Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Ağustos 2002

CUMA

Sayı : 24848

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’ya, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Antrenör Eğitim Yönetmeliği

— Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2000/8/AT ile Değişik 70/221/AT)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/43)

— 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2002/44)

— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2002/54)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : ÖSG-2002/55)

— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2002/56)

— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2002/57)

— İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/5)

— Rekabet Kurulunun 99-35/337-208 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-48/528-333 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-9/85-40 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Ağustos 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-13034

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ağustos 2002 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, DevletBakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Ağustos 2002

B.01.0.KKB.01-06-219-2002-581

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Ağustos 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13034 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ağustos 2002 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Antrenör Eğitim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; sualtı sporları, dağcılık, otomobil sporları ve izcilik dışındaki spor dallarında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,

Federasyon : Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş spor Federasyonlarını,

Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,

Eğitim Programı :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kurs Düzenleme

Madde 5 — Antrenör eğitim kursları, federasyonların, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak ilgili spor dalı federasyonunun işbirliği ve teknik desteği ile Daire Başkanlığınca düzenlenir.

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6 —Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

Antrenör Sınıflandırılması

Madde 7 — Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) I. Kademe, (Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe, (Antrenör)

c) III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)

d) IV. Kademe, (Başantrenör)

e) V. Kademe. (Teknik Direktör)

Görev Alanları

Madde 8 — Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a) I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b) II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

d) IV. Kademe (Başantrenör): Büyükler ve milli takımlarda,

e) V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

Eğitim Kademeleri

Madde 9 — Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır.

a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı (monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 4 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Antrenör Eğitim Programı

Madde 10 —Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak dersler ve asgari ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

Antrenör eğitim kurslarının süreleri gerekli hallerde Daire Başkanlığınca ilgili federasyonla işbirliği yapılarak Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde uzatılabilir.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11 — Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir.

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından ilgili federasyonca seçilir.

Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

İlgili federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 12 — Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Gelişim Semineri

Madde 13 — Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten ilgili federasyon, Daire Başkanlığının koordinesini alarak Genel Müdürlük Makamından alacağı onaydan sonra antrenör gelişim seminerleri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Daire Başkanlığı, ilgili federasyonla koordineli olarak Genel Müdürlük Makamının onayıyla antrenör gelişim semineri düzenler.

Belge Verilmesi

Madde 14 — Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere ilgili federasyon başkanı, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

Lisans Verilmesi

Madde 15 — Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla ilgili federasyonca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller ilgili federasyonlarca belirlenir.

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16 —7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları federasyonun teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili federasyonun koordinesi alınarak Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile geçersiz sayılır.

Federasyonların lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içersinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları federasyonların teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, ilgili federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

Sınav ve Değerlendirme

Madde 17 — Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 ve daha fazla dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d) IV.(Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına girip başarılı olan kursiyerler, ilgili branşta hazırlayacakları en az 10 sayfadan oluşacak tezlerini Daire Başkanlığına teslimi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18 — Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Daire Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 19 — Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 20 — Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda, I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi verilir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir. III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde IV. Kademe (Başantrenör) antrenör belgesi doğrudan verilir.

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 21 — I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b) Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c) İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

d) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümlerinden lisans eğitimi alarak mezun olanlar Türk Halk Oyunları uzmanlık dallarını belgelemeleri şartıyla I. Kademe (Yardımcı Antrenör) ve II. Kademe (Antrenör) antrenör yetiştirme kurslarına başvurmaları halinde temel eğitim programında yer alan derslerin tümünden, özel eğitim programında yer alan derslerden ise okuduklarını belgelemeleri halinde ilgili derslerden muaf tutulurlar.

e) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22 — İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

Madde 23 — Yurt dışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen kademelere göre denkliği; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak yurt dışında katıldığı kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde ilgili federasyon yönetim kurulunun görüşü ile birlikte Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile ilgili spor dalına ait, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

Uluslararası Antrenör Semineri

Madde 24 — Daire Başkanlığı ile ilgili federasyonun koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 —Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile sağlanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyonlarca ve Genel Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığının görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce 14/4/2000 tarihli ve 24020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliği hükümleri gereğince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığına görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

Geçici Madde 3 — Spor Akademisinden mezun olanlara uzmanlık (ihtisas) dalında, eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak okudukları basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında Genel Müdürlük Daire Başkanlığına başvurmaları halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen;

Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara, I. kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.

I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, II. kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.

III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, ilgili federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra IV. (Başantrenör) veya V. kademe (Teknik Direktör) antrenör denkliği yapılır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 14/4/2000 tarihli ve 24020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde

Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ı), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Görevde Yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

j) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak İdarede veya İdarenin uygun bulacağı kurumda, atanılacak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacakları, İdare tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

l) Sınav Kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek, görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak, sınav sonuçlarını ilan etmek, yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek üzere (5) kişiden oluşan Kurulu,”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarece atama yapılacağı duyurulan kadro sayısının (2) katından fazla personelin başvurması halinde, bu personelin seçiminde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak düzenlenen ekli Değerlendirme Formunda (EK-1) gösterilen puanlamaya uyulacak, bu forma göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının (2) katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır.”

“GenelYönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ortak ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere, toplam (75) saat olarak düzenlenecektir. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir. Ancak, her ne şekilde olursa olsun, personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, eğitim programının tamamına katılmaları gerekmektedir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 —Eğitim programının tamamına katılan adayların yazılı sınavları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan aday başarılı sayılır. Başarılı olanların başarı sırasına göre atamaları yapılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — İdarede, görevde yükselme eğitimi sonunda yaptırılacak sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere bir Sınav Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Başkan veya görevlendireceği Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, ataması yapılacak kadroların görev alanı ile ilgili konularda deneyimli üç üye ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur.

Sınav Kurulunu teşkil eden üyelerin unvanları ile öğrenim düzeyleri, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılacak personelin unvanları ile öğrenim düzeylerinden daha düşük olamaz.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır; kararlar çoğunlukla alınır; çekimser oy kullanılamaz.

Sınav kurulu, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görevde yükselme eğitimini verecek kişilerin görevlendirilmesi ile görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işlemleri yürütür.

Sınav niteliğine göre gerektiğinde Başkanlık dışından üye alınabilir. Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin son fıkrası ile 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı