Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Eylül 2002

SALI

Sayı : 24872

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Eylül 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-14576

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Birleşmiş Milletler (BM) 57. Genel Kurulu’na katılmak üzere, 10 Eylül 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Eylül 2002

B.01.0.KKB.01-06-234-2002-630

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Eylül 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14576 sayılı yazınız.

Birleşmiş Milletler (BM) 57. Genel Kurulu’na katılmak üzere, 10 Eylül 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 Sayfa Başı


 Yönetmelikler

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden:

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesapları ile kâra iştirak oranını onaylamak,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak senelik bilanço, kâr-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kâra iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,

f) Senelik bilanço, kâr-zarar hesapları ile yıllık çalışma programı, mali rapor sonuçları ve Denetleme Kurulu raporlarının delegelere ve Yönetmelikte belirtilen birimlere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderilmesini sağlamak,"

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan "Hesap İşleri Esaslarına" ibaresi "mevzuat esaslarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara tamamlanmış en son yılın kâr payı ödenmez.

Bilançolar hazırlanmadan önce maddi duran varlıklara Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeniden değerleme oranı uygulanır."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekliye ayrılanlara,"

"Emeklilik yardımı, üye aidatları birikimi ve bilançoda kesinleşen kâr paylarından oluşur."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 – Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, ödeme tarihinden sonraki üç ay içerisinde aldıkları yardımın her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek olan kısmını Sandığa bıraktıkları takdirde Ek Emeklilik Yardımı Hesaplama Esaslarına göre emekli aylığına hak kazanırlar."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üye Rezervinin Belirlenmesi

Madde 38 – Ticari bilançolarının çıkarılmasından sonra mali bilanço ve rapor hazırlanır. Mali rapora göre tesbit edilecek kâr paylarının hesaplanmasında kullanılacak kâra iştirak oranları; Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilir ve kâr kesinlik kazanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 13 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri bu tanım doğrultusunda değerlendirilir.

Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kâr payı ertesi yıl Genel Kurulun onayından sonra ödenir. Tesbit edilen kârdan üyelerin o yıla ait birikimlerinin %20’sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Genel Kurul kararı ile emekliye ayrılanlara emeklilik yardımlarının %20 sine kadar bu yedek akçeden ek ödeme yapılabilir."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 2 – Tasfiye sonrası yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan sonraki ilk seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı Nisan 2005 tarihinde yapılır."

Yürürlük

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 27/4/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

8 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 30/7/2001 tarihli ve 24478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Meslek yüksekokulları mezunlarının dikey geçişleri, Yükseköğretim Kurulunca yürürlüğe konulan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Ders kurulu uygulaması olan birim/birimler dışındakilerde başarı notu; uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, ara sınavları not ortalamasının % 50’si ile yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorunludur. Devam ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrencinin ara sınavları not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden 70 ve üzeri ise yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girmeyebilir. Bu durumda öğrencinin ara sınavları not ortalaması başarı notu olarak kabul edilir. Ara sınavları not ortalaması 70 ve yukarı olan öğrenciler yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girerek % 50’den az not aldıkları takdirde, o dersten başarısız sayılırlar. Ara sınavları not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden 40’tan az olan öğrenciler ile ara sınav notu bulunmayan öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavında 80 ve daha fazla not aldıkları takdirde o dersi başarmış sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu, ara sınavları not ortalaması 40 kabul edilerek hesaplanır.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik, 2002-2003 Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli

Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı Osmangazi Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (OGÜSEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — OGÜSEM’in amacı Osmangazi Üniversitesinin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.OGÜSEM topluma hizmet amacıyla çeşitli bilgi düzeyindeki katılımcılara yönelik eğitim programları düzenler.

Çalışma Alanı

Madde 3 — OGÜSEM amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

Organlar

Madde 4 — OGÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

Yönetim Kurulu

Madde 5 — Yönetim Kurulu:

a) Müdür,

b) Her Fakülte, Yüksekokul ve ilgili Enstitülerden önerilecek ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur. Müdür Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.Süresi dolan üyeler yeniden yönetim kurulunda görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere ilgili birimce yenileri önerilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulu, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler ve bütçe tasarısını hazırlar.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

Müdür

Madde 7 — Müdür, Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Müdür, yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli koordinasyonu sağlar.Takvim yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Müdür en fazla iki müdür yardımcısı atayabilir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı başkanlık yapar.

Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür yardımcısının Müdüre vekaleten katıldığı toplantılarda oy hakkı vardır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve

Uygulama Merkezi (HAMER) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GenelHükümler

Kuruluş

Madde 1 — Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi uyarınca, "Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)" adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı Türk Halkbilimine (Halk sanatları, kültürü ve ürünleri) ilişkin araştırmalar yapmak; Türk toplumunun birlik ve beraberliğini korumada halk sanatları, kültürü, gelenek ve göreneklerinin öneminden hareket ederek Türk halkbilimi öğelerini ortaya çıkarmak, yaymak ve öğrencilere tanıtmak, bu alanla ilgili her türlü eğitim ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmek; özelde Eskişehir ve çevresi mahalli Kültürünü, genelde de Türk Halk Kültürünü araştırmak ve incelemek; her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmaktır.

Merkezin Çalışmaları

Madde 3 — Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için;

a) Türk Halkbiliminin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde saptayıcı araştırmalar yapar.

b) Türk Halkbiliminin geliştirilmesi ve eğitimi için çalışan ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın, halkbilim konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmaları düzenler, yürütür ve destekler.

d) Halkbilimle ilgili gelişmeleri yakından izler. Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenler.

e) Türk Halkbiliminin yayılması ve gelişmesine yararlı her türlü araç, gereç ve bu gibi olanakları sağlayarak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunar.

f) Halkbilimle ilgili çeşitli araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını düzenleyerek, Halkbilimin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

g) Türk Halkbilimi alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olur.

h) Araştırma sonuçlarını yayınlayarak yaratıcı çalışmalara ve bilimsel disiplinler arası çalışmalara malzeme olarak sunar.

i) Bölgesel arşivleri ve devlet arşivlerini, Türk Halkbilimi açısından taramak üzere ekipler kurar ve bunları destekler.

j) Türk Halkbiliminin bir bölümünü oluşturan Etnografik malzemeyi, Türk Süsleme ve El Sanatlarını bölgesel düzeyde araştırarak, müze ve arşiv oluşturur, gerektiğinde çalışma grupları tespit eder.

k) Halkbilimle ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir Dokümantasyon Merkezi ve bir İhtisas Kitaplığı kurar.

l) Türk Halkbiliminin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek, Türk Halkbilimi alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına, ödül vermek üzere bir ödül yönetmeliği hazırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyiş Hükümleri ve Oylamalar

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, Osmangazi Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının, kendi aralarından üçer yıllığına seçecekleri ve Rektör tarafından görevlendirilen ikişer öğretim elemanından oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul her yılın Mart ayında olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri;

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu onaylamak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmeye yönelik kararları almak.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün göstereceği iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Merkezin genel çalışma planını hazırlamak,

b) Genel Kurulca saptanan ilkeler doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili esasları saptamak,

d) Merkezce yeni araştırma ve uygulama birimlerinin kurulması ya da var olan birimlerin kapatılması için Genel Kurula öneri sunmak ve bunların işleyiş ve denetimini sağlamak,

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, ilgili bölümlerden bir Müdür Yardımcısı seçerek Rektörlük onayına sunar. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevinin sona ermesiyle biter. Merkez Müdürünün görevden alınması görevlendirilmesindeki yönteme göre yapılır.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezini temsil eder.

b) Merkez birimlerinde görev alacak olanları seçerek Rektörlük onayına sunar,

c) Gündem hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplar ve başkanlıklarını yapar,

d) Merkezin yıllık çalışma programlarını yürütür,

e) Merkezin idari işlerini yürütür.

Oylamalar

Madde 12 — Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkezin Yerleşimi ve Kadroları

Madde 13 — Merkez, Rektörlük bünyesinde yapılandırılır. Merkezin hizmetlerinin yerine getirilmesinde Rektörlük olanaklarından yararlanılır.

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı