Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Temmuz 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24804

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4767 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4768 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar ve Sözleşme

2002/4220 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onbeşinci Dönem Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2002/4281 Türkiye-Türkmenistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4287 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İmzalanan, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin ve Eki Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’a, DevletBakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— DevletBakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4335 İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Yargıtay I. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet ERTEN’in Seçilmesine Dair Karar (No : 2002/39)

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Yaşar Engin SELİMOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No : 2002/40)

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlüler; Özgül DEDE, Ayşe SARI, Yüksel DOĞAN ve Ayşe EREN'in Cezalarının Kaldırılmasına Dair Kararlar

 

Atama Kararları

— Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği

— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliği

— Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/306/AT)

— BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— PTT Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6, 7 ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/2)

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayınız.

 


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanun

 

 

Kanun No. 4767

Kabul Tarihi : 27.6.2002

 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — 3.2.2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilir. Söz konusu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir ve Başbakan onayı ile yürürlüğe girer.

Ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatifler için gereken 70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL. ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Bu madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2002

—— • ——

18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül

Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4768

Kabul Tarihi : 27.6.2002

 

MADDE 1. — 18 Mart Şehitler Günü, 19 Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenir.

MADDE 2. — Şehitler ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar ve Sözleşme

 

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-10057

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-06-196-2002-473

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 2 Temmuz 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10057 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-10058

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

“DMG International”ın baskı tesisinin açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-06-197-2002-474

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 2 Temmuz 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10058 sayılı yazınız.

“DMG International”ın baskı tesisinin açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-10059

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-06-198-2002-475

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 2 Temmuz 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10059 sayılı yazınız.

3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-10060

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-06-199-2002-476

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 2 Temmuz 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10060 sayılı yazınız.

3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-10061

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Hürriyet Gazetesi tesislerinin açılışına katılmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-06-200-2002-477

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 2 Temmuz 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10061 sayılı yazınız.

Hürriyet Gazetesi tesislerinin açılışına katılmak üzere, 3 Temmuz 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

 

Sayfa Başı


—— • ——

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların neden olacakları zararların karşılanması amacıyla oluşturulan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının işleyişine, Hesaptan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

b) Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,

c) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

d) Hesap: Bu Yönetmelik kapsamına giren araçların neden olacakları zararların Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen kurallara göre karşılanması amacıyla oluşturulan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabını,

e) İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi veya başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten ve araç üzerinde fiili tasarrufta bulunan kişiyi,

f) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletenin sorumluluğunu karşılamak üzere Kanuna göre yapılması zorunlu sigortayı,

g) Yükümlü Sigorta Şirketi: Düzenlediği zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile verdiği teminat tutarları içinde zararın karşılanmasından sorumlu sigorta şirketini,

h) Hak Sahibi: Trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hakedenler ile yaralananları ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre maddi zarar görenleri,

ı) Tazminat: Motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanan kişilerin geçici veya sürekli olarak tamamen veya kısmen çalışma güçlerini kaybetmelerinden doğan zararlar ile motorlu aracın işletilmesi ölüme neden olursa ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalması karşılığı yapılan ödemeleri,

i) Tedavi Gideri: Motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanan kişilerin ilkyardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hesap Yönetimi ve Denetimi

Hesap Yönetim Komitesi

Madde 4 — Hesap, Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesine göre oluşturulmuştur.

Hesap, Yönetim Komitesi tarafından yönetilir ve Yönetim Komitesi hesapla ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde Birlik başkanı ve dört üyeden oluşur.

- Yönetim Komitesi Başkanı : Birlik Başkanı (Murahhas Üye)

- Yönetim Komitesi Bşk.Yrd. : Birlik Genel Sekreteri (Murahhas Üye)

- Yönetim Komitesi Üyesi : Birlik Başkanının belirleyeceği bir genel sekreter

yardımcısı

- Yönetim Komitesi Üyesi : Hesap müdürü

- Yönetim Komitesi Üyesi : Müsteşarlıkça belirlenecek bir temsilci

Hesabı, Birlik Başkanı, temsil eder. Başkan gerektiğinde sahip olduğu temsil ve ilzam yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Birlik genel sekreterine devredebilir.

Hesap adına kullanılacak yetkilerin, kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı yönetim komitesi tarafından kararlaştırılır.

Yönetim Komitesi başkan ve üyeleri ile hesap müdürünün görevlerinden ayrılmaları halinde, yönetim komitesi üyelikleri, ayrılış tarihi itibariyle sona erer.

Yönetim Komitesi üyelerine, bu görevlerinden dolayı huzur hakkı ödenmez.

Yönetim Komitesi, yılda dört defadan az olmamak üzere gerekli görülen hallerde toplanır. Toplantı daveti Başkan veya en az üç üyenin talebi ile yapılır.

Toplantı için Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması şarttır.

Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.

Hesap Yönetiminin Görevleri

Madde 5 — Hesabın işleyişi ile ilgili olarak Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak inceleyerek Hesap Yönetimine yapılan başvuruları en kısa sürede ve kaynaklar çerçevesinde değerlendirip sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Hesabın gelir ve giderleriyle ilgili belgelerin usulüne göre düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ödenen tazminat ve diğer giderleri sorumlulardan tahsil etmek veya bu amaçla bu kişiler aleyhine rücu davaları açmak,

d) Hesabın amacına yönelik anlaşma, iş ve işlemleri yapmak,

e) Katılım paylarını süresi içinde ödemeyen sigorta şirketleri hakkında yasal işlemler yürütmek,

f) Hesabın mevcutları ve gelirlerinin nemalandırılmasını sağlamak,

g) Hesap personelinin atamalarını yapmak, özlük hakları ve ücretlerini belirlemek,

h) Sigorta şirketlerinin iflasları veya tasfiyeleri halinde, iflas ve tasfiye idare, kurul veya masaları ile ilişkileri yürütmek,

ı)Faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla taşınır, taşınmaz mallar kiralamak, satın almak,

i) Zarara yol açan aracın, Kanunun 91 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin bulunmaması halinde gerektiğinde ilgili kamu kuruluşları nezdinde girişimde bulunmak,

j) Hesabın işleyişi ile ilgili mevcut ve ilerde doğabilecek sorun ve işlemlerle ilgili tüm kararları almak ve işlemleri yürütmek.

Hesap Yönetimine yapılan başvurularda, eğer kazaya neden olan araç belirlenmiş, ancak zorunlu mali sorumluluk sigortasının varlığı tespit edilememişse, Hesap tüm sigorta şirketlerine veya Motorlu Taşıt Bürosuna başvurarak söz konusu araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini araştırır. Sigorta şirketleri veya Motorlu Taşıt Bürosu üç iş günü içinde kazaya neden olan araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini Hesap Yönetimine bildirir. Hesap Yönetimi, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan haksız ödemeleri ilgili sigorta şirketinden veya Motorlu Taşıt Bürosundan talep eder.

Hesap Dönemi ve Hesabın Denetimi

Madde 6 — Hesabın dönemi takvim yılıdır. Hesapla ilgili işlemler Müsteşarlık tarafından denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Hesabın Gelirleri

Madde 7 — Hesabın gelirleri şunlardır:

a) Her yıl sigorta şirketlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası için tahsil ettikleri toplam safi primlerin yüzde biri (%1) oranındaki katılma payları,

b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranların safi primlerinin yüzde ikisi (%2) oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları,

c) Rücu yoluyla sağlanan gelirler,

d) Yatırım gelirleri,

e) Diğer gelirler.

Hesabın Giderleri

Madde 8 — Hesaptan Kanunun sorumluluk ve sigortaya ilişkin hükümleri ve teminat limitleri içinde kalan aşağıdaki zarar ve giderler karşılanır:

a) Kazayı yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar nedeniyle kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre ödenecek tazminat tutarları,

c) Müsteşarlıkça asgari teminat tutarlarının artırılmasına rağmen zeyilname düzenlenmeyip eksik teminatlı kalan motorlu araçların kişilere verdiği zararlarda kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifesindeki teminatlar ile poliçede belirtilen teminatlar arasındaki farka kadar ödenecek tazminat tutarları,

d) Kanunun 107 nci maddesi uyarınca işletenin sorumluluğunun olmadığı hallerde, çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

e) Kanunun 108 inci maddesinin (c) bendine göre ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları ve maddi zararlar,

f) Tazminat ve maddi zarar ödemelerinin gerçekleşmesiyle ilgili giderler,

g) Hesap Yönetimine karşı açılan veya Hesap Yönetiminin açtığı davalara ilişkin giderler,

h) Hesapla ilgili olarak çalışan personele ilişkin giderler ile Hesabın işlemlerinin yürütülebilmesini sağlayacak diğer giderler.

Hesaptan bu giderler dışında harcama yapılamaz. Birlik personelinin Hesap İşleriyle görevlendirilmeleri halinde 1475 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

Bu maddenin (e) bendine göre yapılacak ödemelerde; Mahkeme kararı ile kesinleşmiş tazminat dosyalarına ilişkin tutarlar hak sahiplerine hemen ödenir. Diğer dosyalar Hesap Yönetimince incelendikten veya incelettirildikten sonra ya tazminatın ödenmesine ya da reddine karar verilir.

Hesap Yönetimi, sigorta şirketlerinin iflas nedeni ile rücu etmelerinden kaynaklanan talepleri ile ilgili olarak topluca değerlendirme yapmak suretiyle bu şirketlerle hesap kapatmaya ve hesabın kapatılmasına yönelik anlaşmalar yapmaya yetkilidir. Bu takdirde, hangi sigortalılar için ödeme yapıldığı, sigortalı adı ve soyadı, poliçe numarası, hasar tutarı, hangi şirketten rücu edildiği bir liste halinde tutulur. Bu durumda, rücu eden şirketçe, listede yer alan sigortalılara rücu çerçevesinde yapılmış olan icrai ve yasal takipler derhal kaldırılır.

Katılma Paylarının Ödenmesi ve Gecikme Faizi

Madde 9 — Sigorta şirketleri her yıl zorunlu mali sorumluluk sigortası için tahsil ettikleri safi primlerin yüzde birini, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar, kendilerinin ve acentelerinin sigorta yaptıranlardan tahsil ettikleri primlerin yüzde iki oranındaki katılım paylarını ise tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Hesap Yönetimince belirlenen bir bankaya yatırmak ve katılım paylarını bir liste halinde hesaba bildirmek zorundadırlar.

Söz konusu katılma paylarını zamanında ve tam olarak Hesaba yatırmayan sigorta şirketleri yatırmadıkları tutar üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri uyarınca gecikme zammı öderler. Ayrıca, Kanunun 108 inci maddesinde öngörülen para cezasının uygulanabilmesini teminen haklarında yasal işlem yapılır.

Hesap Mevcutlarının Yönetilmesi

Madde 10 — Hesabın mevcutları ve gelirleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ndeki kamu hissesinin %50 nin altına düşmesi halinde son üç yıllık bilanço toplamları dikkate alınarak ilk beş büyük banka arasından yönetim kurulunca belirlenecek bir banka nezdinde tutulur.

Hesabın mevcutları; vadeli-vadesiz hesaplar, hazine bonoları, devlet tahvilleri veya devletçe ihraç edilecek diğer menkul değerlere yatırılabilir.

Ödemelerin Yapılması

Madde 11 — Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Rizikonun Oluştuğunda Uygulanacak Esaslar

Başvuru Süresi

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hallerde doğan tazminat ve zararların Hesaptan karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Hesaba başvurmaları gerekir.

Bu süreler içinde yapılmayan talepler dikkate alınmaz.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Madde 13 — Hesaba konu zararların tazmini için Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca düzenlenecek trafik kaza tespit tutanağının bulunması şarttır. Bu tutanakta kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunup bulunmadığına, poliçenin varlığı halinde düzenleyen şirketin adı ve poliçe numarasına yer verilmelidir.

Hak sahipleri başvurularına aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar:

a) Ölüm Halinde Gereken Belgeler:

1) Hak sahibinin dilekçesi,

2) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

3) Ölüm raporu,

4) Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,

5) Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,

6) Trafik kazası ile illiyeti gösteren istenecek diğer belgeler.

b) Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:

1) Hak sahibinin dilekçesi,

2) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

3) Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarifeler dikkate alınarak düzenlenen hastane giderlerini gösteren faturalar,

4) İlkyardım, muayene ve kontrol veya tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderlerin trafik kazası ile illiyetini gösteren her türü bilgi ve belgeleri,

ibrazla yükümlüdür.

Sigorta şirketinin iflasına karar verilmiş olması halinde, iflas masasına alacak kaydı yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmışsa bununla ilgili belgenin ibrazı istenir.

Hesaptan Karşılanmayacak Zararlar

Madde 14 — Aşağıdaki zararlar Hesaptan karşılanmaz:

a) Manevi tazminat talepleriyle, Yönetmeliğin 8 inci maddesi (e) bendi hükmü hariç, kişiye gelen bedensel zararlar dışındaki her türlü maddi zararlara ilişkin talepler,

b) Hatır için karşılıksız taşınan kişiler ile hatır için aracın karşılıksız verildiği kişiye gelen bedensel zararlar,

c) Kazaya neden olan aracın, işleten veya sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar,

d) Kanunun 105 inci maddesine göre motorlu araç yarışlarıyla ilgili olarak yarış için bulunması gereken sigorta yapılmamış ve kaza yarış sırasında vukubulmuşsa kazaya neden olan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat tutarları,

e) Kanunun 104 üncü maddesine göre esasları Bakanlıkça belirlenen zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kişilere bırakılan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,

f) Motorlu aracı çalan ve gaspedenlerle, bunlara yardım ve yataklık edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,

g) İşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar,

h) İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri,

ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,

i) Hastalık ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

Talebin Kabul Edilmemesi

Madde 15 — Hesap Yönetimi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda tamamen veya kısmen rededilen başvurular, ilgililere yazı ile bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Rücu Hakkının Kullanılması

Madde 16 — Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

a) Kusurlarıyla zarara neden olanlara veya zarara sebebiyet veren motorlu aracın kullanılmasından işletene ve/veya işletenine karşı sorumlu olanlara,

b) Kazaya neden olan aracın işleteninin sonradan belli olması halinde bu kişilere veya sigortacısına,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendine göre, tazminat ödenmesine sebebiyet veren işletene,

d) Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına acil olarak götürülen trafik kazası geçirmiş kişilere yükümlü sigorta şirketi tarafından verilen teminat tutarını aşan hizmet bedelleriyle ilgili olarak işletene ve sorumlulara,

e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde ilgili sigorta şirketine,

karşı rücu hakkı kullanılır.

Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Madde 17 — Hesap Yönetiminin sorumlulara başvurması, iflas masası ile ilişkiler ve rücu haklarının kullanılması hallerinde bunlara ilişkin hukuki işlemler Hesap tarafından yürütülür.

Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanması

Madde 18 — Tazminatın biçimi ve kapsamı konusunda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Borçtan ve Yükümlülükten Kurtulma

Madde 19 — Hesap Yönetimi, zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı sınırları içinde yaptığı ödemeler ile borçtan ve yükümlülükten kurtulur. Zorunlu mali sorumluluk sigorta teminat tutarlarını aşan zararlar, zarara sebebiyet veren veya hukuken sorumlu olanlarca karşılanır.

Zarar Görenlerin Çokluğu

Madde 20 — Aynı kazada zarar görenlerin tazminat giderleri, yürürlükteki kaza başına zorunlu mali sorumluluk sigorta teminat tutarlarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin Hesap Yönetimine karşı yöneltebileceği talepler, sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar görenlerden birine veya birkaçına kendilerine düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyiniyetli Hesap Yönetimi, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer zarar görenlere karşı da borcundan kurtulmuş sayılır.

Hak Sahiplerinin, Zarar Sorumlusuna Karşı Dava Açmaları Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 21 — Hesaptan talepte bulunan hak sahipleri, zarar sorumlusuna karşı açtıkları davaları Hesaba bildirmek zorundadırlar. Hesap açılan davaların mahiyetine göre, yapacağı ödemeleri durdurabilir ve açılan davalara müdahil olarak katılabilir.

Ödemelerin İadesi

Madde 22 — Zarardan sorumlu olanlara karşı yasal haklarını kullanarak dava açan hak sahipleri bu davaları kazanmaları ve uğradıkları zararların tamamen veya kısmen tazminini sağlamaları halinde, Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle sebepsiz zenginleşmeye yol açan tutarı beş iş günü içinde Hesaba iade etmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, bu durumu öğrenen Hesap Yönetimi haksız kazanca yol açan Hesaptan yapılan ödemelerin gecikme faizi ile birlikte geri alınması için gereken yasal işlemleri başlatır.

Daha Önce Yapılan Başvurular

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hesaptan ödeme yapılmasına ilişkin olarak yapılan başvurular, 3/5/1997 tarihli ve 22978 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 24 — 3/5/1997 tarihli ve 22978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 21/06/2001 tarihli ve 24439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Şirket elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı, hakiki ve hükmî şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesi örneklerinin verilmesi hususunda 31/01/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren esaslar uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan ünite ve alt birimleri için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu birimlere kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (EK: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu" na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası" "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir Teslim ve Envanter Formu" (EK: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 32 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 33 üncü maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulmazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlardan ayıklanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir v.b. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Şirket, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin EK: 1’inde yer alan "ARŞİV YER DAMGASI (Evrakın arka yüzüne tatbik edilecek.) ibaresi," "ARŞİV YER DAMGASI (Evrakın ön yüzüne tatbik edilecek.)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şirket Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde

Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, Devlet Malzeme Ofisinde görevli personelin, görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliğini artırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet Malzeme Ofisinin merkez ve taşra teşkilâtı ile müesseselerinde görev yapan personelden Şube Müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ofis: Devlet Malzeme Ofisinin Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Müesseselerini,

b) Yönetmelik: Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğini,

c) Teşekkül: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

d) Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olan tüzel kişiliği haiz üretim ünitelerini,

e) Merkez Teşkilâtı: Teşekkülün Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük Makamı ile birimlerini,

f) Taşra Teşkilâtı: Bölge Müdürlüklerini,

g) Birim: Teşekkülün Merkez Teşkilâtındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Müşavirlikler, Malzeme Kataloğu Çalışma Komisyonu Başkanlığı ile müstakil müdürlük ve uzmanlıkları,

h) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan personel ile sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinde yer alan personeli,

ı) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

j) Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

k) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarındaki eşit veya benzer görev unvanlarını,

l) Hizmet süresi: Ofiste çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde dikkate alınacak süreleri,

m) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

n) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından hizmet gruplarında gösterilen aynı görevleri,

o) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ö) Alt görev : Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

p) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

r) Görevde yükselme eğitimine katılma sınavı: Görevde yükselme eğitimine katılacakların tabi tutulacağı sözlü ve/veya yazılı sınavı,

s) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları, Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Hizmet Grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Ofis personeli aşağıdaki hizmet gruplarından oluşur.

a) Yönetim Grubu

1) Şube Müdürü, Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef,

4) Muhasebeci.

b) Araştırma ve Planlama Grubu

1) Uzman,

2) Uzman Yardımcısı.

c) Teknik Hizmet Grubu

1) Teknik Uzman, Teknik Şef,

2) Mühendis, Mimar,

3) Kimyager,

4) Tekniker,

5) Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant,

6) Teknisyen Yardımcısı.

d) Bilgi İşlem Grubu

1) Çözümleyici,

2) Programcı,

3) Bilgisayar İşletmeni,

4) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

e) Koruma ve Güvenlik Grubu

1) Koruma ve Güvenlik Amiri,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

f) İdari Hizmetler Grubu

1) Şef Yardımcısı,

2) Muhasebeci Yardımcısı, Mütercim, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Ofis personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmesi için;

a) Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Çözümleyici, Uzman, Uzman Yardımcısı ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevler için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

b) Programcı, Muhasebeci, Şef, Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı ve bu düzeydeki görevler için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

c) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf ve bu düzeydeki görevler için en az orta öğrenim,

mezunu olmaları şarttır.

Genel Şartlar

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi unvanlarından bir üst göreve atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Sınava girecekleri kadro için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları, sözleşmeli pozisyon için de Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bu pozisyonla ilgili özel şartları taşımak,

b) Ofiste en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

c) Son iki yıl en az (B) düzeyinde sicil notu almak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

e) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Özel Şartlar

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi unvanları ve bu unvanlara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü veya Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (l) bendine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı görevinde bulunmak ve bu görevde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Ayrıca, bu bentte anılan görevlerde bulunanlardan;

a) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğündeki Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, görev alanı ile ilgili yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları veya Ofiste, Çözümleyici pozisyonunda en az 2 yıl, Programcı pozisyonunda ise en az 4 yıl çalışmış olmaları,

b) Standardizasyon, Kalite Kontrol, Laboratuvar, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüklerindeki Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, görev alanları ile ilgili yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

c) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür kadrosuna atanacakların, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında yüksek öğrenim yapmış veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşundan mezun olup, okul öncesi öğretmenlik sıfatını haiz olmaları,

gerekir.

b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (l) bendine göre en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, Mimar, Kimyager, Teknik Şef, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci, Şef ve Uzman görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Ayrıca, bu bentte anılan görevlerde bulunanlardan;

a) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacakların, görev alanı ile ilgili yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları veya Ofiste, Çözümleyici pozisyonunda en az 2 yıl, Programcı pozisyonunda ise en az 4 yıl çalışmış olmaları,

b) Standardizasyon, Kalite Kontrol, Laboratuvar, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüklerindeki Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanacakların, görev alanları ile ilgili yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

gerekir.

c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Mütercim ve Memur görevlerinden birinde bulunmak,

2) Bu pozisyonlardan;

a) Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı pozisyonunda olup en az 2 yıl,

b) Mütercim, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya 8 inci maddenin (r) bendinde sayılan pozisyonlardan birinde olup en az 4 yıl,

Ofiste hizmeti bulunmak.

d) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak.

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Uzman Yardımcısı veya 5 inci maddenin (d) bendinin (3) ve (4) nolu alt bendleri ile (f) bendinde sayılan görevlerden birinde bulunmak,

3) Ofiste en az 4 yıl çalışmış olmak.

f) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

En az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.

g) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yüksek öğretim kurumlarından Mühendis, Kimyager veya Tekniker olarak mezun olmak,

2) Ofiste, Mühendis ve Kimyagerin en az 3 yıl, Teknikerin en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

h) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin fizik, matematik ve istatistik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya,

Diğer fakültelerden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına sahip olmak,

2) Ofiste programcı pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak.

i) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak veya,

Diğer fakülte veya yüksek okullardan mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak,

2) Ofiste bilgisayar işletmeni pozisyonunda en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

j) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak.

k) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,

3) On parmak klavye kullanabilmek.

l) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun"un 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak,

2) Ofiste koruma ve güvenlik grubunda yer alan unvanlarda toplam en az 8 yıl çalışmış olmak.

m) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun"un 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak,

2) Ofiste Koruma ve Güvenlik grubunda yer alan unvanlarda toplam en az 6 yıl çalışmış olmak.

n) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun"un 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak,

2) Ofiste koruma ve güvenlik grubunda yer alan unvanlarda toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

o) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun"un 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak.

p) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

Ofiste en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

r) Memur, Santral Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Teknisyen Yardımcısı, Dava Takip Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar; görevde yükselme eğitimine katılmak için, Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili duyurusunu takiben, yazılı müracaatlarını görev yaptıkları birim aracılığı ile anılan Başkanlığa iletirler.

Görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuranların sayısı, ilan edilen kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla değilse sadece sözlü; başvuru sayısı kadro/pozisyon sayısının iki katını aştığı takdirde, ilgili Birimce belirlenecek ve önceden ilan edilecek görev alanlarına ilişkin konularda yazılı, yazılı sınavı kazananlar da sözlü sınavından geçirilerek başarılı olanlar görevde yükselme eğitimine alınırlar.

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimine ilişkin sınav komisyonu, ilgili Birim Amiri, Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üyenin katılımıyla en az üç kişiden oluşur.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Görevin niteliği ve gerekleri ile ilgili konu ve uygulamalar ile 233 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, DMO Ana Statüsü ve ilgili mevzuat.

Sözkonusu eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav Şartı

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bir üst göreve atanabilmeleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Sınavı kazananların başarı notunun aynı olması halinde, görevin niteliği ve gerekleri ile ilgili konu ve uygulamalardan aldıkları puan dikkate alınır. Bunun da eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Şekli

Madde 13 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Ofis bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırır.

Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav Kurulu ve Görevleri

Madde 14 — Ofisçe yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, Ofisçe yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 15 — Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 16 — Ofis, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Açıktan Atama

Madde 17 — İlk defa atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görev Grupları Arasında Geçişler

Madde 18 — Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yeralan kadrolara kendi aralarındaki geçişlerde sınav şartı aranmaz.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerde daha önce çalışmış bulunan personel görevin gerektirdiği nitelik ve şartları taşıdıkları takdirde sınavsız atama yapılabilir.

Ayrıca, Yönetmelikte sayılan unvan ve pozisyonlar dışında yeni kadro ihdas edilmesi halinde benzer unvan grubundaki nitelikler dikkate alınır.

Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlardan Yapılan Atamalar

Madde 19 — 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 20 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik kapsamına giren görev unvanlarını taşıyan Ofis personelinin hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde dört yıldan az yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan Ofis personeli arasından; Muhasebeci, Muhasebeci Yardımcısı, Şef ve Şef Yardımcısı pozisyonlarına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen öğrenim düzeyinin, bir altındaki öğrenim düzeyi esas alınarak atama yapılabilir. Bu şekilde atanacakların, 8 inci maddede aranılan Ofisteki hizmet süresinin, en az iki katı olması şarttır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı

Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/6/2001 tarihli ve 24425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bölge ve İşletme Müdürlerince” ibaresi “İşletmeler ve İşletme Müdürlerince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan “Bölge ve İşletme Müdürleri” ibaresi “İşletmeler ve İşletme Müdürleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı ile Yönetmeliğin eki 1-2-3 no.lu tablolarda yer alan;

“Bölge Müdürü” ibaresi “İşletmeler Müdürü”,

“Bölge Müdür Yardımcısı” ibaresi “İşletmeler Müdür Yardımcısı”,

“Bölge Hukuk Müşaviri” ibaresi “İşletmeler Hukuk Müşaviri”,

Ayrıca 3 no.lu tabloda yer alan;

“Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü” ibaresi ise “DoğalGazİşletmeleri Müdürlüğü”,

olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/12/2001 tarihli 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Kredi başvurusuna;

a) Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu,

b) Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı,

c) Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili belgelerin yer aldığı kredi sözleşmesi,

d) Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler,

eklenir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Barolara yapılan kredi başvuruları Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul edilir. Yapılan inceleme sonucu koşullara uygun bulunmayan başvurular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere ve Barosuna bildirilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 — Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun 25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği esas alınır.

Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir başka ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir. Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci cümlesinde yer alan "kredi almaktan vazgeçmesi" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı; muacceliyet tarihindeki borç miktarına bu miktarın %30 u faiz olarak ilave edilmek suretiyle tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine bildirilir.

Uygulanacak faiz basit faiz olup bir kere hesaplanır ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirlenen geri ödeme süresi içinde borcun tamamı ödendiği takdirde başka faiz talep edilmez.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç muacceliyet tarihinden itibaren kredi kullanım taksit sayısını geçmemek koşulu ile aylık taksitler halinde geri ödenir. Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez.

Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.”

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

—— • ——

PTT Genel Müdürlüğünden

 

PTT Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına

Dair Yönetmeliğin 6, 7 ve 18 inci Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/6/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranacak Genel Şart ve Nitelikler"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"21.12.2000 tarihinde PTT’de görevde bulunanlardan atanılacak unvanlarda öngörülen öğrenim düzeylerine göre bir alt öğrenime sahip olanlar, diğer niteliklerin bulunması koşulu ile belirtilen kadro veya pozisyonlara başvuruda bulunabilirler."

Yürürlük

MADDE 4— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Ege Üniversitesinden :

 

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanmış olup 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 31 inci maddesine dayanarak hazırlanan bu Yönetmelik, Ege Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretim Programlarına Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — Lisansüstü öğretim programlarına aşağıdaki koşullar ve kurallara göre öğrenci alınır.

A- Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenimine Öğrenci Kabulü

a) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri, ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuvar, yetkili kurulunun görüşü, dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata ve yabancı dil sınavına alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın lisans diplomasına sahip olması, ÖSYM'ce merkezi olarak yapılan lisansüstü eğitime giriş sınavı (LES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek bilgileri ekledikleri bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede devam edilmesi istenen yüksek lisans programı ve sınavına girilecek yabancı dil belirtilir. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

c) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde "Merkezi Yabancı Dil Sınavı"na alınırlar. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için yüz üzerinden en az 70 not alması gerekir. Ancak anılan dillerde aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

1) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı'nı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar,

2) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar,

3) İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından son üç yılda eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.

4) Fransızca için son üç yılda alınmış CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

5) Almanca için son üç yılda alınmış ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

d) Yabancı Dil Sınavını başarı ile geçen adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki şekilde belirler.

1) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınırlar. Mülakat 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

2) Bir "adayın bilimsel düzeyi", LES puanının %50'si ve mülakat notunun %50'si toplamı olarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel düzey notunun en az 60 olması gerekir.

3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak bekletilir.

f) Yabancı Dil Sınavını başarmış ve bilimsel düzeyi yeterli görülen yüksek lisans adaylarının listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve bu liste enstitüde ilan edilir. Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. Bir adayın asli öğrenci olarak kayıt işlemi dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesi ile tamamlanır.

B- Doktora Öğrenimine Öğrenci Kabulü

a) Doktora öğretim programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuvar yetkili kurulunun görüşleri, dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar bir yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli, tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ÖSYM'ce merkezi olarak yapılan lisansüstü eğitime giriş sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olması gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES belgelerini, yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerden başarı notları ile not ortalamalarını belirten onaylı listeleri, iki öğretim üyesinden aldıkları referans mektuplarını değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri doktora programını ve sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

c) Doktora yabancı dil sınavı adayın bilim alanı ile ilgili olarak bir yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinde) yazılmış 190-220 kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yardımıyla Türkçe'ye çevrilmesi şeklinde yapılır. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden sınava girmek zorundadır. Yabancı dil sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 75' dir. Yabancı dilden başarısız olan adaylar mülakata alınmazlar.

Üçer asil, ikişer yedek üyeden oluşan yabancı dil jürileri, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi de dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

d) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alınarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde saptar:

1) Yabancı dilden başarılı olan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

2) Bir "adayın bilimsel düzeyi", LES puanının %50'si ile mülakat notunun %50'si toplamı olarak hesaplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel düzey notunun en az 65 olması gerekir.

3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar, aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora öğretim programına yerleştirilirler ve bu liste Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuar yetkili kurulunun görüşü alınarak enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

C- Sanatta Yeterlik Öğrenimine Öğrenci Kabulü

a) Sanatta Yeterlik programlarına yabancı dil giriş sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Sanatta Yeterlik öğretimi yapılacak anasanat ya da sanat dallarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler Enstitü bünyesinde yer alan anasanat dallarının görüşleri Konservatuvar Müdürlüğü aracılığıyla alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi ile adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları tarihler belirtilir.

b) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olması, ÖSYM'ce merkezi olarak yapılan lisansüstü eğitime giriş sınavının (LES) sözel kısmından en az 45 standart puan almış olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES belgelerini, yüksek lisans diplomalarını, yüksek lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını belirten onaylı listeleri ekledikleri dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri sanatta yeterlik programı ile sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

c) Sanatta Yeterlik Yabancı Dil Sınavı adayın sanat alanı ile ilgili olarak bir yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinde) yazılmış 190-220 kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yardımıyla Türkçe'ye çevrilmesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarı notu en az %75'tir. Yabancı dilden başarısız olan adaylar mülakata alınmazlar. Üçer asil, ikişer yedek üyeden oluşan yabancı dil jürileri ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

d) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anasanat dalının önerisini de dikkate alarak her ana sanat dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme sınavı jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel ve sanatsal düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde saptar:

1) Yabancı dilden başarılı olan adaylardan önceden duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri ana sanat dalında yeteneklerini gösterecek 30 dakikalık bir etkinlik (dinleti, resital vb.) yapmaları istenir. Bu etkinlikler 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya yetenek notu verilir.

2) Adaylardan başvurdukları ana sanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler de 100 tam not üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası notu verilir.

3) Bir "adayın bilimsel ve sanatsal düzeyi" LES puanının %50'si ile yetenek ve etkinlik dosyası not ortalamasının %50'si toplamı olarak hesaplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel ve sanatsal düzey notunun en az 65 olması gerekir.

4) Jüri başkanı yetenek gösterisi ve etkinlik dosyasının değerlendirilmesinden meydana gelen bilimsel ve sanatsal düzey notlarını içeren tutanağı ana sanat dalı başkanlığına sunar. Ana sanat dalı başkanı adayları bilimsel ve sanatsal düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel-sanatsal düzeyi en az 65 olan adaylar, aldıkları bilimsel-sanatsal düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları sanatta yeterlik öğretim programına yerleştirilir. Oluşan liste Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Sanatta yeterlik öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların Sanatta Yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Konservatuvar Yetkili Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

D- Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

a) Temel Tıp Doktora öğretim programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Temel Tıp Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; enstitüde yer alan temel tıp anabilim dallarının önerileri Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun görüşleri, dekanlık kanalı ile alınarak, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sayısal kısmından en az 45 LES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, lisansüstü eğitimi giriş sınavının sayısal kısmından en az 45 LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, tıpta uzmanlık sınavından (TUS) temel tıp bilimleri 1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Temel tıp bilimleri 2 nci bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES belgelerini, yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerden başarı notları ile not ortalamalarını belirten listeleri, iki öğretim üyesinden aldıkları referans mektuplarını, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri temel tıp doktora programı ile sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

c) Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Yabancı dil sınavı adayın bilim alanı ile ilgili olarak bir yabancı dilde (İngiliz, Fransız veya Alman dillerinin birinde) yazılmış 190-220 kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yardımıyla Türkçe'ye çevrilmesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 75'dir. Yabancı dilden başarısız olan adaylar mülakata alınmazlar.

Üçer asil, ikişer yedek üyeden oluşan yabancı dil jürileri, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi de dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

d) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim dalının önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde saptar:

1) Yabancı dilden başarılı olan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

2) Bir "adayın bilimsel düzeyi"; LES puanının %50'si ile mülakat notunun %50'si toplamı olarak hesaplanır. Ancak doğrudan temel tıp doktora programlarına başvurabilen tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında bu hesaplama, LES veya temel tıp puanının %50'si ile mülakat notunun %50'si toplamı şeklinde yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun en az 65 olması gerekir.

3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar; aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları temel tıp doktora öğretim programına yerleştirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Temel tıp doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların temel tıp doktora programlarına kabülüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

E- Bir Lisansüstü Programa Başvuracak Adayların Mezun Olmaları Gereken Programlar

a) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir, ancak Ege Üniversitesi Senatosu belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

b) Belirli bir lisansüstü öğretim programına başvurabilecek adayların hangi lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerektiği konusunda Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen öğretim programları ile Ege Üniversitesi Senatosunca uygun görülen diğer öğretim programlarının adları, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

F- Yabancı Uyruklu Adaylar ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylar

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının, lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı kurulunca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görünenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilirler. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe'dir. Yabancı uyruklu adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili Sınavında 100 üzerinden en az 70 notla başarılı olmak zorundadır. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usülle yapılacak Türk Dili Sınavlarında da başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybederler.

Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; anılan Türkçe sınavından muaf tutulurlar.

b) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dilinde de bu maddenin birinci fıkrasının A/c bendi hükümlerine göre sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu lisansüstü öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

c) Son üç yıl süresince yurt dışında ikamet ettiğini belgeleyen Türk vatandaşlarının lisansüstü öğretim programlarına başvurularında LES belgesi aranmaz. Bu adayların başvuruları, yabancı uyruklu adaylarınki gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

G- Kontenjanların İlanı

a) Ege Üniversitesi lisansüstü öğretim enstitüleri öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyururlar. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

b) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için yapılacak ilanların Türkiye çapında yüksek tirajlı bir günlük gazetede yapılması esastır. Gerekli hallerde bir enstitü, en çok satış yapan bir yerel gazetede de ayrıca ilan yayınlayabilir.

H- Öğretmen Yetiştirme Programlarına Öğrenci Kabulü

a) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü öğretim programlarına kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

b) Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar ile bunların uygulanmasına ilişkin özel hükümler, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

İ- Diğer Üniversitelerin Araştırma Görevlilerini Yetiştirme

a) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanan araştırma görevlileri; üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde, yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

b) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler "Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülür ve tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini Ege Üniversitesi dışındaki yüksek lisans öğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Ege Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

b) Bilimsel Hazırlık Programına madde 2 deki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

d) Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.

Öğrenci, en çok üç derse, bu derslerin Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı çerçevesinde açılması halinde kayıtlanarak da Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayabilir.

e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

f) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukardaki esaslar dikkate alınarak anabilim dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Özel öğrenciliğe kabul; kişinin başvurusu; ilgili anabilim dallarının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile olur. Özel öğrenciler, devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Derslerini başaran öğrencilere, bu durumlarını belirten bir belge Enstitü Müdürlüğünce verilebilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlanmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuar olanaklarının bulunması gerekir.

b) Üniversitemizin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlandığı derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili Enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına göndererek bu maddenin (a) bendindeki koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

c) Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 6 — Madde 2 deki giriş sınavlarında başarılı olup adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğünce yapılan ilandaki asil aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

 

Madde 7 —a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalarına ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

c) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, arasınav not ortalamasının %40'ı ile yarıyılsonu veya yılsonu sınav notunun %60'ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.

Öğrencinin başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplam en az krediyi o programda belirtilen süre içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

d) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, arasınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyılsonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ancak öğrenci kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 21 kredilik dersin sınavlarını dördüncü yarıyılın sonuna kadar başarmış olmalıdır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

e) Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak harfli sisteme göre düzenlenebilir.

Tam Not 100 Esasına Göre Harfli Not Sistemine Göre Tam Puan 4,00 Esasına Göre

 

Kazanılan Not

Karşılığı

Katsayı

 

90-100

AA

4,00

 

85-89

BA

3,50

 

80-84

BB

3,00

 

75-79

CB

2,50

 

70-74

CC

2,00

 

65-69

DC

1,50

 

64-0

FF

0,00

 Harfli sisteme göre belge düzenlenirken devamsızlık DZ, kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarılı olma hali OL (olumlu), başarısızlık hali OZ (olumsuz), tezi tamamlayarak sınavında başarılı olma hali BŞ (başarılı) işaretiyle belirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Öğretimi

 

Madde 8 — a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek enstitülerin yetkisindedir ve yönergelerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 21 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin en çok yedi kredisi 21 kredilik ders yükünden sayılabilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

c) Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin Ders Danışmanı, ilgili bilim dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

1) Alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,

2) Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,

3) Sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle,

4) Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,

5) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Süre

Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4 üncü madde uyarınca "özel öğrenci" olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (hazırlık sınıfı dahil) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

c) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıkla olarak üç kez danışman raporları ile başarısızlığı saptanan öğrencinin kaydı silinir.

d) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanının Atanması

Madde 11 — a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını, bağlı olduğu dekanlık veya müdürlük kanalı ile, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

c) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karalı ile değiştirilebilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 12 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün yönergesinde belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, bir öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Süresi 45 ila 90 dakika olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 13 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen ünvan bulunur.

Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 14 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitünün yönergesinde belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

Tezsiz yüksek lisans öğretim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 30 kredilik ders yükü içindeki payı, enstitünün yönergesinde belirtilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Danışman Atanması

Madde 15 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış olan bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen görevleri yapar.

Süre

Madde 16 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı bu süreden önce silinebilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen ünvan bulunur.

Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Öğretimi

Amaç ve Kapsam

Madde 18 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora öğretim programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin 21 kredilik ders yükü içindeki oranı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Ege Üniversitesi Senatosunun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Ancak Doktora programını daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile daha kısa sürede mezun olma olanağı verilebilir. Fakat Doktora programını tamamlama süresi 6 yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de 3 yarıyıldan az olamaz.

Başarısızlığı, danışmanın raporu ve anabilim dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı, sekiz yarıyılın dolmasını beklemeden Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile silinebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanının Atanması

Madde 20 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını, bağlı olduğu dekanlık veya müdürlük kanalı ile ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tez danışmanı; bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, her yarıyıl sonunda çalışmaları hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

c) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Yeterlik sınavları, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır. Ancak öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için adayların İngilizce, Fransızca , Almanca dilleri veya senatoca belirlenen İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dil sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı doktora öğretim programına kayıtlı öğrenciler bu yabancı dil dışındaki bir yabancı dilden sınava girmek zorundadırlar.

A- Türk Uyruklu Doktora Adayları:

Türk Uyruklu doktora adaylarının yeterlik sınavına girebilmeleri için,

1) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az "50" puan almış olmaları,

2) İngilizce için TOEFL ( Test Of English as a Foreing Language) eski "477" yeni "153" puan veya Cambridge FCE (First certificate in English)'den en az "C" düzeyi tutturmaları; IELTS her bölümünden en az "5.5 puan" almış olmaları,

3) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesi; Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) Belgesi almış olmaları gerekir.

B- Yabancı Uyruklu Doktora Adayları:

Yabancı uyruklu doktora öğrencileri kendi anadilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıda sayılan sınavları başarmış veya muafiyet belgelerini getirmiş olanların dışında;

1) Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi (TÖMER)'in açacağı Türkçe ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında başarılı olanlar,

2) Yabancı Dil kapsamında olup ancak TÖMER'in açamadığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavları için Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunca en az biri, söz konusu olan yabancı dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak 3 kişilik jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar,

3) Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerden Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ülkemizde tamamlayan yabancı uyruklular ile Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlayanlardan "Rusça ve KPDS Yabancı Dil Belgesine" sahip olanlar,

Yeterlik sınavına girebilirler.

Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri için bir takvim yılı süreyle, ücreti adaylar tarafından karşılanmak üzere Yabancı Diller Bölümünde Yabancı Dil Hazırlık Programı açılabilir. Bu programa katılmak zorunlu olmayıp isteyen öğrenci yabancı dilini kendi olanakları ile de geliştirebilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 19 uncu maddenin (b) bendinde öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını danışmanına önerebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 22 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisinin Savunması

Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya red edileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

d) Tez önerisi kabul edilen ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az 15 gün içinde komite üyelerine dağıtır. Tez İzleme Komitesi öğrencinin sunduğu yeni tez önerisini kabul veya red edeceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Bu yeni tez önerisinin red dedilmesi durumunda bu maddenin (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

Ancak ilk tez önerisinin savunulması sürecinde tez önerisi ilkinde reddedilen bir öğrenciye bu maddenin (c) fıkrası hükümleri uygulanamaz. Yeni tez önerisi reddedilen bu tür bir öğrencinin programdan kaydı silinir. Yeni tez önerisi, ilk tez önerisinin kabul edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Tez İzleme Komitesine sunulmak zorundadır ve bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa böyle bir yeni tez konusu önerisinde bulunabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Öğrencinin tez çalışması hakkındaki raporu ve Tez İzleme Komitesinin bu rapor hakkındaki kararı toplantı tarihini izleyen yedi gün içinde anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye bildirilir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 24 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Ege Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi 60-120 dakikadır.

Doktora Tez sınavı dinleyicilere açık olup bu sınavda jüri üyelerinin akademik kıyafet giymeleri zorunludur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Diploması

Madde 25 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi

Amaç ve Kapsam

Madde 26 — a) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Hangi dallarda Sanatta Yeterlik Programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve uygulama ile seminer dersi, tez veya sergi, proje ve resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Sanatta yeterlik öğretim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 21 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

c) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

Süre

Madde 27 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Kredili dersleri ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan, Sanatta Yeterlik Sınavında ve Sanatta Yeterlik Çalışmasında başarılı olan öğrencilere ilgili anasanat dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma olanağı verilebilir. Başarısızlığı danışmanın raporu ve anasanat dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı sekiz yarıyılın dolmasını beklemeden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 28 — a) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimiyle tez ve sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini veya ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlisini Konservatuar Müdürlüğü kanalı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

c) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 29 — a) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için adayların İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri veya senatoca belirlenen İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dil sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir.

A- Türk Uyruklu Sanatta Yeterlik Adayları:

Türk Uyruklu Sanatta Yeterlik adaylarının yeterlik sınavına girebilmeleri için,

1) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS'den veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı KPDS'den en az "50" almış olmaları,

2) İngilizce için TOEFL ( Test Of English as a Foreing Language) eski "477" yeni "153" puan veya Cambridge FCE (First certificate in English)'den en az "C" düzeyi tutturmaları; IELTS her bölümünden en az "5.5” puan almış olmaları,

3) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesi; Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) Belgesi almış olmaları gerekir.

B- Yabancı Uyruklu Sanatta Yeterlik Adayları:

Yabancı uyruklu doktora öğrencileri kendi anadilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıda sayılan sınavları başarmış veya Muafiyet Belgelerini getirmiş olanların dışında;

1) Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi (TÖMER)'in açacağı Türkçe ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında başarılı olanlar.

2) Yabancı Dil kapsamında olup ancak TÖMER'in açamadığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavları için Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunca en az biri, söz konusu olan yabancı dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak 3 kişilik jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar,

3) Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerden Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ülkemizde tamamlayan yabancı uyruklular ise Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlayanlardan "Rusça ve KPDS Yabancı Dil Belgesine" sahip olanlar,

Yeterlik sınavına girebilirler.

Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri için bir takvim yılı süreyle, ücreti adaylar tarafından karşılanmak üzere Yabancı Diller Bölümünde Yabancı Dil Hazırlık Programı açılabilir. Bu programa katılmak zorunlu olmayıp isteyen öğrenci yabancı dilini kendi olanakları ile de geliştirebilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.

b) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Sanatta Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

d) Sanatta Yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni E.Ü.Senatosu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır.

e) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

f) Jüri üyeleri, sözkonusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren engeç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlamış olarak toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın süresi 60-120 dakikadır.

Sanatta yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup bu sınavda jüri üyelerinin akademik kıyafet giymeleri zorunludur.

g) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya"düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 30 — Sanatta Yeterlik Çalışmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre ünvanını belirleyen bir diploma verilir.

Diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Madde 31 — Ege Üniversitesinin her lisansüstü öğretim enstitüsü, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla, kendi özelliklerine ilişkin bir lisansüstü eğitim ve öğretim yönergesi hazırlayarak Senatonun onayına sunabilir.

Madde 32 — Mazeret sınavları, makbul sayılan mazeretler ve "Öğrenime ara verme" izinleri gibi bu Yönetmelikte açıkça hüküm bulunmayan konularda "Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin hükümleri uygulanır.

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 3/10/1996 tarihli ve 22776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

 

 

Sayfa Başı