Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Ağustos 2002

PAZAR

Sayı : 24850

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

— Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,

Kurul Başkanvekili: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilini,

Üye: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini,

Uzman: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanını,

Mütercim: Kurul emrinde görevli mütercimi,

ARGED Merkezi : Kurula bağlı olarak oluşturulan Araştırma Geliştirme ve Dokümantasyon Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Görevleri

Madde 4 — Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organıdır. Görevleri şunlardır:

a) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek Başkanlık Makamına sunmak,

b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma esaslarını tespit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip görüş bildirmek,

c) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan dinî eserleri, Dini Yayınlar Dairesi ile işbirliği yaparak telif ve tercüme etmek ve ettirmek; vaaz ve hutbe örnekleri hazırlamak,

d) Başkanlıkça yayımlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri inceleyerek yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermek, (Başkan tarafından verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek,

f) Dinî soruları cevaplandırmak,

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, ettirmek ve bunları değerlendirerek sonucunu Başkanlık Makamına sunmak,

h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plan ve programlar gibi metinlerden Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek,

i) Başkanlığın web sitesinde yer alması istenilen bilgi ve belgelerin yüklenmesine karar vermek,

j) Din Şûrası ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, şûraya sunulacak raporları ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şûra kararlarını Başkana sunmak,

k) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa vermek.

Kurul Başkanı ve Kurul Başkanvekilinin Seçimi

Madde 5 — Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 7 yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Bunlardan birinin çeşitli sebeplerle ayrılması halinde, kalan süre için aynı usulle başkan veya başkanvekili seçilir.

Kurul Başkanlığına Vekâlet

Madde 6 — Kurul Başkanının bulunmadığı veya toplantılara katılamadığı hallerde Kurul Başkanlığına Kurul Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde mevcut üyelerden en yaşlı olanı vekalet eder.

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7 — Kurulun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere haftada en az bir defa, tespit ettiği gün ve saatte toplanır.

b) Başkan, Kurul çalışmalarına katıldığı takdirde Kurul’a başkanlık eder ve gerektiğinde oyunu kullanır.

c) Kurul, Başkan veya Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantının gündemine toplantıyı gerektiren konudan başka bir madde konulmaz.

d) Kurul, toplantı tutanaklarını ve karar yazma işlerini yürütmek üzere üye ve/veya uzmanlar arasından bir asıl iki yedek raportör görevlendirir.

e) Kurul, dolu kadro sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde toplantı başkanının oyu çift sayılır.

f) Kurulun olağan toplantı gündemi, üyelerin teklif ve tavsiyeleri de göz önünde tutularak, toplantı başkanı tarafından bir önceki Kurul toplantısında tespit edilir ve toplantıdan en az bir gün önce üyelere bildirilir.

g) Kurul gündemine alınan konular Kurul’da görüşülmeden önce, konu ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili komisyon üyelerince yeterince incelenmiş olması esastır.

h) Toplantı açıldıktan sonra toplantının başkanı gerekli gördüğü sunuşları yapar ve daha önce alınmış olan kararlar ile iki toplantı arasındaki gelişmeler hakkında Kurul’a bilgi verir. Daha sonra bir önceki Kurul toplantısının özet tutanağı okunur. Gündem maddelerine geçilmeden önce üyeler gündem dışı söz alarak, gerekli gördükleri bir konunun gündeme alınmasını, gündemde olan bir konunun çıkarılmasını ya da gündem maddelerinin sıralarının değiştirilmesini teklif edebilirler. Kurulca uygun görüldüğü takdirde gündemle ilgili düzeltmeler yapılır.

i) Toplantı başkanı, Kurulda görüşülen konular hakkında söz isteyenleri sıraya göre kaydeder. Görüşmelerin devamı süresince söz isteyenler bu sıraya eklenir. Usul hakkında söz isteyen üyelere öncelik tanınır. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz. Usul hakkında söz alanlar, esasa ilişkin görüş belirtemezler. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılmaz.

Söz alan üyelerin birer defa konuşmaları halinde, görüşmenin yeterliliği teklif edilebilir. Teklif, leh ve aleyhde birer konuşmadan sonra oylanır. Yeterliğe karar verilmesi halinde esas konu oya sunulur.

Kurul, gerektiğinde görüşmelere ara verebileceği gibi, bir gündem maddesinin başka bir güne ertelenmesine de karar verebilir.

j) Toplantı başkanı ve üyeler, müzakere edilen konunun lehinde veya aleyhinde oylarını belirtmek zorundadırlar. Karara muhalif olanlar, muhalefetlerini gerekçeli olarak yazarlar. Muhalefet şerhi karar metnine eklenir ve bu husus üyenin ismi altında belirtilir. Kararlarda, üyelerin imzaları soyadlarının alfabetik sırasına göre açılır.

Gerektiğinde, Kurul toplantılarına ilgili Başkanlık mensupları ile diğer kuruluşların temsilcileri veya görüşülecek konunun uzmanları davet edilebilir. Davet edilenler toplantılarda söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

k) Başkanlık birimlerince Kurulda görüşülmesi teklif edilen ve Kurul gündemine alınması uygun görülen konular makul olan en kısa sürede Kurul gündemine alınarak sonuçlandırılır.

l) Kurul Başkanı ve üyeler Kurulun müzakere ve kararları hakkında basın ve yayın organlarına herhangi bir şekilde açıklama yapamazlar. Kurul kararlarını açıklamaya Başkan yetkilidir.

m) Kurul toplantısında konuşulanlar ve alınan kararlar, Kurul Raportörü tarafından tutanakla tespit edilir ve bu tutanaklar toplantı başkanı ve raportör tarafından imzalanır.

Kurulun Büro Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 8 — Kurulun büro hizmetlerini yürütmek üzere Kurul Başkanınca bir uzman görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları

 

Komisyonların Teşkili

Madde 9 — Kurulca teşkil edilecek komisyonlar şunlardır:

a) Dinî Soruları Cevaplandırma Komisyonu,

b) Din Hizmetleri Komisyonu,

c) Dini Yayınlar Komisyonu,

d) Din Eğitimi Komisyonu, Gerektiğinde geçici komisyonlar da kurulabilir.

Komisyonlar, en az üçer üyeden olmak üzere Kurul Kararı ile teşekkül eder. Her komisyon kendi arasından bir başkan seçer ve Kurul Başkanlığına bildirir. Üyeler, birden fazla komisyonda görev alabilirler.

Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları

Madde 10 — Komisyonların çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Komisyonlar, Kurul Başkanlığınca havale edilen konuları mümkün olan en kısa sürede inceleyerek sonuçlandırır ve Kurul Başkanlığına sunar,

b) Üç kişilik komisyonlar üye tam sayısı ile, üye sayısı üçten fazla olan komisyonlar ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun ekseriyetiyle alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının oyu çift sayılır,

c) Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde, komisyonun en yaşlı üyesi komisyona başkanlık eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kurul Başkanı

Madde 11 — Başkan’a karşı sorumlu olan Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemini hazırlamak, Kurul toplantılarını yönetmek,

b) Kurula ait işleri konularına göre Kurul bürosuna veya Komisyonlara havale etmek,

c) Kurul toplantılarına ait tutanakların ve kararların düzenlenmesini denetlemek,

d) Karar konusu olmayan hususların sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) 633 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde Başkana vekalet etmek,

f) Gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanvekili

Madde 12 — Kurul Başkanına karşı sorumlu olan Kurul Başkanvekili, Kurul Başkanının bulunmadığı hallerde Kurul Başkanının görevlerini yapar.

Komisyon Başkanı

Madde 13 — Kurul Başkanına karşı sorumlu olan Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:

a) Komisyon çalışmalarını yürütmek,

b) Komisyona havale edilen konuları incelemek ve gereği yapılmak üzere uzmanlara havale etmek,

c) Komisyona havale edilen konuların süresi içerisinde görüşülmesini sağlamak; bunlardan Kurula sunulması gerekenleri Kurula sunmak; Kurula sunulması gerekmeyenleri sonuçlandırmak ve sonucunu Kurul Başkanına sunmak,

d) Kurul toplantılarına, kendi komisyonu ile ilgili konuların sunuşunu yapmak,

e) Komisyonda görevlendirilen uzmanların, görev ve çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.

Üye

Madde 14 — Kurul Başkanına karşı sorumlu olan üyelerin görevleri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına katılmak, gündemdeki konularla ilgili görüşünü açıklamak ve oyunu kullanmak,

b) Görevli bulunduğu komisyon çalışmalarına katılmak,

c) Dinî konularda ilmî inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen dinî ve ilmî toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine katılmak,

d) Kendisine havale edilen konuları inceleyerek mütalaa bildirmek,

e) Din şûrasına katılmak,

f) Kurul içinde ve gerektiğinde Kurul dışında din eğitim ve öğretimi ile ilgili kitap, müfredat ve programlar hakkında yapılacak çalışmalara katılmak,

g) Gerektiğinde hizmetiçi eğitim çalışmalarında görev almak,

h) Kendisine bağlı uzmanların görev ve çalışmalarını düzenlemek, takip etmek, çalışmalarda kusurlu görülenler hakkında gerekli işlemi yapmak veya yapılmasını teklif etmek, üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesini teklif etmek,

i) Başkanlıkça görevlendirildiği konularda bilirkişilik yapmak,

j) Kurulca gerekli görülen vaaz ve hutbe örneklerinin hazırlanmasında görev almak,

k) Başkan ve Kurul Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Uzman

Madde 15 — Kurul Başkanına ve bağlı bulunduğu üyeye karşı sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

a) Kurul Başkanı, Komisyon ve bağlı bulunduğu Üye tarafından kendisine havale edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,

b) Kurulca gerekli görülen vaaz ve hutbe örneklerini hazırlamak,

c) Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında dinî irşat faaliyetlerine katılmak,

d) Komisyon çalışmalarında görev almak,

e) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

Mütercim

Madde 16 — Kurul Başkanına karşı sorumlu olan mütercimlerin görevleri şunlardır:

a) Kurul Başkanınca veya Kurul Başkanvekilince verilen yazı, broşür ve kitapları Türkçe’ye veya mütercimi bulunduğu yabancı dile, verilen süre içinde çevirmek,

b) Gereken hallerde Başkanlığa ve Kurula tercümanlık yapmak,

c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

Büro Hizmetlerinin Yürütülmesinden Sorumlu Uzman

Madde 17 — Kurul Başkanına bağlı olarak büro hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

a) Kurulun yazışmalarını yürütmek,

b) Yazıların zamanında ve tekniğine uygun olarak hazırlanmasını, imza işlemlerinin ikmalini ve ilgililere gönderilmesini sağlamak,

c) Kurulun her türlü evrak, kayıt ve dosya işlemlerini yürütmek,

d) Kurul toplantılarında, alınan karar ve diğer metinlerin yazılmasını sağlamak,

e) Büroda görevli personel arasında düzenli iş bölümü yapmak ve onların çalışmalarını gözetmek,

f) Kurul Başkanı ve Kurul Başkanvekili tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARGED Merkezi

 

ARGED Merkezi

Madde 18 — Kurul’a bağlı olarak ARGED Merkezi oluşturulur.

ARGED Merkezi Yönetim Kurulu

Madde 19 — ARGED Merkezi Yönetim Kurulu, ARGED Merkezinin karar organıdır.

Yönetim Kurulu, Kurulun kendi üyeleri arasından gizli oy ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden birisini iki yıl için başkan seçer. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine belirtilen günde toplanır. Yönetim Kurulu kararları ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

ARGED Merkezinin işlemlerini yürümek üzere, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Kurul Başkanınca bir uzman ve yeteri sayıda personel görevlendirilir.

ARGED Merkezinin Görevleri

Madde 20 — ARGED Merkezinin görevleri şunlardır:

a) İslam Dini konusunda, basılı, sesli, görüntülü yayınlar ile internet ortamında yayımlanmış ve yayımı devam eden yerli-yabancı araştırma ve incelemeleri tarayarak doküman oluşturmak,

b) Internet aracılığıyla gelen dinî soruları, ilgili komisyonla işbirliği yaparak cevaplandırmak,

c) Kurul kararlarının, dinî sorulara verilen cevap ve İslam Dini ile ilgili dokümantasyonun ilmî tasnifini gerçekleştirerek ilgililerin hizmetine sunulmasını sağlamak,

d) Başkanlıkça internet vasıtasıyla sunulan din hizmetleri ile web sitesinin muhtevasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi konusunda projeler hazırlamak ve Kurula sunmak,

e) Başkanlığın Web Sitesine yüklenecek bilgileri, Kurulun kararını ve Başkanın uygun görüşünü aldıktan sonra sitede yayımlamak,

f) Yurtiçinde ve yurtdışında benzeri kuruluşların yaptığı çalışmaları takip etmek, gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

g) Kamuoyunun, Başkanlık hizmetleri ile ilgili görüşlerinin toplanması, değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

Madde 21 — Yönetim Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

b) ARGED Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri Yönetim Kuruluna ve/veya ilgili personele havale etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) ARGED Merkezinde görevli uzmanın bulunmadığı hallerde uzmana vekalet edecek kişiyi belirlemek,

d) ARGED Merkezi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Madde 22 — ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, görüşlerini açıklamak ve oyunu kullanmak,

b) ARGED Merkezinin faaliyet alanları ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak.

ARGED Merkezinde Görevlendirilen Uzmanın Görevleri

Madde 23 — ARGED Merkezinde görevlendirilen ve Yönetim Kurulu ile Kurul Başkanına karşı sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

a) ARGED Merkezince planlanan faaliyetlerle ilgili gerekli inceleme, araştırma ve ön çalışmaları yapmak,

b) ARGED Merkezince yürütülecek iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) ARGED Merkezi Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, imzalanması ve icrasının takibi ile ilgili işleri yapmak,

d) ARGED Merkezinde görevlendirilen personel arasında görev bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

e) ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Kaldırılan Hükümler

Madde 24 — 15/6/1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği, değişikliğiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca

Yürütülmesine Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapılarak yürütülecek kurban hizmetlerine, kurban kesilmesi için tesis edilecek kurban kesim yerlerinin belirlenmesine, kurban kesmek isteyen vatandaşların bu yerlerde kurbanlarını bizzat kesmeleri veya vekalet yoluyla kestirmelerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini,

Sağlık Müdürlüğü; İl sağlık müdürlüklerini,

Sağlık Grup Başkanlığı; İlçe sağlık grup başkanlıklarını,

Tarım Müdürlüğü; İl ve ilçe tarım müdürlüklerini,

Çevre Müdürlüğü; İl ve ilçe çevre müdürlüklerini,

Belediye; Büyük şehir belediyeleri ile il ve ilçe belediyelerini,

Vakıf; Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezini ve şubelerini,

Kurul; Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,

Komisyon; İllerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakamın başkanlığında; Müftülük, Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfının temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

 

Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları

Madde 5 — Diyanet İşleri Başkanının veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ve Çevre Bakanlıkları ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine ekseriyetle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların ekseriyeti ile alır. Eşitlik halinde Kurul başkanının tarafı ekseriyet sayılır. Kurulun sekreterya görevini Başkanlık Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapar.

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurban kesim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dair kararları almak,

b) Zaman içinde organizasyonlarla ilgili olarak ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gereken teşebbüslerde bulunmak,

c) Kurul kararlarının ilgili bakanlık ve kuruluşlarca uygulanışını izlemek.

Başkanlığın Görevleri

Madde 7 — Bir ibadet olan kurban hizmetleri ile ilgili olarak Başkanlığın görevleri şunlardır.

a) Kurulu toplantıya çağırmak ve Kurulun aldığı kararlardan Başkanlıkça icra edilmesi gerekenleri uygulamak,

b) Her yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemek ve bu hizmet için Vakıf ile işbirliği yapmak.

Vakfın Görevleri

Madde 8 — Kurban hizmetlerinin yürütülmesinde Vakfın görevleri şunlardır;

A) Başkanlıkça düzenlenen vekaleten kurban kesme organizasyonunda Vakfın görevleri:

(a) Başkanlıkça düzenlenen vekâleten kurban kesme organizasyonunun muhasebeyle ilgili işlerini yürütmek ve bu amaçla Vakıf Genel Merkezi adına bankalarda Kurban Hesabı açtırmak,

(b) Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyenlerden alınacak kurban ücretlerini tespit etmek, bedelini bankalarda açılan Kurban Hesabı aracılığıyla veya makbuz karşılığında merkez veya şubeler aracılığıyla tahsil etmek, kurbanları satın almak, usulüne uygun olarak kestirmek, değerlendirmek ve bu hizmetle ilgili diğer işleri yürütmek,

(c) Her yıl vekalet yoluyla kurban kesme hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip, kurban bayramından sonraki iki ay içinde, yapılan çalışmalar ve muhasebe kayıtlarının özetini içeren bir raporu Başkanlığa sunmak.

Vakıf vekaleten kurban kesimi hizmetleri ile ilgili olarak yapacağı alım, satım ve harcama işlemleri ile diğer faaliyetlerini kendi mevzuatına göre yürütür.

Başkanlık ve Vakıf işbirliği ile düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesme organizasyonlarında kurbanların satın alınması, kestirilmesi ve değerlendirilmesi için yapılan harcamalar sonucu artan bir meblağ olduğu takdirde, bu meblağ Vakıf hesabına aktarılır.

B) İl ve ilçelerde komisyonlarca yürütülen kurban kesme hizmetlerinde Vakfın görevleri:

(a) İl ve ilçelerde komisyon kararlarına göre elde edilecek gelirler ile yapılacak harcamaların muhasebe işlemlerini yürütmek ve bu amaçla Komisyon adına bankalarda kurban komisyonu hesabı açtırmak,

(b) Komisyonca yürütülen kurban hizmetlerinin muhasebesini Vakfın muhasebesinden ayrı olarak, ancak Vakfın muhasebe usullerine göre tutmak,

(c) Her yıl kurban kesim hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip, kurban bayramından sonraki iki ay içinde, yapılan çalışmalar ve muhasebe kayıtlarının özetini içeren bir raporu Komisyon başkanlığına sunmak.

Komisyonun Kuruluş ve Çalışma Esasları

Madde 9 — Kurul kararlarını uygulamak ve kurban kesimiyle ilgili olarak Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak üzere, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, müftülük, sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı, tarım müdürlüğü, çevre müdürlüğü (teşkilâtı varsa), belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu, mülki amirin daveti üzerine toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların ekseriyeti ile alır. Eşitlik halinde Komisyon başkanının tarafı ekseriyet sayılır. Komisyon kararları mülki amirin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun sekreterya görevini müftülük yapar.

Komisyonun Görevleri

Madde 10 — Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kurban kesiminin dinî esaslara, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, genel gözetim ve denetimini yapmak,

b) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına ve sağlık şartlarına uygun olarak çevrenin sosyal ve ekonomik imkanları ile mevcut mezbahaları da dikkate alarak kurban satış ve kesim yerlerini tespit etmek,

c) Kurbanların eziyet verilmeyecek şekilde ve kesim tekniğine uygun olarak kesilmeleri için gereken tedbirleri almak,

d) Kurbanların dini kaidelere ve sağlık şartlarına uygun olarak kesilebilmesi için kesim yerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasını temin etmek ve kurbanların ehil kimselerce kesilmesi için gereken tedbirleri almak,

e) Kurban satış ve kesim yerlerinde, kurban kesimi için gerekli alt ve üst yapının ilgili belediyelerce tesisini, ayrıca kurban atık ve çöplerinin satılması veya belediyelerce toplanarak bertaraf edilmesini sağlamak,

f) Kurban kesim mahallinde, kurbanını kendisi keseceklerden alınacak tesisten yararlanma ücretini veya kurbanını görevli kasaplara kestireceklerden alınacak tesisten yararlanma ve kurban kestirme ücretini tespit etmek,

g) Kurban kesim işleri için yapılacak harcamalara dair gereken kararları almak,

h) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına ve sağlık şartlarına uygun olarak mezbaha ve kurban kesim yerleri dışında da özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin uyacakları esasları belirlemek, park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık veya kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için gereken kararları almak,

ı) Komisyonca yürütülecek hizmetler için harcanmak üzere kurban kesen veya kestirenlerden alınacak ücretleri muhafaza etmek için vakıf aracılığı ile bankalarda Kurban Komisyonu Hesabı açtırmak,

j) Yürüttüğü muhasebe hizmetleri ve kırtasiye giderleri için Vakıf şubesine ödenecek bedeli tespit etmek,

k) Kurban Komisyonu Hesabından gerekli harcamalar yapıldıktan sonra artan meblağ olduğu takdirde, Komisyonun görev alanına giren hizmetler için harcamak,

l) Gerektiğinde yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Komisyon Tarafından Yürütülecek Hizmetler

Madde 11 — İl ve ilçelerdeki komisyonlar kurban hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki çalışmaları yaparlar:

a) Mevcut mezbahaları da dikkate alarak ve İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uygun olarak il ve ilçe merkezlerinde ihtiyaç duyulan sayıda ve büyüklükte kurban satım ve kesim yerlerini belirlerler.

b) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uygun olarak kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde kurbanlarını kendi imkânları ile keseceklerin uyacakları esasları tespit ederler.

c) Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerde, kurbanların dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak kesilebilmesi için gerekli alt ve üst yapının kapalı veya açık olarak belediyelerce tesisini temin ederler. Bu yerlerde, belediyelerle işbirliğine giderek kurban kesimi için gerekli beton saha, su tesisi ve atıklar için lüzumlu tertibatı alırlar.

d) Kurban kesim mahallerinde görevlendirilecek yönetici, din görevlisi, kasap, veteriner, şoför ve yardımcı personel gibi görevlileri tespit ederler.

e) Kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen hayvan etlerinin veya organlarının diğer atıklardan ayrı olarak derin bir çukura gömülmesini ve üzerine kireç dökülerek kapatılmasını veya diğer usullerle imhasını sağlarlar.

f) Kurban kesim yerinde kurbanını kendisi kesmek isteyenden alınacak tesisten yararlanma ücretinin miktarı ile kurbanını tesiste görevli kasaba kestirmek isteyenden alınacak tesisten yararlanma ve kesim ücretinin miktarını, uygulamayı kolaylaştıracak ve uygun olmayan yerlerde kesime sebebiyet vermeyecek şekilde, mahallî ekonomik imkânları göz önünde bulundurarak tespit ederler.

g) Kurban kesim yerinde kurbanını kestireceklerin ödeyecekleri ücretleri kurban bayramından önce ve kurban bayramı günlerinde tahsil edecek şekilde tedbirler alırlar.

h) İsteyenlerin, ücreti mukabilinde, kurbanlarını tamamen veya kısmen evlerine veya kurban sahibinin arzu ettiği yerlere gönderme hizmetini yapmak için gereken tedbirleri alırlar. Bunun için ihtiyaç duyulan sayıda personel ve vasıta görevlendirirler.

ı) Kurban kesim hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşlara duyurulması gereken hususları mutat vasıtalarla ve uygun aralıklarla ilân ederler.

j) İhtiyaç duyulan diğer hususlarda gerekli kararları alırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretin Alınması, Harcama ve Muhasebe ile İlgili

Usul ve Esaslar

 

İta Amiri, Tahakkuk Memuru ve Mutemet

Madde 12 — Kurban hizmetleri için yapılan harcamalarda ita amiri illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam, tahakkuk memuru ise il veya ilçe müftüsüdür. Kurban hizmetlerinde mutemetlik görevi vakıf görevlisi tarafından yürütülür. Mutemetin harcama limitini ve bu limiti aşmamak üzere verilecek avans miktarını ita amiri belirler. Mutemet aldığı avansa ait harcama belgelerini düzenler, tahakkuk memuru ile ita amirinin onayına sunar ve artan miktarı kurban komisyonu hesabına iade eder.

Kurban Komisyonu Hesabı

Madde 13 — Kurban hizmetleri için Komisyonun vereceği karar üzerine vakıf tarafından bankada "Kurban Komisyonu Hesabı" açılır. Bu hesap Vakfın hüküm ve tasarrufu altında olmayıp Komisyonun hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu hesaptan Komisyon kararları doğrultusunda harcama yapılır.

Harcama Yetkisi

Madde 14 — Bankadaki Kurban Komisyonu Hesabından Komisyonun kararlarına istinaden, tahakkuk memuru ve Komisyon kararı ile yetkili kılınacak en az bir kişinin müşterek imzaları ile harcama yapılır ve her türlü tasarrufta bulunulur.

Ücretin Yatırılması ve Harcama Belgeleri

Madde 15 — Kurban kesim yerlerinde, kurbanını kendisi kesecek olanların, tesisten yararlanma ücretini, kurbanını görevli kasaba kestirecek olanların tesisten yararlanma ve kesim ücretini, bankada açılmış olan "Kurban Komisyonu Hesabı"na veya vakıf makbuzu karşılığında vakfa yatırdığını gösteren banka dekontunu veya makbuzu, kurban kesim yerinde Komisyonca görevlendirilen temsilciye ibraz etmeleri gerekir. Makbuz karşılığında vakıf tarafından tahsil edilen paralar en kısa sürede "Kurban Komisyonu Hesabı"na yatırılır.

Kurban kesim işlerinin gerektirdiği harcama belgeleri Vakıf adına düzenlenir. Harcamalar, fatura; serbest meslek makbuzu; gider pusulası; müstahsil makbuzu gibi tevsik edici belgeler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındı belgesi karşılığında yapılır.

Bu belgelerin hiç birinin düzenlenemediği hallerde mutemet ile tahakkuk memurunun imzasını taşıyan tutanak harcama pusulası yerine geçer.

Muhasebe işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen tediye, tahsil ve mahsup fişleri ile borç dekontu ve benzeri evraktaki yetkili imzalar bölümü ve bankalara yazılacak her türlü talimat harcama yetkisini haiz kişiler tarafından imzalanır.

Muhasebe İşleri

Madde 16 — Kurban kesim işlerine ait gelir ve giderlerin muhasebe işlemleri, Vakıf tarafından yürütülür.

Muhasebe işlerinin yürütülmesinde Vakfa ait bordro, tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile bankalara verilecek talimatlarda Vakıf antetli kağıtlar kullanılır.

Vakıf, kurban kesim hizmetleri için elde edilen gelirlerin ve yapılan harcamaların muhasebe işlemlerini, vakfın muhasebesinden ayrı olarak ancak vakfın muhasebe usullerine göre yürütür. Kurban hizmetleri ile ilgili gelir ve gider konularında vakfın yetkili organları değil Komisyon yetkilidir.

Ödenecek Ücretler

Madde 17 — Kurban hizmetleri için görevlendirilen kişilere ödenecek ücretler, mahalli şartlar, görevlendirilen kişinin özellikleri, yükleneceği sorumluluk ve görevin ağırlık derecesi dikkate alınarak Komisyon kararı ile tespit edilir.

Vergiler

Madde 18 — Komisyonca yürütülen kurban kesim işlerinden dolayı vergi, resim veya harç ödenmesi gerektiğinde bu ödemeler Kurban Komisyonu Hesabından Vakıf adına ilgili vergi dairesine yapılır. Ancak bu konuda Vakıf değil Komisyon yetkili ve sorumludur.

Vakfın Sorumluluğu

Madde 19 — Komisyonca yürütülen kurban hizmetlerinden dolayı doğabilecek hukukî ve malî sorumluluk ile tazminatlarda Vakfın sorumluluğu Kurban Komisyonu Hesabı mevcutlarıyla sınırlı olup, bu hususlardaki harcamalar Kurban Komisyonu Hesabından karşılanır. Bu hesabın dışında kurban hizmetlerinden dolayı Vakfa hukukî veya malî herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Kurban Hizmetlerinden Yararlanamayanlara Ücret İadesi

Madde 20 — Kurban kesim yerlerinden yararlanmak üzere para yatıranlardan herhangi bir sebeple kurban kesmekten vazgeçenlerin veya vefat edenlerin, kendilerinin veya kanunî temsilcilerinin yatırılan ücreti talep etmesi halinde, söz konusu ücret Komisyon kararı ile hak sahibine iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kurban Kesim İşlerini Düzenlemesi

Madde 21 — 21/11/2001 tarihli ve 24590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmek suretiyle ve alınacak Kurul ve Komisyon kararlarına uygun olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekâlet yolu ile kurban kesebilirler ve bu amaçla organizasyon yapabilirler.

Personel ve Vasıta Görevlendirilmesi

Madde 22 — Kurban kesim hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Komisyon kararı ile Komisyonda görevli kuruluşlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya dışarıdan ihtiyaç duyulan nitelikte ve sayıda personel ve vasıta görevlendirilir. Görevlendirilen personelin yolluk, yevmiye ve fazla mesai ücreti gibi giderleri ile vasıtaların masrafları Komisyon Kararı ile Kurban Komisyonu Hesabından karşılanır.

Kurban Muhasebesinin Denetlenmesi

Madde 23 — Başkanlıkça yürütülen vekâleten kurban kesimi hizmetleri ve Kurban Komisyonları marifetiyle yürütülen kurban kesimi hizmetleri ile ilgili olarak Vakıfça tutulan muhasebe kayıtları ve harcama işlemleri Başkanlık müfettişlerince denetlenir.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

 

Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/6/1998 tarihli ve 23359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin, 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 19 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bütün boylarda; Tarihi Kırkpınar güreşlerinde ilk üç dereceye girenler, o günden itibaren bir üst boyda güreşme hakkı elde ederler. Büyükler güreşinde 97 kg. ve 125 kg.’larda Serbest ve Greko-RomenStilinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar, Dünya Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda ise ilk üç dereceye girenler Federasyondan izin almak kaydıyla Tarihi Kırkpınar güreşlerinde başa güreşirler.

Tarihi Kırkpınar güreşleri dışında kalan mahalli, birinci sınıf ve geleneksel güreşlerde bütün boylarda ilk üç dereceye girenler ise bir sonraki yıl yapılacak aynı mahalli, birinci sınıf ve geleneksel güreşlerde bir üst boyda güreşme hakkı elde ederler.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinde hakem komitesi o yıl içerisindeki güreşçilerin yaptıkları güreşlerine bakarak bir üst boyda güreşmelerine izin verebilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 —2002 yılında yapılan Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bütün boylarda ilk üç dereceye girenler, 2003 yılında yapılacak Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir üst boyda güreşirler.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret

(HURDASAN) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Şirketin elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, birime kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lâstikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu" na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lâstik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenle) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 29 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır."

"İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — Şirket arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra İşletme Müdürünün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 2 — Şirket, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek: 1’inde yer alan "ARŞİV YER DAMGASI (Evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan:

 

Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve

Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 27/12/1991 tarihli ve 21094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fon Yönetim Kurulu

Madde 4 —Fon Yönetim Kurulu,Konfederasyonda muhasebeden sorumlu Genel Başkan Vekili,Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul üyeleri arasından en az bir yıl için seçilen dokuz üye ile Konfederasyon Fon Müdürü ve Eğitim ve Planlama Müdüründen oluşur.

Fon Yönetim Kurulu Başkanlığını,Konfederasyonun muhasebeden sorumlu Genel Başkan Vekili yapar.Fon Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Konfederasyon Yönetim Kurulunca veya yetkilendirilmesi halinde Yürütme Kurulunca, FonYönetim Kuruluna seçilen yedi Genel Kurul üyesi arasından belirlenecek bir üye tarafından yürütülür. Fonun Genel Sekreterliğini Konfederasyon Genel Sekreteri yürütür. Üyeliklerden boşalma olması halinde bunların yerleri aynı usulle doldurulur.

Fonun idaresi Fon Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Genel Kurul üyeleri arasından seçilen dokuz üye görev süreleri sonunda yeniden seçilebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

—— • ——

Kafkas Üniversitesinden :

 

Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendi gereğince Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 —Merkezin amacı, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ilgili olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak. Türkiye ve bölge ülkeleri arasında iletişim, işbirliği ve bilimsel dayanışmayı geliştirmektir.

Merkez, amaçlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturur ve mali kaynakları temin eder.

b) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkanlarını araştırır ve gerektiğinde bu kurumlara üye olur.

c)Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler ya da düzenlenen toplantılara katılım sağlar.

d) Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapar,Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunur.

Teşkilat

Madde 3 —Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c)Danışma Kurulu

Müdür

Madde 4 —Müdür, Kafkas Üniversitesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Kafkasya ve Orta Asya konusunda araştırmalar yapan en fazla iki öğretim elemanını kendisine yardımcı olarak atar. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcıların görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün Görevleri

Madde 5 — a) Bu Yönetmelikle kendisine verilmiş olan görevleri yürütme amiri olarak merkez adına yerine getirmek, merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c)Çalışma programlarını yürütmek,

d)Eğitim-Öğretim yılı sonunda merkezin yıllık faaliyetleri hakkında çalışma raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu,Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği dört aday arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 —Yönetim Kurulu merkezin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan gündemi görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda müdüre yardımcı olur. Müdürün her Eğitim-Öğretim yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporuna ait esasları tespit eder ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlar. Yönetim Kurulu, müdürün gerekli göreceği haller dışında, Eğitim-Öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere toplanır.

Danışma Kurulu

Madde 8 —Danışma Kurulu,Müdürün teklifi üzerine,Yönetim Kurulu tarafından merkezin amaç ve çalışmalarıyla ilgili olan veya uzmanlığından faydalanılabilecek kişiler arasından üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu üyeleri Kafkas Üniversitesi dışından da olabilir. Ancak bu sayı üye tam sayısının yarısını geçemez.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 9 —Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uygulamalarıyla katkıda bulunur. Her yıl en az bir kez, müdür tarafından belirlenen bir tarihte müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı