Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Haziran 2002

PAZAR

Sayı : 24801

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2002/38)

— Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 2002/39)

— Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

Hacettepe Üniversitesinden :

Hacettepe Üniversitesi Tüketici – Pazar – Araştırma – Danışma Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 6/3/2002 tarih ve 2002/22 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Tüketici– Pazar – Araştırma – Danışma – Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)" kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/6/2002 tarih ve 1254-12083 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Amaç

Madde 2 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile Tüketici ve Pazar ilişkileri ile ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektörde yeralan kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Tüketici – Pazar – Araştırma – Danışma – Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)’nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışması ile ilgili esasları kapsar.

Faaliyet Alanları

Madde 4 — Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

A – Araştırma Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda yer verilen araştırmaları yapar.

a) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin; ambalajında, fiyat etiketi-tarifesinde, tanıtma-kullanma kılavuzunda, reklam ve ilanlarında, standardında veya teknik düzenlemesinde vaad edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin araştırmalar yapmak,

b) Firma, marka ve piyasaya sunulan mal ve hizmetlere yönelik tutundurma ve reklam faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki olası veya gerçekleşen etkilerine ilişkin araştırmalar yapmak,

c) Gazete, radyo, televizyon ve diğer iletişim yöntemleri kullanılarak tüketiciye duyurulan kampanyalı satışlarda, gerek firma hedefleri gerekse tüketici tatmini açısından araştırmalar yapmak,

d) Bireysel kredi veren finans kurumları ile bu kurumlar aracılığıyla kredi kullanan tüketicilere yönelik araştırmalar yapmak,

e) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenecek promosyon kampanyaları ve düzenlenenlerin sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapmak,

f) Piyasaya sunulan ürünlerde; malzeme, işçilik, montaj ve üretimden kaynaklanan ayıplara ve bu ayıplar nedeniyle zarar görenlere yönelik araştırmalar yapmak,

g) Piyasaya sunulan ürünlerde, kullanıcı hatası sonucu ortaya çıkan sorunlara yönelik araştırmalar yapmak,

h) Tüketici talep ve tercihleri ile davranış kalıplarındaki değişiklikler ile ilgili araştırmalar yapmak.

B – Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda sıralanan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini verir.

a) Yurt dışında ve ülkemizde yerleşik üretici ve satıcılara, ürettikleri ve sattıkları mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Sektör dernekleri ile meslek örgütleri ve bunların üst kurullarına, üyelerinin piyasaya sundukları mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

d) Evrensel ve ulusal tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına ilişkin uygulamalar konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

e) Tüketicileri kalite ve fiyat mukayesesi yapabilecek şekilde eğitmek ve bilgilendirmek,

f) Test ve deney sonuçlarını yayın yoluyla tüketicilere ileterek enformasyonu sağlamak,

g) Tüketicilerin daha iyi ekonomik kararlar vermelerine yardımcı olacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

h) Tüketicileri kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirip yaşama düzeylerini yükseltecek eğitim, danışmanlık ve yayım faaliyetleri yapmak.

C – Test ve Belgelendirme Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda yer verilen test etme ve belgelendirme faaliyetlerini yapar.

a) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olup olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

b) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olup, olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

c) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin üreticisi veya satıcısı tarafından vaad edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

d) Farklı üretici veya satıcılar tarafından piyasaya sunulan benzer ürün veya hizmetlere yönelik karşılaştırma testleri yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni merkez müdürü görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, merkez müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapar.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Danışma Kurulu konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

Kadrolar

Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin, yüksekokuldan ön lisans diploması alabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini ve işyeri uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanımlar

Madde 2 — Ön Lisans eğitim-öğretimi; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 3 — Yüksekokula kayıt olabilmek için Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/ Öğretim Ücreti

Madde 4 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslar uyarınca öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra, üniversiteden ayrılan, çıkarılan kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır. Süresi içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin yüksekokulu ile ilişkisi kesilir.

Kesin Kayıt

Madde 5 — Yüksekokula kesin kayıtlar ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Öğrenci katkı payını bir aylık süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Kesin kayıt için gerekli belgeler ve uyulacak diğer ilkeler İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır.

Kayıt Yenileme

Madde 7 — Yüksekokulda öğrenci kayıt yenilemeleri her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde yapılır. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan örgün öğretim öğrencilerinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

Madde 8 — Dikey ve Yatay Geçişler ve İntibaklar

Dikey Geçişler

Yüksekokul mezunlarının lisans programlarına giriş ve devam koşulları "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Hükümleri" ne göre yapılır.

