Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Ekim 2002

PAZAR

Sayı : 24898

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2002/4731 Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2002-2003'nın Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği

— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile İlişkilendirilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Mersin Üniversitesinden:

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunun eğitim-öğretim, sınav ve yönetim ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunun eğitim-öğretim sınav ve yönetime ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

f) Konservatuvar: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

g) Müdürlük: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,

h) Müdür: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

ı) Konservatuvar Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

i) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

j) İlköğretim Okulu: Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim programını kesintisiz olarak uygulayan Müzik ve Bale sanat dallarında eğitim veren Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunu,

k) Sanat dersleri: Müzik ve Bale sanatlarıyla ilgili dersleri,

1) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyılın başlama ve bitiş, resmi ve yarı yıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosunca kabul edilen programı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okulun Amacı ve Genel İlkeler

Okulun Amacı

Madde 5 — İlköğretim Okulunun amacı; Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde belirtilen İlköğretimin amaçları ve 1739 sayılı ''Milli Eğitim Temel Kanunu"nun 33 üncü maddesine göre güzel sanatlar alanında özel istidat ve kabiliyeti olan çocukları küçük yaştan itibaren yetiştirmektir.

Eğitim-Öğretim

Madde 6 — Eğitim ve öğretim ile bunların uygulamaları "Haftalık Ders Çizelgesi"ne göre yürütülür.

Ders Yılı Süresi

Madde 7 — İlköğretim Okulunda ders yılı en az 180 (yüzseksen) iş günü esas alınarak Konservatuvarın akademik takviminde belirlenir.

Ders yılı süresi, derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldığı resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz.

Sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün sayılır.

Yarı yıl tatili 15 (onbeş) gün olarak Konservatuvar akademik takviminde belirlenir.

Resmi Tatil Günleri

Madde 8 — Resmi tatil günleri "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde belirtilen şekilde uygulanmak üzere "Konservatuvarın Akademik Takvimi"nde belirtilir.

Öğrenci Andı

Madde 9 — İlköğretim Okulunda öğrenciler her gün derslere başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan "Öğrenci Andı"nı söylerler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt - Kabul ve Kontenjan Tespiti

Kabul Şartları

Madde 10 — İlk ve naklen ileri sınıflara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar bir yönergeyle belirlenir.

Kontenjanların Saptanması

Madde 11 — Sanat dalları itibariyle alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu tarafından tespit edilir.

Aday Kaydı

Madde 12 — Aday kayıt süreleri ve ilk kabul sınavı tarihleri, Yönetim Kurulu'nun kararı, Rektörün onayı ile kesinleşir ve Rektörlük tarafından duyurulur.

Adaylar, duyurulan süre içinde "Alınacak Öğrencilerde Aranacak Genel ve Özel Şartlara İlişkin Yönerge"de belirtilen esaslar dahilinde başvurularını yapmak, başvurdukları statü ve bölümlere ait "Öğrenci Aday Kayıt Formu" ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kayıt süresi içinde Konservatuvar Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Adaylar, aynı dönemde en çok iki ayrı anasanat dalına aday kayıtlarını yaptırabilirler. Müzik Bölümüne bağlı birden çok anasanat dalına yapılan başvurular, bir anasanat dalına başvuru olarak kabul edilir. Bu durumdaki adaylar ikinci bir bölüme bağlı diğer bir anasanat dalına da kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, "Öğrenci Kayıt Formu"nda, girmek istedikleri anasanat dalları, varsa tercih ettikleri sanat dalı veya dallarını tercih sırasına göre belirtirler. Adayların bölüm, anasanat dalı ve sanat dalları itibariyle seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin kabul sınavlarına ilişkin hükümlerine tabidir.

Devamsızlık ve sağlık sebebinin dışında başarısızlık nedeniyle Konservatuvarla ilişkisi kesilenler, iki defadan fazla aynı sanat dalının kabul sınavına girmek üzere başvuramazlar.

"Öğrenci Aday Kayıt Formu"nda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz; gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir.

Kabul Sınavları

Madde 13 — Öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıdığını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanacak bir komisyon tarafından yapılacak "Baraj Sınavı" ile "Kesin Kabul Sınavı"nda başarılı olmak zorundadırlar. Aynı bölüme bağlı ikinci bir anasanat dalına girmek veya o bölüm içinde sanat dalını değiştirmek isteyen Konservatuvar öğrencileri, baraj sınavından muaf tutularak kesin kabul sınavına alınırlar.

Adaylar, duyurulan gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Aksi halde o yıl için kabul sınavı haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sınav Komisyonu, kesin kabul sınavlarında, bu sınavda başarılı olan adayın isteğini, yeteneğini, fiziki uygunluğunu ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, adaya en uygun sanat dalını tespit eder. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar, sınav komisyonunun kararına uymak ve tespit edilen sanat dalına kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Anasanat dalının özelliği nedeniyle, yalnızca bir anasanat dalı için oluşturulan sınav komisyonları tarafından yapılan kabul sınavlarında adayların değerlendirilmesi, o anasanat dalına göre yapılır.

İki bölümün kabul sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanı dikkate alınarak bunlardan ancak birisine, asıl kayıtlarını yaptırabilirler.

Kabul Sınavlarının Özellikleri

Madde 14 — Kabul sınavları, Baraj ve Kesin Kabul olmak üzere iki kademede yapılır.

a) Baraj Sınavı

İlk ve ileri sınıflara öğrenci olarak kabul edilebilmek için öngörülen kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, önce baraj sınavına girmek zorundadırlar.

Bu sınavlarda bölüm ve anasanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, zeka, refleks ve fiziki yapı değerlendirilmesi yapılır. Bu sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar, kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Kesin Kabul Sınavı

Baraj sınavında başarı gösteren adaylar ile aynı bölüme bağlı diğer bir anasanat dalına geçmek veya o bölüm içinde sanat dalını değiştirmek isteyen Konservatuvar öğrencileri, "Kesin Kabul Sınavı"na alınırlar. Bu sınavda sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziki yapı değerlendirmesi yapılır.

Kesin Kabul Sınavları'nda başarı notu, 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Bu sınavda başarılı olan adaylar, puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulurlar. Kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. 70 (yetmiş) puandan az olanlar, hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan alanlar yedek olarak değerlendirilir. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılabilir.

Kayıt Zamanı

Madde 15 — Kabul sınavları sonuçlarına göre ilk sınıflara girmeye hak kazanan öğrenciler ile kabul ve seviye sınavları sonuçlarına göre ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlükçe duyurulan tarihlerde yapılır.

Kayıt Yenileme

Madde 16 — Bütün öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim-öğretim başlamadan önce bir yıl önceki başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri zorunludur. Aksi halde o yıl için öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Kayıt İşlemleri

Madde 17 — Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri ve öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri, sınavlara girebilmeleri için kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

Yatay Geçiş ve Şartları

Madde 18 — Herhangi bir ilköğretim okulundan veya Devlet konservatuvarlarından birine bağlı ilköğretim okullarından Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okuluna yatay geçiş yapmak için;

a) Ayrılacağı Konservatuvar veya dengi okulun bir üst sınıfında öğrenim hakkını kazanmış olma,

b) Ayrılacağı Konservatuvar veya dengi okulda başarmış olduğu sınıflardaki eğitim-öğretim programının eşdeğerliliği Konservatuvar Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş olma,

c) Eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç 30 gün önce Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunma,

d) Genel Sınav Komisyonu tarafından isteği kabul edilmiş olma,

şartları aranır.

Ancak, İlköğretim Okuluna ders yılı içinde yatay geçiş yapılamaz.

Devam ve Devamsızlık

Madde 19 — Sanat derslerine devam zorunludur. Bir ders yılı içinde sanat derslerine 8 (sekiz) saatten fazla özürsüz girmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun o yıl için sınav haklarını kaybederler. Ancak, bu süre öğrencinin özrünü belgelendirmesi üzerine Müdürün takdiri ile herhangi bir sanat dersi için devamsızlık 13 saate çıkartılabilir. Bu sürenin dışındaki özürlerin kabulüne karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Diğer dersler ve yıllık devam-devamsızlık durumları için Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 20 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ders gruplarına göre uygulama yapılır.

a) Genel Kültür Dersleri

Genel Kültür dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

b) Sanat Dersleri

Öğrenciler, bu gruba giren derslerden birinci yarı yıl sonunda "Ara Sınavı"na tabi tutulurlar.

Sınav tarihleri, birinci yarı yılın son 4 (dört) haftası içinde olmak üzere, sırasıyla ilgili anasanat ve bölüm başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Kurulu tarafından tespit edilir.

Ara Sınav Komisyonu, ilgili anasanat dalı başkanı ile dersin öğretim sorumlusu ve sanat dalı öğretim elemanlarından en az 5 (beş) kişilik bir komisyondan oluşur.

Bu gruba giren derslerde; dersin öğretim sorumlusu, her yarı yıl için öğrenci ile ilgili yapacağı değerlendirmeler sonucu bir kanaat notu tespit eder.

Dönem Notları

Madde 21 — Dönem notları, her dönem sonunda ilgili dersin öğretim sorumlusu tarafından verilen nottur.

a) Birinci dönem notu

Birinci dönem içinde dersin sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu tespit edilen kanaat notudur.

b) İkinci dönem notu

İkinci dönem içinde dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu tespit edilen kanaat notudur.

Not Verme

Madde 22 — Her sınıf için gösterilen sanat derslerinden notlar, 100 (yüz) puan esasına göre verilir. Bu dersler için geçer puan en az 50 (elli) dir. Puanlar, nota çevrildikten sonra not defterine geçirilir.

Genel Sınavlar ve Sanat Derslerinden Başarının Tespiti

Madde 23 — Ders yılı sonunda öğrenci sanat derslerinin her birinden "Genel Sınav"a tabi tutulur.

Öğrencinin bu derslerin sınavlarına girebilmesi için;

a) Devam şartını yerine getirmiş olması,

b) Birinci ve ikinci dönem notlarına esas olacak puanın aritmetik ortalamasının en az 50 (elli) veya birinci dönem puan ortalaması ne olursa olsun, ikinci dönem puan ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması,

gerekir.

Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler, o ders yılı için "Genel Sınav" haklarını kaybederler ve derslerden başarısız sayılırlar. Bu gibi öğrenciler, başarısız sayıldıkları derslerden bütünlemeye kalırlar.

Bu sınavlarda başarı puanı en az 50 (elli) dir. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı puan, o derse ait sınıf geçme notuna esas puan sayılır.

Ders Yılı Sonunda Başarının Tespiti

Madde 24 — Öğrenciler ders yılı sonunda başarı durumuna göre;

a) Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer,

b) Bir kısım sanat derslerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden bütünlemeye kalır,

c) Bütünleme sınavlarında da başarısız olan öğrenciler okudukları sınıfı tekrar ederler,

d) Aynı sınıfta 2 (iki) yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir.

Bütünleme Sınavları

Madde 25 — Bütünleme sınavları, genel sınavların bitiminden en az 15 (onbeş) gün sonra olmak üzere, Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda en az 50 (elli) puan alması gerekir.

Bütünleme sınavlarında herhangi bir sanat dersinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Bu gibi öğrenciler, aynı sınıfı bir defa daha tekrar ederler. Bu öğrenciler, aynı sınıfta daha önce başarılı oldukları sanat derslerini de tekrar etmek zorundadırlar.

Eleme Sınavı

Madde 26 — Konservatuvarın ilk ve ileri sınıflarına ilk defa alınan öğrenciler (bölüm ve dal değiştirenler ile ikinci bir anasanat dalına ilk defa alınanlar dahil), ilk yılın sonunda sanat derslerinden "Eleme Sınavı”na tabi tutulurlar.

"Eleme Sınavları" genel sınavlar sırasında, Müdürlükçe duyurulan gün ve saatte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.

Öğrenciler, belirtilen gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Eleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir.

Ancak, iki ya da daha çok sanat dersinden eleme sınavına tabi olup da bu sınavlarda bir tek dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları dersten bir sınav hakkı daha verilir.

Bu sınavlar aynı esaslara göre yapılır ve eleme sınavı sonucunun ilanından en az 15 (onbeş) gün sonra bir defa açılır. Özrü olanlar için ayrıca bir sınav açılmaz. Bu sınavda herhangi bir sanat dersinden başarı gösteremeyenlerin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir. Eleme sınavlarında başarı notu 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puandır.

Sanat Dersleri Sınav Komisyonu

Madde 27 — Sanat derslerinin genel, eleme ve bütünleme sınavlarının sınav komisyonları, ilgili bölüm başkanı, anasanat dalı başkanı, ilgili anasanat ve sanat dalı öğretim elemanları arasından seçilen üç üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Öğrencinin sanat dalı öğretmeni sınavın tabi üyesidir. Müdür komisyon başkanıdır, ancak not vermez. Müdürün bulunmadığı hallerde sırasıyla ilgili bölüm, anasanat veya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

Not Verme

Madde 28 — Konservatuvarda genel kültür dersleri ve sanat dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Okul Dışından Bitirme

Madde 29 — İlköğretim Okulunda, okul dışından bitirme işlemi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi

Öğrenim Belgeleri

Madde 30 — Öğrencilerin zorunlu Öğrenim çağından çıkması, başka bir okula nakil isteğinde bulunması veya bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Konservatuvarla ilişiği kesilmesi gerekenlere, durumlarını gösterir bir belge düzenlenir.

Diploma

Madde 31 — Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulunu bitirenlere "Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Diploması" verilir.

Diploma Düzenlenmesi

Madde 32 — Diploma düzenlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdür

Madde 33 — İlköğretim Okulu bir müdür tarafından yönetilir.

Müdür, Konservatuvar Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından atanır ve görevlendirilir.

Müdür, kanun, yönetmelik, program ve genel emirlere uygun olarak okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye, denetlemeye yetkili olup bu görevinden dolayı Konservatuvar Müdürüne karşı sorumludur.

Müdürün zorunlu ders yükü haftada 6 (altı) saattir.

Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı

Madde 34 — Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Başyardımcısı ve bir Müdür Yardımcısı görevlendirir.

Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Başyardımcısı, bu da bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı Müdürlüğe vekalet eder. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı okulun tüm hizmetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdür istediğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının haftalık zorunlu ders yükü altı (6) saattir.

Öğretmenler

Madde 35 — İlköğretim okulunun l, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarında dersleri sınıf öğretmenleri, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki dersleri branş öğretmenleri yürütür.

Müzik ve Bale sanat dersleri öğretmenliğini Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları yürütür.

Branş öğretmenleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerince, Konservatuvar Müdürünün belirttiği ihtiyaca göre Rektör tarafından atanır.

Öğretmenler ve öğretim elemanları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Devlet Konservatuvarı ilgili mevzuatına göre görevlerini yürütürler.

Belgeler

Madde 36 — Diploma ve diğer belgeler hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumlarında kullanılmakta olan belgeler esas alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 37 — Konservatuvarda;

a) Genel kültür ve diğer derslerde Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öğretim programları ve ders kitapları ile eğitim araçları kullanılır. Sanat derslerinde okutulacak kitap ve diğer eğitim araçları ise konservatuvar bünyesinde branş elemanlarından oluşturulacak en az 3 (üç) kişilik bir komisyona incelettirilerek hazırlatılacak raporla birlikte Başkanlığa gönderilir. Bu kitaplar Başkanlıkça onaylandıktan sonra kullanılır.

b) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgisine göre üniversite mevzuatı hükümlerine uyulur.

c) Ders ve uygulama ile görevlendirilen kişilerin 2547 sayılı Kanundaki öğretim elemanı niteliğini taşımaları gerekir. Genel Kültür dersleri için atanacak öğretim elemanları ile yöneticiliğe atanacaklar, en az Milli Eğitim Bakanlığının öğretmelerinde ve benzeri kurumların yöneticilerinde öngörülen nitelikleri taşırlar.

d) Denetim görevi Milli Eğitim Bakanlığı ve Rektörlük işbirliği ile yönetilir.

e) Kullanılan diploma, karne, öğrenim belgesi ve benzeri basılı evrak Bakanlığa bağlı İlköğretim kurumlarında kullanılan standartlara uygun olarak hazırlanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Okulunun 6,7 ve 8 inci sınıflarında bulunan öğrenciler hakkında, İlköğretim Okulunu bitirene kadar, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık-Orta Devresi Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile İlişkilendirilen 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Meslek Yüksekokulu 

Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik

Kapsam

Madde 1 — Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) işbirliği çerçevesinde, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna geçişi yapılan ikinci öğretim programı öğrencilerinin işlemleri bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Öğretim Dili

Madde 2 — Yönetmelik kapsamındaki öğrenciler için yabancı dil dersleri dışındaki diğer tüm derslerde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Bu öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümüne devam edemezler.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 3 — Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki dönemden oluşur. Dönemlere sınav süreleri de dahildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Özel staj durumları göz önünde tutularak, Meslek Yüksekokuluna, Yüksekokul Kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile, değişik akademik takvim uygulanabilir.

Öğrencilerin Kabulü

Madde 4 — Meslek Yüksekokulu programlarına öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 4702 sayılı Kanun uyarınca yapılır.

Geçiş Yolu ile Kabul

Madde 5 — Diğer Yükseköğretim kurumlarından geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Yönetmelikler ve alınan ilke kararları çerçevesinde yapılır.

İlk Kayıt İşlemleri

Madde 6 — Öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ve Üniversite Senatosunca belirlenen tarihlerde yapılır. İlan edilen tarihlerde kayıt için başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır.

a) Programlara kabul edilen öğrencilerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak,

b) Sağlık durumu, askerlik görevi, ve benzeri yönünden engeli olmamak.

Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların kayıt için istenen belgeleri sağlamaları koşulu ile katkı payı ve ücretleri ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Dönem Kayıtları

Madde 7 — Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli katkı payı ve ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Öğrencinin ders ekleme-bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırması mümkündür. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere Meslek Yüksek-okulu Yönetim Kurulu kararı ile ertesi dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi halde öğrencilik haklarını tümü ile kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre azami öğrenim süresinden düşülür.

Ders Programları

Madde 8 — Öğrenim süresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere dağılımı, Meslek Yüksekokul Kurulu kararı ve Üniversite Senatosu onayı ile belirlenir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Şart Dersleri

Madde 9 — Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları Meslek Yüksekokulunca kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak Meslek Yüksekokulunca kararlaştırılır.

Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön-şart dersi denir. Ön-şartlı dersler ve ön-şartları, Meslek Yüksekokulu Kurulunca kararlaştırılır.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 10 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 11 — Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin ait olduğu programda belirtilen yüktür. Derslerin kredi değeri esasına göre bu yük Meslek Yüksekokulunun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, ancak ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde Meslek Yüksekokulu onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde bırakılan derslerin açıldığı ilk dönemde öğrencinin programında yer alması gerekir. Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu, danışmanın önerisi ve Meslek Yüksekokulu onayı ile en fazla bir ders arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.50'den fazla olan öğrencilerin ders yükleri ise Meslek Yüksekokulu onayı ile en fazla iki ders arttırılabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 12 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 13 — Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Meslek Yüksekokulunca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler Meslek Yüksekokulu onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu dönem içi ve dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Meslek Yüksekokulunca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili Meslek Yüksek-

okulunca saptanarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları gözönünde tutularak verilir.

Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ve pratik çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ve pratik çalışmalara ayrı ayrı uygulanır.

Dönem sonu ders notu Meslek Yüksekokulunca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Notlar

Madde 14 — Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

 

90-100

AA

4.0

 

85-89

BA

3.5

 

80-84

BB

3.0

 

75-79

CB

2.5

 

70-74

CC

2.0

 

65-69

DC

1.5

 

60-64

DD

1.0

 

50-59

FD

0.5

 

49 ve aşağısı

FF

0

    Ortalamalara Katılmayan Notlar

I - Eksik

S - Yeterli

U - Yetersiz

P - Gelişmekte Olan

EX - Muaf

W - Çekilmiş

NA - Devamsızlık Nedeniyle Başarısız

 

(I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.

Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ile (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

(P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(EX) notu, geçiş yolu ile gelen veya ÖSYM yolu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (EX) notu verilemez. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Bir dersten (NA) notu alan öğrenci, bu ders için Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki haklardan yararlanamaz (daha önce FF notu alınan dersler hariç).

(W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve Meslek Yüksekokulu onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Bir öğrenci, Meslek Yüksekokulu programının ilk iki dönemindeki derslerden (daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç) çekilemez.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

c) Bir öğrenciye ders yükü normal ders yükünün 2/3'ünden aşağıda olacak ölçüde dersten çekilme izni verilmez.

d) Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere bütün Meslek Yüksekokulu öğrenimi boyunca en çok üç dersten danışmanının önerisi ve Meslek Yüksekokulu onayı ile çekilme izni verilebilir.

Dönem sonu ders notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanır.

Notlarda Maddi Hata

Madde 15 — Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Meslek Yüksekokulu Kurulunca karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalaması

Madde 16 — Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı dönem sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri

Madde 17 — Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır.

Başarısız Öğrenciler

Madde 18 — Genel not ortalaması ve/veya dönem not ortalaması 2.00'nin altında olan Meslek Yüksekokulu öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst dönem öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları dönem sonu itibariyle genel not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. Kayıtlı bulunduğu dönem sonunda genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst dönemdeki bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için genel not ortalamasını 1.80'e çıkartması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Daha önce kayıt olunup (W) notu alınan dersler ve normal döneminde alınmamış olan dersler, ders tekrarı durumundaki öğrenciler tarafından alınamaz. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal döneminde alınmayan dersler dışında 20 nci madde hükümleri uygulanır. Bu durumdaki öğrenciler için 11 inci maddedeki ders yükü azaltma sınırı uygulanmayabilir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Akademik Yetersizlik Nedeniyle İlişki Kesilmesi

Madde 19 — 18 inci madde hükümlerine göre ders tekrarı yapmakta olan öğrencilere genel not ortalamalarını istenen en az genel not ortalamasına çıkarmaları için en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre içerisinde genel not ortalamalarını istenen en az genel not ortalamasına çıkaramayan öğrencilerin kayıtlı olduğu programla ilişikleri kesilir.

İlişik kesilme durumuna düşen öğrencilerden;

1) Birinci sınıfta ilişkisi kesilen devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla bir dersten (FF) veya (FD) notu alanlara bu dersten üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, (FF) veya (FD) notu bulunmaması halinde, bu haklarını (DD) veya (DC) notu aldıkları bir ders için kullanabilir.

2) İkinci sınıfta ilişkisi kesilen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla 3 dersten (FF) veya (FD) notu alanlara bu derslerden üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, (FF) veya (FD) notu bulunmaması veya (FF) veya (FD) notu bulunan derslerin sayısının üçten az olması halinde, bu haklarını en çok üç derse tamamlamak üzere aynı koşullarda son iki dönemlerinde (DD) veya (DC) notu aldıkları dersler için kullanabilir.

Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve öğretim elemanı tarafından harf notu takdir olunur. Harf notunun belirlenmesinde Yönetmelikteki not sistemi esas alınır. Girdikleri sınavlar sonucunda Yönetmelik hükümlerine göre ilişik kesilme durumundan kurtulanlar öğrenimlerine, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek bıraktıkları yerden devam ederler.

3) Sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, dersler başlamadan önce yapılır. Sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin hangi derslerden sınav hakkı kullanacaklarını Üniversite Senatosunca belirlenen Akademik Takvimde yer alan tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verecekleri ilk başvuru dilekçesinde belirtmeleri zorunludur.

4) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı olmayan, başarı değerlendirmesi dönem boyunca süren çalışmalara göre yapılan dersler ile ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirilmemiş olan dersler için hak tanınmaz.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 20 — Bir dersten (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine Meslek Yüksekokulunca uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, Meslek Yüksekokulu öğrenimi süresince, ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden sonraki en geç iki dönem içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler

Madde 21 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde Meslek Yüksekokulu diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Son dönem not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son dönemde (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, bu dönemde (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre verilebilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanına hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir.

Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

Öğrenim Süresi

Madde 22 — Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu öğreniminin süresi iki öğrenim yılıdır. Mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir. Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın en fazla dört öğrenim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Dört yıl içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için bir sınav, bir bütünleme hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları gözönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki 1. ve 2. sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.

Ek süre hakkı kazananlar yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Sınırsız ek süre hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler ek süre hakkını kaybeder.

Diplomalar

Madde 23 — Orta Doğu Teknik Üniversitesinden diploma alınabilmesi için, öğrenimin en az son iki döneminin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde geçirilmesi şarttır.

Meslek Yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Meslek Yüksekokul öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler Şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler Yüksek Şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve Yüksek Şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Meslek Yüksekokulu diploması, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin programı belirtilir. Diplomanın şekli, ölçüsü ve diplomaya yazılacak bilgiler Üniversite Senatosunca belirlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Meslek Yüksek-okulu Müdürü ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede kayıp ilanı verilmesi, gerekli diploma ücretinin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine "İkinci Nüsha" ibaresi konulur.

Unvanlar

Madde 24 — Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, Üniversitelerarası Kurul önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunca işlem yapılır. Unvanlar diploma üzerinde belirtilir.

Not Belgeleri

Madde 25 — Öğrencilerin kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin isteği üzerine öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilir.

Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilme işleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Kayıt Sildirme

Madde 26 — Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt silinmesi durumunda, ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez. Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye dönmek isterse ilk başvuran veya geçiş yapan öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

İlişik Kesme

Madde 27 — Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısızlık nedeni ile üniversiteden ilişiği kesilen veya mezuniyete hak kazananların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İzinli Ayrılma

Madde 28 — Öğrenciler tekrar üniversiteye dönmek üzere, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile izinli sayılabilirler.

a) İzin süreleri

Öğrencilere 4 dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

b) İzin gerekçeleri

Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir:

Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir.

Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.

c) Başvuru şekli ve süresi

İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Rektörlük onayı ile kesinleşen sonuçlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur.

İzin isteklerinin dönem başında ve ders ekleme-bırakma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

d) İzinden dönüş

İzin kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

Danışmanlık

Madde 29 — Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere Danışmanlar görevlendirilir.

Staj İşleri

Madde 30 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca düzenlenir.

Disiplin İşleri

Madde 31 — Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs ve Yardım İşleri

Madde 32 — Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan burslar ve yardımlar, Burs ve Yardım Yönergesi çerçevesinde Burs ve Yardım Komitesi tarafından yapılır.

Sağlık İşleri

Madde 33 — Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Harçlar ve Ücretler

Madde 34 — Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payları dışında öğrencilerden alınacak ücretler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yerleşke Olanaklarından Yararlanma

Madde 35 — Öğrencilerin yerleşke olanaklarından yararlanma koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 ve 5 inci

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/10/1996 tarihli ve 22782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) 4+1,5 Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puanına ve 100 tam puan üzerinden en az 55 Lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Bu programa başvuran öğrenciler ayrıca bir sınava tabi tutulmadan belirlenmiş olan kontenjan dahilinde (LES) sözel puanı ve lisans not ortalamasının % 50 si hesaplanarak başarı durumuna göre programa kayıt edilirler.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü Anabilim Dalı’nda veya başka bir yüksek öğrenim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının kontenjan talebinde bulunması ve bu talebin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması, aday öğrencilerin lisans veya yüksek lisans başarı düzeylerinin 2 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uygun olması, geçiş yapılan programlar arasında üçte iki benzerlik olması, birinci yarıyıl sonunda yatay geçiş yaptığı programdaki derslerden en az % 75 not ortalaması gerekir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı