Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Haziran 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24800

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

742     İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/4297 Patent İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinde Değişiklikler’in Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’ya, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4369    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar

2002/4370    Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin KESİCİ'nin Atanmasına Dair Karar

— Yükseköğretim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Sait GÜRAN'ın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

 

Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2002/1)

— Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 56)

— Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 18)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

Karar No: 742

Karar Tarihi: 18.6.2002

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 18/6/2002 tarihli 114 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9832

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu XIV. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 29 Haziran 2002 tarihinde Irak’a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-194-2002-462

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9832 sayılı yazınız.

Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu XIV. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 29 Haziran 2002 tarihinde Irak’a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4369

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan ödemelerden yapılacak vergi tevkifatı hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 24/6/2002 tarihli ve 029069 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 94 üncü maddesinin 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına göre,Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

25/6/2002 Tarihli ve 2002/4369 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 — 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun değişik 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yazılı ödemelerden; bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden %16 oranında tevkifat yapılır.

Bu oran, 1/7/2002 tarihinden önce yapılmış olup vadesi bu tarihten sonra biten işlemlere ödenen faizler için %0 olarak uygulanır.

Madde 2 —Bu Karar 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4370

Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 24/6/2002 tarihli ve 029070 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

25/6/2002 Tarihli ve 2002/4370 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 — 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun değişik 24 üncü maddesinde yazılı ödemelerden; bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden %16 oranında tevkifat yapılır.

Bu oran, 1/7/2002 tarihinden önce yapılmış olup vadesi bu tarihten sonra biten işlemlere ödenen faizler için %0 olarak uygulanır.

Madde 2 —Bu Karar 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/33

Prof. Dr. Didar ESER’in görev süresinin 7/7/2002 tarihinde sona erecek olması nedeniyle boşalacak Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin KESİCİ’nin, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

28 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/34

Prof. Dr. Sait GÜRAN’ın görev süresinin 8/8/2002 tarihinde sona erecek olması nedeniyle boşalacak Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Prof. Dr. Sait GÜRAN’ın, Üniversitelerarası Kurulca yeniden yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

28 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Maliye Bakanlığından :

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile ikinci fıkrası değiştirilerek, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, altıncı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dinlenme ve Bakımevlerine Sandıktan emekli, malül, dul ve yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık almakta olan kişilerle, kapasite uygun olduğu taktirde, Sandıkça belirlenecek bir kontenjan dahilinde hariçten başvuracak kişiler arasından, Dinç Yaşlı Bakımı bölümüne kabul edileceklerde aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir."

"Bünyesinde uzun süreli tedavi görecekler için devamlı bakım ünitesi bulunan Dinlenme ve Bakımevlerinin bu bölümlerine yaşlı kabulünde, bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşullar aranmaz. "

"Evli oldukları halde eşlerinden ayrı gelmek isteyenler, aile birliğinin korunması amacıyla haklarında sosyal inceleme yaptırılmak suretiyle Tesise kabul edilirler."

"Aylığı, talep ettiği konut için öngörülen bakım ücretini karşılayamayacak durumda olanlar ile üçüncü şahıslar için yakınlarından veya Sandıkça kabul edilecek kişilerden alınacak Noterden tasdikli yüklenme senedi veya gayrimenkul teminatı karşılığında kabul işlemi yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

" f ) Taahhütname;

(1) Aylıkları veya gelirleri talep ettikleri konutun ücretini karşılayamayanlar için aradaki farkı karşılamayı kabul eden kişilerden alınacak, bu konudaki taahhütlerini belirtir Noter onaylı belge,

(2) Sakinlerin ödeyeceği aylık bakım ücretlerinin Sandık tarafından ödenmekte olan aylıklarından peşin olarak kesilmesini kabul ettiklerine dair belge."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yaşlı hizmeti, suit, tek ve çift kişilik konutlarda veya stüdyo tipi daireler ile oluşturulacak diğer oda tiplerinde ve gerekli hallerde kısa ve uzun süreli bakım ünitelerindeki odalarda verilir."

"Konutların tahsisinde sıralama; başvuru tarihi, yaş durumu, emeklilik türü, kişinin sosyal ve ekonomik durumu ile varsa bağış miktarı ve buna benzer kriterler dikkate alınmak suretiyle yapılacak puanlamaya göre tespit edilir."

"Kapasite uygun olduğu taktirde; tek kişilik oda tahsis edilinceye kadar ikinci yatak için %50 ilave fark ödemeyi kabul ve taahhüt etmeleri durumunda sakinler iki kişilik odalarda tek kalabilirler. Bu durumda belirlenecek bakım ücreti o işletmedeki en düşük tek kişilik oda ücretinden az olamaz."

"Sakinlerin istekleri ile sandığın diğer Dinlenme ve Bakımevlerine nakilleri mümkündür. Bu durumda oda ücretleri nakledildikleri yer için belirlenen ücrettir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dinlenme ve Bakımevinin işletilmesi ve hizmet politikasına katılım sağlamak amacıyla oluşturulacak Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; sosyal servis yöneticisi başkanlığında sosyal servis sorumlusu, yiyecek hizmetleri servisi sorumlusu (otel hizmetleri yöneticisi), sağlık hizmetleri servisi sorumlusu ve bir hemşire ile seçimle gelen 3 emekli, 1 dul ve 1ide diğer sakinlerden olmak üzere 5 sakin temsilcisinden oluşur."

"Kurul normal olarak ayda bir defa toplanır. Ancak Başkanın yada Kurulu oluşturan üyelerin 1/3 ününün gerekçeli istemi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir."

"Kurul tarafından oy çokluğuyla alınacak kararlar, Kurul Başkanınca İşletme Müdürüne sunulur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dinlenme ve Bakımevlerinde; sakinlerle ilgili disiplin işlerini yürütmek üzere oluşturulan Disiplin Kurulu; Dinlenme ve Bakımevi Müdürünün başkanlığında sosyal servis yöneticisi ve sağlık hizmetleri yöneticisi tarafından seçilecek bir doktor ile sakinler arasından seçimle gelen üç emekli temsilcisi üyeden oluşur. Disiplin Kurulu oy çokluğuyla karar verir, oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ön Kabul Komisyonu, işletmelerde söz konusu unvanlarda çalışan sandık personelinin bulunmaması halinde, Dinlenme ve Bakımevleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, işletmeci özel kurum veya şirketlerde çalışan, sosyal çalışmacı, psikolog ve uzman hekimden de oluşturulabilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön Kabul Komisyonunda gerekli incelemeleri yapılarak haklarında görüş bildirilen başvuru sahiplerinin, Dinlenme ve Bakımevlerine kabulüne yada reddine ilişkin kararları vermek için oluşturulan Kabul Komisyonu; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürün onayıyla belirlenecek ilgili birim yetkilisi, uzman hekim ile sosyal çalışmacı veya psikologdan oluşur."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Bölüm yöneticileri arasında iş bölümünü yapmak,"

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sakinlerin bakım ücretleri; odaların binadaki konumları, mimari özellikleri, kullanım şekli ve yatak sayıları dikkate alınarak Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının o aya ait emekli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması suretiyle tespit edilir."

"Bakım ücreti, başka herhangi bir geliri bulunmayan sakinlerin aylığının %75 ini geçemez. (Aylığa, Sandıkça ödenen tüm zam ve tazminatlar dahildir)."

"Ücretlerin tahsilinde sosyal güvenlik kuruluşlarından birden fazla aylık alanların toplam aylıkları dikkate alınır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

"a) Sakinlerden ilk girişte alınacak bir aylık bakım ücreti tutarındaki giriş aidatından,"

"Yukarıda belirtilen gelirlerden sağlanan paralar, özel bir hesapta toplanmak amacıyla bankaya yatırılır ve nemalandırılmak suretiyle elde edilen gelirler Özel Hesaba kaydedilir."

"Giriş aidatı, kabul tarihinden itibaren 3 aylık sürede tesisten kendi isteği ile ayrılanlara iade edilir."

"Revir ünitesinde devamlı olarak kalan sakinlerden aylık tahsil edilen bakım ücretlerinden % 5 oranında kesinti yapılmaz."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Dinlenme ve Bakımevinde kalmakta iken rahatsızlanan sakinlerin; kısa ve uzun süreli bakım ve rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla, tesis ve teçhizat olanakları bulunan Bakımevleri bünyesinde veya ayrıca Tedavi-Rehabilitasyon ve Özel Bakım Üniteleri kurulabilir.

Grup Bakımı içerisinde iken, rahatsızlanan ve en az iki doktorun imzalayacağı rapor ile bakım ünitelerine nakledilenlerden;

a) Bir aydan az kalanlardan, her gün için günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar ücret alınır.

b) Bir aydan fazla kalanlar için, tesisteki en düşük çift kişilik oda ücretinin ( bir kişi için tahsil edilen ücretin) en az % 50 zamlı fiyatı uygulanır.

c) Sakinin, tedavi süresi ve sağlık durumu dikkate alınarak, uzun süreli bakım ünitesinde kalacağının tahmin edilmesi halinde Sandıkça tam teşekküllü resmi sağlık kurumuna sevk edilir. Resmi sağlık kurumunun sağlık kurulunca verilecek rapordan sakinin devamlı bakım ünitesinde kalacağı anlaşırsa ilgiliye tahsis edilmiş olan oda iptal edilir. Bu kişilerin ileride sağlıklarının düzelmesi ve tesiste de yeterli kapasitenin bulunması halinde eski odası emsal alınarak benzer bir oda veya yatak tahsis edilebilir.

(a) ve (b) bentlerinde yer alan fark ödemeleri ilgilinin aylığı yeterli değilse, Özel Hesaptan karşılanır.

Tesisin Dinç Yaşlı Bakım Bölümünde boş kapasite bulunması halinde, Dinlenme ve Bakımevlerine giriş şartlarını taşıyanlar için geçici sakin kabul üniteleri açılabilir. Tesiste kalma süresi 30 günü geçemez (sakinin sağlık durumunun elvermediğinin doktor raporuyla tespit edilmesi halinde bu süre uzatılabilir.) geçici kalan sakinlerden, Yönetmeliğin bakım ücreti ile ilgili hükümleri %50 zamlı olarak uygulanır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — Toplu yaşamın olduğu Bakımevlerinde, sakinler ruhsatlı yada antika bile olsa silah ve diğer yanıcı, patlayıcı ve delici aletleri ve malzemeleri bulunduramazlar. Bulundurulması halinde bu alet ve malzemeler tutanakla İdareye teslim edilir."

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan ;

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri:V

No :56

Madde l — 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aracı kurumlar mali tablolarını denetlemekle yükümlü bağımsız denetleme kuruluşlarından, altışar aylık ara dönem ve yıl sonu itibarıyla hazırlayacakları risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarının, bu Tebliğde getirilen hükümlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüş almak zorundadırlar. Bu görüşler, her dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurul'a gönderilir. Ayrıca, bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tablolar esas alınarak hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Seri:XI, No: l sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğin 48 inci maddesinde belirtilen süre içinde, bağımsız denetimden geçmiş ara mali tablolar esas alınarak hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları ise Seri:XI, No:3 sayılı Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Kurul'a gönderilir. Kurul gerekli gördüğünde söz konusu tabloların tüm aracı kurumlar veya belirli aracı kurumlar itibarıyla daha kısa aralıklarla bağımsız denetlemeye tabi tutulmasını isteyebilir."

Geçici Madde l — Aracı kurumların altışar aylık ara dönemler itibarıyla hazırlayacakları risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarının bağımsız denetime tabi tutulmasına 30/6/2003 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan :

Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri : X

No : 18

Madde 1 — 18/2/1992 tarihli ve 21146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: X, No: 12 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğin l inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ortaklık ve kuruluşlarca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu yıllık mali tabloların tümü sürekli denetim; (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ortaklık ve kuruluşların altışar aylık ara bilanço ve gelir tabloları bağımsız sınırlı denetim yaptırma yükümlülüğü kapsamındadır."

Geçici Madde 1 — Aracı kurumların altışar aylık ara bilanço ve gelir tablolarının bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmasına 30/6/2003 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Sayfa Başı