Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Temmuz 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24830

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2002/22)

— Rekabet Kurulunun 99-52/564-354 Sayılı Tebliği

— Rekabet Kurulunun 01-09/84-23 Sayılı Tebliği

— Rekabet Kurulunun 01-63/644-170 Sayılı Tebliği


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

Devlet Bakanlığından :

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki "On Numara’’ tanımı eklenmiştir.

"On Numara: İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların her bir kolonda bulunan 1-80 sayı kümesi içinden, seçtikleri 10 numaradan, çekilişle belirlenen 22 adedinden on, dokuz, sekiz, yedi ve altı numaranın doğru tahmin edilmesi ile hiçbir numaranın doğru tahmin edilememesi esasına dayanan oyunu,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sayısal Oyun bayileri, bayilik faaliyetlerini sürdürdükleri sürece, Milli Piyango, Hemen-Kazan bileti ve bu gibi ürünleri de satabilir. Bu bayiler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği hükümlerine tabidir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2), (4) numaralı alt bentleri ve aynı fıkranın (c) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b-1) Bayilik ancak gerçek kişilere verilebilir. Ayrıca, bayilik talep edilen işyerinde en az bir yıldır faaliyet gösteriliyor olmalı ve bu durum, vergi levhası ve İdare tarafından uygun görülen resmi belgeler ile kanıtlanmalıdır."

"b-2) Sayısal Oyun bayiliği yapılacak işyeri; iş ve insan yoğunluğunun olduğu, tercihan cadde üzerinde veya işlek bir sokakta ya da alışveriş merkezlerinde bulunmalıdır. Ayrıca, işyerinin bulunduğu yerin ticari potansiyeli ve konumu da dikkate alınır."

"b-4) Sayısal Oyun bayilikleri ancak, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde faal olarak sabit Milli Piyango bayiliği yapanlara verilebilir."

"c-1) Bayilik verilmiş bulunan yerleşim yerlerine ilave bayilik verilmesi: İdare stoklarında bulunan terminal sayısına bağlı olarak yerleşim yerlerine ek bayilik verilebilmesi için o yerde; son dört haftaya ait bayi başına ortalama satış tutarının, aynı şekilde hesaplanacak Türkiye ortalamasının, her bir ilave bayi için en az % 15 üzerinde olması gerekir.

Kur’a ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, herhangi bir hak iddia edemezler. Kur’a çekilişine ilişkin esaslar İdare tarafından belirlenerek uygun şekilde duyurulur."

"c-2) Yeni yerleşim yerlerine ilk bayilik verilmesi: Diğer koşulları taşıyan ve en az üç yıldır faal olarak sabit Milli Piyango bayiliği yapmakta olanlara öncelikle kur’asız bayilik verilebilir. Bunların dışında da bayilik verilecek olması halinde, koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasından kur’a ile yeteri kadar bayi belirlenir."

"c-3) c/1 bendi hükmü de dikkate alınmak suretiyle İdarenin bayilik verme ihtiyacı bulunan yerleşim yerlerinde, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlar ile Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşullara sahip bulunan gerçek kişilere, Sayısal Oyun bayiliği verilmesinde kur’aya tabi tutulmaksızın öncelik tanınabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Bayilik ruhsatına sahip olan gerçek veya tüzel kişinin mevcut işyerinden bir başka işyerine bayiliğini nakil ettirmek istemesi halinde; bayinin iletişim ve nakil sırasında meydana gelebilecek tüm masrafları üstlenmesi koşulu ile İdareden izin alarak, bayiliği bir başka yere nakledilebilir. Bu durumda bayilik ruhsatı, yeni işyerine göre yeniden düzenlenir.

Nakillerde, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin b/4 bendinde sayılanlar dışında bir iş ile iştigal etmek isteyenlerin talepleri değerlendirilmez. Bayi ancak, bulunduğu il, ilçe ya da belde hudutları içerisinde nakil talebinde bulunabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Bayilik ruhsatı hiçbir şekilde başkalarına devredilemez. Ancak, bayinin ölümü veya bayilik faaliyetini yürütemeyecek derecede hastalanması veya yaşlanması halinde, bayinin ruhsatı iptal edilerek bayi olabilme şartlarını taşıyan eşine, çocuklarından birine, anne veya babasına bayilik ruhsatı verilebilir. Bu durum, bayilik talebinde bulunan kişi tarafından belgelendirilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (e, f, g, i, j, l, m, n, o) bentlerinde sayılan haller nedeniyle ruhsatı iptal edilen bayiye yeniden ruhsat verilmez. Diğer nedenlerle ruhsatı iptal edilen bayinin başvurusu üzerine, iptalin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bayilik ruhsatı verilebilir."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı