Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Eylül 2002

PAZAR

Sayı : 24891

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Patates Kist Nematodları (Globodera rostochiensis Wollenweber, Globodera pallida Stone) ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/60)

— Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/61)

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.’ ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/62)

— Samsun İlinde Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2002/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

 —— • ——

Samsun Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 6/9/2002

Sokakta yaşamak veya çalıştırılmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri çok açık ve acımasız tehlike içindedir. Bu çocuklar, fuhuş, alkollü içki kullanımı, bali-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama ve öldürme olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır ve sonunda asayiş ile birlikte can ve mal güvenliği ihlal edilmektedir.

Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, Samsun İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 —Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terkedilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Madde 2 —Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar: Tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 —Her ne suretle olursa olsun bali, tiner, derby gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı ve kullanılması yasaklanmıştır.

Onsekiz yaşından küçük çocuklar da yukarıda belirtilen maddeleri kullanmayacaklardır.

Madde 4 —1 ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek vb.) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 —Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususları ilçe kaymakamlıklarının, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amiri’nin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 —Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 7 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 —Bu Kararı Samsun Valisi yürütür.

Sayfa Başı