Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Temmuz 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24828

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4449     Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT)

— Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay Birinci Hukuk Dairesine Ait Karar

— Yargıtay İkinci Hukuk Dairesine Ait Üç Adet Karar

— Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesine Ait İki Adet Karar

 

Askeri Yargıtay Kararı

— Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4449

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 19/6/2002 tarihli ve 15935 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R.K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik

(71/347/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; hububatların ölçülmesi, tartılması, depolanması, nem oranlarının tespit edilmesinde kullanılan hububat ölçme aletlerinin teknik özellikleri ile belgelendirilmesi için usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; birim depolama hacmi için standart kütlesi tayin edilen hububatın özelliklerinin belirlenmesi, standart kütlenin tayininde kullanılan referans hububat muayene aletinin kullanım ve teknik yapısını, standart kütleyi ölçmekte yerine getirilmesi gereken zorunlu şartları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

Alet : Hububat Ölçü Aletini,

AT Tip Onayı : Üretimi planlanan kuru hububat ölçü aletlerinin bir numunesinin bu Yönetmelik ile “Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) ” şartlarını sağlayıp sağlamadığının test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü işlemi,

AT İlk Muayenesi : Üretimi yapılan kuru hububat ölçü aletlerinin bu Yönetmelik ile “Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)” gereklerini sağlayıp sağlamadığının kontrol edilerek işaretlenmesi ve dam- galanması işlemini,

Uygunluk Değerlendirilmesi : Üretimi yapılan hububat ölçü aletlerinin bu Yönetmelik ile “Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)” ile ilgili teknik düzenleme ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik ile “Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)” kapsamında uygunluk değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,

Hata Sınırı : Bu Yönetmeliğe göre hububat ölçü aletinin AT Tip Onayında ve AT İlk muayenesinde izin verilen en yüksek hata değerini,

İmalatçı : Hububat ölçüm aletlerini imal eden, ıslah eden veya alete adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri aletin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Genel Hükümler

Madde 5- Birim depolama hacmi Avrupa Birliği standart kütlesi, herhangi bir tür hububat için, bu Yönetmeliğin esaslarına uygun bir metoda göre ve bir aletle ölçme ile tayin edildiği gibi kg olarak kütlenin, hektolitre olarak hacme oranıdır.

Birim depolama hacmi referans Avrupa Birliği standart kütle, Ek I Bölüm I ve Bölüm II’ye göre kullanılan ve imal edilen aletle tespit edilen birim depolama hacmidir.

Birim depolama hacmi referans Avrupa Birliği standart kütle; iki ondalık haneli kilogram/hektolitre olarak ifade edilir.

Madde 6- Ulusal standart aleti, Bakanlık tarafından tayin edilecek bir enstitüde muhafaza edilecektir. Ulusal standart alet, Avrupa Birliği standart alet ile mukayese edilmeli ve taşınır bir standart alet aracılığıyla her 10 yılda bir ayarlanmalıdır.

Taşınabilir standart alet tartı aygıtı olmayan bir aletdir, diğer taraftan Avrupa Birliği ve Ulusal standart aletlerle aynı özelliklere tam olarak sahiptir.

Madde 7- Ticari amaçlar için, Birim depolama hacmi Avrupa Birliği standart kütle terimi, sadece bu yönetmeliğin gereklerine uyan aletlerle ölçülmüş bir hububatın özelliklerini tayin etmek için kullanılır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilecek ve bu ülkelerden ithal edilecek hububat için, birim depolama hacmi standard kütleyi tayin eden özellik, sadece yukarıdaki gibi belirlenen birim depolama hacmi Avrupa Birliği standart kütlesi olur.

Madde 8 – Birim hububat depolama hacmi Avrupa Birliği standart kütleyi tespit etmek için ticari amaçlarla kullanılan ölçme aletleri Ek II’deki şartlara haiz olmalıdır.

Bunlar, AT tip onayı ve AT ilk doğrulama testine tabi olacaklardır, AT Tip onay sertifikasındaki özel şartlara göre imal edilmeli ve kullanılmalıdır, AT işaret ve sembollerini taşıyacaklardır.

Madde 9- Bakanlık AT tip onay işaretini ve AT ilk muayene işaretini taşıyan hububat birim depolama hacmi Avrupa Birliği standard kütle tayininde kullanılan ölçme aletlerin pazarda yer almasını yada hizmete girmesini sınırlayamaz, yasaklayamaz ve red edemez.

Madde 10- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 71/347/EEC sayılı “Birim Hububat Depolama Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçülmesi Direktifine” uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 11- Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I

 

HUBUBAT YIĞMA YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESİ İÇİN KULLANILAN ALETLER

 

І. Yapım Özellikleri

1. Hububatın yığma yoğunluğunun ölçülmesi için kullanılan normal aletler; kuru hububat ölçeği, dolum düzeneği, silme düzeneği, tartma düzeneği, dolum kabından oluşmaktadır.

Aletlerin tüm kısımları sağlam ve itina ile üretilmiş olmalı, hububat ile temas halinde bulunan tüm alanlar kaygan olup, kullanılırken herhangi bir şekil bozukluğuna meydan vermemek için hiçbir değişikliğe uğramayan yeterli kalınlıktaki metalden, pirinç veya paslanmaz çelik yapılmalıdır.

2. Kuru Hububat Ölçeği

2.1 Kuru hububat ölçeği düz bir dairesel silindir şeklinde üst kenarları taşlanmıştır.

2.2 Kuru hububat ölçeği dolum sırasında dolum düzeyinin altında sürekli aynı konumda bulunmaktadır.

2.3 Dolum konumunda bulunan kuru hububat ölçeğinin üzerine, bu ölçekle eşit iç çapa ve eşit eksene sahip bir dolum halkası takılmıştır. Silme bıçağı çok kısa bir mesafede her iki parça arasında bunlara sürtünmeyecek şekilde hareket etmektedir.

3. Dolum Düzeneği

3.1 Dolum düzeneği yayıcısı ve kapak başlığı olan bir dolum honisinden oluşmaktadır.

3.2 Dolum honisi, yukarısına silindir şeklinde bir kasnak ve altına çıkış mesnedi bağlanmış bir rulmanlı maşon şeklindedir.

3.3 Dolum honisi eksenli dolum konumunda bulunan kuru hububat ölçeğinin ekseni ile birlikte çalışacak şekilde takılır.

3.4 Yayıcının şekli önceden açıklandığı gibidir. Bu yayıcı çıkış mesnedi içine doğru inip çıkarak hareket eder ve dikey olarak ayarlanabilir. Ekseni dolum honisinin ekseni ile birlikte çalışır.

4. Silme Düzeneği

4.1 Silme düzeneği silme bıçağı, sevk düzeneği ve çekme düzeneğinden oluşmaktadır.

4.2 Silme bıçağı aynı zamanda düz olarak durur ve kullanıldığında eğilmez.

4.3 Sevk düzeneği, dolum halkasının alt kenarı ve kuru hububat ölçeğinin üst kenarı arasında silme bıçağının hareketini düzenler.

4.4 Çekme düzeneği, hububat içerisinde kesintisiz olarak hareketli durumda silme bıçağını çeker.

4.5 Kuru hububat ölçeğinin doldurulmasından ve tartılmasından sonra silme bıçağının üstünde kalan hububat, bir toplama kutusu tarafından toplanır.

5 . Tartma Düzeneği

5.1 Hububat ile doldurulmuş kuru hububat ölçeği 50 kg kapasiteli eşit kollu terazi üzerinde tartılır.

5.2 Terazinin ağırlık kefesi boş kuru hububat ölçeğini eşit ağırlıkta tutar.

6 . Genel Düzenek

6.1 Kuru hububat ölçeği ve terazi haricinde, dolum konumundaki kuru hububat ölçeğinin üst kenarının yatay durumunu tespit edebilmek için kullanılan aletlerin münferit parçası gövdenin uygun bir yerine sabitlenir.

6.2 Ölçüm aletinin gövdesi minimum 500 mm uzunluğundaki bir LOT veya eşit hassasiyetindeki bir LİBELLE ile donatılır. Bu düzenekler dolum konumunda bulunan kuru hububat ölçeğinin kenarı yatay vaziyette ise hareket etmelidir.

7. Münferit parçaların ölçütleri

Kuru hububat ölçeği

 

 

 

İç çap

295 mm ± 1 mm

Hacim

20 ℓ ± 0,01 ℓ

Kuru hububat ölçeğinin iç taban tarafının,

 

dolum honisinin konik şeklindeki çıkış

 

mesnedinin alt kenarına olan mesafesi

500 mm ± 2 mm

Silme bıçağının kuru hububat ölçeğinin

 

kenarına olan mesafesi

0,5 mm ± 0,2 mm

 

 

Dolum halkası

 

 

 

İç çap

295 mm ± 1 mm

Dolum honisi

 

 

 

Üst silindirik parçaya ait eksenin uzunluğu

120 mm ± 2 mm

Konik Parçaya ait eksenin uzunluğu

240 mm ± 1 mm

Alt Konik çıkış mesnetine ait eksenin uzunluğu

80 mm ± 0,5 mm

Dolum honisine ait eksenin toplam uzunluğu

440 mm ± 3 mm

Üst silindirik parçanın iç çapı

390 mm ± 1 mm

Alt konik mesnetinin iç çapı :

 

Üst (g’)

84,5 mm ± 0,5 mm

Alt (g’’)

86,5 mm ± 0,5 mm

Fark g’’ – g’

2 mm ± 0,5 mm

Yayıcı

 

Şaft çapı

11 mm ± 0,2 mm

Boşluk kenarının yarı çapı

16 mm ± 0,5 mm

Silindirik parçanın yüksekliği

5 mm ± 0,5 mm

Silindirik parçanın çapı

33 mm ± 0,2 mm

 

 

Silme düzeneği

 

 

 

Çekme düzeneği yükleme ağırlığının ölçütü

5 kg ± 0,1mm

Dolum Kabı

 

Kenarına kadar silme hacmi

24 ℓ ± 0,1 ℓ

 

8. Şekil

Standard hububat ölçme aleti Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

II. Kullanım Talimatı

Normal Alet, şekilde gösterilen bir çizimle açıklanacaktır.

İncelenen hububat saçak içermemeli ve ölçüm yerinin ısısına sahip olmalıdır. Havalandırılmış ve kuru olmalıdır, yani ölçüm mekanının havasını içeren higroskopik eşit ağırlıkta olmalıdır. Hububat bu amaçla yığma işleminden önce yaklaşık 10 saat kadar ince tabaka halinde yayılarak bırakılmalıdır. Ölçüm yerinin havasındaki nisbi nem %60’ı aşmamalıdır.

Dolumun yığma yoğunluğu, dolum honisi içerisindeki kullanılan miktarı ve hububatların yığma türüne bağlıdır.

Bunun için aşağıdaki tarza göre hareket edilmelidir.

Kuru hububat ölçeği (şekle bakınız), dolum konumuna koaksiyel olarak dolum halkası (2) ve (3) dolum honisine getirilir ve el tutamağı (15) hareket ettirilerek buton (cıvata) (16) yardımıyla sabitlenir. Daha sonra silme bıçağı (9) çıkış konumuna getirilir ve tutamakla (12) sürgülenir. Gövde (20) ayak vidaları (19) ile kuru hububat ölçeğinin (1) üst kenarı dolum sırasında yatay bir düzlemde kalacak şekilde düzenlenir.

Dolum kabındaki 24 litrelik hububat artık ölçülür ve bu arada kapak başlığının (4) çıkış mesnetini (8) kapattığı dolum honisinin (3) içine dökülür. Kapak başlığının sürgüsü (5) çekilir, kapak (4) açılır ve giriş kapağı (6) tarafından tutulur; herhangi bir arızaya karşı askılarla (2a) korunan honiden (3) alt tabla (14) üzerinde duran kuru hububat ölçeği (1) içine akar. Üzerinde alt tabla rulelerininin (makaralarının) hareket ettiği rayın eğilmesi mesnetlerle (14a) engellenir.

 Kuru hububat ölçeğinin eşit olarak dolumunu sağlamak için honi (3) 4 litrelik hububatın fazla dolumuna uygundur. Bu fazla dolum, kuru hububat ölçeğinin (1) tam olarak dolu olması durumunda, dolum halkası (2) içerisinde kalır ve eğilebilecek şekilde traversleri (11) monte edilmiş silme bıçağı (9) sürgüsünün (12) çekilmesi ile kuru hububat ölçeğinin (1) dolumundan ayrılır (“silinir” ). Silme bıçağı (9) germe ağırlık (13) ile işletilir ve öndeki keskin tarafı kuru hububat ölçeği ağzında (üstünde) bulunan ve eşit olarak silmeyi engelleyen tanecikleri keser. Silme bıçağı (9) hareketinin son konumuna geldiğinde alt tabla (14) üzerinde duran kuru hububat ölçeği el tutamağı (15) yardımıyla dışarıya doğru çekilir, tabla üzerinden kaldırılır, terazi üzerine yerleştirilir ve içindeki dolum kütlesi ± 5 g olarak belirlenir.

Silme bıçağının (9) çıkış (başlangıç) konumuna doğru geri çekilmesi ile üzerinde artan hububat, taolama sandığı (kutusu) (17) içerisine düşer. Ayrıca fırlayan hububat tanecikleri hububat tanecikleri mahfaza (18) yardımıyla toplama sandığına iletilir. Kapakların (6) açılmasından sonra çemberin (14a) elle döndürülmesi ile başlıklar (4) tekrar kapalı duruma gelir.

Aynı numune ile başka ölçme işlemi yapılması gerekirse, kuru hububat ölçeğinden (1) alınan hububat ile toplama sandığından (17) alınan hububatlar birbirine karıştırılır.

Yığma yoğunluğu kg/hl cinsinden bulunur. Bu bulunurken tartım düzeneği yardımıyla okunan değer 0,2 hl’ye bölünür. 

III . Test ve Ayarlama

1. Boyutlar ve Hacimler

Madde 1.7 ’de belirtilen boyutlar ve hacimler uygun bir ölçüm aleti ile kontrol edilir.

2. Hububatlarda yapılan fonksiyon testi

Münferit ülkelere ait normal hububat ölçme aletleri, Avrupa topluluğu normal hububat ölçme aletleri ile karşılaştırılarak bir başka seyyar normal aletin yardımıyla test edilmeli ve ayarlanmalıdır.

2.1 Test için bilya şekline yakın tanelerin bulunduğu manitoba buğdayı kullanılır. Bu buğdayın yığma yoğunluğu 80 kg/h’den daha düşük olmamalıdır. Bu taneler higroskopik eşit ağırlıklar halinde çevredeki havayı içermelidir. Muayene talimatında belirtildiği gibi altı defa ölçüm yapılmalıdır.

Deneye tabi tutulacak standard hububat ölçme aleti P ise ve AT standart alet N ise, ölçümler aşağıdaki çizelgeye göre yapılmalıdır.

Karşılaştırma numarası

1 2 3 4 5 6

Aletlerin sırası

NP PN NP PN NP PN

2.1.1 Münferit (P) değerinin sapması kendi ortalama değerinden ± 10 g’ı aşmamalıdır.

2.1.2 Altı (P) verisinin ortalama değeri ve altı (N) değerinin ortalama verisinden elde edilen fark, aletin hatası olarak geçerlidir. Bu hata ± 10 g’dan daha fazla olmamalıdır.

2.1.3 Madde 2.1.1 ve 2.1.2 de müsaade edilen hata sınırları aşılmış ise, bu hububat henüz değillerdir; bu durumda hububat yaklaşık olarak 10 saat kadar daha tekrar ölçüm mekanı içerisinde serilmelidir. Daha sonra ölçümler Madde 2.1 ye göre tekrarlanır.

2.1.4 2.12 de müsaade edilen hata sınırları aşılmış ise, alet ayarlanmalıdır.

Hububat Ölçme aletinin verileri, yayıcının (7) en yüksek konuma getirilmesi ile küçültülebilir ve en alçak konuma getirilmesi ile de büyütülebilir.

Yayıcı (7) kapatılır ve ölçümler Madde 2.1 göre tekrar edilir.

3. Tartım düzeneği

3.1 Terazinin 10 kg’dan 20 kg’a kadar olan yüklenmesi aralığındaki hata % ± 0,001’lik bir aşarı yüklemeyi aşmamalıdır.

3.2 Kullanılan ağırlık parçalarının hataları toplamı, bu ağırlık parçalarının % ± 0,002 nominal kütlelerini aşmamalıdır.

Ekteki çizimde belirtilenlerin açıklaması :

1 Kuru hububat ölçeği

2 Çıkıntılı 2a halkalı dolum halkası

3 Dolum honısi

4 El çıkrığı 4a olan kapak başlığı (klepesi)

5 Kapak başlığının sürgüsü

6 Kapak başlığının giriş kapağı

7 Yayıcı (Serpici)

8 Çıkış mesnedi

9 Silme bıçağı

10 Silme bıçağının sevk düzeneği

11 Mesnetli 11a traversleri

12 Silme bıçağı sürgüsü

13 Çekme (germe) ağırlık

14 Ray mesnetli 14 a tabla

15 Tablanın el tutamağı

16 Buton

17 Toplama sandığı

18 Mahfaza

19 Ayak vidaları

20 Gövde

 

EK ІІ

 

HUBUBAT DEPOLAMA BİRİM HACMİ İÇİN STANDARD KÜTLENİN BELİRLENMESİ İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜ ALETLERİ

 

1 Birim hububat depolama hacmi için standard kütlesini belirlemek için kullanılan ölçü aletleri aşağıdaki özelliklere sahiptir.

(a) Bu aletler, yeterince sık kıyaslama serpinti aralığı ve tekrarlama serpinti aralığı gösterecek şekilde konstrüksiyonu yapılmış ve üretilmiştir.

(b) Yığma yoğunluğunun belirlenmesindeki hata sınırları normal alet tarafından gösterilen ölçüm sonucunun ± 0,005’i kadardır.

(c) Ölçüm için kullanılan kuru hububat ölçeğinin hacmi için hata sınırları ± 0,002’i kadardır.

(d) Tartım düzeyinden faydalanılarak yapılan tartımdaki hata sınırı, tartılan miktarın ± 0,001’i kadardır.

(e) Belirli bir hububat numunesi ile yapılan ölçümlerin her münferit değeri, peşpeşe altı ölçümle tespit edilen yığma yoğunluğunun ortalama değerinden ± 0,003’den daha fazla farklılık göstermemelidir.

2 Her ölçüm aletinin üzerinde açıkça görülebilen ve fark edilebilen ve de aşağıdaki maddelerin bulunduğu levhaları taşıyan bir muayene levhası takılmıştır.

(a) AT tipi onay işareti

(b) İmalatçının işareti veya üretici firmanın işareti

(c) Varsa üretici tarafından belirlenmiş açıklamalar

(d) İmalatçı numarası ve üretim yılı

(e) Kuru hububat ölçeği hacminin nominal değeri ve ya kullanım talimatı yada kullanım talimatının gösterildiği açıklama

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan :

Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/12/2000 tarihli ve 24270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananan Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 46 ncı madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

"Sayman Sıfatı Verilmesi ve Vezne Açılması Yetkisi

Madde 46 — Telekomünikasyon Kurulu; Merkez ve Bölge müdürlüklerinde Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin bölümlerinden birinden mezun personelden birine Saymanlık sıfatı vermek suretiyle; bu Yönetmeliğe göre Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına Sayman sıfatıyla verilmiş görevleri, sınırları ve nitelikleri açıkça belirtilmek suretiyle devredebilir ve gerekli tahsilat ve ödemeleri yapmak üzere vezne açabilir. Bu şekilde görevlendirilenler hesaplarını doğrudan denetleme ile görevlendirilenlere verirler."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulunda önlisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin, yüksekokuldan ön lisans diploması alabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini, staj ve uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanım

Madde 2 — Ön Lisans eğitim-öğretimi; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 3 — Yüksekokula kayıt olabilmek için Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğretim Ücreti

Madde 4 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslar uyarınca öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır. Süresi içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin yüksekokulu ile ilişkisi kesilir.

Kesin Kayıt

Madde 5 — Yüksekokula kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süre içinde İstanbul Üniversitesi merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Kesin kayıt için gerekli belgeler ve uyulacak diğer ilkeler İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan,kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır.

Kayıt Yenileme

Madde 7 — Yüksekokulda öğrenci kayıt yenilemeleri her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde yapılır. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan örgün öğretim öğrencilerinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

Dikey Geçişler

Madde 8 — Yüksekokul mezunlarının lisans programlarına giriş ve devam koşulları "Meslek Yüsekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Yatay Geçişler

Madde 9 — a) Yüksekokullarda yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

b) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

1) Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu daha önce okuduğu dersleri değerlendirerek, hangi derslerden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 18 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (1) ve (2) alt bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

İntibaklar

Madde 10 — Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların Yüksekokulun benzer ve uygun programlarına intibakı, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 11 — İstanbul Üniversitesinin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde öğrenciler gittikleri eşdeğer öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar temel alınır. Değişim programından öğrenciler en çok iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve arasınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitenin eşdeğer kurumlarından gelen öğrencilere Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu tarafından seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi verilir. Değişim programı çerçevesinde kurumlar arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında çözümlenir.

Eğitim Öğretim Yılı

Madde 12 — Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ve İşyeri Uygulamalı Eğitim Döneminden oluşur. Eğitim-öğretim yılının başlangıç, bitiş ve sınav tarihleri ile tatil dönemi İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre düzenlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ile ilgili yönetmeliğe göre yapılır.

Yarıyıl Süresi

Madde 13 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili ve yabancı dil dersleri ve sınavları cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğretim Planları

Madde 14 — Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalar (pratik ve laboratuvar) ve staj eğitimi şeklinde yürütür. Öğretim Planı Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlıklarının ve Akademik Kurulun görüş ve tekliflerini alarak öğretim programlarını belirler. Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin öğretim elemanlarının gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 18 kredi saatten az olamaz.

Madde 15 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Zorunlu ve Seçmelik Dersler

Madde 16 — Derslerin hepsi zorunlu ders olarak yürütülür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler tekrara kaldıkları ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları program başkanlığınca uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri Yönetim Kurulu Kararıyla söz konusu dersin yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılında alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 17 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a) "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" ve "Türk Dili" dersleri zorunlu ve kredili dersler olarak, haftada iki saat ve ilk iki yarıyılda okutulur.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 18 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az yüzde yetmişine ve her türlü uygulama çalışmasının en az yüzde seksenine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak zorundadır. Stajların devam açısından kontrolü, ilgili yönergede belirtildiği şekilde yapılır.

Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği

Madde 19 — Devam ve sınav hakkı gibi konularda bütün öğrenciler için sadece Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının vereceği hastalık raporları ile Üniversite Hastanesinin vereceği hastalık raporları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim, özel hastane ve özel kurum raporları geçerli rapor olarak kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçe ekinde öğrenci bürosuna teslim etmek zorundadır. İbraz edilecek tıbbı raporlarla ilgili olarak "İ.Ü.Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır. Raporlar yalnız ara sınavlar için mazeret olarak geçerli olabilir.

Başarı Notu

Madde 20 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte değerlendirilerek ve sınıfın başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmaların (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, atölye,laboratuvar vb.) başarı notuna katkı oranı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %50’dir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 21 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" uygulanır. Bağıl Değerlendirme Sisteminde o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatiksel dağılımı dikkate alınır ve her öğrenciye başarı derecesi bir harfle verilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleri ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle bulunur.

Tablo:1 İNTİBAK TABLOSU

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

-İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

-Orta

DC

1,50

Başarısızlık Sınırında

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

Geçer (Değerlendirme Dışı)

G

-----

Muaf (Değerlendirme Dışı)

M

-----

Herhangi bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. F notu ise, başarısı DD düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler,bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu dersin sonraki bir yarıyılda alınmasına izin verilebilir.

Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı: Başarı baraj notu en az 1.80 dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "Başarı Baraj Notu" l.80 in altında kalan öğrenciler "Sınamalı Öğrenci" sayılır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması üst üste iki yarıyıl "Başarı Baraj Notu"nun altında olan öğrenciler "Başarısız Öğrenci" durumuna girer. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak önceki yıllardan başarısız ya da koşullu olarak başarılı sayıldıkları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlar. Ders tekrarı ile (AGNO) larını "Başarı Baraj Notu"nun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 22 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

Ara (Vize) Sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

Mazeret Ara Sınavı: Ara sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar, Yüksekokulun yönetmeliklerindeki hükümler uyarınca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeret olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Yüksekokul binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla, okul dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları da okul dışında yapılabilir.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 23 — Bir dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl içinde öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler bu mazeretlerini, sınavı izleyen yedi öğretim/öğrenim iş günü içinde bildirdikleri ve bu mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edildiği taktirde mazeret sınavına alınır.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan veya ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir. Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 24 — Her dersin yarıyıl sonu sınavına, o derse devam koşullarını 18 inci maddeye göre yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

Sınav Düzeni

Madde 25 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Uygulamalı derslerde sınav sözlü olabilir. Sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı dersi veren öğretim elemanlarının görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenir, öğrenci bürosunca ilan edilir. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok iki tanesinin sınavı yapılabilir. Sınava giren öğrenciler beraberinde çağrı cihazı, cep telefonu,telsiz, walkman gibi her türlü alıcı,verici ve benzeri ile kayıt cihazlarını bulunduramazlar. Öğrenciler ancak dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği hesap makinası ve bu gibi yardımcı gereçleri beraberinde bulundurabilir.

Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik belgelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Sınav gününü ve saatini hangi sebeple olursa olsun geçiren veya kimlik belgesini beraberinde bulundurmayan öğrenci sınava alınmaz.

Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksekokul Müdürü bu görevi başka bir veya birden fazla öğretim elemanına verebilir.

Yazılı sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen yer, gün ve saatlerde Yüksekokul öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Sınav sorularının cevapları Yüksekokul Müdürlüğünce mühürlenmiş cevap kağıtlarına yazılır. Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

Yazılı sınav sonuçları en çok 10 gün içinde yüksekokul müdürlüğüne verilir ve öğrenci bürosu tarafından ilan edilir.

Sınavda kopya yapan yada kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı "0" sıfır sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca disiplin cezası verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 — Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon seçer ve bu komisyon, ilgili sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok 15 (on beş) gün içinde öğrenciye bildirilir.

İşyeri Uygulamalı Eğitimi

Madde 27 — Öğrenciler her ders yılı için bir, toplam olarak iki kere işyeri uygulamalı eğitimi yapmak zorundadır. Bu eğitimin amacı öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmeleri ve tecrübelerini arttırmalarıdır. İş yeri uygulamalı eğitiminin esasları "Yönerge" ile düzenlenir. Yüksekokul Akademik Genel Kurulunun onayından geçer.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 (dört) yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, Yüksekokuldan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam iki eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden birinci sınıfta en fazla bir dersten, ikinci sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, iki yıl içinde kullanacakları bir sınav hakkı verilir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait sınav haklarını daha önce açılacak ders sınavlarında kullanabilir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Yüksek Öğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumundan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Ancak "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurabilir.İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

Haklı ve geçerli nedenler:

a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi ve tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu için tekrarlama hakkı verilmez (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine son durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca veya Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yüksekokula geri dönebilir (ilgili kanun hükümleri saklıdır).

Önlisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 31 — İlgili Yükseköğretim Kurumunun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, (AGNO) sını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine devam ettiği programı belirtilerek önlisans diploması ve "Tekniker" ünvanı verilir. Bu diploma sahipleri iki yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar.

Önlisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun bayan için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’nı devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi kız ve erkek öğrencileri eğitim yaptıkları birim ve üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuvar, klinik,poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları, uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Madde 33 — Milli Takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Yüksekokul Yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara Yüksekokulca belirlenecek tarihlerde girerler.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/4793

Karar

: 2001/5446

Mahkemesi

: Gebze 1.As.H.H.

Tarihi

: 10.4.1986

Nosu

: 239/142

Davacı

: Belediye Başkanlığı

Davalı

: Hazine

Üçüncü Şahıs

:

Dava Konusu

: İptal, tescil

Temyiz Eden

: Davalı Hazine

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada, mahkemece verilen karar süresinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Taraflar arasında hakem sıfatıyla görülen davanın yapılan yargılama sonunda verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle, dosya okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerçekten hakem sıfatıyla verilen 10.4.1986 tarih 239/142 sayılı hüküm, mülkiyetin aidiyetinin belirlenmesi yanında, tescili de içermektedir. Nevarki, hakem olarak bakılan işlerde tescile hükmedilmesine yasal olanak yoktur.

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerden dolayı kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 2.5.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/8021

Karar

: 2002/8978

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Üsküdar 4.A.H.

Tarihi

: 4.12.2000

Numarası

: 1999/627 - 2000/1036

Davacı

: Nesip Esen

Davalı

: Hayriye Akçakaya

Dava Türü

: Babalık

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, niteliği itibarıyla babalığın tespitine ilişkindir.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 295. maddesi hükmüne göre, " Evlilik haricinde doğan çocuğun anası, babanın hükmün tayini için ikamei dava edebilir. Çocukta bu hakkı haizdir. Dava, baba veya mirasçıları aleyhine ikame olunur."

Anılan madde de, babalık davası açma hakkı ana ve çocuğa tanınmış olup babanın, babalık davası açabileceğinden söz edilmemiş, aksine baba ve mirasçıları, aleyhlerine dava açabilecek kişiler olarak gösterilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 291. maddesi babaya tanıma imkanı vermiştir. Bu imkan tüm sonuçlarıyla babalık hükmüne eşdeğer nitelikte olduğundan, yasada bir boşluk bulunduğundan da söz edilemez. Mahkemece, baba olduğunu iddia eden kişinin aktif dava ehliyeti olmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 5.7.2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/7726

Karar

: 2002/8556

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Üsküdar 3. A.H.

Tarihi

: 14.2.2001

Numarası

: 2001/11-105

Davacı

: Asuman Peker ve Ark.

Davalı

: Nüfus Müdürlüğü

Dava Türü

: Ölüm Tarihinin Tesbiti

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacılar vekilinin 4.1.2001 tarihli dava dilekçesi ile, her ne kadar Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/494 esas, 2000/214 karar sayılı hükmü ile Ahmet Aslan'ın ölü olduğu tesbit edilmiş ise de, ölüm tarihi belirlenmeden nüfus kaydında düzeltme yapılamadığından bahisle, ölüm tarihinin de tesbit edilerek, sağ olan kaydın ölü olarak düzeltilmesini istediği mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Nüfus Kanunu 7. maddesi ile ölüm vukuatının nüfus kayıtlarına tescili, nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle mahkemece, Ahmet Aslan'ın ölüm tarihinin tesbiti ile yetinilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde sağ olan kaydın iptali ile, aynı haneye ölü olduğunun şerh edilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.6.2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/7971

Karar

: 2002/8779

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Tut A.H.

Tarihi

: 20.9.2001

Numarası

: 2001/88-92

Davacı

: Hamide Karınca

Davalı

: Hasari Karınca

Dava Türü

: Anlaşma Yoluyla Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Hamide Karınca vekili tarafından davalı Hasari Karınca aleyhine açılan boşanma davasının mahkemece, tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delillerin sorulup toplanması, sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davalı asil dinlenilmeksizin, vekilinin beyanı ile yetinilerek boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 1.7.2002

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2002/5044

Karar : 2002/7692

Davacı Songül Tekgül'e velayeten Pulat Tekgül ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 12.9.2001 günlü ve 2001/686-858 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 29.4.2002 gün ve Hukuk 57958 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Songül ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi (5.3.1984) Melek arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 5 ay gibi bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içinde iki kez doğum yapması tıbben mümkün olmadığı açık olup hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların yek değeriyle çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 8.7.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2002/4564

Karar : 2002/7116

Davacı Tahir Seyyar ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 27/9/2001 günlü ve 2001/200-585 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 17/4/2002 gün ve Hukuk 49676 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Doğum tarihlerinin düzeltilmesine karar verilen aynı anneden doğma Emra ile Mahir’in 20/9/1984 ve 1/1/1983 olarak düzeltilen doğum tarihleri arasında 3 ay 11 günlük zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kere doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermelidir. Bu hususa uyulmadan karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 24/6/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


Sayfa Başı