Yatay Geçişler

a) Yüksekokullardan yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

b) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

1 – Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

2 – Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu daha önce okuduğu dersleri değerlendirerek, hangi derslerden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (1) ve (2) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

İntibaklar

Madde 9 — Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışında başarılı olup da lisans programını tamamlayan veya tamamlayamayanların Yüksekokulun benzer ve uygun programlarına intibakı, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla 18/3/1989 tarih ve 20112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayan ve Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 10 — İstanbul Üniversitesinin Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde öğrenciler gittikleri eşdeğer öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar temel alınır. Değişim programından öğrenciler en çok iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitenin eşdeğer kurumlarından gelen öğrencilere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu tarafından seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi verilir. Değişim programı çerçevesinde kurumlar arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında çözümlenir.

Eğitim Öğretim Yılı

Madde 11 — Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ve İşyeri Uygulamalı Eğitim döneminden oluşur. Eğitim-öğretim yılının başlangıç, bitiş ve sınav tarihleri ile tatil dönemi İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre düzenlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilgili yönetmeliğe göre yapılır.

Yarıyıl Süresi

Madde 12 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar ve /veya Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğretim Planları

Madde 13 — Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalar, proje ve stüdyo laboratuar ve atölye çalışmaları, seminerler ve işyeri uygulamalı eğitimi şeklinde yürütülür. Öğretim Planı Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlıklarının ve Akademik Kurulun görüş ve tekliflerini alarak öğretim programlarını belirler. Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin öğretim elemanlarının gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada on altı saatten az olamaz.

Madde 14 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 15 — Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" dersler olmak üzere iki şekilde yürütülür.

"Zorunlu dersler;" öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler tekrara kaldıkları ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları program başkanlığınca uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri Yönetim Kurulu Kararıyla söz konusu dersin yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılında alabilir.

"Seçmeli dersler"; öğrencinin formasyonunu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir. Seçmeli dersler kendi programından seçilebileceği gibi diğer programlardan da seçilebilir. Öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde otuzunu oluşturacak biçimde düzenlenir. Yabancı Dil dersini başarıyla geçen öğrenciler isteğe bağlı olarak üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda haftada altı saat kredisiz, sertifikalı Yabancı Dil dersini alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 16 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a) "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili" ve "Yabancı Dil" dersleri zorunlu ve kredili dersler olarak, haftada iki saat toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur.

b) Güzel Sanatlar ve Beden Eğitim derslerinden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla ilk 2 yarıyılda 1'er saat okutulur. Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, aşağıda yazılı esaslarla, başarılı (G) veya başarısız (F) şeklinde yapılır.

Değerlendirme;

- Toplu ve bireysel çalışmalardaki başarısına,

- Ara sınavlarda almış olduğu notlara,

- Derse devamına,

- Derse karşı gösterdiği ilgiye,

- Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakılarak ve takdir hakkı kullanılarak yapılır.

Bu değerlendirme, o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Başarılı olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayıldıklarından, ayrıca yarıyıl sonu sınavına girmezler.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 17 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az yüzde yetmişine ve her türlü uygulama çalışmasının en az yüzde seksenine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak zorundadır. Öğretim elemanı derslere devamı yoklama yapmak suretiyle kontrol eder. İşyeri Uygulamalı Eğitimin devam açısından kontrolü, ilgili yönergede belirtildiği şekilde yapılır.

Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği

Madde 18 — Devam ve sınav hakkı gibi konularda bütün öğrenciler için sadece Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının vereceği hastalık raporları ile Üniversite Hastanesinin vereceği hastalık raporları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim, özel hastane ve özel kurum raporları geçerli rapor olarak kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçe ekinde öğrenci bürosuna teslim etmek zorundadır. İbraz edilecek tıbbi raporlarla ilgili olarak "İ.Ü. Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır. Raporlar yalnız ara sınavlar için mazeret olarak geçerli olabilir.

Başarı Notu

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte değerlendirilerek ve sınıfın başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmaların (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, atölye, laboratuar vb.) başarı notuna katkı oranı %40' tır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %60' tır.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 20 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" uygulanır. Bağıl Değerlendirme Sisteminde o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır ve her öğrenciye başarı derecesi bir harfle verilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleri ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle bulunur.

 

Tablo:1 İNTİBAK TABLOSU

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4,00

-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

-İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

-Orta

DC

1,50

Başarısızlık Sınırında

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

Geçer (Değerlendirme Dışı)

G

-----

Muaf (Değerlendirme Dışı)

M

-----

Herhangi bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. F notu ise , başarısı DD veya G düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu dersin sonraki bir yarıyılda alınmasına izin verilebilir.

Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin tanımı; Başarı baraj notu en az 1.80'dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "Başarı Baraj Notu" 1.80 'in altında kalan öğrenciler "Sınamalı Öğrenci" sayılır. Bu öğrenciler Üniversite' de faaliyette bulunan öğrenci kulüp, dernek ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı İşyeri Uygulamalı Eğitim ve yarışmalara katılamaz ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması üst üste iki yarıyıl “Başarı Baraj Notu”nun altında olan öğrenciler "Başarısız Öğrenci" durumuna girer. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak önceki yıllardan başarısız ya da koşullu olarak başarılı sayıldıkları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle F ve daha sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlar. Ders tekrarı ile AGNO' nı "Başarı Baraj Notu"nun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 21 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

Ara (Vize) Sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

Mazeret Ara Sınavı: Ara sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar, Yüksekokulun yönetmeliklerindeki hükümler uyarınca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/ veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeret olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Yüksekokul binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla, okul dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları da okul dışında yapılabilir.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 22 — Bir dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl içinde öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler bu mazeretlerini, sınavı izleyen yedi öğretim/öğrenim- iş günü içinde bildirdikleri ve bu mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde mazeret sınavına alınır.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan veya ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir. Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 23 — Her dersin yarıyıl sonu sınavına, o derse devam koşullarını madde 17 nci maddeye göre yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

Sınav Düzeni

Madde 24 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Uygulamalı derslerde sınav sözlü olabilir. Sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı program başkanlıklarınca belirlenir, Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanır ve öğrenci bürosunca ilan edilir. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok iki tanesinin sınavı yapılabilir. Sınava giren öğrenciler beraberinde çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, walkman gibi her türlü alıcı ve verici cihaz ile kayıt cihazlarını bulunduramazlar. Öğrenciler ancak dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği hesap makinası vb. gibi yardımcı gereçleri beraberlerinde bulundurabilirler.

Madde 25 — Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik belgelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Sınav gününü ve saatini hangi sebeple olursa olsun geçiren veya kimlik belgesini beraberinde bulundurmayan öğrenci sınava alınmaz.

Madde 26 — Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksekokul Müdürü ve Program Başkanı, bu görevi başka bir veya fazla öğretim elemanına verebilir.

Madde 27 — Yazılı Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen yer, gün ve saatlerde Yüksekokul öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Sınav sorularının cevapları Yüksekokul Müdürlüğünce mühürlenmiş cevap kağıtlarına yazılır. Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

Madde 28 — Yazılı sınav sonuçları en çok 10 gün içinde program başkanlıklarına verilir ve öğrenci bürosu tarafından ilan edilir. Yazılı sınav kağıtları ilgili öğretim elemanı tarafından 2 yıl süreyle saklanır.

Madde 29 — Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı "0" sıfır sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca disiplin cezası verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 30 — Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinde itibaren 3 (üç) gün içinde öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu ilgili öğretim üyeleri arasında üç kişilik bir komisyon seçer ve bu komisyon, ilgili sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur, inceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok 15 (onbeş) gün içinde öğrenciye bildirilir.

İşyeri Uygulamalı Eğitimi

Madde 31 — Öğrenciler her ders yılı için bir, toplam olarak iki kere İşyeri Uygulamalı Eğitimi yapmak zorundadır. Bu eğitimin amacı öğrencilerin öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmeleri ve tecrübelerini arttırmalarıdır. İşyeri Uygulamalı Eğitimin Esasları "Yönerge" ile düzenlenir. Yüksekokul Akademik Genel Kurulunun onayından geçer.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 32 — Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 (dört) yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, Yüksekokuldan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam iki eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir (kaydı silinir). Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden birinci sınıfta en fazla bir dersten, ikinci sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, iki yıl içinde kullanacakları bir sınav hakkı verilir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait sınav haklarını daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Yüksek Öğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 33 — Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yönetim Kurulu Kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Ancak "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler:

a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi ve tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 34 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine son durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca veya Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yüksekokula geri dönebilir (ilgili kanun hükümleri saklıdır).

Önlisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 35 — İlgili Yükseköğretim kurumunun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine devam ettiği programı belirtilerek önlisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri iki yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar.

Önlisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayan için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO'nın devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 36 — İstanbul Üniversitesi kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık çağdaş giysiler içinde bulunmak zorundadırlar.

Madde 37 — Milli Takım ve Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Yüksekokul Yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencileri, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokulca belirlenecek tarihlerde girerler.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı