Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Temmuz 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24814

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakan Atanmasına Dair İşlem

— Dışişleri Bakanlığına Atanan Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’den Boşalan Devlet Bakanlığına, Adana Milletvekili Tayyibe GÜLEK’in Atanmasına Dair Tezkere

 

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

— İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen İsmail CEM’den Boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’in Atanmasına Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


 

 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-02/10732

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’den boşalan Devlet Bakanlığına, Adana Milletvekili Tayyibe GÜLEK’in atanmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-08/C-5-2002-509

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 12 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10732 sayılı yazınız.

Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’den boşalan Devlet Bakanlığına, Adana Milletvekili Tayyibe GÜLEK, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113. maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-02/10718

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İstifa eden ve istifası kabul edilen İsmail CEM’den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’in atanmasını ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’un 4391 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-08/C-4-2002-508

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 12 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10718 sayılı yazınız.

İstifa eden ve istifası kabul edilen İsmail CEM’den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’in atanması ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113. maddeleri ile 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Yasa’nın 4391 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Atama Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR : 11.07.2002/10

 

1 — Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı 27829 Işık KESKİNÖZBAY,

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı 31465 İsmail ALKAN,

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 33965 Mehmet Cihan KISA,

Ağrı Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 37471 Şerife AYYILDIZ,

Naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


 Yönetmelik

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilke ve esaslarına uygun olarak Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğretimini düzenler.

b) Lisansüstü öğretim, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını kapsar.

c) Lisansüstü programlar; fen, sosyal ve sağlık bilimleri enstitüleri tarafından ilgili fakültelerin bölüm veya anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

d) Yeni bir yüksek lisans programı, ilgili enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile; tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim yüksek lisans ve doktora programları Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile açılır.

e) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile enstitü anabilim dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabilir.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — Lisansüstü öğretim programlarına aşağıdaki şartlar ve kurallara göre öğrenci alınır.

a) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları :

Diploma ve Mezuniyet Not Ortalaması: Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı, tezli veya tezsiz yüksek lisans programı için lisans not ortalaması Üniversite Senatosunun belirlediği düzeyin altında olmamalıdır.

LES Puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurdukları programın puan türünde Üniversite Senatosunun belirlediği standart puan almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e-1) bendi çerçevesinde değerlendirilebilir.

Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notunun tespitinde LES puanının katkısı % 50, lisans not ortalaması % 25 ve mülakat sonucu % 25 olarak değerlendirilir.

Yabancı Dil Sınavı: Adayların, tezli yüksek lisans programlarına müracaat edebilmeleri ve öğrenime başlayabilmeleri için Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından (ÜDS, TOEFL, IELTS ve diğer) birine girmiş olması şartı aranır. Ayrıca yabancı dil sınavı ile ilgili muafiyetler bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e-2) bendinde açıklanmıştır.

b) Doktora Programlarına Başvuru Şartları :

Diploma ve Mezuniyet Not Ortalaması: Dört yıl süreli lisans eğitimi yapmış olan adayların bir tezli veya tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmaları gerekir; tezli ve tezsiz yüksek lisans not ortalaması Üniversite Senatosunun belirlediği düzeyin altında olmamalıdır. Hazırlık hariç beş ve altı yıl süreli lisans eğitimi yapılan fakülte mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fakülte mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler; bu adayların lisans not ortalaması Üniversite Senatosunun belirlediği düzeyin altında olmamalıdır.

LES veya TUS Puanı: Adaylar LES’da başvurdukları programın puan türünde Üniversite Senatosunun belirlediği standart puanı almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e-1) bendi çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az (50) temel tıp puanına sahip olmaları gerekir.

Değerlendirme: Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun tespitinde LES puanı % 50, yüksek lisans not ortalaması % 25 ve mülakat sonucu % 25 olarak değerlendirilir; temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için LES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır.

Yabancı Dil Sınavı: Doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar doktora öğrenimine başlayabilmeleri için ÜDS’dan en az (50) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde (TOEFL, IELTS ve diğer) Yüksek Öğretim Kurulunun kabul ettiği yabancı dillerin birinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanı alması gerekir. Yabancı dil için istenen puanı sağlayamayan öğrencilere, yabancı dil öğrenmeleri amacıyla bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanırlar. Yabancı dil öğrenimi için verilen süre doktora programının dışında tutulur. Bu süre sonuna kadar yabancı dilden istenen puanı alamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (a) bendi uygulanır.

Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir yabancı dilden girerler.

c) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans programını bitirmiş olmaları ve LES’da sözel türde en az 45 puana sahip olmaları gerekir. Hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği Üniversite Senatosunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. LES puanının katkısı %50, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması % 25, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo incelemesi sonucunun katkısı % 25 olarak değerlendirilir

d) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilirler.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylar ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az yetmiş puanı alanlar yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı uyruklu adaylar LES’a girmek zorundadırlar. Ancak T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan baraja tabi olmayıp LES’da almış oldukları puanın hangi oranda değerlendirmeye alınacağı Üniversite Senatosunca belirlenir.

e) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Adaylar, ilânda istenilen bilgi ve belgeleri dilekçelerine ekleyerek belirtilen tarihe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

f) Adayların mülakat/yetenek sınavını yapmak ve değerlendirmek amacıyla enstitü yönetim kurulu öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden üçü asıl, ikisi yedek olmak üzere bir jüri oluşturur. Jüri sınav sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır.

g) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Selçuk Üniversitesi enstitülerinde yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüleri tarafından desteklenir.

Bilimsel Hazırlık Programı

MADDE 3 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu programlara;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar katılabilirler.

b) Bilimsel hazırlık programının süresi en az bir yarıyıl en fazla bir takvim yılıdır. Süre her hangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresinin dışında tutulur.

c) 2 nci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve programda hangi dersleri almaları gerektiğine anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Dersler lisans ve lisansüstü programlardan seçilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin 12 krediden az olmamak şartıyla en az dört ders almaları zorunludur.

e) Program sonunda yapılacak sınavlarda lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Derslerini başaran öğrenciler, takip eden dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.

f) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler ve ilgili senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdürler.

g) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği halinde enstitü müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Özel öğrenciliğe kabul; kişinin başvurusu, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile olur. Özel öğrenciler devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Derslerini başaran öğrencilere, isteği halinde enstitü müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

c) Özel öğrenciler dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla devam ettikleri lisans üstü programın öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler devam ettikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek şartı ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime devam etmekte olduğu programı için geçerli sayılabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğu da dikkate alınarak ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilirler.

b) Yatay geçişe müracaat, yarıyıl başlangıcından bir ay önce ilgili enstitüye yapılır. Anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.

c) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç olmak üzere yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 6 — a) 2 nci maddedeki giriş sınavlarında başarılı olup, enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

b) Danışman Atanması: Lisansüstü öğrenime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere devam hakkını elde edenlere yarıyılın başında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak öğretim üyeleri veya doktora unvanına sahip öğretim görevlileri arasından enstitü yönetim kurulunca bir danışman atanır.

c) Kayıt Yenileme: Yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın ilk haftası içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Kayıt Dondurma : Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans ve doktora programlarından hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en çok iki yıla kadar dondurabilir. Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumlarından alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlar da ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Muafiyetler

LES Puanı: Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları LES sınavı yerine geçerli sayılır.

Yabancı Dil: Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar:

1) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını Yüksek Öğretim Kurulunun kabul ettiği yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,

2) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde T.C. Üniversitelerinin Dil Öğretim Merkezi Türkçe Kursu diploma sınavını başarmış olan yabancı uyruklular.

Dersler, Devam, Sınavlar ve Başarı Notunun Tespiti

Madde 7 — a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, danışmanın önerileri ve anabilim dalı başkanının onayı ile her yarıyılın ilk haftasında ders kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

c) Öğrenciler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçim yapabilirler.

d) Enstitüler lisansüstü öğretim ders alma sürecinde öğrencilere, enstitü kurulu kararı ile "Araştırma ve Yayın İlkeleri" ve "İstatistik Paket Programlarının Kullanılması" derslerini aldırabilirler.

e) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ ine, uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

f) Lisansüstü dersleri için Üniversite Senatosunca belirlenen akademik takvime göre her ders için her yarıyılda en az bir genel sınav ve bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir.

g) Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadırlar. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer almaması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

h) Tez danışmanları, öğrencinin kredili derslerinin bitimini takiben tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabul tarihinden itibaren, öğrenciliği enstitü yönetim kurulu kararı ile bitirilene kadar tez aşama süresi içerisinde, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen " uzmanlık alanı dersi " adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders açabilir. Öğrenciler, bu dersi başarmakla yükümlüdürler.

Yüksek Lisans Programı

Madde 8 — a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe anabilim dalı başkanlığının oluru üzerine yönergede belirlenen esaslara göre enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, öğrenci danışmanının ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 11 — a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendine göre atanan danışman tez danışmanı olarak devam eder. Ancak, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için bir tez konusu ve bu konu ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte olması halinde ikinci bir danışmanı tez dönemi başlangıcında ilgili enstitüye önerir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. İkinci danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı değişikliği ile ilgili taleplerin gerekçeli olarak yapılması gerekir.

b) Danışman, tez projesinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 12 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve bir veya iki yedek kişiden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Ret veya düzeltme kararları gerekçeli olmalıdır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

e) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak gelmeyen öğrencinin kaydı silinir. Ancak tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde enstitüye mazeretini bildiren öğrencinin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilirse öğrenciye bir sınav hakkı daha verilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 13 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 14 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim yüksek lisansda da yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ,lisans derslerinden seçilebilir.

c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.

d) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile, tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Danışman Atanması

Madde 15 — a) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.

Süre

Madde 16 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç ve en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

DOKTORA PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 18 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ayrı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Selçuk Üniversitesi Senatosunun teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 20 — a) Lisansüstü öğrenime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere devam hakkını elde edenlere yarıyılın başında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulunca bir danışman atanır. Atanan danışman tez danışmanı olarak devam eder. Ancak, öğrencinin tez konusu ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte ise, tez izleme komitesi ikinci bir danışmanı ilgili enstitüye önerir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. İkinci danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir.

b) Danışman, tez projesinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Eylül-Ekim ve -Şubat-Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

b) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS’ dan yüz tam puan üzerinden en az 50 ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde (TOEFL, IELTS ve diğer) Yüksek Öğretim Kurulunun kabul ettiği yabancı dillerin birinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanı alması gerekir.Yabancı dilden beşinci yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrencilere ek süre verilmez ve kaydı silinir.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır ve bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 22 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

c) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 24 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Diploması

Madde 25 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE

YÖNELİK PROGRAMLAR

 

Madde 26 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

ÖZEL HÜKÜMLER

 

Madde 27 — a) Lisansüstü programından değişik nedenlerle kaydı silinen öğrenci aynı programa başvurabilir.

b) Kredi ve seminer aşamasında kaydı silinip tekrar aynı programa başvuran öğrenci bir yıldan önce yeterlik sınavına giremez, daha önce alıp ta başarılı olduğu dersleri tekrar alamaz. Danışmanının önereceği yeni dersleri alabilir. Yeterlik sınavından başarılı olduktan sonraki dönemde atılmış olup ve atılması üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmemişse aday öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Tezi reddedilerek atılan öğrenci ise lisansüstü programa baştan başlar.

Yönetmelik Hükmü BulunmayanHaller

Madde 28 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 29 — 3/12/1996 tarih ve 22836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı