Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Eylül 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24880

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4677     Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Hükümetleri Arasında Suçla,Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadele İşbirliği Anlaşması’na Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4703     Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4691     Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Kültür Bakanları III. Yuvarlak Masa Toplantısı ile İlgili Olarak Türkiye ile Adı Geçen Teşkilat Arasında Toplantının Organizasyonu Konusunda Teknik Hususları İçeren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— İçişleri, Dışişleri ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal,Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2002/58 Sayılı Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2002/47 Sayılı Kararı

— 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/10)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/12)

— Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları)(Seri No: 1)

— Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

— Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/10 (926 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2000/47 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından :

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/10/1998 tarih ve 23480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"Yakalama sırasında kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar ile susma ve müdafiden yararlanma hakları, herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal bildirilir."

"Yakalamadan ve yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin emirden, yakalananın bir yakınına veya belirlediği bir kişiye Cumhuriyet Savcısının kararıyla gecikmeksizin haber verilir."

"Yakalanan kişiye yakalanmaya itiraz etme hakkı bulunduğu bildirilerek, bu hakkın nasıl kullanılacağı açıklanır."

MADDE2 — Yönetmeliğin 9 uncu maddesi birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelen cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar madde metninden çıkarılmıştır.

"haber vermek istediği bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının kararıyla haber verilmesi sağlanır."

MADDE 3 — Yönetmeliğin l0 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin doktor hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. Ancak, doktor veya şüpheli, sanık ya da gözaltına alınan kişi, kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin kolluk kuvvetleri gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu istek belgelendirilerek yerine getirilir."

MADDE4 — Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz."

"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçların olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde işlenmesi durumunda, 4 günlük süre Cumhuriyet Savcısının talebi ve hakim kararı ile 7 güne kadar uzatılabilir. Hakim karar vermeden önce yakalanan kişiyi dinler."

MADDE 5 — Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ise, yakalanan kişi, ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltı süresinin uzatılmasına yazılı olarak emir verilmesinden sonra müdafii ile görüşebilir."

"Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartlara haiz görüşme yeri ayrılır."

MADDE 6 — Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar hariç müdafi, hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını incelemek ve istediği evrakın bir suretini harçsız almak hakkına sahiptir. Ancak bu hakkın kullanılması hazırlık soruşturmasının amacını tehlikeye düşürebilecek ise, sulh hakiminin kararı ile hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. Bu husustaki karar Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine verilebilir. Bununla beraber yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakalanan kişinin veya şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu adli işlemlere ilişkin evrakın incelenmesinde bu hakkın kısıtlanmasına karar verilemez. "

MADDE 7 — Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile İkinci fıkranın birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.

"b) Yakalama ve yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin emirden, yakalananın bir yakınına veya belirlediği bir kişiye Cumhuriyet Savcısının kararıyla gecikmeksizin haber verildiği veya verileceği bildirilir."

" Müdafi sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz."

MADDE 8 — Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son fıkrasına (EK-A) "Şüpheli ve Sanık Hakları Formu’nun metin kısmının III, V, VI ncı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"III- Yakalandığınızı ve/veya gözaltına alındığınızı yakınlarınıza veya belirlediğiniz bir kişiye haber verme hakkınız vardır. Haber vermek istediğiniz yakınınıza veya Büyükelçiliğinize/Konsolosluğunuza durum derhal bildirilecektir.

V- Müdafi tayin hakkınız vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, Baro tarafından tayin edilecek bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiiniz ifade alma esnasında hazır bulunabilir. (DGM kapsamındaki bir suçtan gözaltına alınmış iseniz, ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltı sürenizin uzatılmasına yazılı olarak emir verilmesinden sonra müdafiiniz ile görüşebilirsiniz).

VI- Yakalamaya ve gözaltı süresinin uzatılmasına karşı hakime itiraz hakkınız vardır. Bunun için bir dilekçe vermeniz yeterlidir. Dilekçeniz en seri şekilde yetkili hakime ulaştırılacaktır."

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gazın tüketimine yönelik olarak bina veya arsa içine yerleştirilecek her türlü doğal gaz cihazlarının ve ilgili tesisatın, ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre tesis ve kontrol edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; iç tesisatın tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, her türlü doğal gaz teçhizat ve cihazlarının yerleştirilmeleri ile gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

1. Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

5. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu,

6. Dağıtım şirketi : Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

7. Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

8. EN : Avrupa standartlarını (European Norm),

9. IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical Commission),

10. ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization for Standardization),

11. İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,

12. İletim şirketi : İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

13. Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,

14. Serbest olmayan tüketici (abone) : Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,

15. Serbest tüketici : Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

16. Sertifika sahibi: Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişiyi,

17. Servis kutusu: Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç seti ve/veya vana bulunan kutuyu ya da ana kapama vanasını,

18. TS: Türk standartlarını,

19. TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

20. Ulusal iletim sistemi : Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal iletim şebekesi ile dağıtım, depolama, sıvılaştırma, sıvılaştırılmış gazın gazlaştırılması ve benzeri diğer iletim tesislerinden oluşan sistemi,

21. Ulusal iletim şebekesi : Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hatlarını,

ifade eder.

Standartlar

Madde 5 — İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanılamaz. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir.

Hak ve yükümlülükler

Madde 6 — Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir.

Müşteri tarafından yaptırılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması, dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir. Dağıtım şirketi kontrol yükümlülüğünü, kendi teknik personeli veya sorumluluğu kendisinde kalmak kaydıyla kendi adına çalışan sertifika sahibi denetim şirketleri aracılığı ile yerine getirebilir.

Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde yaptığı veya yaptırdığı kontrol sonucunda, iç tesisatı uygun bulmaması halinde; doğal gaz verilmesini reddedebileceği gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğal gazı da kesebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür.

Dağıtım şirketinin sorumluluk bölgesi dışında kalan alanlarda bulunan ve ulusal iletim şebekesi veya dağıtım şirketi vasıtasıyla doğal gaz alan müşteri, bedeli mukabilinde iç tesisatın proje ve yapımını sertifika sahibine, kontrolünü ise diğer bir sertifika sahibine yaptırır. Proje ve yapım uygunluk kontrolü ile işletmeye alma işlemleri ise, bedeli müşteriye ait olmak üzere, ulusal iletim şebekesi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda iletim şirketi tarafından, dağıtım şirketi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda ise, dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yapılan kontrol sonucunda, iç tesisatın uygunluğunun onaylanmaması halinde; iletim veya dağıtım şirketi doğal gaz verilmesini reddedebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, iletim veya dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür.

İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir.

İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir.

Dağıtım şirketleri, iletim şirketleri, sertifika sahipleri ve müşteriler Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

Diğer hükümler

Madde 7 — Dağıtım ve iletim şirketleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, iç tesisatla ilgili diğer hususları Kurum onayı ile düzenleyebilir.

Geçici Madde 1 — İç tesisatla ilgili mevcut uygulamalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olup, bu tarihten sonra yapılacak uygulamalar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik 2/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 3/8/2001 tarihli ve 24482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan "...kamu tüzel kişiliğine haiz..." ibaresi "...kamu tüzel kişiliğini haiz..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin (d), (n) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, mevcut veya yeni kurulacak bir banka ile birleştirilmesi, devri veya satışı veya gerektiğinde varlıklarının, banka kayıtlarına göre gerçek bir muameleye dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borç ve taahhütlerinin devralınarak satışı, tasfiyesi ve benzeri çalışmaları yapmak,"

"n) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ve Kanunun 15 inci madddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar vermek,"

"t) Devraldığı ve dava veya icra takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek, "

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ana hizmet birimleri

1- Tasfiye Dairesi Başkanlığı,

2- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı,

3- İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı,

4- İştirakler Dairesi Başkanlığı,

5- Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin; (a) bendinde yer alan "...ödenmeyenleri Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek," ibaresi "...ödenmeyenleri Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek," aynı maddenin (m) bendinde yer alan "...Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı..." ibaresi "...Varlık Yönetim, Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıkları..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (g), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan "...Tahsilat Dairesi Başkanlığına..." ibareleri "...Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesinin;

a) (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (g) ve (h) bentlerinde yer alan "...Tahsilat Dairesi Başkanlığına..." ibareleri "...Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına..." şeklinde,

b) Aynı maddenin (d) bendinin (1.3) ve (1.4) numaralı cümleleri aşağıdaki şekilde,

"1.3. Alacaklarının, zararlarının devralınmasına karar verilmesi ve Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarına bildirilmesi,

1.4. Banka aktifleri ve hisse senetlerinin iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satılması,"

c) Aynı maddenin (k) bendinde yer alan "...Finansman Dairesi Başkanlığı ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı ile..." ibaresi "...Finansman, Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarıyla..." şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı

Madde 18 — Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ve Kanunun 15 inci madddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam etmek veya bunlardan sarfınazar edilmesi durumunda devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar vermek,

d) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte iken 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilen alacak dosyalarını İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından devralarak bu alacaklarla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

e) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,

f) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

g) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,

h) Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi uygulaması ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıpları ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine gerekli işlemleri yapmak,

ı) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,

j) Devralınan dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olunan alacaklar da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dahil her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek,

Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Daire Başkanlıklarından ilgili olana intikal ettirmek,

k) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

l) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanunî temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı koydurmak,

m) 1- Fon alacağının tahsili bakımından yarar görmesi ve bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde;

a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmak veya yönetim, müdürler veya denetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, hisselerinin imtiyazlı olup olmadığına bakılmaksızın, görevden almak veya üye sayısını arttırmak suretiyle bu kurullarda görev alacak üyeleri belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve çalışmalarını izlemek,

2 — a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini sağlamaya,

b) Yukarıda anılan para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya,

c) Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulamaya,

d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına ilgili sicile tescil ettirmeye,

3) Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmeye, yetkilidir.

Fon, bu fıkrada kendisine tanınan yetkileri herhangi bir sözleşme yapmaya ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fonun karar alması ile kullanmaya yetkili olup, Fon bu yetkilerini, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanabilir.

n) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

o) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir ve intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyle kaldığı yerden devam ettirmek,

p) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak,

r) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması gereken makbuz, tutanak, fiş ve diğer kağıtların şeklini ve ihtiva edeceği hususları belirlemek,

s) Kanunda gösterilen para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde, bunların vergi dairesince tahsilini sağlamak,

t) Faaliyet konuları ile ilgili olarak;

1) Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

2) Fonun taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

3) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

4) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda Yönetim Kuruluna öneri sunmak,

5) Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yapmak, sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

u) Fona intikal eden bankalardan devralınacak alacak dosyalarını belirlemek ve bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaları hazırlamak,

v) Fona intikal eden bankalardan devralınan dosyalarla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

y) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını İkinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile birlikte tespit etmek,

z) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Yönetim Kuruluna aylık raporlar sunmak,

aa) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

ab) Yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,

ac) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarından aciz belgesine bağlanmış olanlar ile takip ve tahsilat işlemleri sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

ad) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görev alanıyla ilgili konular da dahil olmak üzere görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve sair mevzuatı, ilgili Dairelerin görüşlerini de almak suretiyle hazırlayarak Yönetim Kurulunun, tahsilat çalışmalarına ilişkin olarak ise uygulama talimatları ve iç genelgeler hazırlayarak ilgili Makamların onayına sunmak,

ae) Fona borçlu olanlar hakkında, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilenler de dahil olmak üzere istihbarat ve mali tahlil raporları düzenlemek,

af) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, mali raporları ve tahsilat ekiplerinin performans ölçüm raporlarını hazırlamak ve bunları konsolide etmek,

ag) Bu maddenin (ae) ve (af) bentleri uyarınca yapacağı görevlere ilişkin olarak İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından istenilecek bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin evrak akış prosedürünü İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görüşünü de almak suretiyle tespit etmek ,

ah) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem sistemlerinde gerekli değişiklikler ve/veya geliştirmelerle ilgili düzenlemeleri yapmak, bilgi işlem projelerinin yürütülmesini koordine etmek ve bilgi işlem sistemlerindeki yetkilendirmeleri belirlemek ve uygulamak,

ai) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem donanım ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların karşılanmasında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

aj) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, alacak dosyalarının arşivlenmesi ve Takip ve Tahsilat Ekiplerinin arşivdeki dosyalardan sistematik olarak faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları tespit etmek,

ak) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görev alanıyla da ilgili olmak üzere Fon muhasebe sisteminin kullanımında Finansman Dairesi tarafından belirlenen çerçevede görevleri yerine getirmek,

al) Fon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğe aşağıda yer alan 18/A maddesi eklenmiş ve mevcut 18/A, 18/B ve 18/C maddeleri buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.

"İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı

Madde 18/A — İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam etmek,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek,

d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilen alacak dosyalarını ve bunlarla ilgili bütün belgeleri Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına devretmek,

e) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine ilişkin olarak, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden icra takibi dahil yasal işlemlere başlamak,

f) Devralınan ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek,

Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıklarından ilgili olana intikal ettirmek,

g) Fon yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,

h) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

j) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak,

k) Faaliyet konuları ile ilgili olarak;

1) Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

2) Fonun taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

3) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

4) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda Yönetim Kuruluna öneri sunmak,

5) Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yapmak, sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

l) Fona intikal eden bankaların takipteki alacak dosyaları ile ilgili bilgi almak, izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek,

m) Fona intikal eden bankalardan devralınan dosyalarla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

n) Fona intikal eden bankalardan devralınan alacakların tahsilatı ve satışına ilişkin politikaları, usul ve esasları hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve buna göre uygulanmasını yürütmek,

o) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Birinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile birlikte tespit etmek,

p) Fon tarafından devralınan alacaklar ile Fonun diğer alacaklarının takip ve tahsili hakkında Yönetim Kuruluna aylık raporlar sunmak,

r) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

s) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

t) Fon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin İştirakler Dairesi Başkanlığı başlıklı maddesinin (ı) bendinde yer alan "...veya Tahsilat Dairesi Başkanlığında..." ibaresi "...veya Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarında..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı başlıklı maddesinin (s) bendinde yer alan "...veya Tahsilat Dairesi Başkanlığında..." ibaresi "...veya Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarında..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarına verilen görevler ile 2004 sayılı Kanuna göre yapılacak takip ve tahsilat işlemlerine ilişkin görevleri ve 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği görev ve yetkileri kullanmak üzere gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla Grup Başkanlıkları kurulabilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin;

a) (A) bendinin başlığı "A- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde" şeklinde ve bu bendin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu bendin mevcut (l) alt bendi (m) alt bendi olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki (l) alt bendi ilave edilmiştir.

"c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci madddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam etmek veya bunlardan sarfınazar edilmesi durumunda devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar vermek,"

"l) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin vermiş olduğu yetkileri kullanmak suretiyle tecil ve taksitlendirme taleplerini incelemeye tabi tutmak,"

b) Aynı maddenin (B) bendinin başlığı "B- İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde" şeklinde ve bu bendin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut (b) alt bendi Yönetmelikten çıkartılmış, (c) alt bendi (d) alt bendi olarak değiştirilmiş, Yönetmeliğe aşağıda yer alan yeni (b) ve (c) alt bentleri eklenmiştir.

"a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara devam etmek,"

"b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek,"

"c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek ,"

c) Aynı maddenin "C- Ortak Hükümler" bendinde yer alan "6183 sayılı Kanuna ve 2004 sayılı Kanuna göre takip edilecek işlemlerde" ibaresi "Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarınca takip edilecek işlemlerde," (ı) bendinde yer alan "...Tahsilat Dairesi Başkanlığına..." ibaresi "...ilgili Daire Başkanlığına..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki (ı) ve (j) bentleri eklenmiştir.

"ı) Fon Kaynak ve alacaklarının takip ve tahsilatı için gerekli tüm yazışma, belge ve dosyaları oluşturmak ve saklamak,"

"j) Grup Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ilk iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklar ile Kanunun 15 inci madddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait alacaklar Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere ait alacaklara ilişkin kredi, takip ve dava dosyaları, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca uzman görevlilerden oluşturulacak ekipler tarafından devralınır."

"Dosyaları devralacak ekiplerin oluşturulmasında, Kurul Başkanı, gerektiğinde Kurumun, Fonun ve Fona intikal eden bankaların birimlerinde çalışan murakıp, müfettiş, avukat, Fon denetmeni, Fon denetmen yardımcısı ve diğer personelini de bu ekiplerde görevlendirebilir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca devralınan kredi, takip ve dava dosyalarının 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanundan hangisine göre takip edileceği Birinci Tahsilat Dairesi Başkanı, ilgili daire başkan yardımcısı ve grup başkanı tarafından, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca devralınan kredi, takip ve dava dosyalarının 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanundan hangisine göre takip edileceği İkinci Tahsilat Dairesi Başkanı, ilgili daire başkan yardımcısı ve grup başkanı oluşturulacak bir dosya değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon kararı, Fon Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "...grup başkanı..." ibaresi "...Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıkları...", ikinci cümlesinde yer alan "...Daire Başkan Yardımcısı..." ibaresi "...ilgili Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Fon, devraldığı ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmaya ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulayıp, uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...ve Tahsilat Dairesi..." ibaresi "...ve Birinci Tahsilat Dairesi...", üçüncü fıkrasında yer alan "...Yönetim Kurulu..." ibaresi "...Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan "...üç ay içinde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının uygun göreceği yerde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...Tahsilat Dairesi Başkanlığı..." ibaresi "...Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıkları...", ikinci fıkrasında yer alan "...Tahsilat Dairesi Başkanlığınca..." ibaresi "...Birinci Tahsilat ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarınca..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 43 — Fon kaynaklarının ve her türlü Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca belirlenir."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 2 — Fon, 4743 sayılı Kanuna uygun Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borçlularla yapılacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine ilave finansman sağlamamak kaydıyla taraf olabilir. Ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre yeniden yapılandırılan veya bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklardan Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olanları, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin tecil süresi ve teminat şartlarına bağlı olmaksızın, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre taksitlendirmeye ve tecil etmeye yetkilidir."

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğe ekli cetvel (EK-1), ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Özel Finans Kurumları Birliğinden :

Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Konu

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özel finans kurumlarında gerçek kişiler adına açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan fonların güvence altına alınması için 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca Özel Finans Kurumları Birliği bünyesinde oluşturulan "Güvence Fonu"nun yönetimini, işleyişini, denetimini ve güvencenin esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu,

Birlik: Özel Finans Kurumları Birliği’ni,

Fon: Güvence Fonu’nu,

Yönetmelik: Güvence Fonu Yönetmeliği’ni,

Statü: Özel Finans Kurumları Birliği Statüsü’nü,

Özel Cari Hesap: Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 3 üncü maddesinde tanımlanan özel cari hesaplarını,

Katılma Hesapları: Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 3 üncü maddesinde tanımlanan kar ve zarara katılma hesaplarını,

ifade eder.

Yönetim

Madde 3 — Fon, Yönetmelik esaslarına göre Birlik tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanun, Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Fon’a ilişkin her türlü kararlar Birlik Yönetim Kurulunca alınır.

Güvencenin Esasları

Madde 4 — Özel finans kurumlarında ( yurtdışı şubelerinde açılanlar hariç ), gerçek kişiler adına Türk Lirası veya döviz üzerinden açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan fonlar, Yönetmelik’te belirtilen sınırlar dahilinde güvenceye tabidir.

Bir özel finans kurumunun sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve yardımcılarının, kredi açmaya yetkili memurlarının, denetçilerinin ve bunların ana, baba, eş ve çocuklarının o özel finans kurumundaki özel cari hesaplar ve katılma hesaplarında bulunan tasarrufları güvenceye tabi değildir.

Özel finans kurumları nezdlerindeki özel cari hesap ve katılma hesaplarına ait tutarları, Yönetmelik’teki şartlar dahilinde sigorta ettirmek zorundadır.

Özel finans kurumları, bir kişiye ait özel cari hesap ve katılma hesaplarının güvence kapsamında olan tutarı ile bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında belirtilen esasları ihtiva eden yazılı açıklamayı şubelerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.

Güvence Tutarı

Madde 5 — Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan bir kişiye ait hesapların anapara ve kar payları toplamının 50 Milyar TL.’na kadar olan kısmı güvence kapsamındadır.

İKİNCİBÖLÜM

FON’UN KAYNAKLARI

Fon’un Kaynakları

Madde 6 — Fon’un kaynakları ;

a) Güvence primlerinden,

b) Kanun’un 10 uncu maddesine göre, özel finans kurumları nezdindeki zamanaşımına uğrayan hesap, emanet ve alacaklardan,

c) Kuruluş izni verilen özel finans kurumlarının kurucularının, Kanun’un 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fon’a yatıracakları sisteme giriş payından,

d) Kanun’un 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan bakımından verilen hisse devir izinlerinde, özel finans kurumunun sermayesini temsil eden hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin veya borsa değeri daha yüksek olduğu takdirde, borsa değerinin yüzde biri oranında Fon’a yatırılacak tutarlardan,

e) Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla özel finans kurumlarının görevli ve ilgili mensupları ile özel finans kurumlarına karşı işlenen suçlardan dolayı üçüncü kişilere hükmolunacak adli para cezaları ile özel finans kurumlarına uygulanacak idari para cezalarının yüzde ellisinden,

f) Birlik tarafından alınan özel ve genel nitelikteki tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeleri hakkında Birlik Yönetim Kurulu’nca uygulanan para cezalarından,

g) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,

oluşur.

Güvence Primleri

Madde 7 — Fon’un güvence primleri; özel finans kurumlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle düzenledikleri mali tablolar esas alınarak hesaplanır. Prim oranı, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenceye tabi hesaplar toplamının üçer aylık dönemler itibariyle, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca yürürlüğe konulan standart oranları;

a) Tutturan özel finans kurumları için onbinde 25’i,

b) Tutturamayan özel finans kurumları için onbinde 26’sı,

olarak uygulanır.

Fon’a ödenecek güvence primlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı, kar ve zarara katılma oranlarında sözkonusu hesaplara yansıtılır.

Belgelerin Gönderilmesi ve Güvence Primlerinin Ödenmesi

Madde 8 — Prim hesaplamalarına esas teşkil eden mali tablolar ile güvence kapsamındaki hesaplara ait dökümler üçer aylık dönemleri izleyen ikinci ayın sonuna kadar Birliğe gönderilir ve güvence primleri de aynı süre içinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir banka veya özel finans kurumu nezdinde Güvence Fonu için açılacak müstakil bir hesaba yatırılır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan hesaplardan, 5 inci maddede belirtilen ve bir özel finans kurumundaki bir kişiye ait güvenceye tabi miktar dahilindeki hesapların Türk Lirası ve döviz olmak üzere ayrı ayrı toplamları, her yılın Haziran ve Aralık ayları itibariyle ve takip eden ayın sonuna kadar Birliğe bildirilir. Bildirimlerde, katılma hesapları birim hesap değerleri üzerinden dikkate alınır. Döviz üzerinden açılmış hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde dönemin son günündeki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.

Güvence primlerinin tahsili genel hükümlere göre yapılır.

Para Cezalarının Uygulanması ve Tahsili

Madde 9 — Kanun’un 21 inci maddesine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile özel finans kurumlarına uygulanan ve bir taraftan ilgili özel finans kurumuna tebliğ edilmekle beraber, diğer taraftan tahsil ve Fon’a gelir kaydı için Birliğe bildirilecek idari para cezaları ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen para cezaları, cezanın muhataba tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir.

Fon’un Diğer Finansman Kaynakları

Madde 10 — Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla, özel finans kurumlarından, ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri güvence primi toplamına kadar, bunun yetersiz kalması halinde ise, her bir özel finans kurumunun sahip olduğu özel cari hesaplar ve katılma hesapları toplamına karşılık gelen oranda ve kalan tutarı karşılayacak kadar avans alınabilir.

Bu avans, özel finans kurumlarının katılma hesaplarında topladıkları fonlara özel cari hesap ve katılma hesapları toplamları en yüksek beş özel finans kurumunca bir önceki dönemde verilen ortalama kar payı oranı dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak tutar ile birlikte, doğacak prim borçlarına mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FON’UN KULLANIMI

Fon Mevcudunun Yönetimi

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hesapta toplanan Fon mevcudu, Birlik Yönetim Kurulu tarafından;

a) Özel finans kurumları, yurt içi ve yurt dışı bankalar veya diğer mali kurumlar nezdinde Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden açılacak hesaplarda tutulmak,

b) Kamu menkul kıymetleri satın alınmak,

c) Özel finans kurumlarının çalışma esaslarına uygun diğer likit kıymetlere ve alanlara yatırılmak,

suretiyle değerlendirilir.

Fon’un Güvence Kapsamındaki Hesapların Ödenmesinde Kullanımı

Madde 12 — Faaliyet izni kaldırılan bir özel finans kurumundaki, özel cari hesaplar ve katılma hesaplarındaki tutarların, Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre belirlenen güvenceye tabi kısmı, Birlik tarafından, o özel finans kurumunun tasfiyesiyle görevlendirilen Tasfiye Kurulu’nun onayıyla doğrudan veya Tasfiye Kurulunca ilan edilecek bir özel finans kurumu aracılığı ile Fon mevcudundan ödenir.

Katılma hesaplarına ilişkin ödemelerde faaliyet izninin kaldırıldığı tarih esas alınmak suretiyle çıkarılacak tasfiye bilançosu üzerinden hesaplanacak birim hesap değeri esas alınır. Güvence kapsamındaki ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Döviz üzerinden açılmış hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde özel finans kurumunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.

Bir özel finans kurumunda ortak özel cari hesap ve/veya katılma hesabı bulunan kişilerin payları belli ise güvence tutarı dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her kişi için güvence tutarını aşmamak kaydıyla ödeme yapılır.

Birlik, Fon’dan yapacağı ödemeler için, hesap sahiplerinin güvence kapsamında bulunan özel cari hesap ve katılma hesaplarını miktar ve şahıs itibariyle kontrolünü sağlayabilmek amacıyla gerekli göreceği bilgi ve belgeleri Tasfiye Kurulu’ndan isteyebilir.

Tasfiyede Öncelik Hakkı

Madde 13 — Birlik, Fon’dan ödediği tutarlar için, faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumunun tasfiye işlemlerine öncelikli alacaklı sıfatı ile iştirak eder.

Sözkonusu alacak nedeniyle Fon hesabına yapılacak ödemeler için tasfiye sonucu beklenmez.

Fon Kapsamındaki Hesapların Mükerrer Sigortası

Madde 14 — Birlik Yönetim Kurulu, Güvence Fonu kapsamına alınan fonların mükerrer sigorta imkanlarını araştırmaya ve bu fonların sigortacılıkta geçerli esaslar doğrultusunda mükerrer sigortaya tabi tutulmasına karar vermeye yetkilidir.

Giderler

Madde 15 — Fon’un Kanun’dan ve Yönetmelikten doğan işlevlerinin kusursuz olarak yerine getirilmesi amacıyla yapılması gerekli giderler, Birlik Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslar dahilinde Fon mevcudundan karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Fon’un Belge, Kayıt ve Defterleri

Madde 16 — Fon’un işleyiş ve işlemlerine ilişkin olarak Birlik Yönetim Kurulunca alınacak kararlar için ayrı bir karar defteri tutulur.

Fon’a ilişkin belge ve yazışmalar usulü dairesinde ayrı olarak dosyalanır ve saklanır.

Fon’un muhasebesi ve kayıtları, Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde, Birlik kayıtlarından ayrı olarak tutulur.

Basılı Kağıtlar

Madde 17 — Fon alacağının takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler, Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bilanço ve Faaliyet Raporu

Madde 18 — Fon’un hesap dönemi 1 Temmuz’da başlayan 12 aylık dönemdir. Birlik Yönetim Kurulu, Fon’un yıllık bilançosu ile gelir ve gider cetvelini ve hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki dönem hakkındaki görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporu hazırlayarak Birlik Genel Kurulu’nun yıllık toplantısında onaya sunar. Sözkonusu faaliyet raporunun bir örneği Birlik tarafından Genel Kurul tarihini izleyen 15 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilir.

Gider Kabul Edilme

Madde 19 — Özel finans kurumlarınca Fon’a ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir.

Denetim

Madde 20 — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Fon üzerinde her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.

Birlik denetçileri, Fon’un bütün hesap ve işlemlerini inceleyerek hazırlayacakları raporu Birlik Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına sunarlar.

Yetki Devri

Madde 21 — Birlik Yönetim Kurulu, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla Fon’a ilişkin yetkilerinden bir kısmını Birlik Genel Sekreterliği’ne devredebilir. Ancak, yetki devri Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Saklı Hükümler

Madde 22 — Bu Yönetmelik’te yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Finans Kurumları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13/5/1997 tarihli ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Yaz döneminin başlangıç tarihi bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yaz döneminin eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süre yaz döneminde yapılacak sınavları da kapsar. Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve bölümlerde, Yaz Döneminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar saat ders yapılır. Tıp Fakültesinde ise ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden :

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/7/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ı) ve (j)bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ı) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ce onaylanan bir bilim veya sanat dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya, eczacılık ve fen fakültelerinden mezun olanların ise, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve LES’ten başvurduğu programın, Enstitü Kurulunca belirlenen puan türünde en az 50 standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl öğretim süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca yüksek lisans öğrenimi yapmış olma şartı aranmaz. Müracaatlarda 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvurularda adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır:

1. Lisans/Yüksek Lisans diploması,

2. Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3. Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4. LES sınav sonuç belgesi,

5. Başvuru formu.

j) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri lisans diplomasını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ndan en az 50 temel tıp puanı veya LES’in sayısal kısmından en az 50 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesi) ve LES’ten en az sayısal 50 standart puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1. Lisans/Yüksek Lisans Diploması,

2. Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3. Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve not dökümü,

4. Temel Tıp puanını gösterir belge (Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir),

5. Başvuru formu.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

 

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 16/9/2002

KARAR NO : 2002/47

KONU : ESGAZ ve BURSAGAZ’ın

özelleştirme kapsam ve programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 19/8/2002 tarih ve 6233 sayılı yazısına istinaden,

1) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklıkları ESGAZ,Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ile BURSAGAZ,Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) Özelleştirme programına alınan bu kuruluşların satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 30.4.2003 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Konya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2002/05

Karar Tarihi : 7/5/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu, Konya Valisi Ahmet KAYHAN başkanlığında 7/5/2002 tarihinde toplanarak; İlimiz merkezinin hava kirliliği ve 2002-2003 kış sezonunda uygulanacak "Temiz Hava Programı" ve diğer konular görüşülerek aşağıdaki kararları almıştır.

A - Yakıt Spektleri

İlimiz merkezinde satışına ve kullanılmasına izin verilen yakıtlar;

1 - İthal Kömür

Alt Isıl Değer : 6750 kcal/kg (-250) (Satışa sunulan)

Toplam Nem : % 10 (+%1) (Satışa sunulan)

Toplam Kükürt : % 1 (+%0.1) (Satışa sunulan)

Uçucu Madde : %12-22 (% 1) (Kuru bazda)

Ebat

Fındık : 10-20 mm

Ceviz : 18-70 mm

Portakal : 70-100 mm

2 - Paçal Kömür

Alt Isıl Değer : 6000 kcal/kg (-500) (Satışa sunulan)

Toplam Nem : %20 (+%1) (Satışa sunulan)

Toplam Kükürt : %1.2 (+%0.1) (Satışa sunulan)

Uçucu Madde : %12-24 (%1) (Kuru bazda)

Ebat : 25-100 mm

3 - Kömür Briketi

Alt Isıl Değer : 5500 kcal/kg (-200) (Satışa sunulan)

Toplam Nem : %15 (+%1) (Satışa sunulan)

Toplam Kükürt : % 1 (+0.1) (Satışa sunulan)

Uçucu Madde : %15-22 (%1) (Kuru bazda)

Kırılma Mukavemeti:

Yumurta biçimli briketlerde : 80 Kgf/cm2 (min) (Satışa sunulan)

Tabanı düz biçimli briketlerde : 130 Kgf/cm2 (min) (Satışa sunulan)

Bağlayıcı Madde : Petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmayacaktır. Nişasta/melas gibi akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanabilirliği kabul edilmiş ve belgelenmiş, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan benzer maddeler kullanılacaktır.

Yukarıdaki spektlere uygun olarak üretilen kömürler, 25-40 kg.lık torbalar (lamineli çuval) içinde olacak, torba üzerinde görünecek şekilde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca, üretici firma adı, kömür spektleri, üretim tarihi ve seri üretim numarasını gösterir bilgiler ve şikayetlerin değerlendirilmesi için “Alo Çevre 181” ibaresi bulunacaktır. Mücavir alan dışı için üretilen kömürler beyaz renkli torbada satışa sunulacak, il merkezinde satılmak üzere üretilen kömürler de ise istenen renkte torba kullanılabilecektir.

Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satmak yasaktır. Bununla beraber torbalı olup spektlere uymayan, isimsiz ve/veya üzerindeki bilgileri eksik, üretim ve satış izin belgesi alınmamış kömürlerin ve sıvı yakıtların getirildiği, taşındığı, üretildiği, depolandığı, satıldığı ve kullanıldığının tespiti halinde kaçak yakıt muamelesi yapılacaktır.

4 - Sıvı Yakıt

Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları içerisinde ısınma ve sanayi amaçlı maksimum %1.5 kükürt içeren Özel Kalorifer Yakıtı (Kalyak) kullanılacaktır. Bunun dışında ısınma ve üretim amaçlı olarak hiçbir suretle 5 ve 6 nolu fuel-oil v.b. yakıtın satılması depolanması ve kullanılması yasaktır. Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları Valilikten izin almaları kaydıyla 5-6 nolu fuel-oil kullanabilecektir. Bunun için söz konusu yerin şehir imar planında, meskun mahal dışında olup olmadığına dair Büyükşehir Belediye Başkanlığından görüş alınacaktır.

Ayrıca Konya il merkezinde ısınma ve üretim amaçlı Ortadoğu (İran, Irak) çıkışlı kalitesiz ve kaçak mazot, kalorifer yakıtı ve fuel-oil’in depolanması, satılması ve kullanılması yasaklanmıştır. Meskun mahal içinde sadece maksimum % 1.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtın kullanımına izin verilecektir.

B - İzin ve Taahhüt

Her türlü katı (Kömür) ve sıvı yakıt satışı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı iznine tabidir.

Bunun için:

1 - Konya’da paçal ve pres kömür üretimi yapacak veya ithal kömür getirip pazarlayacak firmalar, EK-1 deki taahhütname ve taahhütnamede istenen belgelerle noter tasdikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuracak ve ‘Kömür İşleme ve Satış İzin Belgesi’ alacaklardır.

2 - Kömür üretimi ve işletme tesisleri Konya ili sınırları dışında olan firmalar, Konya il merkezinde ana bayi göstermek suretiyle ürettiği paçal veya pres kömürü veya ithal kömürü Konya’da pazarlayabilmeleri için EK-2 deki taahhütname ve taahhütnamede istenen belgelerle birlikte noter tasdikli olarak Büyükşehir Belediyesine başvuracak ve ‘Kömür Satış İzinBelgesi’ alacaklardır.

3 – Herhangi bir tesis sahibi olmayıp da mevcut bir paçallama veya presleme tesisini kullanarak spektlere uygun kömür üretimi (Fason üretim) yapmak isteyen üreticiler, ilgili firma ile karşılıklı sorumluluk taahhütnamesi vermek kaydıyla, kömür üretimi yapmak için Büyükşehir Belediyesinden izin alacaklardır. (Konya’da üretim yapacak firmalar EK-1 deki taahhütnameye, Konya dışında üretim yapacak firmalar EK-2 deki taahhütnameye tabi olacaklardır.)

4 - Şehir merkezinde kömür pazarlaması yapacak bayiler EK-3 deki taahhütnameyi noter tasdikli olarak onaylatarak Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alacaklardır.

5 - Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi almamış hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun (Toptancı veya Perakendeci) kömür satışına müsaade edilmeyecektir.

6 - Özel kalorifer yakıtı satıcılarının Büyükşehir Belediyesinden ‘Özel Kalorifer Yakıtı Satış İzin Belgesi’ almaları zorunludur. Bunun için Akaryakıt Satıcıları Derneği üyeleri ve PUİS üyeleri Ek-4 deki taahhütname karşılığı bu izni alabileceklerdir.

7 - Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ana dağıtıcı firmadan sıvı ve katı yakıt almak isteyen kurum ve kuruluşlar Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alacaklardır.

8 - Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin alan firmaların adı ve dosya örneği aynı gün Valilik Makamına bildirilecektir. Alınan izinler Valilik Makamına bildirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

9 - Büyükşehir Belediye Başkanlığından daha önceden izin belgesi alan firmalar hazırlanan yeni taahhütnameyi kabul ettiğine dair noter onayını 30/9/2002 tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Süresi içinde taahhütnamesini yenilemeyenlerin izin belgesi iptal edilecektir.

10 - İzin Belgesi alan firmaların;

a) İş kolunun değişmesi,

b) Firmanın isminde veya sahibinde değişiklik olması;

Durumlarından herhangi birisinin veya tamamının gerçekleşmesi halinde izin belgesi kendiliğinden iptal olmuş sayılacak ve firma yeniden izin başvurusu yapacaktır.

Kömür satış bayileri ve kal-yak satıcısı firmaların adreslerinde değişiklik olması durumunda yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatının getirilmesi ve düzeltme ücretinin yatırılması halinde izin belgesi üzerinde değişiklik yapılır.

C - Denetim ve Analiz

1 - İlimiz merkezine kalitesiz, kaçak katı ve sıvı yakıtın getirilmesi, depolanması, satılması ve kullanılmasının önlenmesi ve tam gün denetimin yapılması Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundadır. Bu amaçla Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde İl Emniyet Müdürlüğü (Asayiş veya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü), İl Sağlık Müdürlüğünün eleman desteği ile 24 saat süreli üçer ekip oluşturulacak, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda İl Çevre Müdürlüğü ve Defterdarlık (Alo 189 Maliye) dan eleman alınacaktır.

2 - Meram, Karatay ve Selçuklu İlçe Kaymakamlıklarınca 1/10/2002 tarihinden itibaren Hava Kirliliği Denetim Ekipleri kurulacaktır.

3 - Yakıt Denetim Ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerinin kontrolü sırasında, taşıma aracında, kullanıcıların ve satıcıların depolarında tespit edilen ve kararda belirtilen spektlere uymayan katı ve sıvı yakıtlar yed-i emine alınarak yakılması önlenecek ve yasaklara riayetsizlikten dolayı kaçak yakıt muamelesi yapılıp, cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

4 - Konya İl merkezi dışına transit geçişle sıvı ve katı yakıt nakliyesi yapan araçlar çevre yolunu kullanacaklardır. Bu araçların şehir içine girişleri ve geçişleri yasaklanmıştır.

5 - Taahhütname şartlarının kontrolü ve numune alma işlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak yapılacaktır.

6 - Yakıt analizleri Büyükşehir Belediyesi Yakıt Analiz Laboratuarında usulüne uygun olarak yapılacak olup, analiz sonuçları her ayın ilk haftası İl Çevre Müdürlüğüne bildirilecektir.

7 - Yakıt analiz ücretleri Büyükşehir Belediye Meclisince yıllık olarak belirlenecektir.

8 - Her üretici için kontrol amacıyla tesisten, bayiden ve kullanıcıdan aylık alınacak numune sayısı en fazla 20 olacak ve bu sayının üzerinde alınan numunelerden analiz ücreti alınmayacaktır.

9 - Kontrol ekipleri tarafından yakıtın yed-i emine alınması durumunda Büyükşehir Belediyesince belirlenen depoda muhafaza işlemleri sırasında tahakkuk edecek işçilik, taşıma, park vb. masraflar Büyükşehir Belediyesince ilgilisinden tahsil edilecektir.

10 - Denetim ve kontroller sırasında kaçak ve/veya kalitesiz oldukları gerekçesiyle yakalanarak yed-i emine alınan, depoda veya araçta bekletilen yakıtların değerlendirilmesi 1/3/2002 tarihli ve 15 sayılı Valilik Olurları ile oluşturulan "Konya’da M.Ç.K Kararı ile Yakalanarak Depoda Bekletilen Yakıtların Değerlendirilmesi Yönergesi"ne göre "Yakıt Değerlendirme Komisyonu" tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Komisyon, Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının uygulamasını takip edecektir.

11 - Özel Kalorifer Yakıtı Satış İzin Belgesi olan firmalar depolarında sadece kalyak depolayabileceklerdir.

12 - Bayiden, tüketiciden ve araç üzerinden alınan yakıt numune bedelleri ve analiz ücretleri üretici firma ve/veya ana bayi tarafından karşılanacaktır.

13 - İsteğe bağlı analizler 12 nci maddenin kapsamı dışında bırakılarak ayrıca ücret alınacaktır.

14 - Konya Valiliği Çevre Kontrol Ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Kontrol Ekipleri arasında telsiz haberleşmesi sağlanacak ve gerekli hallerde ortak hareket edilecektir.

15 - Konya Valiliği Çevre Kontrol Ekiplerinin gerekli gördüğü taktirde üretilen ve satışa sunulan katı ve sıvı yakıtlardan usulüne uygun numune alarak yakıt kontrolü ve analizini yaptırabileceklerdir.

16 - Analizi yaptırmak üzere laboratuvara uğrayan yakıt satıcılarının sevk irsaliyesi, fatura ve/veya ordino ibra etmesi zorunludur.

17 - İlgili firmaca analizi yaptırılan kalorifer yakıtı analiz raporunun bir örneğinin (Fotokopi olmayan orijinali) apartman yönetimine ve/veya işyeri sahibine verilecek ve kontrol sırasında fatura ve/veya sevk irsaliyesi ile birlikte (son tarihli olarak) ilgililere gösterilecektir.

18 - Özel kalorifer yakıtı satıcılarının ve kömür üreticilerinin her ayın 5 ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirtilen bir listeyi, sevk irsaliyesini, fatura fotokopisini ve analiz raporunu) eksiksiz olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir.

19 - Şahit numunelerden ayrıca analiz ücreti alınacaktır.

20 - Konya il Merkezinde veya ilçelerinde faaliyet gösteren ve Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği EK 8’de A ve B listelerinde yer alan işletmelerin baca gazı emisyon kontrolleri yapılacak ve bu tesislerin Yönetmelik hükümleri gereği Emisyon İzni almaları sağlanacak, bunun için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalara hız kazandırılarak kurulumuza sunulacaktır.

21 - Konya il merkezinde bulunan mesken ve işyeri amaçlı binaların baca gazı emisyon ölçümleri ücreti karşılığı Valilik (İl Çevre Müdürlüğü) ve/veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak ve istendiğinde ibraz edilecektir.

22 - Hava kirliliğinin önemli nedenlerinden biri olan motorlu taşıtların egzoz gazları özellikle çok eski veya yeterli bakımları yapılmamış taşıtların şehir trafiğinde seyretmeleri nedeniyle oluşmaktadır. Bu nedenle;

Çevre Bakanlığının 11/1/2002 tarihli 2002/02 sayılı Genelgesinde belirtilen "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ", hükümleri uyarınca İl Çevre Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülecektir.

23 - İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri normal denetimlerinin yanında araçların egzoz emisyon pulunun da kontrolünü yapacak, egzoz emisyon kontrolünü zamanında yaptırmayanları tutanakla tespit ederek yasal işlem yapılması için Valilik Makamına bildireceklerdir.

24 - Egzoz emisyon yol kontrolleri şehir merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şehir dışında İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile İl Çevre Müdürlüğü elemanları tarafından yapılacaktır.

25 - Karayolları fenni muayene istasyonlarında ilk kez trafiğe çıkan araçlar haricinde her türlü muayenede egzoz emisyon pulu istenecek olmayan araçların muayenesi yapılmayacaktır.

D - Cezai Yaptırımlar

Yukarıdaki önlemlerin uygulanabilmesi için taahhütname şartlarının caydırıcı olması esas alınmıştır.

1 - Kaçak, belgesiz ve eksik belgeli, açıkta ve kalitesiz kömürlerin ve sıvı yakıtların üretim tesisinde, satışa veya kullanıma hazır durumda depoda veya araçta tespiti halinde yakıtlar yed-i emine alınacak, ayrıca araç bağlanacak, yed-i emine alınan yakıt Büyükşehir Belediyesinin göstereceği otopark ve/veya depoya nakil edilecektir.

2 - Tüketicilerin Uyacağı Kurallar:

a) Tüketiciler yakıtlarını (katı ve sıvı yakıt) izin belgeli satıcı firmalardan alacaklardır. Tüketiciler ısınma amaçlı yukarıda belirtilen vasıflara haiz kaliteli yakıt almakla ve kullanmakla yükümlüdürler.

b) Tüketiciler her ne miktarda olursa olsun açıkta, torbasız kömür almayacak ve depolarında bulundurmayacaklardır.

c) Tüketiciler, satıcı firmalardan son tarihli yakıt analiz raporu, sevk irsaliyesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler.

d) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Konya İli Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan katı ve sıvı yakıt kullanan tüketicilere, Çevre Kanununun Kirletme Yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve yakıtlar yed-i emine alınacaktır.

3 - Apartman ve iş yerleri ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırmayacaktır.

4 - Kalitesiz, kaçak, spektlere uygun olmayan kömür üreten, depolayan, satan kömür bayileri ve her türlü resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlara yasalarda belirtilmiş cezai işlemler aynen uygulanacaktır.

5 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca alınan bu tedbirlere riayet etmeyenler hakkında aynı Kanunun 66 ncı maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 15, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri ile 3030 ve 1580 sayılı Kanunlarla belirlenen Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Belediye Encümeni kararları doğrultusunda yasal işlem uygulanacaktır.

6 - Satış izin belgesi olmayan bayiler ve diğer esnafların katı ve sıvı yakıt satması halinde yakıtları yed-i emine alınarak işyerleri süreli olarak kapatılacak ve aşağıda belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

7 - Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimler neticesinde ceza uygulanacak satış izin belgesi olan firmalara;

a) Birinci olumsuzlukta 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacaktır.

b) İkinci olumsuzlukta idari para cezası ile birlikte tesis 10 (on) gün süreyle kapatılarak yakıt sevkiyatı durdurulacaktır.

c) Üçüncü olumsuzlukta idari para cezası ile birlikte tesis 20 (yirmi) gün süre ile kapatılarak, yakıt sevkiyatı durdurulacaktır.

d) Dördüncü olumsuzlukta, izin belgesi iptal edilecek ve tesis süresiz kapatılacaktır.

8 - Konya dışındaki firmalara 7 nci maddenin kapatma işlemi dışında kalan yaptırımlar aynen uygulanarak durum ilgili Valiliğe bildirilecektir.

9 - Şehir içinde, araç üzerinde, depoda satışa sunulmuş ve/veya bina önünde ve/veya içinde kaçak ve kalitesiz kömürün veya sıvı yakıtın yakalanması halinde cezai müeyyide uygulanması ile (Kömürün üretim tarihi ile seri numarası dikkate alınarak) birlikte yakıt toplatılarak otopark veya depoya çekilecektir.

10 - Konya dışında satılacak beyaz renkli torbalı kömürlerin şehir içinde depolanması, satılması, taşınması, araçta bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Bu tür kömürlerin sevkiyatında çevre yolu kullanılacak aksi takdirde bu tür kömürlere kaçak muamelesi yapılacaktır.

11 - Analiz yaptırmadan analiz raporunu konut ve /veya iş yeri sahibine vermeden katı yakıt ve özel kalorifer yakıtı satan ayrıca aylık sevk programını eksik bildirdiği tespit edilen özel kalorifer yakıtı satıcılarına ve kömür üreticilerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

12 - İzin ve taahhüt kısmının 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde kömür üretiminin yapılması halinde her olumsuzlukta hem kömür üretimi yapan hem de yaptıran, ayrıca spektlere uygun olmayan kömürü satan firmalar karşılıklı sorumlu olacak ve cezai müeyyideler her iki tarafa da uygulanacaktır.

13 - Defterdarlıkça tahsil edilen idari para cezaları hakkındaki bilgiler bu kurum tarafından her ay Valilik Makamına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilecektir.

E- Diğer Konular

1 - Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkabilecek ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü arasında sürekli iş birliği sağlanacak ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden haftalık hava tahmin raporu alınacaktır.

2 - Uyarı kademeleri ve kirlilik dereceleri konusunda Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53/4 maddesine ve kurulumuzun 24.9.1993 tarih ve 5 sayılı kararına aynen uyularak hava kirliliği değerleri uyarı kademelerine ulaştığında basın ve yayın yolu ile halka duyurulacaktır.

3 - Isınma ve sanayii amaçlı yanık yağ, lastik, plastik, kırpıntı, üstübü, küllük vb. atık ve artıkların her ne suretle olursa olsun yakılması yasaklanmıştır. Yakanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanması dışında yanık yağ sobası vb. malzeme müsadere edilecektir.

4 - İlimizdeki kamu kurum ve kuruluş, iş yerleri ile meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri 1/10/2002 tarihine kadar yaptırılıp, periyodik temizlikleri sürdürülecektir.

5 - İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı gereği sis ve inversiyonun şehir merkezinde daha çok sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde ileri boyutlara ulaştığı bu nedenle; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin sürekli yanması en ideali olmakla birlikte, sönen kaloriferlerin ilk yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a) Sabah : 09:00-10:00

b) Öğleden sonra : 14:00-15:00

6 -Yakma saatlerine uymayanlara cezai müeyyideler uygulanacaktır.

7 - Kış dönemi (Ekim-Mart) süresince dış ortam sıcaklığı 14 °C ve altına düştüğü zaman kaloriferler yakılacaktır.

8 - Kaloriferli bina ve apartmanlarda, noter tasdikli kontrol defteri bulundurulacak, defterin şekli ve kapsamı Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenecek, bu defter yönetici tarafından kış sezonunda haftalık olarak işlenerek, kontrol ekiplerince sorulduğunda kaloriferci veya yönetici tarafından ibraz edilecektir.

9 - Kamu kurum ve kuruluşları binalarında iç ortam sıcaklığı 18 °C hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal binası, kreşler ve bütün meskenlerde iç ortam sıcaklığı 20 °C den yukarı olmayacak şekilde kaloriferler yakılacaktır.

10 - Hava kirliliği ile ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararların kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların bilgilendirilmesi için;

Valilik Çevre Koruma Vakfı, İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca gerekli eğitim çalışmaları yapılacak, bunun için afiş, broşür, el ilanı ve kitapçık bastırılması, dağıtılması, yerel basın ve yayın organlarında çevre eğitimi çalışmaları yapılacaktır.

11 - Hava kirliliği ölçüm sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından Valilik Makamına (İl Çevre Müdürlüğü) ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne günlük olarak bildirilecektir.

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK:1

Konya İli İçinde Kömür Üretimi ve İthali Yapıp Pazarlayacak Firmalar İçin Taahhütname

1 - 19/6/2001 tarihli ve 2001/6 sayılı Konya Mahalli Çevre Kurulu kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurul kararlarına uyacağımı,

2 - Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kömürleri sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25-40 Kg.lık laminel çuval olacağını,

3 - Konya ili içinde satışa sunacağım paçal kömürleri ............................. renkte ve ........................ markalı, ithal kömürleri ......................... renkte ve ........................ markalı, briket kömürleri ........................ renkte ve ........................ markalı, Konya ili dışında satışa sunacağım kömürleri ......................... renkte ve ........................ markalı torbalara paketleyeceğimi,

4 - Konya il merkezinde satılacak kömür torbaları üzerinde 3x3 cm çapından küçük olmamak kaydıyla"Konya İli Merkezinde tüketilmek üzere üretilmiştir" ibaresi yazacağımı,

5 - Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine;kömürlerin cinsini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6 - Üretim tarihini ve seri üretim numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7 - Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8 - Kuracağım tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, paçallama, torbalama ve tartı sistemi olacağını, paçallama oranlarını sürekli olarak vereceğimi,

9 - Paçallamada kullanılacak yerli kömürlerin kalorisinin en az 4500 kcal ve ebatlarının +25-100 mm olacağını,

10 - Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak resmi kurum laboratuarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve Büyükşehir Belediyesine bildireceğimi,

11 - Tesislere girişte ve çıkışta Yakıt Analiz Laboratuarında yakıtın tartımını yaptıracağımı ve numune bırakarak analizini yaptıracağımı,

12- Büyükşehir Belediyesine her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde M.Ç.K kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

13- Sadece, Büyükşehir Belediyesi’nden "Kömür Satış İzin Belgesi" alan tüccar veya esnafa kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

14 - Sevk edilecek her kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi ve sevk irsaliyesini nakliye aracında bulunduracağımı,

15 - Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür İşleme ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkıyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

16 - Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde Mahalli Çevre Kurulu kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

17 - Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi. Belediyeye her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

18 - Belediyeye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonuna olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini,

19 - Bayilerden alınan numune bedellerini karşılayacağımı,

20 - Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21 - Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiği ve müsaade ettiği yer dışında depolama, paçallama ve torbalama işlemi yapmayacağımı,

22 - Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve Büyükşehir Belediyesi’ne torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

23 - İthal kömür, paçal kömür ve briket kömür ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

24 - Kömürlerimi torbalarken sonradan doğabilecek gramaj eksilmelerini göz önüne alarak gerekli tedbirimi alacağımı (bu konuda kontrollerde kabul edilebilir gramaj hatası 200 gr. olacaktır.),

25 - Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

(EK-1Bu taahhütnameyi kendi adına spektlere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.)

Taahhüt ederim.

EK:2

Konya İli Dışında Kömür Üretimi ve İthali Yapıp Pazarlayacak Firmalar İçin Taahhütname

1 - 19/6/2001 tarihli ve 2001/6 sayılı Konya Mahalli Çevre Kurulu kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurul kararlarına uyacağımı,

2 - Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kömürleri sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25-40 Kg.lık laminel çuval olacağını,

3 - Konya ili içinde satışa sunacağım paçal kömürleri ............................... renkte ve ......................... markalı, ithal kömürleri ......................... renkte ve ........................... markalı, briket kömürleri ........................ renkte ve ........................ markalı torbalara paketleyeceğimi,

4 - Konya il merkezinde satılacak kömür torbaları üzerinde 3x3 cm çapından küçük olmamak kaydıyla"Konya İli Merkezinde tüketilmek üzere üretilmiştir" ibaresi yazacağımı,

5 - Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine;kömürlerin cinsini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6 - Üretim tarihini ve seri üretim numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7 - Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8 - Kuracağım tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, paçallama, torbalama ve tartı sistemi olacağını, paçallama oranlarını sürekli olarak vereceğimi,

9 - Paçallamada kullanılacak yerli kömürlerin kalorisinin en az 4500 kcal ve ebatlarının +25-100 mm olacağını,

10 - Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak resmi kurum laboratuarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve Büyükşehir Belediyesine bildireceğimi,

11 - Büyükşehir Belediyesine her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde M.Ç.K kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

12 - Sadece Büyükşehir Belediyesinden "Kömür Satış İzin Belgesi" alan tüccar veya esnafa kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

13 - Sevk edilecek her kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi ve sevk irsaliyesini nakliye aracında bulunduracağımı,

14 - Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür İşleme ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkıyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

15 - Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde, Mahalli Çevre Kurulu kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

16 - Satışını yaptığımız kömürü laboratuara götürerek tartımını yaptırmayı, sevk irsaliyesi ve faturayı ibra etmeyi, analizi yapıldıktan sonra bayiye sevk etmeyi, analiz neticesinin uygun çıkmaması durumunda seri numarası ve üretim tarihinin dikkate alınarak toplatılmasını kabul edeceğimi,

17 - Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi, Belediyeye her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

18 - Belediyeye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonuna olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini,

19 - Bayilerden alınan numune bedellerini karşılayacağımı,

20 - Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21 - Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve Büyükşehir Belediyesi’ne torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

22 - İthal kömür, paçal kömür ve briket kömürü ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

23 - Kömürlerimi torbalarken sonradan doğabilecek gramaj eksilmelerini göz önüne alarak gerekli tedbirimi alacağımı (bu konuda kontrollerde kabul edilebilir gramaj hatası 200 gr. olacaktır.)

24 - Konya İl Merkezinde deposu olan firma ile ana bayilik sözleşmesi yapacağımı ve her türlü sorumluluğu paylaşacağımı,

25 - Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

(EK-1 Bu taahhütnameyi kendi adına spektlere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.)

Taahhüt ederim.

 

EK: 3

Kömür Pazarlaması Yapacak Bayilerin Vereceği Taahhütname

1 - Yalnızca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların kömürlerini pazarlayacağımı,

2 - Tüketicilere fatura, irsaliye, kantar fişi, yakma kılavuzu ve perakende satış denetim belgesini vereceğimi,

3 - Tüketiciye verdiğim belgesiz, eksik belgeli, kaçak ve/veya M.Ç.K’nca belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürlere ceza kesilerek el konulacağı ve tüketicinin zararını karşılayacağımı, aksi takdirde pazarlamacı belgemin iptalini kabul edeceğimi,

4 - Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için valilik ve Belediyenin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak şimdiden kabul edeceğimi,

Taahhüt ederim.

 

EK:4

Özel Kalorifer Yakıtı Satıcıları İçin Taahhütname

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 5/12/1994 tarihli ve 7422 sayılı genelgesi ve 19/6/2001 tarihli ve 2001/6 sayılı ve gelecek yıllara ait Konya Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uyacağımı,

2. Konya Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları içersinde ısınma ve sanayi amaçlı maksimum %1.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtı satacağımı, bunun dışında yasak kapsamına giren (Ortadoğu menşeli İran ve Irak gibi) sıvı yakıtları şehir merkezine getirmeyeceğimi, depolamayacağımı ve satmayacağımı,

3. Konya mücavir alan sınırları içersindeki depolarda sadece kalorifer yakıtı bulunduracağımı,

4. Konya İl merkezi dışına sıvı yakıt nakliyesi yapılırken kesinlikle şehir merkezine girmeyeceğimi ve yalnızca çevre yolu güzergahını kullanacağımı,

5. Rafineri veya ana dağıtıcı firma ile yapılan sözleşmeyi Belediyeye vereceğimi,

6. Büyükşehir Belediyesine her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programımı eksik bildirmem halinde M.Ç.K. kararında belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

7. Büyükşehir Belediyesinin öngördüğü şartları kabul ederek "Özel Kalorifer Yakıtı Satış İzin Belgesi" alacağımı ve belge almadan sıvı yakıt sevkıyatı ve satışı yapmayacağımı,

8. 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 25/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna uygun hareket edeceğimi, aksi taktirde tarafıma uygulanacak cezai ve yasal işlemleri kabul edeceğimi,

9. Konyada satışa sunmak üzere getirdiğim sıvı yakıtın analizini yaptırmadan, satış yapmayacağımı,

10. Tüketiciye sıvı yakıt satışı esnasında, sevk irsaliyesini, analiz raporunu, faturayı ve diğer gerekli evrakları vereceğimi, bunlardan herhangi birisini vermediğimin tespiti halinde M.Ç.K. kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

11. Kalorifer yakıtı analiz ücretini Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödeyeceğimi, ayrıca kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda şahit numuneler için belirlenen analiz ücretini de ödeyeceğimi,

12. Sıvı yakıt taşıma aracından, depodan, satış yerinden ve tüketiciden her an için numune alınabileceğini ve alınan numunelerin herhangi birinin olumsuz çıkması durumunda M.Ç.K. kararında belirtilen cezai müeyyidelerin tarafıma uygulanmasını ve tüketicinin göreceği zararı tazmin etmeyi kabul edeceğimi,

13. Belediyeye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonuna olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini,

14. Olumsuzlukların tekrarı halinde izin belgemin iptalini kabul edeceğimi,

15. Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası ve/veya Konya Akaryakıt Satıcıları Derneğinin de görüşü alınmak suretiyle Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak kabul edeceğimi,

Taahhüt ederim.

Sayfa Başı


Sayfa Başı