Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Eylül 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24881

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4722     Çorum Belediye Başkanlığı’nın Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 26)

— Karaman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 565 Sayılı  Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4722

Çorum Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 27/8/2002 tarihli ve 57830 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devle tBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. TÜRKER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesinden :

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 3/j ve 7/d-2’nci maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 28.3.2001 tarih ve 2001/25 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.8.2002 tarih ve 18433 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür.

Amaç

Madde 2 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların ilgili bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının işbirliği ile çocuk haklarını ülkenin gündemine getirmek ve ülke genelinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin bütünüyle uygulanmasını teşvik etmek, sözleşmenin öngördüğü çocuğun yüksek yararı ilkesini, çocukla ilgili taraflara benimsetmek, uygulamada çocuğa yönelik haksızlıkları ve ortaya çıkan sorunları araştırmak, çözüm önerileri geliştirmek, Türkiye’de çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının, Birleşmiş Milletlerin öngördüğü evrensel standartlara ulaştırılması için her türlü etkinliği gerçekleştirmek ve bu alanda eğitim hizmeti vermektir.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını kadrolarını ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma esaslarını kapsamaktadır.

Çalışma Esasları

Madde 4 — Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a) Çocuk haklarını gündeme getirmek ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin bütünüyle uygulanmasını teşvik etmek amacıyla seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar yada eğitim programları düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak, bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek,

b) Sözleşmenin ilke ve standartları doğrultusunda, Türkiye’de çocukların yaşaması, korunması, bakılması, yetişmesi, gelişmesi ve toplumsal yaşama her yönden katılması için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak,

c) Çocuk hakları politikaları ve uygulamalar konusunda, eğitim, bilimsel çalışma, araştırma ve her türlü yayın faaliyetinde bulunmak, alanla ilgili dokümantasyon oluşturmak,

d) Çocuk Hakları Sözleşmesinin Türkiye’de uygulamaya dönüştürülebilmesi için; yasal, idari ve yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmak ve itici güç oluşturmak,

e) Çocuk haklarının sağlanması, uygulanması, korunması, izlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili politikalar, programlar ve projeler geliştirmek, uygulamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

f) Çocuk hakları alanında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sağlayan bir birim olarak gereksinim duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

g) Çocuk hakları konusunda araştırmalar yapmak, sonuçlarını yayımlayarak kamuoyu oluşturmak ve çocuk haklarının savunuculuk işlevini üstlenmek,

h) Çocuklara yönelik haksızlıklar, yanlış yaklaşımlar, ilke ve standartlar dışındaki ihmal ve istismara yol açan uygulamaları izleme çalışmaları yapmak, kamuoyuna sunmak, alınması gereken acil önlemleri geliştirip acil destek, önleme, tedavi ve geliştirme etkinliklerini gerçekleştirmek,

i) Çocukla ilgili tüm taraflarda, çocuk hakları bilgisini ve bilincinin geliştirilmesi, değer, tutum ve davranış geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,

j) Çocuk hakları göstergelerinin sözleşmenin ilke ve standartlarına göre tanımlanmasını sağlayarak, çocukların var olan durumları ve yaşam koşullarını ölçülebilir düzeyde değerlendirmek, elde edilen ilerlemeleri belirlemek, sosyal ve organizasyonel düzeydeki gelişmelere ilişkin çocuk hakları veri tabanı ve bilgi sistemi oluşturulmasına destek olmak,

k) Çocuk hakları politikalarının geliştirilmesine ve her düzeyde uygulanmasına çocukların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına destek olmak, bu doğrultuda çocukların, katılımcı ve yönlendirici olduğu organizasyonlar, aktiviteler ve çalışmalar yapmak,

l) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — a) Atanması: Merkez Müdürü Merkezi oluşturan Birimlerde görevli, konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için atayacağı en fazla 2 yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 — a) Kuruluş ve İşleyişi: Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkez Müdürünün belirleyeceği bir yardımcısıyla Merkez Müdürünün önereceği Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanan 5 öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu, akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oyçokluğuyla alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir.

Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde konuyla ilgili geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimiyle ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

1 - Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

2 - Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

3 - Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.

4 - 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapar.

Kadrolar

Madde 8 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Diğer Hükümler

Madde 9 — Merkezin adı uluslararası kullanımda "Children’s Right Center" olarak tanımlanacaktır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

Düzce Valiliğinden :

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 26

Karar Tarihi : 25/7/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 25/7/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Vasip ŞAHİN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

a) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 7/12/2001 tarihli, 16483 sayılı (2001/22 nolu Genelgesi) esas alınarak, 2002-2003 yılı kış sezonu hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için, Düzce Merkez ve bağlı İlçelerimizde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla sıvı yakıtlar, yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin özellikleri, pazarlama ve tüketim aşamalarında aşağıda belirtilen esas ve kuralların uygulanmasına,

2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde "Katı, sıvı ve gaz yakıtları ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hava kirliliğinin azaltılması amacı ile tespit edilen özelliklere uygun olduğu taktirde üretilebilir, pazarlanabilir veya ithal edilebilir" ifadesi ile yakıtların özelliklerinin tespit edilme yetkisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir.

Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "İllerin Hava Kirliliği Derecelerini" belirten 24/7/2002 tarihli ve 3310 sayılı yazısında, Düzce İli 2 nci derece kirli iller kapsamında değerlendirilmiş olup, 2002-2003 yılı ısınma döneminde yüksek kalorili ve düşük kükürtlü yerli linyit kömürlerinin ithal kömüre alternatif olarak ısınmada kullanılması hususundaki tereddütlere açıklık getirilmesi ve kömürden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak, 17/5/1999 tarihli ve 6260 sayılı Başbakanlık yazısında ithal ve yerli kömür standartları aşağıdaki şekilde olmasına,

1) Düzce İlinde ısınmada kullanılacak yerli kömürler;

- Alt Isıl Değer

: 3500 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

- Yanar Kükürt

: % 1.3 max (satışa sunulan)

- Boyut

: 18-200 mm. 18 mm. altı max % 10 Tolerans

 

200 mm. üstü % 10 Tolerans

2) Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları;

- 2 nci derece illerde en az 3500 Kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

- İthal ve yerli linyit kömürlerinin yanı sıra briket kömürü kullanılması halinde ise TS 12055 "Kömür briketi-ısınmada kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

3) Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri (satışa sunulan)

- Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg Tolerans)

- Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru Bazda)+(% 0,1 Tolerans)

- Uçucu Madde

: % 12-22 (Kuru Bazda) + (% 1 Tolerans)

- Toplam nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 Tolerans)

- Boyut

: 18-200 mm altı max % 10 Tolerans

 

200 mm üstü % 10 Tolerans

4) Sanayi amaçlı ithal edilen kömürlerin özellikleri;

- Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg Tolerans)

- Toplam Kükürt

: % 1 (kuru bazda)+(% 0.1 Tolerans)

- Uçucu Madde

: % 36 (kuru bazda)+(% 0,1 Tolerans)

- Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan)+(% 0,1 Tolerans)

- Boyut

: 0-50 mm

b) Yakıtla İlgili olarak

1) İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin Düzce İli sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesinin yasaklanmasına,

2) Isınma amaçlı kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerle oluşacak tozumayı önlemek amacıyla kömürlerin torbalanarak tüketime sunulmasına, dökme kömür satışının yasaklanmasına, yalnız kurum, kuruluş, askeriye ve benzeri gibi toplu alınan kömürlerin satışlarında çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden açık olarak yerine dökülmesinin serbest olmasına,

3) İlimiz sınırları içerisinde bulunan işletmeler ve ısınma amacı ile konutlarda, otellerde ve işyerlerinde sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer yakıtının kullanılmasına, bunun dışında ısınma ve üretim amaçlı 5 ve 6 nolu fuel-oil ve benzeri sıvı yakıtın satılmasının, depolanmasının ve kullanılmasının yasaklanmasına, ancak Baca Gazı Arıtma Tesisi kurarak, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki sıvı yakıtlar için emisyon sınır değerlerinin sağlanması ve Valiliğimizden izin alınması kaydıyla 5 ve 6 nolu fuel-oil sıvı yakıtının kullanılmasına izin verilmesine,

4) Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı ve 23/11/1995 tarihli ve 1995/10 sayılı genelgeleri ile ısınma amaçlı olarak kullanılması yasaklanan petrol kokunun İlimiz sınırları içerisinde de kullanımının yasaklanmasına, yalnızca Çimento Fabrikaları ile modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarında kullanılmasına taahhütlü olarak izin verilmesine,

5) ilimiz sınırları içerisinde ısınma ve sanayide enerji eldesi amaçlı çöp, yanık yağ, lastik, kırpıntı, üstübü ve benzeri atık ve atıkların her ne suretle olursa olsun bahçe, sokak ve caddeler gibi yerlerde yakılmamasına, yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

6) İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesi gereğince, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik Düzce İli sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyen işletmelerin "Kömür Uygunluk Belgesi" almak için, Valiliğimiz İl Çevre Müdürlüğüne başvuruda bulunmasına, "Kömür Uygunluk Belgesi" almayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına,

7) Valiliğimiz İl Çevre Müdürlüğüne "Kömür Uygunluk Belgesi" almak için müracaat edecek olan firmaların dilekçeleri ekinde aşağıdaki belgeleri bulundurmalarına,

- Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığına dair fotokopisi,

- Firmanın Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı,

- Bayilik yazısı,

- Kömürün menşeini belirten yazı,

- Varsa analiz raporu,

- Analiz Raporu yoksa, analiz için numune kömür (İl Çevre Müdürlüğü elemanlarınca alınması gerekmektedir.)

8) Valiliğimiz İl Çevre Müdürlüğüne "Kömür Uygunluk Belgesi" almak için müracaat eden firmalardan alınacak olan kömür numunesinin MTA, TÜBİTAK, Üniversiteler ve Çevre Bakanlığı Referans Laboratuvarında analizinin yaptırılmasına, analiz ücretlerinin kömür ocakları sahipleri tarafından ödenmesine,

9) İlimizde satışına izin verilen kömürlerin, satışı esnasında ve şehir dışında nakliye sırasında Valiliğimizce verilen "Kömür Uygunluk Belgesi’nin bulundurulması zorunlu olup, tüketiciler "Kömür Uygunluk Belgesi"ni pazarlamacı firmadan almakla yükümlüdürler. Denetimler sırasında şehire giriş yapan kömür yüklü araçların, kömür satışına başlamadan önce, satın alınan kömüre ait fatura, kantar fişi, sevk irsaliyesi, Kömür Uygunluk Belgesi, tevsii sahası çıkış kantar kömür fişi ve kömür ebatlarının kontrol edilmesine, bu amaçla İl Çevre Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İlimize giriş yapan kömürlerin denetlenmesine, şehir içindeki kömür satış yerlerinin denetimlerinin İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye ekiplerince yapılmasına,

10) Denetimler sırasında Kömür Uygunluk Belgesi olmayan ya da Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlerin il sınırları içerisinde pazarlanmasına ve tüketimine izin verilmemesine, satışını yapan ya da tüketenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefetten idari para cezası uygulanmasına,

11) Belediyelerden iş yeri açma ruhsatı bulunmayan kamyon, kamyonet vesair araçlar üzerinde veya işyeri haricinde kömür satışı yapılmasına izin verilmemesine,

12) Hava Kirliliği ölçümlerinin İl Sağlık Müdürlüğünce günlük olarak yapılmasına, sınır değerlerinin aşılması halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere Belediye Başkanlığı, Meteoroloji Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğünün sürekli işbirliği halinde olmasına,

c) Yakma Sistemleri ile İlgili Olarak

1) İlimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşyerleri ve Meskenlerin kalorifer tesisi ve bacalarının bakım ve temizliklerinin kış sezonu öncesi yaptırmalarına,

2) Mahalli Çevre Kurulumuzca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında TSE Standartlarının aranmasına,

3) İşyeri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, aksi halde işyeri/apartman yöneticileri hakkında, yasal işlem uygulanmasına, ateşci kursu sertifikası olmayanlar için Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesine ve Kaymakamlıklar aracılığı ile duyuru yoluyla ilçelerden katılımın temin edilmesine,

4) Bacasından aşırı derecede duman çıkararak usulune uygun yakmadığı tespit edilen işyeri ve konutların ikaz edilmesine, tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem yapılmasına ve ateşçilerin ateşçi belgesinin iptal edilmesine,

5) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve curufun rastgele yerlere dökülmemesine, Belediye tarafından belirlenen çöp deposu alanlarına dökülmesine, aksi halde 2872 sayılı çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına,

d) Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri ile İlgili Olarak

1) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

2) Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde bina içi ortam sıcaklığının 18 0C, konutlarda ise 20 0C den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

3) Gece uyutulan kazanın uyandırma ve ilk yakma saatinin sabah 05:00 ile 07:00 saatleri arasında Resmi Dairelerde ise saat 06:00 ile 08:00 arasında olmasına, bu saatlerden sonraki yakmaların tekniğine uygun olarak devam ettirilmesine,

4) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler

yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

e) Motorlu Taşıtlarla İlgili Olarak

Çevre Bakanlığınca 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Gazlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ’de belirtilen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolü için İl Çevre Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Koruma Vakfı Başkanlığınca denetim yapılmasına,

f) Hava Kirliliği Uyarı Kademeleri ile İlgili Olarak

İlimiz Hava Kirliliği Uyarı kademelerine ulaştığında alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1) Dünya Sağlık Örgütünün en alt sınır olarak tespit ettiği standart hava kirliliği derecesi

75 µg kükürtdioksit,

150 µg Duman,

Normal kabul edilebilir sınırlar,

250 µg/m3 kükürtdioksit,

300 µg/m3 Duman

2) Hava Kalitesinin Korunma Yönetmeliğine göre;

 

Uyarı Kademeleri

SO2

PM

 

(Kükürtdioksit)

(Duman)

1. Kademe

700

400

2. Kademe

1000

600

3. Kademe

1500

800

4. Kademe

2000

1000

*Nisbi nem % 90’ın üzerinde, Kirlilik % 10 eksiği ile uygulanır.

1. Uyarı Kademesi

24 saatlik ölçüm ortalamaları 700 µg/m3 SO2, 400 µg/m3 PM olduğu zaman;

1) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin %50 kapasitede çalışmasına,

2) Kalorifer ve sobaların günde yalnız 2 defa 4’er saat yakılmasına, (05-09 ve 17-21)

2. Uyarı Kademesi

24 saat ortalamaları 1000 µg/m3 SO2 ve 600 µg/m3 PM olduğunda;

1) 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseselerin %50 kapasite de çalışmasına,

2) Kalorifer ve sobaların günde yalnız 2 defa 3’er saat yakılmasına, (05:00-08:00 ve 17:00-20:00)

3. Uyarı Kademesi

24 saatlik ortalamaları 1500 µg/m3 SO2 ve 1000 µg/m3 PM olduğunda

1) 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müessseseler ve emisyon yayan bütün işyerlerinin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına,

2) İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

3) Tek ve çift plaka uygulamasına geçilmesine,

4. Uyarı Kademesi

24 saatlik ortalamaları 2000 µg/m3 SO2 ve 1000 µg/m3 PM olduğunda, 1,2 ve 3 üncü kademe önlemlerine ek olarak

1) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işyerleri dışında tüm işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına,

2) Tüm okul, işyerleri ve Resmi Dairelerin tatil edilmesine,

3) Askeri, emniyet, itfaiye, sağlık ve zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kordiplomatik otolar ve taksiler hariç bütün motorlu araçların trafikten men edilmesine,

4) Kaloriferler ve bacalar tamamen söndürülerek hastane ve benzeri halk sağlığını ilgilendiren kuruluşlarda elektrikli ısınma cihazlarının kullanılmasına,

5) Tüm kamu ve hastanelerin, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, ilaç ve levazımatı hazır bulundurulmasına,

6) Özel ambulansların en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Karaman Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2002/5

Karar Tarihi : 16/4/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 16/4/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Ahmet OKUR’un başkanlığında toplanarak,

Kış Sezonunda İlimizde Hava Kirliliğinin azaltılmasına yönelik aşağıdaki kararları almıştır.

1) YAKITLAR

İlimiz Merkez Belediye mücavir alan sınırları içinde satışına ve kullanılmasına izin verilen yakıtlar ile yasaklanan yakıtlar;

a) YERLİ KÖMÜRLER

 

Alt Isıl Değeri

3.500 (-200) Kcal/kg en az satışa sunulan)

Yanar Kükürt

% 1,3 max (satışa sunulan)

Boyut

18-200 mm (18 mm altı max % 10 tolerans)

 

(200 mm üstü % 10 tolerans)

Kalorifik değer önerilen sınırın üzerinde olduğunda, yanar kükürt oranı, 3500 Kcal/kg’ın üstündeki her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 değerini geçmeyecektir.

Sanayide ve toz kömür yakan sistemlerde boyut aranmayacak,

Alt Isıl Değeri 5000 Kcal/kg’ın altında veya yanar kükürt oranı %1’in , toplam kükürt oranı 1,7’nin üstündeki yerli linyit kömürlere %4 oranında sönmüş kireç tozu ilave edilecektir.

b) İTHAL KÖMÜRLER

Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri (satışa sunulan)

Alt Isıl Değeri

6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (500 Kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt

% 1,0 (kurubazda) + (% 0,1 tolerans)

Uçucu Madde

% 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam Nem

% 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

18-200 mm (18 mm altı max % 10 tolerans)

 

(200 mm üstü % 10 tolerans)

Sanayide ve toz kömür yakan sistemlerde boyut aranmayacak,

c) KÖMÜR BRİKETİ

Alt Isıl Değeri

Kcal/kg

(min)

5000 En az

Satışa sunulan

Toplam Kükürt

%

(max)

1 (+%0,1)

Tolerans Satışa sunulan

Nem

%

(max)

15 En çok

Satışa sunulan

Kül

%

(max)

20 En çok

 

Kırılma Mukavemeti

- Yastık ve yumurta biçimli briketlerde 80 Kgf/cm2

- Tabanı düz biçimli briketlerde 130 Kgf/cm2

- Kömür briketi ile ilgili diğer spektler TS 12055’de (sınıfı) belirten özelliklere sahip olacak,

- Petrol türevi yapıştırıcı olarak kullanılmayacak, diğer yapıştırıcı maddelerle ilgili olaraktan idarece istendiğinde bağlayıcı maddenin kanserojen madde olmadığı üreten firması veya bayisi tarafından kanıtlanacaktır.

d) SIVI YAKIT

Isınma amaçlı sıvı yakıt olarak İlimiz merkezinde Tüpraş tarafından üretilen %1,5 kükürt içeren Tüpraş 615 kalorifer yakıtının kullanılmasına,

Organize Sanayi Bölgesinde ve meskun mahal içerisinde bulunmayan sanayi tesislerinde 6 nolu Fuel-oil’ in kullanılabilmesine,

e) PETROL KOKU

Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarihli ve 1 sayılı ve 23/11/1995 tarihli ve 10 sayılı Genelgeleri ile ısınma amaçlı kullanımı yasaklanan petrol kokunun İlimizde satışı ve kullanılmasının yasaklanmasına,

2) Çöp, yanık yağ, lastik, plastik, kırpıntı ve benzeri atıkların uygun davranıma haiz yakma tesisleri dışında ister ısınma amaçlı ister gelişi güzel her türlü yakılmasının önlenmesine,

3) Karaman Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan ilimizin diğer yerleşim birimlerinde; Başbakanlığın 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.320-6260 sayılı Genelgesi ile 3 üncü derece iller için belirlenen nitelikte kömürlerin kullanılabilmesine,

4) İlimizde Egzoz Emisyon Ölçüm ve Kontrollerinin Çevre Bakanlığı’nın 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyon Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ" ve bu Tebliğin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 11/1/2002 tarihli ve Ç.K.Ö.0.02.00.03/122-525 (2002/2) sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılmasına,

5) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53/4 maddesi gereğince; Çevre Kurulunca tespit edilen genel önlemlerin uygulanması yanında 2/4/2002 tarihli ve 2002/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen uyarı kademeleri planının Valilikçe uygulamaya konulmasına,

Kış sezonunda hava kirliliğinin genel seyrini takip etmek, özellikle meteorolojik parametrelerin olumsuzluğu nedeniyle hava kirliliğinin uyarı kademelerine ulaşma ihtimallerini değerlendirmek ve Valiliği bilgilendirmek üzere; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nün sezon boyunca (1 Ekim-31 Mart) işbirliği yapılmasına, ölçüm ve tahminlerin İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü’nce de hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak Valiliğe bildirilmesine,

6) Yakma sistemleriyle ilgili olarak;

Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufuna gereken önemin verilmesinin çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli etkisi nedeniyle,

a - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yönetmelik ve tebliğlerine uygun soba ve kalorifer kazanlarının kullanılmasının teşvik edilmesi ile bu konuda varsa ilimizdeki üretimlerin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce kontrol edilmesine,

b - Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakım işlerinde çalışacaklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce geçmiş yıllarda olduğu gibi kalorifer ateşçi kursları açılmasına devam edilmesine,

c - Kalorifer tesislerinin iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tesisatın bakım ve temizliği ile bacaların periyodik temizliğinin resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile apartman yöneticilerince zamanında yaptırılmasına,

d - İlimizde yeni kurulacak toplu konut alanları ve büyük sitelerde merkezi ısıtma sistemlerinin proje onaylayan kurum ve kuruluşlarca özendirilmesine ve kullanılmasına,

7) Isı yalıtımı ile ilgili olarak;

Binalarda ısı yalıtımı önlemlerinin alınması hava kirliliğinin önlenmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle; Resmi ve özel kurum kuruluş yöneticileri ile apartman yöneticileri binalardaki ısı kayıplarını önlemek bakımından, 1 Ekim tarihine kadar çatı izolasyonu, kapı pencere izolasyonları, dış kapı girişlerine çarpan kapılar yaptırılması ve benzeri önlemleri almalarına,

"TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" Standardı ile 8/5/2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtımı Yönetmeliği" ve 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" gereklerinin Valilik birimleri ve Belediyece yerine getirilmesi ve teşvik edici anlamda bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılmasına,

8) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre izne tabi tesislerin Emisyon izni almalarına,

9) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15oC’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması ile,

Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 oC, konutlarda ise

20 oC’den yukarı olmayacak şekilde, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları kalorifer ve sobalarının ise 20 oC’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

10) İlimiz merkezinde kalorifer ve sobalar devamlı yakma metodu ile yakılacak ancak; zorunlu sönmüş soba ve kaloriferlerin ilk yakmalarının, sis yoğunluğunun sabah erken saatlerde ve akşam saatlerine rastlaması nedeniyle;

Sabah 09:00- 10:00

Öğleden Sonra 14:00- 15:00 saatleri arasında yapılmasına,

11) İl Sağlık Müdürlüğünce Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonlarının sayısının vilayet veya yerel imkanlar ile arttırılmaya çalışılması ve mevcut cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin sağlanacak yerel imkanlar ile zamanında yaptırılmasına,

12) Karaman İl merkezi Belediye mücavir alan sınırları içinde: faturasız, irsaliyesiz yukarıda belirtilen spektlere uygun olmayan katı ve sıvı yakıtları almak, satmak, bulundurmak, depolama ve kullanımının yasaklanmasına,

Verilen spektlere uygun kömürlerin asgari 25 kg’lık orijinal çuvallar (Laminantlı) içinde ve çuval üzerinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince; üretici firma adı, adresi, kömür menşei, kalori ve kükürt değerinin yazılı olmasına, ikinci el çuvalların ve orijinal dikişli olmayan çuvalların kesinlikle kullanılmamasına,

Belediyelerden yakıt satışı ile ilgili işyeri açma ruhsatı olmayan hiçbir kişi veya firmanın faaliyette bulunmamasına, Karaman Belediyesi mücavir alan sınırları dışında olup, Karaman il merkezine katı ve sıvı yakıt satacak kişi ve firmaların da Belediyeden ruhsat almadan veya ruhsatlı bir bayi aracılığı ile satış yapmalarına,

13) Karamanda yakıt analizi yapacak laboratuvar bulunmaması nedeniyle, kontrol ekiplerince veya İl Çevre Müdürlüğünce periyodik olarak veya şikayet üzerine alınacak yakıt numunelerinin , analiz ücreti ve numunelerin laboratuvara götürülmesi masrafları firma veya satıcı tarafından karşılanmak üzere ve İdarece belirlenecek laboratuvarda analizlerinin yaptırılmasına,

14) Alınan Kararların uygulanmasının denetimi için Karaman Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ile gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlık elemanlarından oluşan kontrol ekip veya ekipleri kurulmasına, Belediye Başkanlığınca denetimler için sürekli bir araç temin edilmesine, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel ve araç temin edilmesine,

15) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/e maddeleri uyarınca alınan bu tedbirlere riayet etmeyenler hakkında aynı Kanunun 66 ncı maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 15, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri ile 1580 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belediye encümeni kararları doğrultusunda yasal işlem veya işlemler yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı