (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği)

(2) Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

(3) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

(4) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

(5) Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler, ( tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması v.b.)

(6) Vergi levhası örneği,

(7) Valilikçe onanmış noter onaylı taahhütname,

(8) Torbalanacak kömüre ait Uygunluk Belgesinin bir örneği.

e) Torbalama tesisi sahiplerinin Valiliğe verecekleri Taahhütnamenin;

(1) Kömürlerin İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak ve torbalanarak satılacağı,

(2) Aydın iline dökme kömür sevk edilmeyeceği, kömür satış bayilerinde ve depolarda torbalanmış kömür dışında kömür bulundurulmayacağı,

(3) Kömürlerin yasal olarak gerekli izinleri alınmış, kendi tesisleri ya da noter onaylı fason anlaşması yaptığı tesislerde torbalanmasının sağlanacağı,

(4) Valilikçe hazırlanan "Satış İzin Belgesi"ni teslim almadan kömür satışı yapılmayacağı,

(5) Kömürün sadece sözleşmeli bayilere veya doğrudan konutlara ve sanayide kullanıcılara satılacağı,

(6) Kömürün verildiği her bayi ve tüketiciye Valilikçe hazırlanmış "Satış İzin Belgesi"nin bir örneği verilerek satış yapılacağı,

(7) Yeni sözleşme yapılan veya sözleşmesi iptal edilen bayilerin en geç sözleşme tarihini takip eden bir gün içinde Valiliğe bildirileceği,

(8) Valilik, ilgili Kaymakamlık veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste, üretimi ve çalışmaları denetleyebileceği, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceği, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağı,

(9) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağı,

(10) Aydın İline sevk edilecek her parti kömür için bayi ve/veya tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi ve sevk irsaliyelerinin nakil aracına verileceği,

(11) Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömür menşeinin açıkça belirtileceği,

(12) Aydın İline sevk edilecek kömür torbalarının Satış İzin Belgesine esas torbalardan farklı olmayacağı ve torba üzerine kömür cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın tescilli markası, ağırlığı, Uygunluk Belgesi verilmesine esas olan analiz sonuçlarındaki Kükürt (S) ve kalori değerleri, briket kömür için bağlayıcı madde cinsinin yazılı olacağı,

(13) Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirlerin alınacağı,

(14) İthal edilen her parti kömüre ait Çevre Bakanlığınca düzenlenmiş Kontrol Belgesinin, uluslar arası gözetim firmasınca alınmış Resmi Analiz Raporunun, boşaltım limanının ve Gümrük Giriş Beyannamesi örneğinin verileceği, (İthalatçı firmalar için)

(15) Bağlayıcı madde olarak Melas ve Nişasta kullanılacağının, ancak Valiliğe bilgi verip onayını almak kaydıyla akademik kuruluşlarca bağlayıcı madde olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş benzer maddeleri de kullanabileceği, üretimde başka bağlayıcı madde kullanmayacağı, aksi takdirde Kömür Satış Belgesinin iptal edileceği, (Briket kömür üreticileri için)

(16) Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde;

(a) Birinci olumsuzlukta 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince, aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca İdari Para Cezası verileceği,

(b) İkinci olumsuzlukta, İdari Para Cezasının Çevre Kanununun öngördüğü biçimde tekerrür kuralı uygulanarak verileceği ve Kömür Satış İzin Belgesinin iptal edileceği,

(17) Taahhütnamenin 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması için kendisine verilen Birinci İhtar olarak kabul edeceğini, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereği, 20 nci maddesi uyarınca İdari Para Cezası verileceği,

hususlarını içermesine,

4) Bu Kararda belirtilmeyen, ancak başvuru aşamasında yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgelerin Valilik Oluru alındıktan sonra usulüne göre işleme konulmasına,

5) Kömür satışlarının bayi sözleşmesi olanlar tarafından İl sınırları içerisinde sabit satış yerlerinde yapılmasına, arsalarda, taşıma aracında ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmemesine,

6) Başvuru Süresi: Yerli ve ithal kömürlerde "Uygunluk Belgesi" almak üzere en son 15/9/2002, "Satış İzin Belgesi" almak üzere 31/10/2002 tarihine kadar müracaat edilmesine,

7) Belgelerin Geçerlilik Süresi: 2001-2002 Kış Sezonu için verilmiş olan "Uygunluk Belgesi" ve "Satış İzin Belgeleri"nin bu Karar doğrultusunda yenilenmesine, bu Karar doğrultusunda verilen "Uygunluk Belgesi" ve "Satış İzin Belgeleri"nin ise yakıtlarla ilgili olarak 2003 yılı içerisinde alınacak Mahalli Çevre Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçerli olmasına,

8) Denetim: Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların, depoların ve satış yerlerinin, İl Çevre Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden birer elemanın katılımıyla oluşturulan ekip tarafından denetlenmesine, gerekli olduğu takdirde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından yardım alınmasına,

9) Cezai Yaptırım: a) "Satış İzin Belgesi" olmadan kömür satışının yapılması veya denetim anında belge ibraz edilmemesi durumunda,

Torbalama yapan firmaya;

* Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca İdari Para Cezası verilmesine,

* Sonradan yapılacak olan tüm tespitlerde Çevre Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca İdari Para Cezasının katlanarak uygulanmasına ve Kömür Satış İzin Belgesinin iptal edilmesine,

Satıcılara/Bayilere;

* Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince aynı Kanunun 20/a maddesi uyarınca İdari Para Cezası verilmesine,

* Tekrarının tespitinde Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı Kanunun 20/a maddesi uyarınca İdari Para Cezası verilmesine,

b) Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve kullanım yerinden alınan Numune sonucunun olumsuz çıkması halinde;

* 1 inci olumsuzlukta Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca İdari Para Cezası verilmesine,

* 2 nci olumsuzlukta, Çevre Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca İdari Para Cezasının katlanarak uygulanmasına ve Kömür Satış İzin Belgesi’ nin iptal edilmesine,

c) Bu Karara aykırı davranan tüketicilere; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince, aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca İdari Para Cezası verilmesine,

d) İş bu Mahalli Çevre Kurulunda düzenlenen kurallar ve getirilen yasaklara muhalif üretici, satıcı ve tüketici eylemlerinin TCK anlamında bir başka suç teşkil etmemesi durumunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin delaletiyle TCK’nun 526 ncı maddesi hükmü çerçevesinde yapılmak üzere ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

10) Sanayi sektöründen gelen ve toplam kirlilik içinde yaklaşık % 25-30 civarında payı bulunan sanayi kirliliğinin azaltılması için konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (% 1,5) olan 4 nolu Fuel-oil veya başka bir deyişle Özel Kalorifer Yakıtı (TÜPRAŞ 615 Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına, desülfirizasyon tesisini kurmadan 6 nolu Fuel-oil kullananlara yasal işlem uygulanmasına,

11) Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışındaki sanayi tesislerinde, bahçe, sokak, cadde vb. yerlerde yakılmasının önlenmesine, aksi durumun tespiti halinde yasağı ihlal edenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince aynı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan İdari Para Cezasının uygulanmasına,

12) Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarihli ve 95/1, 23/11/1995 tarihli ve 95/10 ile 1/2/2001 tarihli ve 2001/4 nolu genelgeleri ile Petrol Kokunun, kullanımına izin verilen tesisler dışında kullanılmaması ve ısınma amaçlı kullanımının yasaklanması ve denetimlerin yoğunlaştırılarak devamına,

13) Alınan bu kararların İl Merkezi dışındaki ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından uygulanmasına,

14) İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm resmi kurumlarda da alınan bu kararlar doğrultusunda yakıt kullanılmasına,

15) Sıcaklık Şartları ile İlgili Olarak: a) Soba ve kaloriferlerin bina dışındaki hava sıcaklığının 15°C’nin üzerinde olduğu durumlarda yakılmamasına, 15°C’nin altına düştüğü durumlarda aşağıda yer alan koşulları sağlayacak şekilde yakılmasına,

b) İç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul vb. yerlerde 20°C, diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18°C’yi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesine,

c) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde baca ve kazan bakımlarının yapılmasına, aksi takdirde yönetimlerin sorumlu tutulacağına,

16) Tüketicilerle İlgili Olarak;

(1) Tüketicilerin kömürlerini İzin Belgeli Satıcılardan almakla yükümlü olduklarına,

(2) Tüketicilerin, satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

(3) İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, aksi halde işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılmasına,

(4) İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda, İlimiz sınırları dahilinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için TSE Standartlarına uygun soba ve kalorifer kazanlarının kullanılmasına,

(5) Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve İşletme Talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılmasına,

(6) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan, kömür torbalarını yaktığı belirlenen ve hava sıcaklıkları ile diğer hususlarda alınan kararlara uymayan tüketicilere 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle İdari Para Cezası uygulanmasına,

17) Isı Yalıtımı ile İlgili Olarak: Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/6/2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda, gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde, bu standardın ve 8/5/2000 tarihli "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin, başta Belediyeler olmak üzere Bayındırlık Müdürlüğü gibi ilgili kuruluşlarca titizlikle uygulanması ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı